Hotărârea nr. 310/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D - „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 164, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR.31O

din30.06.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D - „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 164, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL PRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresa INFOTOP S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 14221/15.06.2020, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) Ut. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D - „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 164, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.O

ANEXA

la H.C.L.M. nr. 3/o   I 3/l oc, .2020

DATE DE IDENTIFICARE ale bunului apartinand domeniului public

Cap.D Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente

Nr Crt.

Codul de clasifî care

Denumire

bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folosință

Valoare de

Inventar lei

Situația

Juridică

164

1.6.5

Punct termic PT5 Dorobanți

Strada Școlilor nr.43 - Strada Mihai Bravu nr. 161

Punct termic - P

Suprafață construită la sol = 298,00 mp

Suprafață teren = 298,00 mp

1985

74,888,00

137.063,00

H.C.L.M 107/2002

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA