Hotărârea nr. 3/2020

Avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila din cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor” în județul Brăila, mandatarea reprezentantului legal al Municipiului Brăila pentru a vota documentele menționate și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila pentru derularea procedurii de atribuire publică a contractului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT AKAKE A NR.3

dLixr31.01.2020

Privind: Avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila din cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor”- în județul Brăila, mandatarea reprezentantului legal al Municipiului Brăila pentru a vota documentele menționate și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila pentru derularea procedurii de atribuire publică a contractului.

consiliul local municipal jbraola

întrunit în ședința din data de 31.01.2020;

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 563/03.12.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. M4386/04.12.2019;

 • - Raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Tehnice și Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

 • - H.C.L.M. Brăila nr. 25(5/30.09.2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila cu Județul Brăila și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza Județului Brăila, în vederea constituirii „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <ECO DUNĂREA> Brăila;

 • - Documentul de Poziție privind modul de implementare al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 175/29.04.2013, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 16 alin. (3) lit. c), lit. e), și lit. o) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila;

 • - Dispozițiile art.2 lit.e), art8 alin.(3) lit.d), dA1), dA2), art 10 alin.(5), art. 22 alin.(4) și art.30 alin.(1) și (5) din Legea nr.51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) fit. d), alin. (7) lit. n) și art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MO TARASTE :

Art.1 (1) Avizează Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Brăila cu Indicatorii de performanță, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotarare.

 • (2) Aprobă Studiul de Oportunitate pentru delegarea activităților specifice de salubrizare care fac obiectul SMID din Județul Brăila și pentru activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila”, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre și Gestiunea delegată, ca modalitate de gestiune a activităților specifice de salubrizare în județul Brăila;

 • (3) Avizează Documentația de atribuire privind „Delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Braila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în municipiul Brăila”, (respectiv Studiul de Fundamentare, Fișa de date, Caietul de sarcini, Contractul și Formularele), conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Municipiului Brăila, domnului Primar Viorel - Marian Dragomir, ca în numele și pentru Municipiul Brăila să voteze pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila a următoarelor:

 • a) Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Brăila cu Indicatorii de performanță, conform anexei nr. 1;

 • b) Studiul de Oportunitate pentru delegarea activităților specifice de salubrizare care fac obiectul SMID din Județul Brăila și pentru activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila”, conform anexei nr. 2;

 • c) Documentația de atribuire privind „Delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în municipiul Brăila”, conform anexei nr. 3;

 • d) Modificările contractuale ulterioare semnării contractului;

 • e) Actul Adițional nr. 3 cu privire la modificarea Documentului de poziție conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, prin Președintele Asociației, Aparatul Tehnic și Comisia de evaluare, pentru:

 • a) Derularea procedurii de achizjție publică aferentă atribuirii „Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila,” (publicarea documentației de atribuire, a anunțului de participare, elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de posibilii ofertanți, efectuarea modificărilor necesare în Fișa de Date a Achiziției, după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor din cadrul procedurii de achiziție și orice alte documente necesare derulării și finalizării procedurii de achiziție);

 • b) Modificarea documentației de atribuire, generate de modificări legislative, solicitări ale diferitelor autorități de reglementare sau finanțatoare, clarificări formulate de operatori economici;

 • c) Semnarea „Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila” de către Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, în numele și pe seama unității administrativ - teritoriale Municipiul Braila.

Art.4 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila pentru încheierea protocoalelor de colaborare cu O.I.R.E.P.-urile, în numele și pe seama unităților administrativ - teritoriale, membre A.D.I. „ECO DUNĂREA” Brăila.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcția Finanțelor Publice Locale și Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Braila o va comunica celor interesați.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința din data de 31.01.2020, cu un număr de 25 voturi, din numărul total de 25 consilieri prezenți, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul voturilor consilierilor prezenți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, )UARD - HERERA PETRESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRĂGAN


Anexa 1

Idt KCLHMR. ă/sl. o/-

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL JUDEȚULUI BRĂILA

-2019-

CUPRINS

 • 1.    DATE GENERALE

 • 2.    REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea 1 Domeniul de aplicare

Secțiunea 2 Accesul la Serviciu

Secțiunea 3 Documentația tehnică

Secțiunea 4 îndatoririle personalului operativ

ASIGURAREA SERVICIULUI Șl CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Secțiunea 1 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat

Secțiunea 2 Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

Secțiunea 3 Operarea/administrarea stației de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare

Secțiunea 4 Sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare 28

Secțiunea 5 Organizarea prelucării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor municipale

Secțiunea 6 Maturatul, spălatul, stropirea si întreținerea cailor publice

Secțiunea 7 Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare

Secțiunea 8 Administrarea depozitelor de deșeuri și a instalațiilor aferente acestuia 34 Secțiunea 9 Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

DREPTURI Șl OBLIGAȚII

Secțiunea 1 Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

Secțiunea 2 Drepturile și obligațiile utilizatorilor

DISPOZIȚII TRANZITORII Șl FINALE

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

Tabel 1. Indicatori de performanță pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale

Tabel 2. Indicatori de performanță anuali pentru activitatile de operare a stațiilor de transfer, a instalațiilor de sortare, TMB si depozitare și operarea acestor instalații

Tabel 3. Indicatori de performanta privind serviciile de salubrizare stradala -Municipiul Brăila 51

Tabel 4. Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului de delegare

Tabel 5. Contravenții și sancțiuni

LISTA DE ABREVIERI

ADI

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

AM   POS

MEDIU

Autoritatea de Management POS Mediu

ANRSC

Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

CJ

Consiliu Județean

CL

Consiliu Local

CLO

Compost-Like Output

CMID

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor

DEEE

Deșeuri din Echipamente Electrice și Electronice

HCL

Hotărâre de Consiliu Local

HG

Hotărâre de Guvern

OUG

Ordonanță de Urgență a Guvernului

PJGD

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor

PHARE CES

Programul Phare - Coeziune Economica si Sociala, care finanteaza proiecte de dezvoltare regionala

PNGD

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor

POS MEDIU

Programul Operațional Sectorial Mediu

SF

Studiu de Fezabilitate

SMID

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor

TMB

Tratare mecano-biologică

UAT

Unitate Administrativ-Teritorială

1. DATE GENERALE

Elaborarea Regulamentului de salubrizare este o obligație impusă de Legea 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice.

Art. 30 alin. (1) din Legea 51/2006 prevede ca organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice se fac în baza unei documentații de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și cu Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Conform aceluiași articol, alin (5), documentația de atribuire include în mod obligatoriu următoarele: regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice serviciului delegat.

De asemenea, conform art. 29, alin. (10) lit. b, Regulamentul serviciului este anexă a Contractului delegare a gestiunii, care va fi avizat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale și va fi aprobat de Adunările Generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora conform art. 22 alin. (4).

La elaborarea prezentului Regulament de salubrizare s-a ținut seama de:

 • •  Legea 101/2006 a serviciilor de salubrizare a localităților, republicată;

 • •  Regulamentul-cadru de salubrizare, adoptat prin Ordinul ANRSC 82/2015 ;

 • •  Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;

 • •  Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje;

 • •  Studiul de oportunitate;

 • •  Informații obținute în cadrul întâlnirilor cu Beneficiarul, respectiv ADI Eco Dunărea Brăila;

 • •  Aplicația de Finanțare a proiectului "Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Brăila”

Menționăm că, în cazul în care este necesară modificarea/actualizarea Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat, conform prevederilor legale, varianta finală și adoptată a acestuia va putea fi actualizată, în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă apărute ulterior, prin hotărâre a AGA ADI Eco Dunărea Brăila.

 • 2. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea 1 Domeniul de aplicare

Art. 1
 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al județului Brăila, respectiv activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv administrarea și operarea Stației de transfer însurăței, administrarea și operarea Stației de sortare și Stației TMB Vădeni, administrarea și operarea Depozitului ecologic Muchea, administrarea și operarea Statiei de sortare și a Depozitului de deșeuri lanca (care va fi denumit în continuare Serviciul), înființat și organizat pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul județului Brăila precum și pentru activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice din municipiul Brăila.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic privind desfășurarea Serviciului, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea Serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator, având la bază următoarele acte normative:

 • - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată;

 • - Legea 101/2006 a salubrizării localităților, republicată;

 • - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

 • - LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

 • - Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

 • - OUG 195/2005 privind protecția mediului

-- OUG 196/2005 privind fondul de mediu

 • (3)  Prevederile prezentului regulament se aplică la: proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea utilajelor și echipamentelor din Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii Serviciului, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea Serviciului în cadrul unităților administrativ teritoriale ale județului Brăila, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Județean Brăila și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNAREA Brăila (denumită în continuare ADI Eco Dunărea Brăila), pot aproba ulterior și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru Serviciu, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

Art. 2
 • (1) Prezentul regulament se aplică următoarelor activități ale Serviciului:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) organizarea prelucrării, neutralizării si valorificării materiale si energetice a deșeurilor, respectiv compostarea individuala in gospodăriile din mediul rural a deșeurilor biodegradabile;

 • d) operarea/administrarea stației de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • e) sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • g) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • h) administrarea depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • i) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Art. 3

Modul de organizare și funcționare a Serviciului trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității Serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

Art. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează, și în concordanță cu prevederile legale în domeniu (Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată și Ordinul 82 /2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare):

 • 1.  autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 2. biodeșeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

 • 3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

 • 4. compostare individuala - procesul de obținere a compostului in cadrul gospodăriilor populației;

 • 5. colectare - strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea si stocarea preliminară a deșeurilor in vederea transportării la o instalație de tratare;

 • 6. colectare separată - colectarea in cadrul careia un flux de deșeuri este pastrat separat in funcție de tipul si natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifica acestora;

 • 7. colector - orice intreprindere/operator economic care desfasoara o activitate autorizata de colectare si actioneaza in nume propiu pentru strângerea deșeurilor de la terti in vederea transportării la o instalație de tratare;

 • 8. depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

 • 9. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

 • 10. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 11. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

12 deșeuri din construcții și desființări - deșeuri provenite din activități de construcție și desființare;

 • 13. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

 • 14. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 15. deșeuri municipale:

 • a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;

 • b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere.

Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări.

 • 16. deșeuri periculoase - deșeurile încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul deșeurilor, in aceste tipuri sau categorii de deșeuri si care au cel puțin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase. Propietatile care fac ca deșeurile sa fie considerate periculoase sunt: explozive, oxidante, inflamabile si foarte inflamabile, iritante, nocive, toxice, cancerigene, corozive, infectioase, mutagene, sensibilizate, ecotoxice. Recunoașterea acestor propietati se face după interpretarea etichetelor atașate produsului ambalat

 • 17. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 18. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 19. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 20. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 21. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 22. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 23. deșeuri de echipamente electrice si electronice provenite de la gospodării particulare - DEEE provenite de la gospodării particulare și DEEE de origine comercială, industrială, din instituții și din alte surse care, datorită naturii și cantității lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare. Deșeurile provenite din EEE care ar putea fi utilizate atât de gospodării particulare, cât și de utilizatori în afara gospodăriilor particulare sunt considerate drept DEEE provenite de la gospodării particulare;

 • 24. deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora

 • 25. eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie.

Anexa nr. 2 la Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

 • 26. gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

 • 27. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 28. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

29 măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

 • 30. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 31. producător de deșeuri - producătorul inițial de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

 • 32. producător inițial de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri;

 • 33. rambleiere - operațiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deșeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deșeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deșeuri, să fie adecvate pentru scopurile menționate mai sus și să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri;

 • 34.  reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere;

 • 35. «plătești pentru cât arunci» - instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducerea cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deșeurilor.

 • 36. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 37.  sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 38. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

 • 39. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 40. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 41. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

 • 42. tratare - - operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

 • 43.  tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 44. utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in condițiile legii;

 • 45. valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

Art. 5
 • (1) Serviciul se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare al localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și utilaje specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte de colectare separată a deșeurilor și recipientele din dotarea acestora;

 • b) unități de compostare individuale;

 • c) stația de transfer și echipamentele, containerele, utilajele care o deservesc;

 • d) construcții și instalații destinate sortării, neutralizării, valorificării și depozitării deșeurilor, precum și echipamentele, vehiculele și utilajele care le deservesc: stațiile de sortare, stația de tratare mecono-biologică, depozitele ecologice de deșeuri;

 • e) baze de garare și întreținere ale autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;

Informațiile referitoare la sistemul de salubrizare prin care va fi realizat Serviciul sunt detaliate în Caietul de sarcini.

Art. 6

Operatorii serviciului trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță din caietele de sarcini si contractele de delegare a gestiunii Serviciului, aprobați de Adunarea Generală a Asociaților (AGA) ADI Eco Dunărea Brăila și Consiliul Județean Brăila.

Secțiunea 2 Accesul la Serviciu

Art. 7
 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul județului Brăila au garantat dreptul de a beneficia de Serviciul de salubrizare.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind Serviciul, la indicatorii de performanță ai Serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorii Serviciului sunt obligați ca, prin modul de prestare al activităților de salubrizare, să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorii Serviciului sunt obligați să asigure continuitatea acestuia conform programului aprobat de Consiliul Județean Brăila și ADI Eco Dunărea Brăila, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractele de delegare a Serviciului.

Secțiunea 3 Documentația tehnică

Art. 8
 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură Serviciul, pe raza administrativ-teritorială a județului Brăila .

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Prevederile prezentului regulament cu privire la modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice vor fi detaliate prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații componente ale sistemului de salubrizare.

Art. 9

(1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate și contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • i) documentele:

 • 1- lista echipamentelor montate în instalații, cu caracteristicile tehnice;

 • 2- procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • 3- documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații:

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc;

 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu;

 • (2)Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la “Cartea tehnică a construcției”.

Art. 10
 • (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren, în cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) în timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

Art. 11
 • (1) Consiliul Județean Brăila, deținător al întregului sistem de management integrat al deșeurilor, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată Serviciul, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință, la cererea autorităților de inspecție (Direcția Sanitar Veterinară, Garda de Mediu, Inspectoratul pentru situații de urgență, ANRSC etc).

 • (2) La încheierea activității, operatorii vor preda Consiliului Județean Brăila/ADI Eco Dunărea Brăila, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

Secțiunea 4 îndatoririle personalului operativ

Art. 12
 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării Serviciului, având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit a unui echipament intr-o instalație sau intr-un ansamblu de instalații

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale,

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operatori, în procedurile proprii, în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor, echipamentelor, utilajelor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor, echipamentelor și utilajelor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea Serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor, echipamentelor, utilajelor și procesului tehnologic.

Art. 13
 • (1)  în timpul prestării Serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, echipamentelor, utilajelor și a proceselor tehnologice, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

 • (2)   Prestarea Serviciului trebuie realizata in astfel de condiții incat sa asigure:

 • a) Protejarea sanatatii populației;

 • b) Protejarea mediului inconjurator;

 • c) Menținerea curățeniei si crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) Conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitatii de deșeuri si reciclarea acestora;

ASIGURAREA SERVICIULUI Șl CONDIȚII DE FUNCȚIONARE
Secțiunea 1 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat,

fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

Art 14
 • (1) In cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila (denumit în continuare SMID), pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale până la instalațiile de gestionare a deșeurilor va fi desemnat 1 operator de salubrizare, care va opera în cele 3 zone de colectare pe o durată de delegare a acestei activități de 8 ani.

 • (2) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament de salubrizare, toți operatorii de salubrizare care mai operează în cele 3 zone de colectare, desemnați înaintea delegării operării serviciului de salubrizare din cadrul SMID Brăila, în baza unor contracte de delegare a serviciului valabile, vor înceta aceste contracte. Operatorul desemnat la alin (1) va prelua operarea serviciului de salubrizare în toate UAT-urile membre ADI Eco Dunărea Brăila, care au avizat Contractul de delagare.

Art 15
 • (1) In cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila (SMID), pentru activitatea de operare/administrare a deșeurilor municipale în stația de transfer însurăței, stația de sortare si depozitul conform lanca vor fi administrate de un operator, iar stația de sortare si stația TMB Vadeni vor fi administrate de un alt operator.

 • (2) Administrarea și operarea depozitului conform de la Muchea va fi realizată de operatorul actual SC TRACON SRL Brăila, în baza unei convenții/contract de delegare încheiat cu Consiliul Județean Brăila / ADI Eco Dunărea Brăila.

Art 16

Următoarele categorii de deșeuri municipale vor fi colectate separat de pe teritoriul județului Brăila si transportate la statiile/instalatiile de tratare stabilite in Strategia județeană cu privire la dezvoltarea si funcționarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare:

 • a) Deșeuri reziduale;

 • b) Deșeuri biodegradabile (menajere, din parcuri si grădini și din piețe);

 • c) Deșeuri reciclabile (hârtie si carton, plastic si metal, sticla), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) Deșeuri periculoase din deșeuri menajere;

 • e) Deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice si operatori economici.

Art. 17

Operatorii menționați la Art. 14 și 15 trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie colectate/transportate;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente

Art 18
 • (1) Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale trebuie să realizeze activitatea de colectare separata, potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spații asigurate de autoritățile administrațiilor publice locale și amenajate, după caz, de acestea sau de operatorul de salubrizare, prin sistemele propuse prin SMID si de operatorii de salubrizare menționați la Art 14.

 • (2) Operatorii autorizați de colectare au obligația de a notifica utilizatorii cu privire la impurificarea fracțiilor precolectate separat. In cazuri justificate de gradul mare de impurificare, aceștia pot refuza colectarea respectivei fracții, inainte de a fi corespunzător sortata de utilizator sau, după caz de a solicita autoritatilor publice locale/ADl aplicarea de sancțiuni in cazul neconformarii pana la următoarea colectare prevăzută in grafic.

3) Colectarea se va realiza separat, pe următoarele categorii de deșeuri, în recipienți diferiți, aferent fiecărui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri:

 • a) deșeuri reciclabile din hârtie/carton

 • b) deșeuri reciclabile din plastic și metal

 • c) deșeuri reciclabile din sticlă

 • d) deșeuri biodegradabile (deșeuri din piețe, deșeuri din parcuri și grădini, din deșeurile menajere), după caz

 • e) deșeuri reziduale amestecate

 • (4) Deșeurile specifice predominant organice, acolo unde se colectează separat din piețele agroalimentare, se transportă de operatorul de salubrizare, în vederea tratării, la stația TMB Vădeni (doar pentru Zona 1) . Pentru situațiile când colectarea acestor deșeuri nu se realizează separat, deșeurile din piețe vor fi colectate în amestec cu restul deșeurilor, fiind transportate pe depozitele conforme.

