Hotărârea nr. 31/2020

Aprobarea contractelor de parteneriat încheiate între Municipiul Brăila, unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brăila și agenți economici, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA ZNTR. 31

din31.01.2020

Privind: Aprobarea contractelor de parteneriat încheiate între Municipiul Brăila, unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brăila și agenți economici, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

consiliul local jmextnttotpajl braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresele înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. M4355/2019, nr. 475/2020, nr. 402/2020, nr. 38762/2019 si nr. 39954/2019;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției de Cultură, învățământ, Sport și Turism, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor nr. 1 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (5), art. 104 și art. 105 din Legea nr. 1/2011, legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 și art. 10 alin. (3) lit. e) din Ordinul nr. 5033/2016, privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, art.3 lit. b), art. 4 lit. a) și art. 16 din Ordinul 3554/2017 al Ministrului Educației Naționale, privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual si Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.5108/2019;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTAEASTE:

Art.1 Se aprobă Contractul de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” și societatea DUNAV S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Contractul de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” și societatea COMPACT GRUP S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Contractul de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Liceul Tehnologic „Panait Istrati” și societatea APAN S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă Contractul de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Liceul Tehnologic „Panait Istrati” și societatea PROMEX SA., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă Contractul de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Liceul Tehnologic „Panait Istrati” și societatea DUNAV S.R.L, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă Contractul de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” și societatea VARD BRĂILA S.A., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, conform anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă Contractul de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” și societatea DUNAV S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, conform anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Obligațiile asumate de Municipiul Brăila se îndeplinesc în limitele bugetului aprobat, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.9 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Cultură, învățământ, Sport și Turism, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcția Finanțelor Publice Locale si de către Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” si societățile DUNAV S.R.L., COMPACT GRUP S.R.L., APAN S.R.L., PROMEX S.A. Șl VARD BRĂILA S.A., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,EDI           A PETRESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL


ION DRAG AN

Anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual

Număr de înregistrare la unitatea de învățământ................../..................

Contract de parteneriat

pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

CAPITOLUL I.

Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. Unitatea de învățământ Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” BRAILA, cu sediul în Braila, str. Carantina, nr. 8, județul Braila telefor. 0239619048, fax: 0239619048, CUI 10232989. reprezentată legal prin prof. Alexandru Dita, având funcția de Director,

 • 2. Unitatea administrativ-teritorială1 Primăria Municipiului Braila cu sediul1 2 în Braila, str. Piața Independentei, nr. 1, județul Braila, CUI 4205670, telefon 0239694947, fax 0239692394, reprezentat legal prin3 dl. Dragomir Marian Viorel, în calitate de Primar

 • 3. Operatorul economic4 (partener de practică) S.C. Dunav S.R.L. cu sediul în Braila, str. Vadul Rizeriei, nr. 4, județul Braila, identificată cu j 09/788/1994, CUI 6074082, telefon 0239613862/0730080591, fax 0239611520, reprezentat legal prin dl. Vasile Broasca, în calitate de administrator

CAPITOLUL II.

Scopul contractului

Art. 1. (1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului

 • (2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

CAPITOLUL III.

Obiectul contractului

Art. 2. (1) Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentiu formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar 2020 -2021, după cum urmează0:

 • a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

-14 elevi, în domeniul de pregătire profesională Electromecanic, calificarea profesională

Electromecanic nave;

elevi, în domeniul de pregătire profesională .................................., calificarea

profesională

 • b) La nivelul 4 de calificare, conform CNC

elevi, în domeniul de pregătire profesională .................................., calificarea

profesională

elevi, în domeniul de pregătire profesională .................................., calificarea

profesională

 • c) La nivelul 5 de calificare, conform CNC:

elevi,  în  domeniul  de pregătire profesională .................................., calificarea

profesională

elevi, în  domeniul  de pregătire profesională .................................., calificarea


profesională..............................................................;

(2) Repartizarea numărului de elevi prevăzuți Ia alin. (1) pe locurile alocate fiecărui operator economic partener de practică este prezentată în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat5 6.

Art. 3 Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV.

Durata contractului

Art. 4 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de 44 luni7 - pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

 • (2) Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate în cadrul partajării responsabilităților între școală și operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

 • (3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/ reparații capitale/ consolidări/ alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.

CAPITOLUL V.

Secțiunea 1

Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ

Art. 5. (1) Componența consiliului de administrație al unității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare8 și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

 • (2) în cazul în care unitatea de învățământ școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic, iar numărul de elevi cuprinși în învățământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componența consiliului de administrație9 asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, iar președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

 • (3) în cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât cota alocată în limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administrație, aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-și va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.

 • (4) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acest organism și atribuțiile specifice consiliilor de administrație în cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.

CAPITOLUL VI.

Drepturile și obligațiile părților

Secțiunea 1

Drepturile și obligațiile unității de învățământ

Art. 6. Unitatea de învățământ are dreptul:

 • a) să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășura, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

 • c)  să inițieze și să elaboreaze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • d) să inițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului

____ în dezvoltare locală;

 • e)  să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile m cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la capitolul V;

 • f)  să-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

 • g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfașută în unitatea de învățământ;

 • h) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)  să inițieze măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)  să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. Unitatea de învățământ se obligă:

 • a) să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzută la art. 2;

 • b) să supună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dual și să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului București, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, în vigoare;

 • c) să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului București spre avizare de către comisia de admitere județeană / a municipiului București;

 • d) să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

 • e) să încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS) și să îl supună aprobării consiliului de administrație;

 • g) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășură la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

 • h) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și cumculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte

integrantă a prezentului contract de parteneriat;

 • i)  să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • k) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • l)  să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

 • m) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în Anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • n) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

 • o) să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu aceștia;

 • p) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual-,

 • q) să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului duai,

 • r) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • s)  să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;

 • t)  să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.

Secțiunea a 2-a Drepturile și obligațiile operatorului economic10

Art. 8. Operatorul economic are dreptul:

 • a)  să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b)  să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

 • c)  să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

 • d)  să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii

______(PAS);

 • e)  să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • f)   să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la capitolul V;

 • g)  să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

 • h)  să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)   să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)   să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

 • k)  să propună și să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/' tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;

 • l)   să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

 • m) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate prin prezentul contract;

 • n)  să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract.

Art. 9. (1) Operatorul economic se obligă:

 • a)  să nominalizeze membrii în consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu precizările de la capitolul V, sau, în situațiile menționate la art. 5 alin. (3), în consiliul reprezentativ al operatorilor economici și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

 • b)  să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională menționată la art. 2;

 • c)  să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământ și să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

 • d)  să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)  să încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de

specialitate stabilite prin planurile de îr» Xțâmânt, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

 • g) să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curiiculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

li) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

 • i)   să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

j)   să asigure îndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

Ic) să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • l)   să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

m) să asigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

n)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

 • o)  să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. în acest scop, asigură condițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;

 • p)  să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • q)  în afara situațiilor prevăzute la lit. p), poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului.

 • (2) Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:

 • a) burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

 • b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

 • c)  asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

 • d) echipamentele de lucru și de protecție;

 • e) alte forme de sprijin material și stimuumc financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat și vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.

 • (5) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

 • (6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

 • (7) Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățirea dotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzută în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

Secțiunea a 3-a

Drepturile și obligațiile unității administrativ-teritoriale

Art. 10. Unitatea administrativ-teritorială are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al scolii (PAS);

 • c)  să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

 • d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuții ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;

 • e)  să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofinanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.

Art 11. (1) Unitatea administrativ-teritorială se obligă:

 • a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • b) să colaboreaze cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

 • c) să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;

 • d) să asigure cofir.anțaiea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;

 • e) să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională, menționată la art. 1;

 • f)  să asigure reprezentarea unității administrativ - teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

 • g) să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local11 în consiliul de administrație al școlii.

 • (2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli asumate de unitatea administrativ-teritorială este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

CAPITOLUL VII,

Răspunderea părților

Art. 12. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII.

Modificarea contractului

Art. 13. (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte păiți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

CAPITOLUL IX.

Forța majoră

Art. 14. (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X.

încetarea contractului

Art. 15. (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen. 11

 • (2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu.......luni12 înainte

de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți.

 • (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.

 • (4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul pârtii lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XI.

Comunicări

Ari. 16. (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

 • (4) în situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim 15 zile celeilalte părți.

CAPITOLUL XII.

Soluționarea litigiilor

Art. 17. (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL XIII.

Limba care guvernează contractul

Art. 18. Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XIV.

Legea aplicabilă contractului

Art. 19. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CAPITOLUL XV.

Clauze finale

Art. 20. (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

 • (3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

 • (4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se rapotlează la buna credință a părților, intenția comună și scopul contractului, definite la art. 1

Art. 21 Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă p.’szentul contract.

A.v>: 22. Prezentul contract a fost încheiat la dam r ■* ........... în 3 exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.


Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Reprezentant legal (numele și prenumele): prof. Alexandru D Funcția: Director

Semnătura

Unitatea administrativ-teritorială

Reprezentant legal (numele și prenumele): Marian Viorel Funcția: Primar

Semnătura13 în cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziții și semnează fiecare dintre aceștia. în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnatare ale prezentului contract.

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică13 14

S.C DUNAV S.R.L.

privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2020 - 2021

 • 1. Nivelul 3 de calificare15 conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Electromecanic nave

 • 3. Număr de elevi16 17 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX-a1", nr. de elevi 14

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor

Clasa a IX-a18 19

Modulul de pregătire*11

Laborator/Instruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care.

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de orc)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr. ore

Locația (denumirea)

1. Reprezentarea pieselor metalice

Laborator tehnologic

17

17

Instruire practică

-

-

II. Măsurări neelectrice si electrice

Laborator tehnologic

-

-

Instruire practică

68

68

Stagiul de pregătire practică (CDL)

150

•> .ial

150

Certificăm faptul că. pentru practica organizată la operatorul economic sau în aite locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumu) în vigoare, inclusiv CDL. pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

 • 5. /Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală’’) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

Clasa21 a IX-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării"

Materii prime, materiale23 asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Realizarea schiței piesei metalice in vederea realizării ei

Cârti de specialitate, auxiliare didactice, sofiuri educaționale

-

Realizarea pieselor prin operații de lacatuserie generala

Cârti de specialitate, auxiliare didactice, sofiuri educaționale. SDV

Materiale consumabile, mașini si utilaje. SDV

Stagiul de pregătire practică (CDL)2'1

Materiale consumabile, mașini si utilaje. SDV

 • 6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime șl a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor25

Clasa26

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:


Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Reprezentant legal (numele și prenumele): prof. Alexandru Dita Funcția: director SemnăturaOperatorul economic: S.C. Dunav.StltL;. ....

Reprezentant legal (numele'șlprenumele)':’d!. Vaslle Broasca

Funcția: administrator Semnătura
 • 21 Se completează câte un tabel pentru (iecațcciasăTnenpOiîată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respecți

dual în calificarea menționată la punctul^, pentm anul școlar precizat la an. 2din contractul de parteneriat.                     . <!?

 • 22 Se completează unitățile de competență. (UC)/unîtățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor de la punciul ’4 pentru care pregătirea practică (laborator telmologic/instniire practică) se realizează îtiuiiliiațea școlară. Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, sofiuri educaționale, materiale consumabile) și, după caz, detaliile relevante.

M Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

 • 25 Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

 • 26 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică in învățământul dual in calificarea menționată la punctul 2. pentru anul școlar respectiv.


13Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Operatorul economic

Liceul Tehnologic ..Grigore Moisil"

S.C. Dunav S.R.L.

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual

de către operatorul economic S.C. Dunav S.R.L., în anul școlar 2020 - 2021

Nivelul 3 de calificare28 conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: Electromecanic nave

Clasa29 a IX-a

 • 1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

  Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa nr. 2.1, Anexa nr. 2.2 etc.)

  • 28 Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.2din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămîntul dual.

  • 29 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv.

  • 30 Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

  • - nr de elevi previzionat pentru clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

  • - nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract):

  • - nr. de elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contractase adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

  • 31 Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire teroretică și practică din anul școlar respectiv

  2 Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicații și recomandări medicale relevante pentru condițiile de practică etc.

  • 33 Componentă importantă

  • 34 Componentă obligatorie

  • 35 Componentă obligatorie

  • 36 Componentă importantă

  • 37 Componentă recomandată

  33 Componentă recomandată

  39 Componentă opțională


  Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

  Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică30

  Nr. de elevi pentru care se va acorda

  Valoare/elev (lei/elev)

  Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

  Valoarea totală (=3*4*5) (Iei)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Bursă lunară31

  14

  14

  200 lei/lună

  10 luni

  28000

  Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniu] de activitate)32

  Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii^3

  ■HR

  Echipament de lucru"’4

  !;iP:

  Echipament de protecție33

  Transport la și de la locul de practică36

  .......lei/zi

  ... zile

  Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică3 7

  .......lei/zi

  15 zile

  Rechizite necesare pe perioada practicii33

  55

  770

  Premii pentru stimularea performanței39

  Altele:........

  Total valoare stimulente/ forme de sprijin

  fes*,

27

 • 2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și ih'or forme de sprijin


  Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

  Condiții de acordare20

  Detaliere

  Bursă lunară

  Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

  Aceleași condiții in care se acorda bursa profesionala de stat ( elevul nu trebuie sa depaseasca 10 absente/luna si sa nu aiba abateri disciplinare) Implicare in procesul instructiv educativ

  Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

  Promovabilitate 100%. Formarea competentelor conform SPP, in special pe instruire practica

  Rezultate la evaluări teoretice și practice

  Promovabilitate 100%

  Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

  Minim media 7 la purtare

  Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

  efectuării     stagiului     de

  pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

  La începutul anului școlar

  Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

  La inceputul anului școlar

  Echipament de lucru

  La inceputul anului școlar

  Echipament de protecție

  Tuturor elevilor prezenti

  Transport la și de la locul de practică

  Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

  Tuturor elevilor prezenti

  Rechizite necesare pe perioada practicii

  La inceputul anului școlar

  Premii pentru stimularea performanței

  La începutul anului școlar

  Pentru performante școlare deosebite si rezultate la evaluarea de la instruirea practica

  Altele:Cadouri de sărbători

  -

Operatorul economic: S.C. DUNAV S.R.L.

Reprezentant legal (numele și prenumele): dl Vasile Broasca Funcția: administrator

Semnătura

 • I. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritoriaiă4,Primaria IMunicipiului Braila, pentru perioada42 .........

  Nr. crt.

  Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

  Descriere

  Termen de realizare

  Valoare estimată

  Observații

 • 2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

  Nr. crt.

  Forma de sprijin

  Detaliere

Unitatea administrativ-teritorială: Primăria Municipiului Braila Reprezentant legal (numele și prenumele): dl. Dragomir Marian Viorel Funcția: Primar

Semnătura

 • 41 Se menționează tipul unității administrativ teritoriale (UAT). după caz: municipiul / orașul / comuna / sectorul (în cazul municipiului București) sau județul (în cazul

învățământului special) și denumirea UAT (ex. municipiul........)

