Hotărârea nr. 30/2020

Indexarea, în funcție de raportul leu/euro, a prețurilor de închiriere pentru amplasamentele aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, stabilite prin H.C.L.M. nr. 263/30.06.2017 și modificate prin H.C.L.M. nr. 246/31.05.2018 și H.C.L.M. nr. 19/31.01.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT ARAREA STR. 30

din31.01.2020

Privind: Indexarea, în funcție de raportul leu/euro, a prețurilor de închiriere pentru amplasamentele aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, stabilite prin H.C.L.M. nr. 263/30.06.2017 și modificate prin H.C.L.M. nr. 246/31.05.2018 si H.C.L.M. nr. 19/31.Ol’.2O19.

>

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 1777, 1778 alin. (1), 1779, 1780 și 1781 Cod Civil, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015, H.C.L.M. nr. 245/30.06.2017, H.C.L.M. nr. 263/30.06.2017, H.C.L.M. nr. 246/31.05.2018 și H.C.L.M. nr. 19/31.01.2019;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit c), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T ARA S T JE :

Art.1 Se aprobă indexarea, în funcție de raportul leu/euro, a prețurilor de închiriere pentru amplasamentele aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, stabilite prin H.C.L.M. nr. 263/30.06.2017 și modificate prin H.C.L.M. nr. 246/31.05.2018 și H.C.L.M. nr. 19/31.01.2019, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 263/30.06.2017, modificată prin H.C.L.M. nr. 246/31.05.2018 si H.C.L.M. nr. 19/31.01.2019, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

' Xt

EDUARD - HERERA PETRESCU r .C’-j! •    — i

* '

v

\


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


ION DRĂGAN


Anexa

la H.C.L.M. nr. 30 /J/.01.2020Zona

Preț chirie

2018

Preț chirie

2019

Preț chirie

2020

Terenuri ce aparțin domeniului publicai municipiulu ocupate de construcții tip bale

Brăila, ce sunt sau pot fi on

A-l

4.07

4,07

4,17

A-2

2,40

2,40

2.46

B-l

2.03

2,03

2.08

B-2

1,67

1,67

1.71

C-l

1,53

1,53

1,57

C-2

1,16

1,16

1,19

Terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, ce sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice

Faleza Dunării

7,87

7,88

8,08

Calea Călărași - Bulevardul Independenței -Centru

6,88

6,89

7,06

Parc Monument - Hipodrom - Barieră

4,52

4,52

4,63

Șoseaua Buzăului - Bulevardul Dorobanților

5,60

5,61

5,75

Șoseaua Vizirului

5,60

5,61

5,75

Vidin

3,54

3,54

3,63

Calea Galați - Plantelor

5,60

5,61

5,75

Chercea - Lacu Dulce - Obor

3,34

3,34

3,42

Radu Negru

3,15

3,15

3,23

Terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, ce sunt sau pot fi ocupate de echipamente aparținând deținătorilor de rețele

Faleza Dunării

7,87

7,88

8,08

Calea Călărașilor - Bulevardul Independenței - Centru

6,88

6,89

7,06

Parc Monument - Hipodrom - Barieră

4,52

4,52

4,63

Șoseaua Buzăului - Bulevardul Dorobanților

5,60

5,61

5,75

Șoseaua Vizirului

5,60

5,61

5,75

Vidin

3,54

3,54

3,63

Calea Galați - Plantelor

5,60

5,61

5,75

Chercea - Lacu Dulce - Obor

3,34

3,34

3,42

Radu Negru

3,15

3,15

3,23

ȘEF SERVICIU CONSTATARE,