 • (5) Deșeurile specifice predominant vegetale, acolo unde se colectează separat din parcuri, grădini și cimitire se transportă, în vederea reciclării prin compostare, la stația TMB Vădeni (doar pentru Zona 1). Pentru situațiile când colectarea acestor deșeuri nu se realizează separat, aceste deșeuri vor fi colectate în amestec cu restul deșeurilor, fiind transportate pe depozitele conforme.

 • (6) Deșeurile biodegradabile generate în gospodăriile din mediu rural vor fi tratate in vederea obținerii compostului în aceste gospodării.; prin Proiect vor fi furnizate 41.008 unități de compostare individuale. Aceste unitati de compostare vor fi amplasate in incinta gospodăriilor.

 • (7) Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în recipientii de colectare a deșeurilor municipale.

 • (8) In cazul unităților sanitare si veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisa amestecarea cu deșeurile similare sau predarea către operatori de salubrizare, daca aceștia nu sunt autorizați, a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitatile unităților sanitare si din activitatile veterniare si/ori cercetări conexe:

 • a) obiecte ascuțite;

 • b) fragmente si organe umane, inclusiv recipiente de sânge si sânge conservat;

 • c) deșeuri a căror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

 • d) substanțe chimice periculoase si nepericuloase;

 • e) medicamente citotoxice si citostatice;

 • f) alte tipuri de medicamente ;

 • g) deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice

Colectarea si stocarea deșeurilor prevăzute la lit a)-g) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifica, aplicabila deșeurilor medicale. Colectarea, transportul si eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatorii economici autorizați in condițiile legii.

 • (9) Colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, altele decât cele menționate la alin (7), se va face prin sisteme separate față de cele de la art. 19, organizate de operatorul de salubrizare desemnat. Este interzisă colectarea acestor deșeuri împreună cu deșeurile municipale nepericuloase menționate la alin (2). Colectarea se va realiza după un program stabilit la inceputul anului in puncte fixe. Atât programul de colectare cat si punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor din fiecare UAT la inceputul fiecărui an. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate si stocate temporar in spatiile special amenajate in acest scop. Preluarea, stocarea temporara, precum si tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează in condițiile legii si ale Caietului de sarcini.

 • (10) Deșeurile agricole (de ex. gunoiul de grajd), rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii sau comune ale administrațiilor publice locale, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe. Deșeurile agricole nu fac obiectul SMID deci este interzisă eliminarea lor în recipienții prevăzuți pentru deșeurile municipale.

Art. 19
 • (1) Colectarea deșeurilor menajere de la populație se face astfel:

a) în mediul urban (municipiul Brăila, orașul lanca, Făurei și însurăței)

 • 1. Zona de case

 • -  deșeurile menajere reziduale - din poartă în poartă - 1 pubelă de 120 litri/gospodărie;

 • -  deșeuri reciclabile de plastic/metal - din poartă în poartă - 1 pubelă de 120 litri/gospodărie;

 • -  deșeuri reciclabile de hârtie /carton - din poarta in poarta, cu asigurarea de către operator a sacilor de colectare de 120 I;

 • -  deșeuri reciclabile de sticlă - în puncte de pre-colectare în container de 1,1 mc.

 • -  deșeuri biodegradabile din curți și grădini pentru municipiul Braila, din poarta in poarta, cu asigurarea de către utilizatori a sacilor de colectare.

Punctele de colectare vor fi dotate cu 2 containere de 1,1 mc (1 container pentru sticlă și 1 container pentru hârtie/carton, pentru cantități excedentare), iar la un punct de colectare vor fi arondate 50 de gospodării.

 • 2. Zona de blocuri de până la P+4

 • -  Deșeuri menajere reziduale - în puncte de colectare (un punct la fiecare bloc) în 2 containere de 1,1 mc;

 • -  deșeuri reciclabile de hârtie /carton - în puncte de colectare (un punct la fiecare bloc) în 1 container de 1,1 mc;

 • -  deșeuri reciclabile de sticlă - în puncte de colectare (un punct la fiecare bloc) în 1 container de 1,1 mc;

 • -  deșeuri reciclabile de plastic/metal - în puncte de colectare (un punct la fiecare bloc) în 1 container de 1,1 mc.

 • -  Pentru zona de blocuri cu până la 4 etaje a Municipiului Brăila, colectarea deșeurilor reciclabile si reziduale se va face si din punctele gospodărești modulare amplasate si dotate conform Caietului de sarcini.