 • 42 Această anexă se poate încheia pentru perioada unui an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție / reparațiilor capitale / consolidărilor / altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate

16

Responsabilitățile tutorelui21

Tutorele are următoarele obligații:

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b)  să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h)  să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii aie elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k)  să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n)  să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o)  să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori ’   *'     ‘   ‘ ievoie, la solicitarea profesorului diriginte


sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;


Operatorul economic: S.C. DUNAV S.R.L. Reprezentant legal (numele și prenumele): dl Vasile Funcția: administrator

Semnătura


Anexa la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021


Solicitare de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021
 • 1. Date privind operatorul economic

  • 1.1. Denumirea operatorului economic: S.C. DUNAV S.R.L.

CIF/CUI: 6074082

 • 1.2. Adresa: Str. Vadul Rizerie, nr. 4

 • 1.3. Date de contact:

Telefon: 0239613862, 0730080591 Fax: 0239611520 E-mail: office@dnnav.ro

Pagina web: wvvw.dunav.ro

 • 1.4. Persoana de contact:

Numele si prenumele: VASULE BROASCA Funcția:                          .............................

Date de contact:

Telefon: 0730080591 Fax: 0239611520 E-mail: office@duiiav.ro

2. Solicitarea de școlarizare

Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de școlarizare pentru învățământul dual în anul școlar 2020-2021:

Calificarea profesională solicitată1

Numărul de locuri solicitate

Electromecanic nave

14

 • 3. Precizări privind unitatea/unitățile administrativ teritoriale pe raza căreia/cărora se solicită școlarizare și preferințe privind unitatea de învățământ pentru încheierea contractului de parteneriat pregătire profesională în vigoare.

  Județul

  Localitatea

  Unitatea de învățământ parteneră preferată2

  BRAILA

  BRAILA

  LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL”

  Menționăm că vom asigura pregătirea practică a elevilor în cadrul unității noastre, în conformitate cu standardele de


Menționăm că vom acorda pentru fiecare elev, conform numărului de locuri solicitate, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice?

Menționăm că vom angaja cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor, cheltuieli care vor fi negociate și detaliate în contractul de parteneriat pe care îl vom încheia cu unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară la care vor fi alocate locurile aprobate pentru școlarizare în învățământul profesional


Reprezentant legal,

Funcția: administrator

Numele și prenumele: VAS1LE

Semnătură, [ștampilă]


Uf          __C'/■ zazgt

Anex? ii.. .<.) h<i rîndologia de organizare și funcționare a învăța hi’Nui dual


Număr de înregistrare la unitatea de învățământ

Contract de parteneriat

pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

CAPITOLUL I.

Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. Unitatea de învățământ Liceul Tehnologic ,.Grigore Moisil” BRAILA, cu sediul în Braila, str. Carantina, nr. 8, județul Braiia telefon 0239619048, fax: 0239619048, CUI 10232989, reprezentată legal prin prof. Alexandru Dita, având funcția de Director,

 • 2. Unitatea administrațiv-teritorială1 Primăria Municipiului Braila cu sediul22 23 în Braila, str. Piața Independentei, nr. 1, județul Braila, CUI 4205670, telefon 0239694947, fax 0239692394, reprezentat legal prin24 dl. Dragomir Marian Viorel, în calitate de Primar

 • 3. Operatorul economic25 (partener de practică) S.C. Compact Grup S.R.L. cu sediul în Braila, str. Ana Aslan, nr. 42-44 C, județul Braila, identificată cu J09/854/05, telefon 0722620450/0730080591, fax 0339401601, reprezentat legal prin dl. Vasile Sbirnea, în calitate de administrator

CAPITOLUL II.

Scopul contractului

Art. 1. (1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului

 • (2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

CAPITOLUL III.

Obiectul contractului

Art-2> (1) Prezentul contract stabileșir co’iihțihvdo colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar 2020 - 2021, după cum urmează3:

a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

-14 elevi, în domeniul de pregătire profesională Fabricarea produselor din lemn,


calificarea profesională Tamplar universal;

elevi, în domeniul de pregătire profesională ..................................,  calificarea

profesională

 • b) La nivelul 4 de calificare, conform CNC

elevi,  în domeniul  de pregătire profesională ..................................,  calificarea

profesională

elevi,  în  domeniul  de pregătire profesională ..................................,  calificarea

profesională..............................................................


c) La nivelul 5 de calificare, conform CNC:

elevi,  în  domeniul  de pregătire profesională .................................., calificarea

profesională..............................................................;

elevi,  în domeniul  de pregătire profesională ..................................,  calificarea


profesională

(2) Repartizarea numărului de elevi prevăzuți la alin. (1) pe locurile alocate fiecărui operator economic partener de practică este prezentată în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat26 27 28.

Art. 3 Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV.

Durata contractului

Art. 4 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de 44 luni' - pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai pârtilor contractante.

 • (2) Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate în cadrul partajării responsabilităților între școală și operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

 • (3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/ reparații capitale/ consolidări/ alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.

CAPITOLUL V.

Secțiunea 1

Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ

Art. 5. (1) Componența consiliului de administrație al unității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare29 și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuni verși tar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

 • (2) In cazul în care unitatea de învățământ școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic, iar numărul de elevi cuprinși în învățământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componența consiliului de administrație30 asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, iar președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

 • (3) In cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât cota alocată în limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administrație, aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-și va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.

 • (4) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acest organism și atribuțiile specifice consiliilor de administrație în cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.

CAPITOLUL VI.

Drepturile și obligațiile părților

Secțiunea 1

Drepturile și obligațiile unității de învățământ

Art. 6. Unitatea de învățământ are dreptul:

 • a) să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășura, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

 • c)  să inițieze și să elaboreaze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • d) să inițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului

în dezvoltare locală,

 • e)  să fie reprezentată și s3-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la capitolul V;

 • f)  să-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

 • g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfașută în unitatea de învățământ;

 • h) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)  să inițieze măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)  să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. Unitatea de învățământ se obligă:

 • a) să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzută la art. 2;

 • b) să supună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dual și să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului București, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare, a admiterii în învățământul ditai, în vigoare;

 • c) să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului București spre avizare de către comisia de admitere județeană / a municipiului București;

 • d) să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

 • e)  să încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS) și să îl supună aprobării consiliului de administrație;

 • g) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și cumculumul în vigoare;

 • h) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte

integrantă a prezentului contract de paoîineriat;                               _______

 • i)  să asigure resursele umane pentru instc/irea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • k) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • l)  să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

 • m) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în Anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • n) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

 • o) să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu aceștia;

 • p) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual',

 • q) să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului duai,

 • r) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • s)  să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;

 • t)  să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.

Secțiunea a 2-a Drepturile și obligațiile operatorului economic31

Art. 8. Operatorul economic are dreptul:

 • a)  să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b)  să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

 • c)  să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

 • d)  să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii

(PAS); .

 • e) —să participe la-proiectarea Gurriculumului în dezvoltare locală;

 • f)   să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la capitolul V;

 • g)  să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

 • h)  să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)   să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)   să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

 • k)  să propună și să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;

 • l)   să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

 • m) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate prin prezentul contract;

 • n)  să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract.

Art. 9. (1) Operatorul economic se obligă:

 • a)  să nominalizeze membrii în consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu precizările de la capitolul V, sau, în situațiile menționate la art. 5 alin. (3), în consiliul reprezentativ al operatorilor economici și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

 • b)  să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională menționată la art. 2;

 • c)  să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământ și să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

 • d)  să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)  să încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

 • g)  să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

 • h)  să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

 • i)   să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)   să asigure îndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

 • k)  să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • l)   să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • m) să asigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • n)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

 • o)  să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. In acest scop, asigură condițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;

 • p)  să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • q)  în afara situațiilor prevăzute la lit. p), poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului.

 • (2) Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:

 • a) burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

 • b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

 • c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

 • d) echipamentele de lucru și de protecție;

 • e) alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

  (3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.


 • (4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat și vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.

 • (5) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

 • (6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, Ia angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

 • (7) Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățirea dotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzută în anexa nr.l, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

Secțiunea a 3-a

Drepturile și obligațiile unității administrativ-teritoriale

Art. 10. Unitatea administrativ-teritorială are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al scolii (PAS);

 • c)  să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

 • d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract, Ia stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuții ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;

 • e) să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofinanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.

Art. 11. (1) Unitatea administrativ-teritorială se obligă:

 • a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • b) să colaboreaze cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

 • c) să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;

 • d) să asigure cofînanțarea necesară pentru pioie^tcle implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadri’i ur.-cr programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;

 • e) să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională, menționată la art. 1;

 • f)  să asigure reprezentarea unității administrativ - teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

 • g) să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local32 în consiliul de administrație al școlii.

 • (2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli asumate de unitatea administrativ-teritorială este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

CAPITOLUL VII.

Răspunderea părților

Art. 12. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII.

Modificarea contractului

Art. 13. (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

CAPITOLUL IX.

Forța majoră

Art. 14. (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X.

încetarea contractului

Art. 15. (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.

 • (2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța umlateral contractul cu.......luni33 înainte

de expirarea termenului convenit de părți, printr-o .iodficare scrisă transmisă celeilalte părți.

 • (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.

 • (4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XL

Comunicări

Art. 16. (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și >e comunice reciproc.

 • (4) In situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim 15 zile celeilalte părți.

CAPITOLUL XII.

Soluționarea litigiilor

Art. 17. (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL XIII.

Limba care guvernează contractul

Art. 18. Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XIV.

Legea aplicabilă contractului

Art. 19. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CAPITOLUL XV.

Clauze finale

Art. 20. (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a pârtilor, iar nu după sensul literal al termenilor.

 • (3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

 • (4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comună și scopul contractului, definite la art. 1

Art. 21 Anexele nr. 1 • 4 ••’i: yarteintegrantă din prezentul contract.

Art. 22. Prezentul coivrrc: •> încheiat la data de............. în  3 <;•?. uopîore. câte unul

pentru fiecare parte.


Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic „Grigore Moisil",

Reprezentant legal (numele și prenumele): prof. Alexandru

Funcția: Director

Semnătura

Unitatea administrativ-teritorială

Reprezentant legal (numele și prenumele): Marian Viorel

Funcția: Primar

Semnătura • 13 în cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziții și semnează fiecare dintre aceștia. în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnatare ale prezentului contract.

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică10

S.C. Compact Grup S.R.L.

privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual,

în anul școlar 2020 - 2021

 • 1. Nivelul 3 de calificare34 35 36 37 conform Cadrului național ut calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Tampiar universal

 • 3. Număr de elevi38 39 40 41 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX-a” , nr. de elevi 14

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor Clasa a IX-a38

  Modulul de pregătire2"

  Laborator/fnstruire practică săptămânală

  Nr. total de ore conform planului de învățământ

  Din care.

  La unitatea de învățământ (nr. tie ore)

  La operatorul economic (nr. de ore)

  în răspunderea operatorului economic, în alte locații

  Nr. orc

  Locația (denumirea)

  1. Reprezentarea produselor simple din lemn

  Laborator tehnoloeic

  34

  34

  -

  Instruire practică

  -

  -

  -

  11. Materii prime si materiale tehnologice din industria lemnului

  Laborator tclmolouic

  -

  -

  -

  !

  Instruire practică

  68

  68

  -

  Stagiul de pregătire practică (CDL)

  150

  150

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curricuiumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală") din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

Clasa21 a IX-a

Unitatea fie competente/ Unitatea de rezultate aie învățării42 43

Materii prime, materiale44 45 46 47 asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Realizarea schiței si a desenului la scara a produselor simple din lemn in vederea realizării acestora

Câni de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

Alegerea corecta a materiilor prime si a materialelor tehnologice folosite in industria lemnului

Cârti de specialitate, auxiliare didactice

Materii prime, materiale tehnologice, mașini si utilaje

Stagiul de pregătire practică (CDL)2''

Materiale consumabile, mașini si utilaje. SDV

 • 6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor2'

Clasa26

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate cie către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Operatorul economic

Liceul Tehnologic „Grigore Moisil"

S.C. Dunav S.R.L.

 • 7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

.7.

Unitatea de învățământ: Liceul Telmologic „Grigore Moisil" Reprezentant legai (numele și prenumele): prof. Alexandru Dita Funcția: director

Semnătura


Operatorul economic: S.C. Compact Grup S.R.L.

Reprezentant legal (numele și prenumele): dl. Vasile Sbirni Funcția: administrator

Semnătura


Anexa nr. 2 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr.........

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual

de către operatorul economic S.C. Compact Grup S.R.L., în anul școlar 2020 - 2021

Nivelul 3 de calificare48 49 conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: Tamplar universal

Clasa50 a IX-a

 • 1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

  Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

  Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică’10

  Nr. de elevi pentru care se va acorda

  Valoare/elev (lei/elev)

  Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

  Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Bursă lunară51

  14

  14

  200 lei/lună

  10 luni

  28000

  Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)52

  Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii ’53

  Echipament de lucru54 55 56 57 58 59

  ;h-:r

  Echipament de protecție53

  Transport la și de la locul de practică60

  .......lei/zi

  ... zile

  Asigurarea unei mesei/zi Ia locul de practică3.

  .......lei/zi

  15 zile

  Rechizite necesare pe perioada practicii*18

  55

  770

  Premii pentru stimularea performanței’19

  Altele:........

  Total valoare stimulente/ forme de sprijin

  • / ■■

  ■ . ..


13


 • 2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

  Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

  Condiții de acordare'10

  Detaliere

  Bursă lunară

  Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

  Aceleași condiții in care se acorda bursa profesionala de stat ( elevul nu trebuie sa depaseasca 10 absente/luna si sa nu aiba abateri disciplinare) Implicare in procesul instructiv educativ

  Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

  Promovabilitate 100%. Formarea competentelor conform SPP, in special pe instruire practica

  Rezultate la evaluări teoretice și practice

  Promovabilitate 100%

  Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

  Minim media 7 la purtare

  Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

  efectuării     stagiului     de

  pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

  La inceputul anului școlar

  Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

  La inceputul anului școlar

  Echipament de lucru

  La inceputul anului școlar

  Echipament de protecție

  Tuturor elevilor prezenti

  Transport la și de la locul de practică

  Asigurarea unei mesei/zi Ia locul de practică

  Tuturor elevilor prezenti

  Rechizite necesare pe perioada practicii

  La inceputul anului școlar

  Premii pentru stimularea performanței

  La inceputul anului școlar

  Pentru performante școlare deosebite si rezultate la evaluarea de la instruirea practica

  Altele:Cadouri de sărbători

  -

Operatorul economic: S.C. COMPACT GRUP S.R.L.

 • 1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială4lPrimaria Municipiului Braila pentru perioada42 .........

  Nr. crt.

  Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

  Descriere

  Termen de realizare

  Valoare estimată

  Observații

 • 2. Aitc forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

  Nr. crt.

