Hotărârea nr. 312/2020

Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAiRAKE A NR. 312

Oiix30.06.2020

Privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAIEA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTAKASTE :

Art.1 Alegerea Domnului TABARAC ADRIAN, consilier local municipal, ca Președinte de Ședință al Consiliului Local Municipal Brăila pentru luna iulie 2020.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Secretarul General al Municipiului Brăila.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR/GENERAL,

ION DRAG AN