 • 3. Zona de blocuri cu regim de înălțime de peste P+4

 • -  Deșeuri menajere reziduale - în camera specială existentă la parterul fiecărei scări de bloc - în 5-7 pubele de 240 litri (numărul pubelelor va fi stabilit in perioada de mobilizare a operatorului de colectare si transport) ;

 • -  deșeuri reciclabile de hârtie /carton - în puncte de colectare pentru fiecare scară de bloc în 1 container de 1,1 mc;

 • -  deșeuri reciclabile de sticlă - în puncte de colectare pentru fiecare scară de bloc în 1 container de 1,1 mc;

 • -  deșeuri reciclabile de plastic/metal - în puncte de colectare pentru fiecare scară de bloc în 1 container de 1,1 mc.

b) în mediul rural

 • -  deșeurile menajere reziduale - din poartă în poartă în pubele de 60 litri;

 • -  deșeurile reciclabile - pe doua fracții (hârtie/carton, plastic/metal) din poarta in poarta, cu asigurarea de către operator a sacilor de colectare de 120 I;

 • -  deșeurile din sticla- in puncte de pre- colectare.

Pentru mediul rural punctele de colectare vor fi dotate cu 3 containere de 1,1 mc (1 container pentru sticlă, 1 container pentru hârtie/carton pentru cantități excedentare, 1 container pentru plastic/metal pentru cantități excedentare). Un punct de pre-colectare va deservi 250 de persoane, iar amplasarea acestora se va face prin grija fiecărui UAT din mediul rural.

 • (2) Operatorul va trebui să asigure colectarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic si sticla, ca procentaj din cantitatea totala generata de deșeuri de hârtie, metal, plastic si sticla din deșeurile municipale, conform Anexei 7 din Legea 211/2011:

- 40% pentru anul 2019/ 50% pentru anul 2020/ 60% pentru anul 2021/ 70% pentru anul 2022 și următorii ani;

Operatorul va trebui să aplice metode performante de management, care sa conducă la realizarea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p) din 0UG196/2005 .

 • (3) Colectarea deșeurilor similare se va asigura de operatorul de salubrizare desemnat în recipiente adecvate (închise cu capac) puse la dispoziție generatorilor, conform caietului de sarcini, astfel încât să se asigure colectarea separată cel puțin a categoriilor de deșeuri prevăzute la art. 18 alin (2).

Colectarea deșeurilor similare de la instituțiile publice din județul Brăila se va asigura de operatorul de salubrizare desemnat, în recipienți puși la dispoziție prin proiectul SMID, astfel încât să se asigure colectarea separată separată pe 3 fracții a deșeurilor reciclabile:

o Instituții publice cu 1-20 angajați - 1 pubelă de 240 I pentru deșeuri reziduale; 3 pubele de 120 I pentru deșeuri reciclabile (câte una pentru hârtie/carton, plastic/metal, sticlă)

o Instituții publice cu 21-75 angajați - 2 pubele de 240 I pentru deșeuri reziduale; 3 pubele de 120 I/240 I pentru deșeuri reciclabile,după caz (câte una pentru hârtie/carton, plastic/metal, sticlă)

o Instituții publice cu peste 75 angajați - 1 container de 1,1 mc pentru deșeuri reziduale; 3 pubele de 240 I pentru deșeuri reciclabile (câte una pentru hârtie/carton, plastic/metal, sticlă).

 • (4) Colectarea deșeurilor predominant vegetale, precolectate din zonele publice urbane (parcuri și grădini) se va realiza în recipienți adecvați, furnizați în cadrul Proiectului SMID Brăila astfel:

 • a. in coșuri de gunoi de 50 litri amplasate pe alei - 10 coșuri la fiecare km (operatorul va asigura sacii pentru coșurile de gunoi)

 • b. in pubele de 240 litri - 4 pubele la fiecare hectar

 • c. in containere de 1,1 mc pentru deșeuri biodegradabile din parcurile mici - 2 containere la fiecare hectar

 • d. containere de 18 mc pentru deșeuri biodegradabile din parcurile mari - 3 buc in municipiul Brăila

 • (5) Colectarea deșeurilor din piețe se va realiza în recipienți adecvați puși la dispoziția administratorilor piețelor prin Proiectul SMID Brăila:

 • a. in mediul rural - 3 pubele de 240 I - 2 pentru deșeuri biodegradabile și 1 pentru deșeuri reziduale;

 • b. in mediul urban - 3 containere de 1,1 mc / 3000 mp piață - 2 containere pentru deșeuri biodegradabile și 1 container pentru deșeuri reziduale

 • (6) Deșeurile periculoase menajere colectate conform art. 18, alin (9), se vor transporta in spatiile pentru stocarea temporară, în recipienții adecvați amplasați în aceste locații.

 • (7) Containerele și recipienții folosiți pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile municipale vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor, si al Ministerului Administrației si Internelor nr 1281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicării colectării selective.

 • (8)  în vederea realizării activității de colectare, dacă este cazul, operatorul de salubrizare care asigură activitatea de colectare și transport, va dota punctele de colectare amenajate conform legii, cu recipiente de colectare suplimentare necesare.