  Forma de sprijin

  Detaliere

Unitatea administrativ-teritorială: Primăria Municipiului Braila Reprezentant legal (numele și prenumele): dl. Dragomir Marian Viorel Funcția: Primar

Semnătura


16


.ki.' • v i >”.v. u ia Contractul de parteneriat pentra formarea prore sicwaiu a elevilor prin învățământul dual, nr


Responsabilitățile tutorelui'33


Tutorele are următoarele obligații;

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b)  să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

li) să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii alt elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

j)  să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

k)  să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;


1)


m)


n)


o)


să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrai didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesoralul diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;


Operatorul economic: S.C. COMPACT GRUP S.R.L. Reprezentant legal (numele și prenumele): dl Vasile Sbirnea Funcția: administrator

SemnăturaUnitatea de învățământ: Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Reprezentant legal (numele șrprenumele): prof. Dita Alexandru Funcția: director Semnătura

l *~i


Cf

L0


u A A®

OIS'Y //


--------------

43 Operatorul economie împreună cir unitatea de învățământ pot conveni de responsabilități pentru tutore.Anexa la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021
Solicitare de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021

1. Date privind operatorul economic

 • 1.1. Denumirea operatorului economic: S.C. COMPACT GRUP S.R.L CIF/CUI: J09/854/2005

 • 1.2. Adresa: str. Ana Aslan, nr. 42-44 C

 • 1.3. Date de contact:

Telefon: 0722620450/0730080591 Fax: 0040 339 401668

E-mail: office@compactgriip.ro

Pagina web: www.compactgrup.ro

 • 1.4. Persoana de contact:

Numele și prenumele: VASILE SBIRNEA

Funcția: administrator

Date de contact:

Telefon0722620450/0730080591 Fax: 0040 339 401668

E-mail: office@cornpactgrup.ro

2. Solicitarea de școlarizare

Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de școlarizare pentru învățământul dual în anul școlar 2020-2021:

Calificarea profesională solicitată1

Numărul de locuri solicitate

Tamplar universal

14

 • 3. Precizări privind unitatea/unitățile administrativ teritoriale pe raza căreia/cărora se solicită școlarizare și preferințe privind unitatea de învățământ pentru încheierea contractului de parteneriat

  Județul

  Localitatea

  Unitatea de învățământ parteneră preferată2

  BRAILA

  BRAILA

  LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL”

Menționăm că vom asigura pregătirea practică a elevilor în cadrul unității noastre, în conformitate cu standardele de pregătire profesională în vigoare.

Menționăm că vom acorda pentru fiecare elev, conform numărului de locuri solicitate, bursă Ia nivelul celei acordate din fonduri publice.3

Menționăm că vom angaja cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor, cheltuieli care voi’ fi negociate și detaliate în contractul de parteneriat pe care îl vom încheia cu unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia

se află unitatea școlară la care vor fi alocate locurile aprobate pentru școlarizare în învățământul profesional dual.

Data:..#//..^..

Reprezentant legal,

Funcția: administrator                   a

Numele și prenumele: VASILE SBIRNEA

. 4*    >

fir

•V;' r:

Semnătură, [stampilă]....................

t. .j                                  ‘

 • 1 Se completează conform Nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitâf, aprobate

prin HG 844/2002, cu modificările și completările ulterioare                                                                         Hi-‘|’V

 • 2 Indicarea preferinței pentru o unitate de învățământ este opțională. Alocarea pe unități de învățământ a cifrei de școlarizare în învățământul profesional dual se va realiza ținând cont de preferințele operatorilor economici și în funcție de posibilitățile de constituire a formațiunilor de studii, cu respectarea reglementărilor referitoare la efectivelor minime și maxime de elevi în conformitate cu articolul 63, alineatul (1) litrele e1), e2) și e’), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

’ Cerință în conformitate cu articolul 25, alineatul (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

ZZ t7c.Za/ A/e>r o/ /<?/. 0/ fZr\2fj

Anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual

Număr de înregistrare la unitatea de învățământ 4297/05.12.2019

Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

CAPITOLUL I.

Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologicic “Panait Istrati”, cu sediul în Brăila, str. Plantelor, nr. 13, județul Brăila, telefon 0239 619 320, fax 0239 619 321, CUI 4342880, reprezentată legal prin prof. Panait Gabriela, având funcția de Director,

 • 2. Unitatea administrativ - teritorială* Z Primăria Municipiului Brăila cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr. 1, județul Brăila, CUI 4205670, telefon 0239 694947, fax 0239 692394, reprezentată legal prin dl. Dragomir Viorel Marian în calitate de Primar,

 • 3. Operatorul economic*4): SC AP AN SRL cu sediul în Brăila, DN 22B, Km 4 județul Brăila, identificată cu J09/642/1991, CUI RO 2258503, telefon 0239 613 094, fax 0239 613 094, reprezentat legal prin d.na ANDREEV ELENA LAURA, în calitate de Director Executiv.

CAPITOLUL II.

Scopul contractului

Art. 1. (1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului

 • (2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

CAPITOLUL III.

Obiectul contractului

Art. 2. (1) Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar 2020-2021, după cum urmează61:

a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

-10 elevi, în domeniul de pregătire profesională Mecanică, calificarea profesională Mecanic auto;

-10 elevi, în domeniul de pregătire profesională Mecanică, calificarea profesională Tinichigiu vopsitor auto;

 • (2) Repartizarea numărului de elevi prevăzuți la alin. (1) pe locurile alocate fiecărui operator economic partener de practică este prezentată în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat62.

Art. 3 Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV.

Durata contractului

Art. 4 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de 44 luni63 - pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

 • (2) Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate în cadrul partajării responsabilităților între școală și operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

 • (3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/ reparații capitale/ consolidări/ alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.

CAPITOLUL V.

Secțiunea 1

Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ

Art. 5. (1) Componența consiliului de administrație al unității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare64 și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

 • (2) în cazul în care unitatea de învățământ școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic, iar numărul de elevi cuprinși în învățământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componența consiliului de administrație65 asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, iar președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

 • (3) în cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât cota alocată în limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administrație, aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-și va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.

 • (4) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acest organism și atribuțiile specifice consiliilor de administrație în cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.

CAPITOLUL VI.

Drepturile și obligațiile părților

Secțiunea 1 Drepturile și obligațiile unității de învățământ

Art. 6. Unitatea de învățământ are dreptul:

 • a) să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășura, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

 • c)  să inițieze și să elaboreaze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • d) să inițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)  să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la capitolul V;

 • f)  să-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

 • g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfașută în unitatea de învățământ;

 • h) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)  săinițieze măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)  să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. Unitatea de învățământ se obligă:

 • a) să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a

învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzută la art. 2;

 • b) să supună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dual și să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului Braila, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, în vigoare;

 • c) să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului Braila spre avizare de către comisia de admitere județeană / a municipiului Braila;

 • d) să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

 • e)  să încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS) și să îl supună aprobării consiliului de administrație;

 • g) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

 • h) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;

 • i)  să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • k) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • l)  să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

 • m) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în Anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • n) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

 • o) să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu aceștia;

 • p) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual\

 • q) să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual’,

 • r) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • s)  să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;

 • t)  să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.

Secțiunea a 2-a Drepturile și obligațiile operatorului economic66 Art. 8. Operatorul economic are dreptul:

 • a)  să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b)  să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

 • c)  să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

 • d)  să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • e)  să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • f)   să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la capitolul V;

 • g)  să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

 • h)  să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)   să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)   să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

 • k)  să propună și să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;

 • l)   să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

 • m) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate prin prezentul contract;

 • n)  să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract.

Art. 9. (1) Operatorul economic se obligă:

 • a)  să nominalizeze membrii în consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu precizările de la capitolul V, sau, în situațiile menționate la art. 5 alin. (3), în consiliul reprezentativ al operatorilor economici și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

 • b)  să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională menționată la art. 2;

 • c)  să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământ și să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

 • d)  să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)  să încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

 • g)  să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

 • h)  să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

 • i)  să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)  să asigure îndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

 • k)  să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • l)   să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • m) să asigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • n)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

 • o)  să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. în acest scop, asigură condițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;

 • p)  să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • q)  în afara situațiilor prevăzute la lit. p), poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului.

 • (2) Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:

 • a) burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

 • b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

 • c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

 • d) echipamentele de lucru și de protecție;

 • e)  alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat și vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.

 • (5) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

 • (6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

 • (7) Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățirea dotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzută în anexa nr.l, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

Secțiunea a 3-a

Drepturile și obligațiile unității administrativ-teritoriale

Art. 10. Unitatea administrativ-teritorială are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • c)  să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

 • d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuții ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;

 • e)  să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofinanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.

Art. 11. (1) Unitatea administrativ-teritorială se obligă:

 • a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • b) să colaboreaze cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

 • c) să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;

 • d) să asigure cofînanțarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;

 • e) să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională, menționată la art. 1;

 • f)  să asigure reprezentarea unității administrativ - teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

 • g) să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local67 în consiliul de administrație al școlii.

 • (2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli asumate de unitatea administrativ-teritorială este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

CAPITOLUL VIL

Răspunderea părților

Art. 12. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII.

Modificarea contractului

Art. 13. (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

CAPITOLUL IX.

Forța majoră

Art. 14. (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X.

A

încetarea contractului

Art. 15. (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.

 • (2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu 20 luni68 înainte de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți.

 • (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.

 • (4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XI.

Comunicări

Art. 16. (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

 • (4) în situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim 15 zile celeilalte părți.

CAPITOLUL XII.

Soluționarea litigiilor

Art. 17. (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • (2) Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL XIII.

Limba care guvernează contractul

Art. 18. Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XIV.

Legea aplicabilă contractului

Art. 19. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CAPITOLUL XV.

Clauze finale

Art. 20. (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

 • (3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

 • (4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comună și scopul contractului, definite la art. 1

Art. 21 Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 22. Prezentul contract a fost încheiat la data de............. în 3 exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic ”Panait Istrati” Brăila Reprezentant legal (numele și prenumele): Panait Gâbriela ;

Funcția: Director Semnătura


Unitatea administrativ-teritorială: Primăria Municipiului Brăila Reprezentant legal (numele și prenumele): DRAGOMIR VIOREL MARIAN Funcția: PRIMAR

Semnătura

Operatorul economic69: SC AP AN SRL Reprezentant legal (numele și prenumele): Funcția: Director Executiv Semnăturaoperatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnatare ale prezentului contract.


Anexa nr. 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr......................

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică11 SC AP AN SRL

privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2020 - 2021

 • 1. Nivelul ..3... de calificare70 71 72 conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Mecanic auto, Tinichigiu vopsitor auto

3. Număr de elevi73 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX -a,74, nr. de elevi: 20 (câte 10 elevi pentru fiecare calificare)

4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor Clasa a EX -a75


Modulul de pregătire76


 • I. Reprezentarea pieselor metalice

 • II. Lăcătușerie generală_______________

 • III. Organe de mașini_________________

Stagiul de pregătire practică (CDL): Aplicarea operațiilor de lăcătușerie în repararea automobilului


Laborator/Instruire practică săptămânală

Laborator tehnologic


Instruire practicăNr. total de ore conform pianului de învățământ

17  ~

68

17

150


La unitatea de învățământ (nr. de ore) 17


68


17Din care,


La operatorul economic (nr. de ore)


în răspunderea operatorului economic, în alte locații


Nr. ore

Locația (denumirea)


Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ Clasa17 a IX a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării18

Materii prime, materiale19 asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Realizarea schiței piesei metalice în vederea realizării ei

cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

-

Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală

cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, SDV

-

Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice

cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, SDV

-

Stagiul de pregătire practică (CDL)20

materiale consumabile, mașini și utilaje, SDV

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor21 Clasa22 a Xl-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

-

-

-

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:


Reprezentant legal (numele și prenumele): Panait Gabriela Funcția: Director                    //

Semnătura
-

 • 17 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățămîntul dual în calificarea menționată la punctul 2, pentru anul școlar precizat la art. 2din contractul de parteneriat.

 • 18 Se completează unitățile de competență (UC)/unitățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor de la punctul 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea școlară. Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

 • 19 Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) și, după caz, detaliile relevante.

 • 20 Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

 • 21 Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

 • 22 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică în învățământul dual în calificarea menționată Ia punctul 2, pentru anul școlar respectiv.

 • 23 Se menționează, după caz, investițiile pe care operatorul economic se angajează să le realizeze pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii (spații de învățământ, echipamente de natura mijloacelor fixe) și valoarea estimativă a acestora. Se vor adăuga precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum și dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului. în cazul în care investițiile respective se realizează în colaborare cu ceilalți parteneri, se precizează acest lucru și se indică valoarea estimativă a contribuției operatorului economic la investiția comună.

12

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic SC AP AN SRL, în anul școlar 2020 - 2021

Nivelul 3 de calificare77 78 conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: Mecanic auto, Tinichigiu vopsitor auto

Clasa79 a IX -a

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

__________________________________1__________________________________ Bursă lunară80__________________________________

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)81_________________________

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii82___________

Echipament de lucru83

Echipament de protecție84

Transport la și de la locul de practică85___________

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică86 Rechizite necesare pe perioada practicii87________

Premii pentru stimularea performanței88_________

Altele:...............................................

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

Nr. de elevi alocat pentru încheierea


Nr. de elevi pentru care se va acorda


Valoare/elev (lei/elev)


Perioada pentru care se acordă


contractelor de

practică89__

2               3


20


20


200 Iei/lună


20


20


20


20


250


250


(nr. de luni/zile) 5


10 luni
Valoarea totală

(=3*4*5) (lei)


6

40 000


5 000


5 000


50 000


2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare90

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Aceleași condiții în care se acordă bursa profesională acordată de stat

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

Aceleași condiții în care se acordă bursa profesională acordată de stat

Rezultate bune la evaluări teoretice și practice

Promovabilitate

Rezultate bune la evaluarea comportamentală si de atitudine

Minim media 8 la purtare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

efectuării     stagiului     de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

Pentru toti elevii, la inceputul anului școlar

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

Echipament de lucru

La începutul anului școlar

La începutul anului școlar

Echipament de protecție

La începutul anului școlar

-

Transport la și de la locul de practică

-

-

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

-

-

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

Premii pentru stimularea performanței

-

-

Altele:........

-

-

Operatorul economic: SC AP AN SRL


Reprezentant legal (numele și prenumele):    REEV ELENA LAURA

Funcția: Director Executiv Semnătura

1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială91Primăria Municipiului Brăila, pentru perioada92 2020 - 2021

Nr. crt.

Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

Descriere

Termen de realizare

Valoare estimată

Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Unitatea administrativ-teritorială: Primăria Municipiului Brăila Reprezentant legal (numele și prenumele): Dragomir Viorel Marian Funcția: Primar

Semnătura


Responsabilitățile tutorelui40

Tutorele are următoarele obligații:

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b)  să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze Ia siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h)  să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k)  să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n)  să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o)  să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;Operatorul economic: SC AP AN SRL Reprezentant legal (numele și prenumele): Funcția: Director Executiv
Semnătura

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic “Panait Istrati” Brăila

’ !’ ■ r' • .

Reprezentant legal (numele și prenumele): Panait Gabriela


Funcția: Director Semnătura

40 Operatorul economic împreună cu unitatea responsabilități pentru tutore.


de


învățământ pot conveni de comun‘^cprd^să^cQinpleteze lista cu alte


/// O/- <jo^j

Anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual

Număr de înregistrare la unitatea de învălământ4299/05.12.2019

Contractele parteneriat

pentru formarea profesională a elevilorprin învățământul dual

CAPITOLUL I.

Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologicic “Panait Istrati”, cu sediul în Brăila, str. Plantelor, nr. 13. județul Brăila, telefon 0239 619 320, fax 0239 619 321, CUI 4342880, reprezentată legal prin prof. Panait Gabriela, având funcția de Director,

 • 2. Unitatea administrativ - teritorială l): Primăria Municipiului Brăila cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr. 1, județul Brăila, CUI 4205670, telefon 0239 694947, fax 0239 692394, reprezentată legal prin dl. Dragomir Viorel Marian în calitate de Primar,

3.Operatorul economic 4): SC PROMEX SAcu sediul în Brăila, str. Industriei, nr. 17, județul Brăila, identificată cu J 09/1 12/1991, CUI RO 2265683, telefon 0239 626 000, fax 0239 605 487, reprezentat legal prin ing. MAISTRU ION. în calitate de Director general.

CAPITOLUL1I.

Scopul contractului

Art. 1. (l)Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugateși partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale,în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personalăși profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului

 • (2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

CAPITOLULUI.

Obiectul contractului

Art. 2. (l)Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentruformarea profesionalăa elevi lorpentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar2020-2021 Jupă cum urmează1:

a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

-lOelevi, în domeniul de pregătire profesională Mecanică, calificarea profesionalăStrungar;

-10 elevi, în domeniul de pregătire profesională Mecanică, calificarea profesionalăSudor;

-10 elevi, în domeniul de pregătire profesională Mecanică, calificarea profesională Lăcătuș Construcții metalice și utilaj tehnologic; 93

(2)Repartizarea numărului de elevi prevăzuți la alin.(l) pe locurile alocate fiecărui operator economicpartener de practică este prezentatăîn anexa nr. I, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriaf.

Art. 3 Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conformreglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV.

Durata contractului

Art. 4 (l)Prezentul contract se încheie pe o duratădeterminată de44 luni94 95- pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă deformare profesională prin învățământul dual,inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intrăîn vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

 • (2) Responsabi litățile specifice și contribuțiile asumateîn cadrul partajării responsabilităților între școalăși operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

 • (3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea adminislraliv-terilorială,sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/ reparații capitale/ consolidări/ alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.

CAPITOLULV.

Secțiunea 1

Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ

Art. 5.(l)Componența consiliului de administrație alunității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ullerioare96și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

 • (2) In cazul în care unitatea de învățământ școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic, iar numărul de elevi cuprinși în învățământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componența consiliului de administrație97 asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, iar președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

 • (3) în cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât cota alocatăîn limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administrație, aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-și va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.

 • (4) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizeazăîn învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale,ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acest organism și atribuțiile specifice consiliilor de administrațieîn cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.

CAPITOLULVI.

Drepturile și obligațiile părților

Secțiunea 1

Drepturile și obligațiile unității de învățământ

Art. 6. Unitatea de învățământare dreptul:

 • a) să inițiezeacti vități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășură, după caz,în colaborarecu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborareaProcedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea număruluiși conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

 • c)  săinițiezeși săelaboreaze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • d) săinițiezeși să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)  să fie reprezentatăși să-și exercite atribuțiileîn cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de lacapilolul V;

 • f)  să-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilorși stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual,prin consultare cu operatorii economici parteneri;

 • g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum șila pregătirea practică din modulele de specialitate desfașutăîn unitatea de învățământ;

li) să participela evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaboreazăîn acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)  să inițieze măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practicăpentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practicăsau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

j)  săorganizeze, în colaborare cu operatorii economici,în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7.Unitatea de învațământse obligă:
 • a) săse implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzută la art. 2;

 • b) săsupună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ,componența Comisiei de admitere în învățământul dualși să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului Braila, conform prevederi\o\'Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual,\n vigoare;

 • c) săelaboreze,în parteneriat cu operatorii economici. Procedura de admiterea candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului Brailaspre avizare de către comisia de admitere județeană / a municipiului Braila;

 • d) sătransmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

 • e)  săîncheie,împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică,în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului t/wc/Z,aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta,cu respectarea modelului reglementat prin ordin alministruluieducației naționale;

1) săelaboreze,în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS) și săîl supunăaprobării consiliului de administrație;

 • g) săasigurespațiile de instruire cudotările aferentepentru pregătirea teoreticăși pentru componenta de pregătire praclică(laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate,convenită a se desfășură la unitatea de învățământ,în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și cuiriculumul în vigoare;

 • h) săasiguremateriile prime, materialele consumabile, energia electricăși celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică(laboralor tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate,prevăzută a se desfășură la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare,convenităîn anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;

 • i)  săasigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizatăîn unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)  săasigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • k) sărăspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • l)  săasigure condițiile necesare și săangajezecheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor,în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

 • m) sădesemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliateîn Anexa pedagogică a conlractelorindividuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • n) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economicși realizeazăînregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

 • o) sărealizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economiciși cerințele standardelor de pregătire profesionalăși în parteneriat cu aceștia;

 • p) săstabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual",

 • q) săplanifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practicăa elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate,în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului duai,

 • r) săasigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • s)  săasigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;

 • t)  săasigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.

Secțiunea a 2-a Drepturile și obligațiile operatorului economic98 Art. 8.Operatorul economicare dreptul:

 • a)  să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b)  să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea niimăruluiși conținutului probelor de admitereși să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

 • c)  săparticipe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

 • d)  să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al scolii (PAS);

 • e)  să participe laproiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

1) săfie reprezentatși să-și exercite atribuțiileîn cadrul consiliului de administrație al unității de învățământși/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la capitolul V;

 • g)  să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilorși stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

 • h)  să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultăîn acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)   să propunăși să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practicăsau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)   să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

 • k)  să propunăși să organizeze stagii suplimentare de pregătire practicășiîn afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liberal elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilorșcolare ale elevului;

 • l)   să participe la organizarea și desfașurareaexamenului de certificare a calificării profesionale a elevilor,în colaborare cu unitatea de învățământ,în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

in) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate prin prezentul contract;

n) să stabileascăcriteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract.

Art. 9.(l)Operatorul economicse obligă:
 • a)  sănominalizeze membriiîn consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu precizările de la capitolul V,sau, în situațiile menționate la art. 5 alin.(3), înconsiliul reprezentativ al operatorilor economiciși săse implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

 • b)  săorganizezeși să desfășoare,în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesionalămenționată la art. 2;

 • c)  sătransmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământși să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

ci) săparticipe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)  săîncheie,împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie,în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  sărăspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practicași laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1,parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

 • g)  săasigurecondițiile materiale - utilaje, echipamente,materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizatăîn răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare localăși componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1,parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

 • h)  săasigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

 • i)   să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certifîcatăla programele de pregătire pedagogicăși metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)   să asigureîndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

 • k)  săstabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017:

 • l)   săplanifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual,'âp\Mb<\\ă prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

in) săasigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncăși să răspundăde aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, încon fermitate cu legislația în vigoare;

n) săasigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și

riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

 • o)  săasigure, în colaborare cu unitatea de învățământși ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. în acest scop, asigurăcondițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;

 • p)  săorganizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practicăsau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • q)  în afara situațiilor prevăzute la lit.p),poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică,numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, curespectarea prevederilor legislațieimunciiși cu condiția de a nu afectaîndeplinirea obligațiilorșcolare ale elevului.

 • (2) Operatorul economic acordă susținere fi nane iarăși alte forme de sprijin material și stimulente elevilorcu careîncheie contracte de pregătire practică,în condițiile legii, prin:

 • a) burse lunare,cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoreticăși practică;

 • b) cheltuieli privindexaminările de medicină a munciiși analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

 • c) asigurăride răspundere civilăîn cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

 • d) echipamentele de lucru și de protecție;

 • e) alte forme de sprijin materialși stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat,în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzutăîn anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzutela alin. (2)sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriatși vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practicăîncheiate cu elevii.

 • (5) Operatorul economic se obligăsă informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe careîiformeazăîn baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicatăîn cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

 • (6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor,în acordarea și susținereastimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizareaformării profesionale.

 • (7) Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățireadotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzutăîn anexa nr.l, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

Secțiunea a 3-a

Drepturile și obligațiile unității adniinistrativ-teritoriale

Alt. 10.Unita tea administrativ-teritorialâare dreptul:
 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al scolii (PAS);

 • c)  săfie reprezentatăși să-și exercite atribuțiileîn cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

 • d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlarăși celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuțiiale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;

 • e)  să fie consultatăîn prealabil cu privire la proiectele care implicăunitatea de învățământși pentru care i se solicită asigurarea cofinanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.

Art.ll.(l)Unitatea administrativ-teritorialăse obligă:
 • a) săasigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile careîi revin,în conformitate cu reglementările legaleîn vigoare;

 • b) săcolaboreaze cu unitatea școlarăși celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificareași planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții,necesarepentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

 • c)  săasigure,în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuielinecesare;

 • d) săasigure cofinanțarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;

 • e) săsprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională, menționată la art. 1;

 • f)  săasigure reprezentarea unității adniinistrativ-teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și săse impliceactiv în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

 • g) săsprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local99în consiliul de administrație al școlii.

 • (2)Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilorși altorcategorii de cheltuieli asumate de unitatea administrativ-teritorială este prezentatăîn anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilorși altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

CAPITOLULVII.

Răsp u n de rea pă rți lor

Art. 12. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de parteneriatatrage răspunderea părții în culpă. în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

CAPITOLULVIII.
Modificarea contractului

Art. 13.(l)Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

CAPITOLUL IX.
Forța majoră

Art. 14. (l)Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.

 • (3) Dacăîn termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X. încetarea contractului

Art. 15.(l)Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.

 • (2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu201uni100înainte de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți.

 • (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.

 • (4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XI.
Comunicări

Art. 16.(l)Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisăîn scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

 • (4) In situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim 15zile celeilalte părți.

CAPITOLUL XII.
Soluționarea litigiilor

Art. 17.(1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputăapărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2)Dacă după30zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLULXIII.
Limba care guvernează contractul

Art. 18.Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XIV.
Legea aplicabilă contractului

Art. 19.Contractul va 11 interpretat conform legilor din România.

CAP1TOLULXV.
Clauze finale

Art. 20. (l)Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractanteși reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contractse interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

 • (3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama,între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabiliteîntre acestea și de comportamentul lor ulteriorîncheierii contractului.

 • (4) Aplicarea dispozițiilorprevăzute înalin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comunăși scopul contractului, definite la art. 1

Art. 21Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 22.Prezentul contracta fost încheiat la data de............. în  3 exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.


Unitatea de învăt^i^nf^?jceuf> Reprezentant le^ăljțjî unici Funcția:Dirccto Semnătura țiho)ogic”Panait lstrati”Brăila timide): Panait Gabriela


Unitatea administrativ-teritorială: Primăria Municipiului Brăila Reprezentant legal (numele și prenumele): DRAGOMIR VIOREL MARIAN Funcția: PRIMAR

Semnătura


Operatorul economic101: $C PROMEX SA Reprezentant legal (n Funcția: Director gen Semnătura

Consilier Jurițlic Jr. Vio rea Semnăturătfdijugă poziții și semnează flecare dintre aceștia. în cazul


Anexa nr. 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr......................

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școalăși operatorul economic partener de practică11 SCPROMEX SA

privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2020-2021

 • 1. Nivelul ..3... de calificare102 103 104 conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională:Strungar, Sudor, Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic

3. Număr de elevi105 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa alX -a,106, nr. de elevi: 30 (câte 10 elevi pentru fiecare calificare)

clasa a X -a,107, nr. de elevi: 10 (Calificarea: Sudor)

 • 4. Locurile unde se desfășoarăpregătirea practică a elevilor

Clasa a IX -a'108

Modulul de pregătire109

Laborator/Instruire

practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de orc)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr. ore

Locația (denumirea)

1. Reprezentarea pieselor metalice

Laborator tehnologic

17

17

-

-

-

11. Lăcătușerie generală

Instruire practică

68

68

-

-

-

III. Organe demașini

Laborator tehnologic

17

17

-

-

-

Stagiul de pregătire practică (CDL): Utilajul și tehnologia lucrărilor mecanice

150

150

Certificăm faptul că.pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiilemateriale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătireprofesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL. pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

Clasa a X -a18

Modulul de pregătire110 111

Laborator/Instruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de ore)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr. ore

Locația (denumirea)

1. Măsurări tehnice

Laborator tehnologic

96

96

-

-

-

Instruire practică

128

-

128

-

-

11.Reprezentare organelor de mașini

Laborator tehnologic

128

128

-

-

-

Instruire practică

-

-

-

-

-

III. Asamblări mecanice

Laborator tehnologic

64

64

Instruire practică

256

256

Stagiul de pregătire practică (CDL):

Calitatea execuției produselor

270

270

-

-

 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentrucomponenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practicăîn răspunderea operatorului economicconvenite la pct.4 a se desfășură la unitatea de învățământ Clasa112 113a IX a

  Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării'*

  Materii prime, materiale114 asigurate de către:

  Unitatea de învățământ:

  Operatorul economic:

  Realizarea schiței piesei metalice în vederea realizării ei

  cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

  -

  Realizarea pieselor prin operații de lăcălușerie generală

  cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale. SDV

  -

  Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice

  cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale. SDV

  -

  Stagiul de pregătire practică (CDL)115

  HiWvRs‘RBRvRwRvR-RwRwRWR-R’R’RvRBRvH'R"RiR',RwRvR’R

  materiale consumabile, mașini și utilaje, SDV

Clasata X a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării25

Materii prime, materiale'6 asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Măsurarea mărimilor tehnice specifice produselor industriale

cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

materiale consumabile, mașini și utilaje, SDV

Realizarea desesnului tehnic pentru organe de mașini

cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

-

Realizarea asamblărilor mecanice

cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, SDV

materiale consumabile, mașini și utilaje, SDV

Stagiul de pregătire practică (CDL)2'

materiale consumabile, mașini și utilaje, SDV

 • 6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor28 Clasata Xl-a

  Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

  Materii prime, materialcasigurate de către:

  Unitatea de învățământ:

  Operatorul economic:

  -

  -

  -

 • 7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

30

le^țujCTeJîi

rsi/prenti

24                                     V?-.

' Se completează câic’’im^tahyj)^itni4^care clasă menționată Ia punctele 3 și 4. pentru care operatorul e

dual în calificarea mcnț^âță'l^p&nc(îîl2'. pentru anul școlar precizat la ari. 2din contractul de parteneriat.

5Se completează unitățile Tle-'eompetență (UC)/unitățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor de la punctul 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea școlară. Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

26Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) și. după caz, detaliile relevante.

7Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

28Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

"9Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică în învățământul dual în calificarea menționată la punctul 2, pentru anul școlar respectiv.

