Hotărârea nr. 309/2020

Aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 84 din Legea nr. 1/2011 în forma modificată conform art. 69 din O.U.G. nr. 70/2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROTAR7VRE2V NTR. 309

din30.06.2020

Privind: Aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 84 din Legea nr. 1/2011 în forma modificată conform art. 69 din O.U.G. nr. 70/2020.

consiliul local municipal braxla

La inițiativa domnilor consilieri locali municipali Pătărlăgeanu Valentin și Traian Adrian, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Braicar S.A. Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorilor, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, memoriul justificativ al societății BRAICAR S.A. Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 84 din Legea nr. 1/2011, legea educației naționale, cu modificările aduse de O.U.G. nr. 70/2020, Legii nr.92/2007, legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare și H.G.R. nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

în baza art. 129 alin. (1) și (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) și lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1. (1) Pe raza Municipiului Brăila elevii din învățământul preuniversitar, acreditat/autorizat beneficiază gratuit de serviciile publice de transport local asigurate de către societatea BRAICAR S.A. Brăila.

(2) Procedura de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor se face conform H.G.R. nr. 435/2020.

Art.2 Prevederile anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 281/25.06.2019 se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul II se completează cu o nouă literă, litera e) care va avea următorul cuprins:

Nr, ort.

Specificație

U.M.

Tarif propus

e)

Abonament elevi din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza Municipiului Brăila

lei/abonament

60,00

2. Punctul 7 de la punctul II se abrogă.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L.M. Brăila nr. 187/27.04.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism, precum și de către societatea BRAICAR S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, »               9      9*

F-PO-09-02.01,03/rev.O