 • (9) Colectarea deșeurilor similare de la instituții, comerț si industrie se realizează separat, pana la patru fracții (deșeuri de hârtie si carton, deșeuri de sticla, deșeuri de plastic si metal, deșeuri biodegradabile si deșeuri reziduale), in funcție de specificul unitatii, in recipienti puși la dispoziție de către operatorul de salubrizare, contracost, după cum urmeaza:

 • a) Restaurante, hoteluri si pensiuni care servesc si masa, cantine, cofetarii si alte unitati de alimentaie publica - colectare separata pe 4 fracții - deșeuri de ambalaje (hârtie si carton, plătise si metal, sticla), deșeuri biodegradabile si deșeuri reziduale;

 • b) unitati de vanzare cu amănuntul (cash & carry) - unitati de vanzare cu suprafața mai mica de 400 mp - colectarea separat pe 4 fracții - deșeuri de ambalaje (hârtie si carton, plătise si metal, sticla), biodeseuri si deșeuri reziduale; deseurile de ambalaje vor fi colectate in platforme de colectare publica, împreuna cu deseurile reciclabile de la populație, daca nu este posibila amplasarea recipientilor in proximitatea unitatii;

 • c) Unitati de vanzare cu amănuntul (cash & carry) - unitati de vanzare cu suprafața medie si mare - colectarea separat pe 4 fracții - deșeuri de ambalaje (hârtie si carton, plătise si metal, sticla), biodeseuri si deșeuri reziduale; deseurile de ambalaje colectate separat vor fi gestionate fie prin grija operatorului economic generator fie prin încredințarea acestora operatorului de salubrizare licențiat pentru desfasurarea activitatii de colectare si transport in baza contractului de delegare legal atribuit.

Operatorii economici care comercializează către consumatorii finali produse ambalate in structuri de vanzare cu suprafața medie sau mare, prevăzute la art.4 lit. m) si n) din OUG. Nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, republicata, cu modificările si completările ulterioare, si care opteaza pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje in regie propie, au următoarele obligații:

 • - sa ofere consumatorului posibilitatea de a alege, la cumpărare, produse ambalate atat in ambalaje reutilizabile cat si de unica folosința;

 • - sa asigure pentru consumatori posibilitatea de a se debarasa de ambalaje la cumpărarea produselor, fara a le solicita plata;

-sa organizeze in cadrul structurii de vanzare sau in imediata vecinătate a acesteia puncte de preluare si rambursare a garanției bănești pentru ambalajele primare reutilizabile;

 • - sa se asigure ca operatorii economici care introduc pe piața naționala produsele comercializate sunt incluși in lista prevăzută la art. 16 alin. (3) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare.

 • d) Orice operator economic, care desfasoara alta activitate, mai puțin comerț -colectare conform specificului din aria unde are punctul de lucru;

 • e) Unitati de invatamant - colectare separat pe 4 fracții - deșeuri de ambalaje ( hârtie si carton, plastic si metal, sticla) si deșeuri reziduale;

 • f) Unitati sanitare fara paturi - colectare separata pe 4 fracții - deșeuri de ambalaje ( hârtie si carton, plastic si metal, sticla) si deșeuri reziduale; deseurile rezultate din activitatea medicala sunt colectate separat si eliminiate prin operatori acreditați pntru aceasta activitate, nefiind deșeuri similare;

 • g) Unitati sanitare cu paturi - colectare separata pe 5 fracții - deșeuri de ambalaje (hârtie si carton, plastic si metal, sticla) biodeseuri si deșeuri reziduale; deseurile rezultate din activitatea medicala sunt colectate separat si eliminiate prin operatori acreditați pntru aceasta activitate, nefiind deșeuri similare;

 • (10) Colectarea deșeurilor menajere periculoase de la populația din județul Brăila se va realiza cu ajutorul mașinilor specializate pentru colectarea si transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului in puncte fixe. Atât programul de colectare, cat si punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor din județul Brăila la începutul fiecărui an prin publicarea si distribuirea unui calendar al serviciului de colectare al deșeurilor. Deseurile periculoase menajere colectate vor fi transportate si stocate temporar in spatiile special amenajate in acest scop de către operatori. Preluarea, stocarea temporara, precum si tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează in condițiile legii.

 • (11) Campaniile de strângere a deșeurilor, organizate de diferite entități (ex. ONG) se vor efectua numai cu avizul ADI ECO Dunărea și al operatorilor implicați ( ex.colectare, sortare).

Art. 20
 • (1) Operatorul de salubrizare, împreună cu administrațiile publice locale, au obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separata si transport separat al deșeurilor menajere si deșeurilor similare.

 • (2) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, vor beneficia de prestarea serviciului de salubrizare de către operatorul de salubrizare în baza contractului de delegare încheiat cu ADI Eco Dunărea Brăila și, după caz, a contractelor de prestare a serviciului de salubrizare, încheiate în nume propriu de operatorii economici/instituții publice cu operatorul de salubrizare desemnat.

 • (3) Autoritățile administrațiilor publice locale, împreună cu operatorul de salubrizare, au obligația de a ține, la zi, evidența tuturor utilizatorilor, cu și fără contracte de prestare a serviciului de salubrizare.