30Se menționează, după caz, investițiilepe care operatorul economic se angajează să le realizeze pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii (spații de învățământ, echipamente de natura mijloacelor fixe) și valoarea estimativă a acestora. Se vor adăuga precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum și dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului. în cazul în care investițiile respective se realizează în colaborare cu ceilalți parteneri, se precizează acest lucru și se indică valoarea estimativă a contribuției operatorului economic la investiția comună.


lic ”Panait Istrati” Brăila

ricle):Panait Gabriela

. '__

p •

i

*• /


Operatorul economic: SC/JPR Reprezentant legal (nui Funcția:Director geryețîil SemnăturaPRONIE*oncla


încheie contracte de pregătire practibă în învățămîntul


Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilordinînvățăinântul dual

de către operatorul economic SC PROMEX SA, în anul școlar 2020-2021

Nivelul 3 de calificare116 117 conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională:Strungar, Sudor, Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic Clasa118 a IX -a

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. dc elevi

I alocat pentru încheierea contractelor de practică119

Nr. dc elevi pentru care sc va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. dc luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

l

2

n J

4

5

6

Bursălunară120

30

30

200 lei/lună

10 luni

60 000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție dc domeniul de activitate)’121

■.-.-.■.■w.w.w

©KȘSSS-S

Asigurare dc răspundere civilăîn cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii122

.w.-.w.w.w.

Echipament de lucru123

liii

Echipament de protecție124

30

30

200 lei/an

6000

Transport ia și de la locul de practică125

-

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică126'

Rechizite necesare pe perioada practicii127

Premii pentru stimularea performanței128

Altele:........

Total valoare stimulente/forme de sprijin

i’iTiTiTjMiYi'iTi?

66000

Nivelul 3 de calificareconfonn Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesionala: Sudor

Clasaa X -a

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru , încheierea contractelor de practică129

i Nr. de elevi

I pentru care

| se va acorda

| Valoare/elev

(lei/elcv)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

1

2

O

J

4

5

6

Bursă lunară

10

10

200 lei/lună

10 luni

20 000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

WW fc

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

M

Echipament de lucru

Echipament de protecție

10

10

200 lei/an

2 000

Transport la și de la locul de practică

-

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Rechizite necesare pe perioada practicii

Premii pentru stimularea performanței

Altele:........

Total valoare stimulente/forme de sprijin

fl»

22000

 • 2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

  Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

  Condiții dc acordare43

  Detaliere

  Bursă lunară

  Frecvență (prezenta la pregătirea teoreticăși practică)

  Aceleași condiții în care se acordă bursa profesională acordată de stal

  Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

  Aceleași condiții în care se acordă bursa profesională acordată de stat

  Rezultate la evaluări teoretice și practice

  Promovabilitate

  Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

  Minim media 7 la purtare

  Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

  efectuării      stagiului      de

  pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

  Asigurare de răspundere civilăîn cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generale în timpul practicii

  Echipament de lucru

  -

  Echipament de protecție

  La începutul anului școlar

  Transport la și de la locul de practică

  -

  Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

  -

  Rechizite necesare pe perioada practicii

  -

  Premii pentru stimularea performanței

  -

  Altele:........

Operatorul economic: SC PROMEX S

Reprezentant legal (nuiyple și pren Funcția:Director genei

Semnătura
^ISTRU ION


Consilier Juridic

Jr. Vioreanu\ Ionela Semnătură'Semna

n. (1 ..

Direct)r Economic

i

Ec. Ejnache Vio

Semnătura


45Penlru componentele pentru care nu se prevăd condiții specifice. se [ ompleta doar mențiuni generice, după caz (de  exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, "pentru toii elevii, la începutul anului ^co/a/'”, referitor la transport: “asigurat pentru to(i elevii practican/i, cu mijloacele de transport ale Jlrmei" sau "decontarea cheltuielilor pe bacă de abonament ... " ctc. în cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (cx. "pentru performante deosebite obfinute la.......” ele.)


 • 1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială46Primăria Municipiului Brăila, pentru perioada472 0 20 - 2021

  Nr. crt.

  Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

  Descriere

  Termen de realizare

  Valoare estimată

  Observații

  _

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesionalăși a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Unitatea administrativ-teritorială: Primăria Municipiului Brăila Reprezentant legal (numele și prenumele): Dragomir Viorel Marian Funcția: Primar

Semnătura


---------------------------------------- L 1 LV/,,          .

46,

special) și denumirea UAT (ex. municipiul’Se menționează tipul unității administrativ teritoriale (UAT). după caz: municipiul / orașul /-comuna / sectorul (în cazul municipiului București) sau județul (în cazul învățământului ........) v

Această anexă se poate încheia pentru perioada unui an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție / reparațiilor capitale / consolidărilor / altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate

Responsabilitățile tutorelui-48

Tutorele are următoarele obligații:

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie săle transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b)  sădesfașoare acțiuni de natură sănu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  sănu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizezeîn evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesionalăși ale curriculum-ului;

 • h)  să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practicăși împreunăsăstabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  săînregistreazeîn evidențele sale personale frecvența elevi lorși săo comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k)  să analizeaze,pentru flecare perioadă de activitate cu elevii,progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabileascăîmpreună cu cadrului didactic coordonator de practicămăsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) săînainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notelela purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n)  săînainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebiteîmpreună cu argumentația necesară;

 • o)  săparticipe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitareaprofesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;KL..T. M- /Z2Z/V A/e 3/ ,$lof Prgfj

Număr de înregistrare la unitatea de învățământ 4301/05.12.2019

Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

CAPITOLUL I.

Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între:

1. Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologicic “Panait Istrati”, cu sediul în Brăila, str.

Plantelor, nr. 13, județul Brăila, telefon 0239 619 320, fax 0239 619 321, CUI 4342880, reprezentată legal prin prof. Panait Gabriela, având funcția de Director,

2. Unitatea administrativ - teritorială*Primăria Municipiului Brăila cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr. 1, județul Brăila, CUI 4205670, telefon 0239 694947, fax 0239 692394, reprezentată legal prin dl. Dragomir Viorel Marian în calitate de Primar,

 • 3. Operatorul economic*4): SC DUNAV SRL cu sediul în Brăila, Str. Vadul Rizeriei, Nr. 4 județul Brăila, identificată cu J09/788/1994, CUI RO 6074082, telefon 0239 613 862, fax 0239 611520, reprezentat legal prin dl. Broască Vasile, în calitate de Administrator.

CAPITOLUL II.

Scopul contractului

Art. 1. (1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului

 • (2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

CAPITOLUL III.

Obiectul contractului

Art. 2. (1) Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar 2020-2021, după cum urmează1:

a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

-4 elevi, în domeniul de pregătire profesională Mecanică, calificarea profesională Mecanic auto;

 • (2) Repartizarea numărului de elevi prevăzuți la alin. (1) pe locurile alocate fiecărui operator economic partener de practică este prezentată în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat130 131.

Art. 3 Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV.

Durata contractului

Art. 4 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de 44 luni132 - pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

 • (2) Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate în cadrul partajării responsabilităților între școală și operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

 • (3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/ reparații capitale/ consolidări/ alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.

CAPITOLUL V.

Secțiunea 1

Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ

Art. 5. (1) Componența consiliului de administrație al unității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare133 și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

 • (2) în cazul în care unitatea de învățământ școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic, iar numărul de elevi cuprinși în învățământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componența consiliului de administrație134 asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, iar președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

 • (3) în cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât cota alocată în limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administrație, aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-și va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate

operatorilor economici.

 • (4) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acest organism și atribuțiile specifice consiliilor de administrație în cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.

CAPITOLUL VI.

Drepturile și obligațiile părților

Secțiunea 1 Drepturile și obligațiile unității de învățământ

Art. 6. Unitatea de învățământ are dreptul:

 • a) să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășură, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

 • c)  să inițieze și să elaboreaze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • d) să inițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)  să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la capitolul V;

 • f)  să-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

 • g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfașută în unitatea de învățământ;

 • h) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)  săinițieze măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)  să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. Unitatea de învățământ se obligă:

 • a) să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzută la art. 2;

 • b) să supună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dual și să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului Braila, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, în vigoare;

 • c) să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului Braila spre avizare de către comisia de admitere județeană / a municipiului Braila;

 • d) să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

 • e)  să încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS) și să îl supună aprobării consiliului de administrație;

 • g) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășură la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

 • h) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășură la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;

 • i)  să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • k) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • l)  să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

 • m) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în Anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • n) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

 • o) să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu aceștia;

 • p) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual',

 • q) să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual’,

 • r) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • s)  să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;

 • t)  să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.

Secțiunea a 2-a

Drepturile și obligațiile operatorului economic135

Art. 8. Operatorul economic are dreptul:

 • a)  să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b)  să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidați lor în învățământul dual;

 • c)  să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

 • d)  să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • e)  să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • f)   să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la capitolul V;

 • g)  să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

 • h)  să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)  să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)  să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

 • k)  să propună și să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;

 • l)   să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

 • m) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate prin prezentul contract;

 • n) să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract.

Art. 9. (1) Operatorul economic se obligă:

 • a)  să nominalizeze membrii în consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu precizările de la capitolul V, sau, în situațiile menționate la art. 5 alin. (3), în consiliul reprezentativ al operatorilor economici și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

 • b)  să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională menționată la art. 2;

 • c)  să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământ și să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

 • d)  să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)  să încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

 • g)  să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

 • h)  să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

 • i)  să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)  să asigure îndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

 • k)  să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • l)   să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • m) să asigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • n)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și

riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

 • o)  să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. în acest scop, asigură condițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;

 • p)  să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • q)  în afara situațiilor prevăzute la lit. p), poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului.

 • (2) Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:

 • a) burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

 • b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

 • c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

 • d) echipamentele de lucru și de protecție;

 • e) alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat și vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.

 • (5) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

 • (6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

 • (7) Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățirea dotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzută în anexa nr.l, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

Secțiunea a 3-a

Drepturile și obligațiile unității administrativ-teritoriale

Art. 10. Unitatea administrativ-teritorială are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • c)  să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

 • d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuții ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;

 • e) să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofînanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.

Art 11. (1) Unitatea administrativ-teritorială se obligă:

 • a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • b) să colaboreaze cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

 • c) să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;

 • d) să asigure cofinanțarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;

 • e)  să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională, menționată la art. 1;

 • f)  să asigure reprezentarea unității administrativ - teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

 • g) să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local136 în consiliul de administrație al școlii.

 • (2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli asumate de unitatea administrativ-teritorială este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

CAPITOLUL VII.

Răspunderea părților

Art. 12. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII.

Modificarea contractului

Art. 13. (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

CAPITOLUL IX.

Forța majoră

Art. 14. (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X.

încetarea contractului

Art. 15. (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.

 • (2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu 20 luni137 înainte de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți.

 • (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.

 • (4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XI.

Comunicări

Art. 16. (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

 • (4) în situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim 15 zile celeilalte părți.

CAPITOLUL XII.

Soluționarea litigiilor

Art. 17. (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL XIII.

Limba care guvernează contractul

Art. 18. Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XIV.

Legea aplicabilă contractului

Art. 19. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CAPITOLUL XV.

Clauze finale

Art. 20. (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

 • (3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

 • (4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comună și scopul contractului, definite la art. 1

Art. 21 Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 22. Prezentul contract a fost încheiat la data de............. în 3 exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.


Unitatea de învăță Reprezentant le Funcția: Director Semnătura


LȚehnologic ”Panait Istrati” Brăila i^umelț'șt>^\mele): PANAIT GABRIELA

Unitatea administrativ-teritorială: Primăria Municipiului Brăila Reprezentant legal (numele și prenumele): DRAGOMIR VIOREL MARIAN Funcția: PRIMAR Semnătura


Operatorul economic9: SC DUNAV SRL

Reprezentant legal (numele și prenumele): BROASCĂ VASILE Funcția: Administrator                        /f

’                                                            ff *

Semnătura

Anexa nr. 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr......................

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică11 SC DUNAV SRL

privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2020 - 2021

 • 1. Nivelul ..3... de calificare138 139 140 conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Mecanic auto

3. Număr de elevi141 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX -a,142, nr. de elevi: 4

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor

Clasa a IX -a143

Modulul de pregătire144

Laborator/Instruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de ore)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr. ore

Locația (denumirea)

I. Reprezentarea pieselor metalice

Laborator tehnologic

17

17

-t

-

-

II. Lăcătușerie generală

Instruire practică

68

68

-

-

III. Organe de mașini

Laborator tehnologic

17

17

-

-

-

Stagiul de pregătire practică (CDL):

Aplicarea operațiilor de lăcătușerie în repararea automobilului

150

150

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ Clasa17 a IX a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării 18

Materii prime, materiale19 asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Realizarea schiței piesei metalice în vederea realizării ei

cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

-

Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală

cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, SDV

-

Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice

cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, SDV

-

Stagiul de pregătire practică (CDL)20

materiale consumabile, mașini și utilaje, SDV

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competentelor21 Clasa22 a Xl-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

-

-

-

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

23

Unitatea de învățămânțzColegiu! tehnic ”Panait Istrati” Brăila Reprezentant legal (ițu

Funcția: Director A.țJ

Semnăturaiele): Panait Gabriela

Operatorul economic: SC DUNAV SRL

Reprezentant legal (numele și prenumele): Broască Vasile Funcția: Administrator

Semnătura17 Se completează câte uh)tab^.pe^'U/Ci^ățe clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică


dual în calificarea menționată la pune entru anul școlar precizat la art. 2din contractul de parteneriat.

 • 18 Se completează unitățile de co etență (UC)/unitățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor de la punctul 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea școlară. Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

 • 19 Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) și, după caz, detaliile relevante.

 • 20 Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

 • 21 Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

 • 22 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică în învățământul dual în calificarea menționată la punctul 2, pentru anul școlar respectiv.

 • 23 Se menționează, după caz, investițiile pe care operatorul economic se angajează să le realizeze pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii (spații de învățământ, echipamente de natura mijloacelor fixe) și valoarea estimativă a acestora. Se vor adăuga precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum și dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului. în cazul în care investițiile respective se realizează în colaborare cu ceilalți parteneri, se precizează acest lucru și se indică valoarea estimativă a contribuției operatorului economic la investiția comună..
Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic SC DUNAV SRL, în anul școlar 2020 - 2021

Nivelul 3 de calificare145 146 conform Cadrului național al calificărilor, Calificarea profesională: Mecanic auto

Clasa147 a IX -a

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică148

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară149

4

4

200 lei/lună

10 luni

8 000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)150

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii151

Echipament de lucru152

4

4

100

400

Echipament de protecție153

4

4

100

400

Transport la și de la locul de practică154

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică155

Rechizite necesare pe perioada practicii156

Premii pentru stimularea performanței157

Altele:........

Total valoare stimulente/ forme de sprijin     k                           Z/

MB?:;., : ..l.!.........:.........;.........

8800

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare158

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Aceleași condiții în care se acordă bursa profesională acordată de stat

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

Aceleași condiții în care se acordă bursa profesională acordată de stat

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Promovabilitate

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Minim media 7 la purtare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

efectuării     stagiului     de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

Echipament de lucru

La începutul anului școlar

-

Echipament de protecție

La începutul anului școlar

-

Transport la și de la locul de practică

-

-

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

-

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

Premii pentru stimularea performanței

-

-

Altele:........

-

-

Operatorul economic: SC DUNAV SRL

Reprezentant legal (numele și prenumele): BROASCĂ VASELE Funcția: Administrator

Semnătura
1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială38Primăria Municipiului Brăila, pentru perioada39 2020 - 2021

Nr. crt.

Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

Descriere

Termen de realizare

Valoare estimată

Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Responsabilitățile tutorelui40

Tutorele are următoarele obligații:

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b)  să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h)  să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k)  să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n)  să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o)  să participe Ia întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

A^&^A A/A £

A/f. __3/ / 3/-c>/. pfiPD


-ZV) , f Număr de înregistrare la unitatea de învățământ......./   ...............

CONTRACT DE PARTENERIAT

pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

CAPITOLUL I Părțile contractante


Prezentul contract se încheie între:

 • 1. unitatea de învățământ Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, cu sediul în Brăila, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 32, județul Brăila, telefon 0239-619779, fax: 0239-614389, CUI 4205696, reprezentată legal prin DUMITRESCU ADRIANA ELENA, având funcția de director,

 • 2. unitatea administrativ-teritorială1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA cu sediul159 160 în BRĂILA str. INDEPENDENȚEI nr. 1, județul BRĂILA, CUI 4205670, telefon 0239-699447, fax 0239-692394, reprezentat legal prin161 VIOREL MARIAN DRAGOMIR, în calitate de PRIMAR,

 • 3. Operatorul economic162 163 (partener de practică) VARD BRĂILA SA cu sediul în BRĂILA, str. CELULOZEI, nr. IA, județul BRĂILA, identificată cu J0914/1991, CUI RO 2244532, telefon 0239-607000, fax 0239-607003, reprezentat legal prin SIMONA-ALINA PUIA, în calitate de Vice-președinte senior - Director General.

CAPITOLUL II

Scopul contractului

Art. 1. - (1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului

(2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

CAPITOLUL III

Obiectul contractului

XX)


 • a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

-15 elevi, în domeniul de pregătire profesională MECANIC, calificarea profesională LĂCĂTUȘ CONSRUCȚII NAVALE.

(2) Repartizarea numărului de elevi prevăzuți la alin. (1) pe locurile alocate fiecărui operator economic partener de practică este prezentată în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat164.

Ari. 3. - Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fî încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV Durata contractului

Art. 4 - (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de ...45.... luni165 - pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

 • (2) Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate în cadrul partajării responsabilităților între școală și operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

 • (3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/reparații capitale/consolidări/alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.

CAPITOLUL V

Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ

Art. 5. - (1) Componența consiliului de administrație ai unității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare166 și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

 • (2) în cazul în care unitatea de învățământ școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic, iar numărul de elevi cuprinși în învățământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componența consiliului de administrație167 asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, iar președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

 • (3) în cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât cota alocată în limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administrație, aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-și va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.

 • (4) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acest organism și atribuțiile specifice consiliilor de administrație în cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.

CAPITOLUL VI

Drepturile și obligațiile părților

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile unității de învățământ

Art. 6. - Unitatea de învățământ are dreptul:

 • a) să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășura, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

 • c) să inițieze și să elaboreaze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • d) să inițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;

 • f) să-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

 • g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfașută în unitatea de învățământ;

 • h) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

 • i) să inițieze măsuri de pregătire remediată pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j) să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. - Unitatea de învățământ se obligă:

 • a) să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzută la art. 2;

 • b) să supună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dual și să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului București, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, în vigoare;

 • c) să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului București spre avizare de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București;

 • d) să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

 • e)  să încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS) și să îl supună aprobării consiliului de administrație;

 • g) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

 • h) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;

 • i)  să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • k) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • l)  să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

 • m) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în Anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • n) cadrul didactic coordonator de practica desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

 • o) să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu

aceștia;

 • p) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual',

 • q) să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual',

 • r) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • s)  să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;

 • t)  să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a Drepturile și obligațiile operatorului economic168

Art. 8. - Operatorul economic are dreptul:

 • a)  să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b)  să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

 • c)  să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

 • d)  să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • e)  să participe la proiectarea curriculuinului în dezvoltare locală;

 • f)   să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;

 • g)  să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

 • h)  să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)   să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)   să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

 • k)  să propună și să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legai instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;

 • l)   să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

 • m) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate prin prezentul contract;

 • n)  să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract.

Art. 9. - (1) Operatorul economic se obligă:

 • a)  să nominalizeze membrii în consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu precizările de la cap.V sau, în situațiile menționate la art. 5 alin. (3), în consiliul reprezentativ al operatorilor economici și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

 • b)  să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională menționată la art. 2;

 • c)  să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământ și să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

 • d)  să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)  să încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

 • g)  să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

 • h)  să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

 • i)   să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)   să asigure îndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

 • k)  să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. '3554/2017;

 • l)   să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • m) să asigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • n)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

 • o)  să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. în acest scop, asigură condițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;

 • p)  să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • q)  în afara situațiilor prevăzute la lit. p), poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului.

 • (2) Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:

 • a) burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

 • b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

 • c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

 • d) echipamentele de lucru și de protecție;

 • e) alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat și vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.

 • (5) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

 • (6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională-a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

 • (7) Contribuția operatorului economic- pentru îmbunătățirea dotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este

prevăzută în anexa nr.l, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

SECȚIUNEA a 3-a

Drepturile și obligațiile unității administrativ-teritoriale

Art. 10. - Unitatea administrativ-teritoriaiă are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • c) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

 • d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuții ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;

 • e) să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofinanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.

Art. 11. - (1) Unitatea administrativ-teritoriaiă se obligă:

 • a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • b) să colaboreaze cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

 • c) să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;

 • d) să asigure cofinanțarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;

 • e) să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională, menționată la art. 1;

 • f) să asigure reprezentarea unității administrativ-teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

 • g) să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local169 în consiliul de administrație al școlii.

(2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli asumate de unitatea administrativ-teritoriaiă este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

CAPITOLULVII

Răspunderea părților

Art. 12. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul

de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

CAPITOLULVIII

Modificarea contractului

Art. 13. - (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

CAPITOLUL IX

Forța majoră

Art. 14. - (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile.de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X încetarea contractului

Art. 15. - (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.

 • (2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu ....luni170 înainte de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți.

 • (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.

 • (4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre pălii, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XI

Comunicări

Art. 16. - (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document sens trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

 • (4) în situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim 15 zile celeilalte părți.

CAPITOLUL XII

Soluționarea litigiilor_____

Art. 17. - (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila. prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL XIII

Limba care guvernează contractul

Art. 18. - Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XIV

Legea aplicabilă contractului

Art. 19. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CAPITOLUL XV

Clauze finale

Art. 20. - (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

 • (3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

 • (4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comună și scopul contractului, definite la art. 1

Art. 21 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 22. - Prezentul contract a fost încheiat la data de 2.12.2019 în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”Reprezentant legal (numele și prenumele): DUMITRESCU ADRIANA ELENA Funcția: DIRECTOR :   | / j

Semnătura

ynp

Unitatea administrativ-teritorial^RlMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA

Unitatea administrativ-terito:


Reprezentant legal (numele și prenumele): VIOREL MARIAN DRAGOMIR Funcția: PRIMAR

Semnătura

Operatorul economic13: VARD BRĂILA SA

Reprezentant legal (numele și prenumele): SIMONA ALINA PUIA Funcția: Vicepreședinte Senior - Director General

Semnătura

/

VS e|]BjgpjeA

Xuediuoo           o fi

..13

aavA|J în cazul mai multor operatori economici semnatari se includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți

ANEXA svr. 1 la Contractul de partener iat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr......................

1 t                 w

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică VARD BRAîLA SA

privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2020-2021

 • 1. Nivelul 3 de calificare171 172 173 conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII NAVALE

3. Număr de elevi174 175 176 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică Ia operatorul economic:

clasa a IX-als, nr. de elevi 15

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor

Clasa a IX-a19

Modulul de pregătire177

Laborator/Instruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de ore)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr. ore

Locația (denumirea)

L REPREZENTAREA PIESELOR MECANICE

Laborator tehnologic

17 ORE /AN

17 ORE/AN

-

Instruire practică

-

-

-

11. LÂCÂTUȘERIE GENERALĂ

Laborator tehnologic

-

-

-

Instruire practică

68 ORE/AN

-

68 ORE /AN

IU. ORGANE DE MAȘINI

Laborator tehnologic

17 ORE/AN

17 ORE /AN

Instruire practică

-

-

-

Stagiul de pregătire practică (CDL)

150 ORE/AN

150 ORE/AN

-

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspundere acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică ( practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășură Ia unitatea de învățământ

Clasa21 a IX-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării22

Materii prime, materiale23 asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Realizarea schiței piesei mecanice în vederea realizării ei

Cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale,

Atelier □ coală

Realizarea.pieselor prin operații ,de lăcătușerie generală

Materiale consumabile

Materiale consumabile

Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice

Materiale consumabile

Materiale consumabile

Stagiul de pregătire practică (CDL)24

......ZZT....... .....

Materiale consumabile, SDV-uri

 • 6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor25

Clasa26 Xl-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

VARD BRĂILA SA

Cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

Materiale consumabile

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

27

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY BRĂILA

Funcția: DIRECTOR

Semnătura


Reprezentant legal (numele și pr

■ --------'

Ă--


ele): DUMITRESCU ADRIANA ELENAOperatorul economic: VARD BRĂILA SA

Reprezentant legal (numele și prenumele): SIMONA ALINA PUIA Funcția: VICEPREȘEDINTE SENIQB ^BIRECTOR GENERAL Semnăturan Fincantierl company

Vard Brăila S.A.


L Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la pct. 3 și 4, pentra care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățămîntul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar precizat la art. 2 din contractul de parteneriat.

“ Se completează unitățile de competență (UC)Zunitățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor de Ia pct. 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea școlară. Denumirea UC/UR1 se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

■’ Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) și, după caz, detaliile relevante.

"4 Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

15 Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică în învățământul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar respectiv, I

Se. menționează, după caz, investițiile pe care operatorul economic sc angajează să le realizeze pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii (spații de învățământ, echipamente de natura mijloacelor fixe) și valoarea estimativă a.acestora. Se vor adăuga precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum Di dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului. în cazul în care investițiile respective se realizează în colaborare cu ceilalți parteneri, se precizează acest lucru și se indică valoarea estimativă a contribuției operatorului economic la investiția comună.

f .x . :              > i                                                                                                                                                                                         13Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic VARD BRĂILA SA în anul școlar 2020-2021

Nivelul 3 de calificare178 179 conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚIINAVALE

Clasa180 181 a IX-a

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică’1

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară182 183 184

i

15

200 lei/lună

10 luni

30 000

lei

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)”

15

15

100 lei

4/ lillH

1500

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii’’4

15

15

■l l||l

Echipament de lucru185

■fii /1

Echipament de protecție’186 187

15

15

200 lei

1 s

3000

Transport la și de la locul de practică’'

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică’188

Rechizite necesare pe perioada practicii’189

Premii pentru stimularea performanței190

Altele:........

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

IMBiM

HIIII

34500 lei

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare191

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

100%

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

Obligatoriu

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Medii cuprinse între 8 și 10

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Respectarea regulilor din Regulamentul de Ordine Interioară si a legislației specifice în vigoare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

efectuării     stagiului     de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

Apt conform examinării

Apt conform examinării

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

Conform normelor și legislației

Conform normelor și legislației

Echipament de lucru

Conform normelor și legislației

Conform normelor și legislației

Echipament de protecție

Conform normelor și legislației

Conform normelor și legislației

Transport la și de la locul de practică

-

-

Asigurarea unei mese/zi la locul de practică

-

-

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

Premii pentru stimularea performanței

-

-

Altele:........

-

-

peratorul economic: VARD BRĂILA SA
Reprezentant legal (numele și prenumele): SIMONA ALINA PUIA f Funcția: VICEPREȘEDINTE SENIOR - DIRECTOR GENERAL

Semnătura

-

u.

9 a Flncantlcri company

V. J --

Vard Brăila SA

...........-............1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială192 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA , pentru perioada193 anului școlar 2020-2021

Nr. crt.

Obiectivele de investiție / reparații capitale/ consolidări / alte categorii de cheltuieli

Descriere

Termen de realizare

Valoare estimată

Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Unitatea administrativ-teritorială PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA Reprezentant legal (numele și prenumele): VIOREL MARIAN DRAGOMIR Funcția: PRIMAR Semnătura


Responsabilitățile tutorelui44

Tutorele are următoarele obligații:

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b)  să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h)  să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k)  să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n)  să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o)  să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

A/i/ex>        .

M //cz'A/ x/r*. _<3/ . / --S/^/-2o2X)

ANEXA Nr. 1 Ia Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual

Număr de înregistrare la unitatea de învățământ 805 /11.12.2019

CONTRACT DE PARTENERIAT

pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

CAPITOLUL I

Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. unitatea de învățământ Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, cu sediul în Brăila, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 32, județul Brăila, telefon 0239-619779, fax: 0239-614389, CUI 4205696, reprezentată legal prin DUMITRESCU ADRIANA ELENA, având funcția de director,

 • 2. unitatea administrativ-teritorială1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA cu sediul194 195 în BRĂILA str. INDEPENDENȚEI nr. 1, județul BRĂILA, CUI 4205670, telefon 0239-699447, fax 0239-692394, reprezentat legal prin196 VIOREL MARIAN DRAGOMIR, în calitate de PRIMAR,

 • 3. Operatorul economic197 (partener de practică) SC DUNAV SRL cu sediul în BRĂILA, str. Vadul Rizeriei, nr. 4, județul BRĂILA, identificată cu J09/788/1994, CUI RO 6074082, telefon 0239613862, fax 0239611520, reprezentat legal prin BROASCA VASILE, în calitate de Administrator

CAPITOLUL II

Scopul contractului

Art. 1. - (1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului

(2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

CAPITOLUL III

Obiectul contractului

Art. 2. - (1) Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar ...2020-2021..., după cum urmează198:

 • a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

-10 elevi, în domeniul de pregătire profesională MECANIC, calificarea profesională LĂCĂTUȘ CONSRUCȚII NAVALE.

(2) Repartizarea numărului de elevi prevăzuți la alin. (1) pe locurile alocate fiecărui operator economic partener de practică este prezentată în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat199.

Art. 3. - Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV Durata contractului

Art. 4 - (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de ...45.... luni200 - pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

 • (2) Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate în cadrul partajării responsabilităților între școală și operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

 • (3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/reparații capitale/consolidări/alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.

CAPITOLUL V

Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ

Art. 5. - (1) Componența consiliului de administrație al unității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare201 și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

 • (2) In cazul în care unitatea de învățământ școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic, iar numărul de elevi cuprinși în învățământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componența consiliului de administrație202 asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, iar președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

 • (3) In cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât cota alocată în limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administrație, aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-și va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.

 • (4) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acest organism și atribuțiile specifice consiliilor de administrație în cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.

