Hotărârea nr. 300/2020

Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sulina nr.1, bl. A7, sc. 1, etaj 2, ap. 5

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT ARE A 1NTR. 300

din30.06.2020

Privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sulina nr.1, bl. A7, sc. 1, etaj 2, ap. 5.

CONTSILrCEL LOCAL JMTCTNrTCXPAJL. TTRATT A

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 304/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, H.G.R. nr. 587/2009, privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 2097/05.07.2019, pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, precum si H.C.L.M. nr. 360/31.10.2016;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare al apartamentului nr. 5 situat în Municipiul Brăila, str. Sulina nr.1, bl. A7, sc. 1, etaj 2, în cuantum de 144.565,93 lei (valabil până la data de 31.07.2020), apartament compus din 2 camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 53,45 mp, beneficiari fiind|                   |

|                       potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila să actualizeze prețul la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a valorii de înlocuire pe metru pătrat, stabilită prin noi ordine de către ministrul de resort, de sumele rezultate din cuantumul chiriei, reprezentând recuperarea investiției, calculată funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale până la finele lunii anterioare încheierii contractului de vânzare-cumpărare și virată către Agenția Națională pentru Locuințe.

Art.3 Contractul de vânzare - cumpărare având ca obiect apartamentul nr. 5 situat în Municipiul Brăila, str. Sulina nr. 1, bl. A7, sc. 1, etaj 2, se va încheia în formă autentică între solicitanți, pe de o parte și Consiliul Local Municipal Brăila, prin reprezentantul delegat al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe de altă parte, cu suportarea cheltuielilor de către cumpărător.

Art.4 Se aprobă atribuirea, prin Dispoziție a Primarului Municipiului Brăila, către cumpărător, a dreptului de folosință asupra cotei indivize de teren în suprafață de 29,35 mp, reprezentând 6,22% din suprafața terenului aferentă blocului.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR J3ENERAL,


ION DRĂGANSheetl


Prețul de vanzare ANL

Bloc A7, str. Sulina, nr. 1, sc.l, et. 2, ap. 5 beneficiari :|

Punerea in funcțiune -28.04.2009

Perioada amortizare 01.05.2019 - 30.06.2020

întocmit

Insp. Videnie Anca cw


Verificat

Ing. Nica Angelicabl. A7

etj.

2

ap.

5

nr. cam.

2

sup. Utila

53.45

Sup. Construita desf.efectiva(cupani comune)

90.04

Val. De inlocuire /mp(l 916.42 iei/mp)*Sup.

Construita desf.efectiva

172554.46

Val de inv.lei/ap.

111909.09

Amortizarea lei/mp la data de 30.06.2020

24993.03

Pondere rang localitate(0,97)

0.97

Val. De vanzare

143134.58

Comision 1%

1431.35

Preț vanzare(lei)

144565.93

cota indiviza de teren in folosinta(mp)

29.35

cota indiviza de teren reprezentând % din suprafa totala

6.22%

Page 45

P REȘ EDJ^i°DE$S^lNTĂ