CAPITOLUL VI

Drepturile și obligațiile părților

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile unității de învățământ

Art. 6. - Unitatea de învățământ are dreptul:

 • a) să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășura, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

 • c) să inițieze și să elaboreaze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • d) să inițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;

 • f) să-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

 • g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfașută în unitatea de învățământ;

 • h) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

 • i) să inițieze măsuri de pregătire remediată pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j) să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. - Unitatea de învățământ se obligă:

 • a) să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzută la art. 2;

 • b) să supună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dual și să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului București, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, în vigoare;

 • c) să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului București spre avizare de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București;

 • d) să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

 • e)  să încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS) și să îl supună aprobării consiliului de administrație;

 • g) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

 • h) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;

 • i)  să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • k) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • l)  să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

 • m) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în Anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • n) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

 • o) să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu aceștia;

 • p) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual’,

 • q) să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual',

 • r) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • s)  să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;

 • t)  să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a Drepturile și obligațiile operatorului economic203

Art 8. - Operatorul economic are dreptul:

 • a)  să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b)  să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

 • c)  să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

di) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • e)  să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • f)   să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;

 • g)  să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

 • h)  să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)   să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)   să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

 • k)  să propună și să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute ia lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;

 • l)   să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

 • m) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate prin prezentul contract;

 • n)  să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract.

Art. 9. - (1) Operatorul economic se obligă:

 • a)  să nominalizeze membrii în consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu precizările de la cap.V sau, în situațiile menționate la art. 5 alin. (3), în consiliul reprezentativ al operatorilor economici și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

 • b)  să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională menționată la art. 2;

 • c)  să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământ și să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

 • d)  să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)  să încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

 • g)  să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

Ii) să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

 • i)   să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

j)   să asigure îndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

 • k)  să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • l)   să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • m) să asigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • n)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

 • o)  să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. In acest scop, asigură condițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;

 • p)  să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • q)  în afara situațiilor prevăzute la lit. p), poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului.

 • (2) Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:

 • a) burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

 • b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

 • c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

 • d) echipamentele de lucru și de protecție;

 • e)  alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat și vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.

 • (5) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

 • (6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

 • (7) Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățirea dotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzută în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

SECȚIUNEA a 3-a

Drepturile și obligațiile unității administrativ-teritoriale

Art. 10. - Unitatea administrativ-teritorială are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • c) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

 • d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuții ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;

 • e) să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofînanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.

Art. 11. - (1) Unitatea administrativ-teritorială se obligă:

 • a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • b) să colaboreaze cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

 • c) să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;

 • d) să asigure cofinanțarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;

 • e) să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională, menționată la art. 1;

 • f) să asigure reprezentarea unității administrativ-teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

 • g) să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local204 în consiliul de administrație al școlii.

(2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli asumate de unitatea administrativ-teritorială este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

CAPITOLULVII

Răspunderea părților

Art. 12. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

CAPITOLULVIII

Modificarea contractului

Art. 13. - (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notifîcare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

CAPITOLUL IX

Forța majoră

Art. 14. - (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X încetarea contractului

Art. 15. - (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.

 • (2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu ....luni205 înainte de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți.

 • (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.

 • (4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XI

Comunicări

Art. 16. - (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

 • (4) în situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim 15 zile celeilalte părți.

CAPITOLUL XII

Soluționarea litigiilor

Art. 17. - (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL XIII

Limba care guvernează contractul

Art. 18. - Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XIV

Legea aplicabilă contractului

Art. 19. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CAPITOLUL XV

Clauze finale

Art. 20. - (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

 • (3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

 • (4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comună și scopul contractului, definite la art. 1

Art. 21 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.


Art. 22. - Prezentul contract a fost încheiat la data de 2.12.2019 în 3 pentru fiecare parte.

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” Reprezentant legal (numele și prenumele): DUMITRESCU ADRIANA ELENA Funcția: DIRECTOR

Semnătura

Unitatea administrativ-teritorială PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA Reprezentant legal (numele și prenumele): VIOREL MARIAN DRAGOMIR Funcția: PRIMAR

Semnătura


J 09/788/1994

RO 6074082


Operatorul economic206: SC DUNAV SRL

Reprezentant legal (numele și prenumele): BROASCA VASILE Funcția: Administrator


Semnătura

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică207 208 SC DUNAV SRL privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2020-2021

 • 1. Nivelul 3 de calificare209 conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII NAVALE

3. Număr de elevi210 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX-a211 212, nr. de elevi 10

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor

Clasa a IX-a19

Modulul de pregătire213

Laborator/Instruire

Nr. total de ore

Din care

practică săptămânală

conform

La unitatea de

La operatorul

în răspunderea operatorului economic,

planului de

învățământ

economic

în alte locații

învățământ

(nr. de ore)

(nr. de ore)

Nr. ore

Locația (denumirea)

L REPREZENTAREA PIESELOR

Laborator tehnologic

17 ORE/AN

17 ORE /AN

-

-

MECANICE

Instruire practică

-

-

-

11. LĂCĂTUȘERIE GENERALĂ

Laborator tehnologic

-

-

-

Instruire practică

68 ORE /AN

-

68 ORE /AN

111. ORGANE DE MAȘINI

Laborator tehnologic

17 ORE/AN

17 ORE /AN

-

Instruire practică

-

-

-

Stagiul de pregătire practică (CDL)

150 ORE/AN

150 ORE /AN

-

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică v practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

Clasa21 a DC-a LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII NAVALE

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării22

Materii prime, materiale23 asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Realizarea schiței piesei mecanice în vederea realizării ei

Cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale,

Realizarea pieselor prin operații ,de lăcătușerie generală

Materiale consumabile

Materiale consumabile

Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice

Materiale consumabile

Materiale consumabile

Stagiul de pregătire practică (CDL)24

Materiale consumabile, SDV-uri

 • 6. /Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor25

Clasa26 Xl-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

SC DUNAV SRL

Cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

Materiale consumabile

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

27

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY BRĂILA Reprezentant legal (numele și prenumele): DUMITRESCU ADRIANA ELENA Funcția: DIRECTOR

Semnătura


Operatorul economic: SC DUNAV SRL Reprezentant legal (numele și prenumele): BROAI Funcția: Administrator

Semnătura

■           . ?- A

f ■??: " ■"V. H' /

Se. completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată lă ’pc’ti 3și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățămîntul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar precizat la ari. 2 din contractul de parteneriât

■■ Se completează unitățile de competență (UC)/unitățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor de la pct. 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea școlară. Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

5 Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) și, după caz, detaliile relevante.

4 Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

25 Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

M Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică în învățământul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar respectiv.                                                                                                 .....

■’ Se menționează, după caz, investițiile pe care operatorul economic se angajează să le realizeze pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii (spații de învățământ, echipamente de natura mijloacelor fixe) și valoarea estimativă a acestora. Se vor adăuga precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum Di dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului. în cazul în care investițiile respective se realizează in colaborare cu ceilalți parteneri, se precizează acest lucru și.se indică valoarea estimativă a contribuției operatorului economic la investiția comună.

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic SC DUNAV SRL în anul școlar 2020-2021

Nivelul 3 de calificare214 conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚHNAVALE

Clasa215 a IX-a

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică216

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev

(lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară217

i

10

200 lei/lună

10 luni

20 000 lei

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)218

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii219^

t

Echipament de lucru220 221

10

10

100

1000

Echipament de protecțiej5

10

10

100

1 V -     '

1000

Transport la și de la locul de practică222

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică223

Rechizite necesare pe perioada practicii224

Premii pentru stimularea performanței225

Altele:........

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

22000 lei

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare226

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

100%

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

Obligatoriu

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Medii cuprinse între 8 și 10

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Respectarea regulilor din Regulamentul de Ordine Interioară si a legislației specifice în vigoare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

efectuării     stagiului     de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

Apt conform examinării

Apt conform examinării

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

Conform normelor și legislației

Conform normelor și legislației

Echipament de lucru

Conform normelor și legislației

Conform normelor și legislației

Echipament de protecție

Conform normelor și legislației

Conform normelor și legislației

Transport la și de la locul de practică

-

-

Asigurarea unei mese/zi la locul de practică

-

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

Premii pentru stimularea performanței

-

-

Altele:........

-

-

1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială41 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA , pentru perioada42 anului școlar 2020-2021

Nr. crt.

Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

Descriere

Termen de realizare

Valoare estimată

Observații

2. Aite forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Unitatea administrativ-teritorială PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA Reprezentant legal (numele și prenumele): VIOREL MARIAN DRAGOMIR Funcția: PRIMAR Semnătura


11 Se menționează tipul unității administrativ teritoriale (UAT), după caz: municipiul/orașul /comuna/sectorul (în cazul municipiului București) sau județul (în cazul învățământului special) și denumirea UAT (ex. municipiul........)

Această anexă se poate încheia pentru perioada unui an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție / reparațiilor capitale / consolidărilor / altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate

Responsabilitățile tutorelui43

Tutorele are următoarele obligații:

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b)  să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h)  să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k)  să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n)  să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o)  să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;


Operatorul economic : SC DUNAV SRL

Reprezentant legal (numele și prenumele): BROASCA VASILE Funcția: Administrator

Semnătura


1

Se menționezi tipul unității administrativ teritoriale (UAT). după caz: municipiul / orașul / comuna / sectorul (în cazul municipiului București) sau județul (în cazul învățământului special) și denumirea UAT (ex. municipiul XX)

2

Sediul primăriei (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau sediul consiliului județean (în cazul învățământului special).

3

’ Reprezentantul legal este primarul localității (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau președintele consiliului județean (în cazul învățământului special).

4

în cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziții care se completează pentru fiecare dintre aceștia. în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnalare ale prezentului contract.

5

Se completează pentru toate nivelurile de calificare și clasele prevăzute a fi cuprinse în clase de început, în învățământul dual, în anul școlar imediat următor încheierii prezentului contract (se elimină nivelurile de calificare și clasele care nu vor fi cuprinse în învățământul dual).

6

Acest alineat se elimină în situația unui singur operator economic partener de practică semnatar al prezentului contract.

7

Durata contractului se stabilește astfel: numărului de luni de la data semnării contractului până la data începerii anului școlar + numărul de luni ale duratei de școlarizare în învățământul dual + numărul de luni până la susținerea examenelor finale de certificare a calificării profesionale.

8

s A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 la articolul 96, alineatul (2), literele a1), b1), c1) și la articolul 961, alineatele (1) și (2)     _______ ______________ _____________________

9

A. se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 la articolul 961, alineatele (I) ?' (2)

10

în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, ca părți semnatare ale prezentului contract, menționate la capitolul I, se vor menționa, distinct, obligațiile asumate de fiecare dintre acestea.

11

" Se înlocuiește cu Consiliului județean. în cazul învățământului special.

12

Numărul de luni se stabilește ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârșitul primului an școlar pentru care se organizează formarea elevilor.

13

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc.).

14

Se menționează denumirea operatorului economic.

15

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art. 1 din contractul de parteneriat. pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățâmîntul dual.

16

Se precizează numărul previzional de elevi în clasa a IX-a respectiv numărul de elevi cuprinși în clasa a X-a/ a Xl-a etc. (funcție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzută la art 2 din contractul de partneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată.

" Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract):

 • - clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

17

 • - clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

18

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată.

19

Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.

20

Pentru componentele pentru care nu se prevăd condiții specifice, se pot completa doar rhenți

exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, "pentru toți elevii, la Începutul anului școlar", referitor la transport: "asigurat pentru toți elevii praciicanfi, cu mijloacele de transport ale firmei" sau "decontarea cheltuielilor pe bază de abonament ... " etc. în cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (ex. "pentru performanțe deosebite obținute la......." etc.)

21

Se completează conform Nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, aprobate prin HG 844/2002, cu modificările și completările ulterioare

2 Indicarea preferinței pentru o unitate de învățământ este opțională. Alocarea pe unități de învățământ a cifrei de școlarizare în învățământul profesional dual se va realiza ținând cont de preferințele operatorilor economici și în funcție de posibilitățile de constituire a formațiunilor de studii, cu respectarea reglementărilor referitoare la efectivelor minime și maxime de elevi în conformitate cu articolul 63, alineatul (I) litrele e'), e2) și e'). din Legea educației naționale nr. 1/2011. cu modificările și completările ulterioare_________________________ _________ ______

5 Cerință în conformitate cu articolul 25. alineatul (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011. cu modificările și completările ulterioare

22

Se menționeză tipul unității administrativ teritoriale (UAT), după caz: municipiul / orașul / comuna / sectorul (în cazul municipiului București) sau județul (în cazul învățământului special) și denumirea UAT (ex. municipiul XX)

23

Sediul primăriei (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau sediul consiliului județean (în cazul învățământului special).

24

Reprezentantul legal este primarul localității (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau președintele consiliului județean (în cazul învățământului special).

25

în cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziții care se completează pentru fiecare dintre aceștia. în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnatare ale prezentului contract.

26

Se completează pentru toate nivelurile de calificare și clasele prevăzute a fi cuprinse în clase de început, în învățământul dual, în anul școlar imediat următor încheierii prezentului contract (se elimină nivelurile de calificare și clasele care nu vor fî cuprinse în învățământul dual).

27

Acest alineat se elimină în situația unui singur operator economic partener de practică semnatar al prezentului contract.

28

Durata contractului se stabilește astfel: numărului de luni de la data semnării contractului până la data începerii anului școlar + numărul de luni ale duratei de școlarizare în învățământul dual + numărul de luni până la susținerea examenelor finale de certificare a calificării profesionale.

29

A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 la articolul 96, alineatul (2), literele a1), b1), c1) și la articolul 961, alineatele (1) și (2)

30

A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 la articolul 961. alineatele (Dși (2)

31

în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, ca părți semnatare ale prezentului contract, menționate la capitolul I. se vor menționa, distinct, obligațiile asumate de fiecare dintre acestea.

32

Se înlocuiește cu Consiliului județean, în cazul învățământului special.

33

Numărul de luni se stabilește ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârșitul primului an școlar pentru care se organizează formarea elevilor.

34

H Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1.

35

Anexa 1.2 etc.).

36

Se menționează denumirea operatorului economic.

37

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art. I din contractul de parteneriat. pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățămîntul dual.

38

Se precizează numărul previzional de elevi în clasa a IX-a respectiv numărul de elevi cuprinși în clasa a X-a/ a Xl-a etc. (funcție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzuta la art. 2 din contractul de partneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică in învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată.

39

” Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare

40

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată.

41

211 Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.

42

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la/puîiaele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățămîntul

dual în calificarea menționată la punctujjl; pentru anul școlar precizat la an. 2din contractul de parteneriat.                                                                      . '' ‘      •

43

Se completează unitățile de coinpetciițS.'(.ljC)/unițațiTe de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor de la punctul 4 pentru care pregătirea practică (laborator telmologic/instruire practică) se realizează in-unilateq școlară Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională in vigoare.

44

Se menționează categoriile mari de materii prime și maieriqle (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) și, după caz. detaliile relevante.

45

4 Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

46

23 Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

47

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică in învățământul dual în calificarea menționată la punctul 2, pentru anul școlar respectiv.

48

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru flecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa nr. 2.1, Anexa nr. 2.2 etc.)

49

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.2din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămîntul dual.

50

9 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv.

51

jl Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire teroretică și practică din anul școlar respectiv

52

Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicații și recomandări medicale relevante pentru condițiile de practică etc.

53

Componentă importantă

54

Componentă obligatorie

55

Componentă obligatorie

56

Componentă importantă

57

Componentă recomandată

58

Componentă recomandată

59

Componentă opțională

60

Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - nr de elevi previzionat pentru clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contractase adaugă ani școlari. în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

61

Se completează pentru toate nivelurile de calificare și clasele prevăzute a fi cuprinse în clase de început, în învățământul dual, în anul școlar imediat următor încheierii prezentului contract (se elimină nivelurile de calificare și clasele care nu vor fi cuprinse în învățământul dual).

62

Acest alineat se elimină în situația unui singur operator economic partener de practică semnatar al prezentului contract.

63

Durata contractului se stabilește astfel: numărului de luni de la data semnării contractului până la data începerii anului școlar + numărul de luni ale duratei de școlarizare în învățământul dual + numărul de luni până la susținerea examenelor finale de certificare a calificării profesionale.

64

A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 la articolul 96, alineatul (2), literele a1), b1), c1) și la articolul 96', alineatele (1) și (2)

65

A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 la articolul 961, alineatele (1) și (2)

66

în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, ca părți semnatare ale prezentului contract, menționate la capitolul I, se vor menționa, distinct, obligațiile asumate de fiecare dintre acestea.

67

Se înlocuiește cu Consiliului județean, în cazul învățământului special.

68

Numărul de luni se stabilește ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârșitul primului an școlar pentru care se organizează formarea elevilor.

69

în cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziții și semnează fiecare includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, acestea vor fi adăugate

70

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc.).

71

Se menționează denumirea operatorului economic.

72

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate Ia art. 1 din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățămîntul dual.

73

Se precizează numărul previzionat de elevi în clasa a IX-a respectiv numărul de elevi cuprinși în clasa a X-a/ a Xl-a etc. (funcție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzută la art. 2 din contractul de parteneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată.

74

Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

75

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată.

76

Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.

11

77

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa nr. 2.1, Anexa nr. 2.2 etc.)

78

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.2din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămîntul dual.

79

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv.

80

Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire teroretică și practică din anul școlar respectiv

81

Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicații și recomandări medicale relevante pentru condițiile de practică etc.

82

Componentă importantă

83

Componentă obligatorie

84

Componentă obligatorie

85

Componentă importantă

86

Componentă recomandată

87

Componentă recomandată

88

Componentă opțională

89

Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - nr de elevi previzional pentru clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contractase adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

90

Pentru componentele pentru care nu se prevăd condiții specifice, se pot completa doar mențiuni generice, după caz (de exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, “pentru toți elevii, la începutul anului școlar”, referitor la transport: “asigurat pentru toți elevii practicanți, cu mijloacele de transport ale firmei” sau “decontarea cheltuielilor pe bază de abonament ... ” etc. în cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (ex. “pentru performanțe deosebite obținute la......." etc.)

91

Se menționează tipul unității administrativ teritoriale (UAT), după caz: municipiul / orașul / comuna / sectorul (în cazul municipiului București) sau județul (în cazul

învățământului special) și denumirea UAT (ex. municipiul........)

92

Această anexă se poate încheia pentru perioada unui an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție / reparațiilor capitale / consolidărilor / altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate

93

Se completează pentru toate nivelurile de calificare și clasele prevăzute a 11 cuprinse în clase de început, în învățământul dual, în anul școlar imediat următor încheierii prezentului contract (se elimină nivelurile de calificare și clasele care nu vor 11 cuprinse în învățământul dual).

94

Acest alineat se elimină în situația unui singur operator economic partener de practică semnatar ai prezentului contract.

95

Durala contractului se stabilește asllel: numărului de luni de la data semnării contractului până la data începerii anului școlar + numărul de luni ale duratei de școlarizare în învățământul dual + numărul de luni până la susținerea examenelor finale de certificare a caii licării profesionale.

96

'A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/201 I la articolul 96, alineatul (2). literele a1), b1), c1) și la articolul 961, alineatele (I) și (2)

97

A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 la articolul 961, alineatele (Dși (2)

98

în cazul includerii unor asociații/cluslere/consorții dc operatori economici, ca părți semnatare ale prezentului contract, menționate la capitolul I. se vor menționa, distinct, obligațiile asumate de fiecare dintre acestea.

99

Se înlocuiește cu Consiliului județean. în cazul învățământului special.

100

sNumărul dc luni se stabilește ca fiind egal cu numărul de luni de la dala semnării contractului până la sfârșitul primului an școlar pentru care se organizează formarea elevilor.

101

în cazul mai multor operatori economici sci/nalari :

includerii unor asociații/clustcrc/consorții e operatori economici, acestea vor 11 adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnalare ale prezentului contract.

102

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc.).

103

"Se menționează denumirea operatorului economic.

104

'"Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.l din contractul de parteneriat. pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățămîntul dual.

105

ljSe precizează numărul previzional de elevi în clasa a IX-a respectiv numărul dc elevi cuprinși în clasa a X-a/ a Xl-a etc. (funcție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzută la art. 2 din contractul de parteneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată.

106

Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

107

Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), sc adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

108

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată.

109

Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.

110

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată.

111

Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.

112

"°Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățămîntul dual în calificarea menționată la punctul 2, pentru anul școlar precizat la art. 2din contractul de parteneriat.

113

-’Se completează unitățile de competență (UC)/unitățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor de la punctul 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea școlară. Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

114

""Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) și, după caz, detaliile relevante.

115

"'Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

116

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru flecare dintre aceștia (Anexa nr. 2.1, Anexa nr. 2.2 ele.)

117

■'“Informațiile din această anexă se structurează pe flecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.2din contractul dc parteneriat. pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămînlul dual.

118

3,Se completează câte un tabel pentru flecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv.

3 Se trece, funcție dc anul școlar pentru care sc semnează anexa:

119

 • - nr de elevi previzional pentru clasa a lX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. dc elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. dc elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contractase adaugă ani școlari. în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

120

Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire terorctică și practică din anul școlar respectiv ’6Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicații și

121

recomandări medicale relevante pentru condițiile dc practică ctc.

122

7Componcntă importantă

123

Componenlă obligatorie

124

Componcntă obligatorie

125

Componentă importantă

126

"Componentă recomandată

127

■'“Componentă recomandată

128

Componentă opționaIă

129

Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - nr de elevi previzional pentru clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contractase adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

130

Se completează pentru toate nivelurile de calificare și clasele prevăzute a fi cuprinse în clase de început, în învățământul dual, în anul școlar imediat următor încheierii prezentului contract (se elimină nivelurile de calificare și clasele care nu vor fi cuprinse în învățământul dual).

131

Acest alineat se elimină în situația unui singur operator economic partener de practică semnatar al prezentului contract.

132

Durata contractului se stabilește astfel: numărului de luni de la data semnării contractului până la data începerii anului școlar + numărul de luni ale duratei de școlarizare în învățământul dual + numărul de luni până la susținerea examenelor finale de certificare a calificării profesionale.

133

A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 la articolul 96, alineatul (2), literele a’), b1), c1) și la articolul 961, alineatele (1) și (2)

134

A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 81/2016 la articolul 96‘, alineatele d)și (2)

135

în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, ca părți semnatare ale prezentului contract, menționate la capitolul I, se vor menționa, distinct, obligațiile asumate de fiecare dintre acestea.

136

Se înlocuiește cu Consiliului județean, în cazul învățământului special.

137

Numărul de luni se stabilește ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârșitul primului an școlar pentru care se organizează formarea elevilor.

138

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc.).

139

Se menționează denumirea operatorului economic.

140

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art. 1 din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățămîntul dual.

141

Se precizează numărul previzionat de elevi în clasa a IX-a respectiv numărul de elevi cuprinși în clasa a X-a/ a Xl-a etc. (funcție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzută la art. 2 din contractul de parteneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată.

142

Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

143

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată.

144

Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.

145

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa nr. 2.1, Anexa nr. 2.2 etc.)

146

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.2din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămîntul dual.

147

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv.

148

Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - nr de elevi previzionat pentru clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contractase adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

149

Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire teroretică și practică din anul școlar respectiv

150

Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicații și recomandări medicale relevante pentru condițiile de practică etc.

151

Componentă importantă

152

Componentă obligatorie

153

Componentă obligatorie

154

Componentă importantă

155

Componentă recomandată

156

Componentă recomandată

157

Componentă opțională

158

Pentru componentele pentru care nu se prevăq/condțțif specifice, se pot completa doar mențiuni generice, după caz (de exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, “pentru toți elevii, la începutul anului școlar”, referitor la transport: “asigurat pentru toți* elevii practicanți, cu mijloacele de transport ale firmei” sau “decontarea cheltuielilor pe bază de abonament ... ” etc. în cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (ex. "pentru performanțe deosebite obținute la.......” etc.)

159

‘ Sediul primăriei (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau sediul consiliului județean (în cazul

160

învățământului special).

161

Reprezentantul legal este primarul localității (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau președintele consiliului județean (în cazul învățământului special).

162

în cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziții care se completează pentru fiecare dintre aceștia. în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnatare ale prezentului contract.

163

Se completează pentru toate nivelurile de calificare și clasele prevăzute a fi cuprinse în clase de început, în învățământul dual, în anul școlar imediat următor încheierii prezentului contract (se elimină nivelurile de calificare și clasele care nu vor fi cuprinse în învățământul dual).

164

Acest alineat se elimină în situația unui singur operator economic partener de practică semnatar al prezentului contract.

165

Durata contractului se stabilește astfel: numărului de luni de la data semnării contractului până la data începerii anului școlar + numărul de luni ale duratei de școlarizare în învățământul dual + numărul de luni până la susținerea examenelor finale de certificare a calificării profesionale.

166

s A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 la art. 96, alin. (2), lit. a1), b1), o1) și la art. 96alin. (1) și (2).

167

A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 la art. 961, alin. (1) și (2).

168

în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, ca părți semnatare ale prezentului contract, menționate la cap. 1, se vor menționa, distinci, obligațiile asumate de flecare dintre acestea.

169

Se înlocuiește cu Consiliului județean, în cazul învățământului special.

170

Numărul de luni se stabilește ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârșitul primului an școlar pentru care se organizează formarea elevilor.

171

11 Acesta anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc.).

172

Se menționează denumirea operatorului economic.

173

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art. 1 din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățămîntul dual.

174

Se precizează numărul previzionat de elevi în clasa a IX-a respectiv numărul de elevi cuprinși în clasa a X-a/a Xl-a etc. (în funcție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzută la art. 2 din contractul de partneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată.

175

ls Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - clasa a )X-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

176

 • - clasa a X-a (în. cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

177

 • 19 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată.

 • 20 Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.

178

^Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de .dentificare pentru fiecare dintre aceștia (anexa nr. 2.1, anexa nr. 2.2 etc.)

179

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.2din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămîntul dual.

180

’° Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv.

181

jl Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

182

 • - nr de elevi previzionat pentru clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

183

 • - nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

184

 • - nr. de elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contractase adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire teroretică și practică din anul școlar respectiv 3’ Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicații și recomandări medicale relevante pentru condițiile de practică etc.

185

4 Componentă importantă

186

5 Componentă obligatorie

187

6 Componentă obligatorie

188

7 Componentă importantă

189

8 Componentă recomandată

190

9 Componentă recomandată

40 Componentă opțională

191

Pentru componentele pentru care nu se prevăd condiții specifice, se pot completa doar mențiuni generice, după caz (de exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, "pentru toți elevii, lu începutul anului școlar", referitor ia transport: '''asigurai pentru toii elevii practicanți, cu mijloacele de transport ale jir mei" sau "decontarea cheltuielilor pe bază de abonament ..." etc. în cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (ex. "pentru performanțe deosebite- obținute la......." etc.)

192

Se menționează tipul unității administrativ teritoriale (UAT), după caz: municipiul/orașul /comuna/sectorul (în cazul municipiului București) sau județul (în cazul învățământului special) și denumirea UAT (ex. municipiul........)

193

11 Această anexă se poate încheia pentru perioada unui an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție / reparațiilor capitale / consolidărilor / altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate

194

Se menționeză tipul unității administrativ teritoriale (LAT), după caz: municipiul/orașul/comuna/sectorul (în cazul municipiului București) sau județul (în cazul învățământului special) și denumirea UAT (de exemplu municipiul XX)

195

Sediul primăriei (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau sediul consiliului județean (în cazul învățământului special).

196

J Reprezentantul legal este primarul localității (al primăriei de sector în cazul municipiului București) sau președintele consiliului județean (în cazul învățământului special).

197

în cazul mai multor operatori economici semnatari se adaugă poziții care se completează pentru fiecare dintre aceștia. în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnatare ale prezentului contract.

198

Se completează pentru toate nivelurile de calificare și clasele prevăzute a fi cuprinse în clase de început, în învățământul dual, în anul școlar imediat următor încheierii prezentului contract (se elimină nivelurile de calificare și clasele care nu vor fi cuprinse în învățământul dual).

199

Acest alineat se elimină în situația unui singur operator economic partener de practică semnatar al prezentului contract.

200

Durata contractului se stabilește astfel: numărului de luni de la data semnării contractului până la data începerii anului școlar + numărul de luni ale duratei de școlarizare în învățământul dual + numărul de luni până ia susținerea examenelor finale de certificare a calificării profesionale.

201

s A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 la art. 96, alin. (2), lit. a1), b'), cși la art. 96', alin. (1) și (2).

202

A se vedea completările introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2016 la art. 961, alin. (1) și (2).

203

în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, ca părți semnatare ale prezentului contract, menționate la cap. I, se vor menționa, distinct, obligațiile asumate de fiecare dintre acestea.

204

Se înlocuiește cu Consiliului județean, în cazul învățământului special.

205

Numărul de luni se stabilește ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârșitul primului an școlar pentru care se organizează formarea elevilor.

206

în cazul mai multor operatori economici semnatari se^augă poziții și semnează fiecare dintre aceștia. în cazul includerii unor asociații/clustere/consorții de operatori economici, acestea vor fi adăugate distinct, alături de operatorii economici pe care acestea îi reprezintă, ca părți semnatare ale prezentului contract.

207

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică și primește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc.).

208

Se menționează denumirea operatorului economic.

209

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.l din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățămîntul dual.

210

Se precizează numărul previzionat de elevi în clasa a IX-a respectiv numărul de elevi cuprinși în clasa a X-a/a Xl-a etc. (în funcție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzută la art. 2 din contractul de partneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată.

211

IS Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

212

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată.

213

Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.

214

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.2din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămîntul dual.

215

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv.

J° Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - nr de elevi previzionat pentru clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

216

 • - nr. de elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contractase adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

217

Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire teroretică și practică din anul școlar respectiv

218

Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicații și

219

recomandări medicale relevante pentru condițiile de practică etc.

220

Componentă importantă

221

j4 Componentă obligatorie

222

j5 Componentă obligatorie

223

j6 Componentă importantă 17 Componentă recomandată

224

j8 Componentă recomandată

225

19 Componentă opțională

226

Pentru componentele pentru care nu se prevăd condiții specifice, se pot completa doar mențiuni generice, după caz (de exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, “pentru toți elevii, la începutul anului școlar”, referitor la transport: “asigurat pentru toți elevii practicanli, cu mijloacele de transport ale firmei” sau "decontarea cheltuielilor pe bază de abonament ... ’’ etc. în cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (ex. “pentru performanțe deosebite obținute la.......” etc.)