 • (4) Autoritățile administrațiilor publice locale membre în ADI Eco Dunărea Brăila vor institui taxe pentru utilizatorii serviciului (utilizatori casnici si noncasnici) și vor asigura decontarea lunară, a contravalorii prestației efectuate de operatorul de salubrizare la aceștia.

 • (5) Operatorii au obligația, în condițiile alin. (4), de a dota spațiile de colectare pentru toți producătorii de deșeuri.

Art. 21
 • (1) Operatorul de salubrizare desemnat va dota punctele de colectare amenajate conform legii, și populația (după caz), cu recipienții de colectare marcați conform art. 19, alin (8), astfel încât să asigure colectarea separată pe categoriile de deșeuri menționate la art. 18, alin. (2), precum și o capacitate de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondați și frecvența de ridicare a fiecărei categorii de deșeuri, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (2) Numărul total de recipienti de colectare a deșeurilor municipale va fi stabilit conform tabelului 2 din Standardul SR 13387: 1997-Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor de precolectare si cu UAT-urile deservite, in funcție de necesitățile acestora.

 • (3) în vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale în afara lor, sau va modifica frecvența de colectare.

 • (5) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului, sau operatorului de salubrizare, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (6) Spațiile exterioare puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale pentru punctele de pre-colectare, se amenajează astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipienți care să asigure capacitatea de depozitare, corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spații vor fi împrejmuite și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctului de colectare pe domeniul public se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m (conform Ordinului Ministerului Sănătății nr 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Acolo unde constrângerile de spațiu nu permit amenajarea/amplasarea de platforme care să îndeplinească aceste condiții, se pot amplasa pubele/module pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale în spații protejate și asigurate, cu cale de acces pentru evacuare, la distanță de minimum 5 metri de fațada neprevăzută cu ferestre a celei mai apropiate locuințe/imobil.

 • (7) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor, care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale, vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate în mediul urban.

 • (8) Operatorii vor urmări starea de etanșeitate a recipienților de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

 • (9) ADI Eco Dunarea Brăila împreuna cu operatorii serviciului, pentru conformarea la art.17, alin.1, lit. e din Legea 211/2011 cu modificările si completările ulterioare va introduce instrumentul economic „plătește pentru cat arunci", bazat pe cel puțin una din următoarele modalitati : 1. volum; 2. frecvență de colectare; 3. greutate si 4. saci de colectare personalizați.

 • (10) Aplicarea instrumentului se va realiza cu prioritate asupra fluxului de deșeuri reziduale.

 • (11) Autoritățile contractante și operatorii au obligația de a stabili in perioada de mobilizare a contractelor de delegare pentru operarea SMID Brăila o metodologie de implementare a instrumentului economic “plătește cât arunci".

Art. 22
 • (1) In cadrul Sistemului de Management Integrat al deșeurilor pentru județul Brăila colectarea in containere si recipienți a deșeurilor menajere si similare se realizează astfel:

 • a) Deseurile reziduale se colectează in recipienți de culoare gri/negru/maro si sunt de tip:

 • 1. Resturi de carne si peste, gătite sau proaspete;

 • 2. Resturi de produse lactate (lapte, smantana, branza, iaurt, unt, frișca );

 • 3. Oua întregi;

 • 4. Grăsimi animale si uleiuri vegetale (in cazul in care nu se colectează separat);

 • 5. Excremente ale animalelor de companie;

 • 6. Scutece/tampoane;

 • 7. Cenușa de la sobe (daca se ard si cărbuni);

 • 8. Resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

 • 9. Lemn tratat sau vopsit;

 • 10. Conținutul sacului de la aspirator;

 • 11. Mucuri de țigara;

 • 12. Vesela de portelan/sticla sparta, geamuri sparte.

 • b) Deseurile biodegradabile se colectează in unitati de compostare individuale (în mediul rural) si sunt de tipul:

1 .resturi de fructe si de legume proaspte sau gătite;

 • 2. resturi de pâine si de cereale;

 • 3. zat de cafea/resturi de ceai;

 • 4. par si blana;

 • 5. haine vechi din fibre naturale (lana, bumbac, matase )maruntite;

 • 6. coji de oua;

 • 7. coji de nuca;

 • 8. cenușa de la sobe (când se arde numai lemn)

 • 9. rumeguș, fan si paie;

 • 10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi si nuiele maruntite, flori);

 • 11. plante de casa;

 • 12. bucăți de lemn maruntit;

 • 13. ziare, hârtie carton maruntit, umede si murdare.

 • c) deșeuri reciclabile de tip hârtie si carton, curate si maruntite, se colectează in recipiente de culoare albastra;

 • d) deșeuri reciclabile din material de tip plastic si metal, curate si presate, se stochează in recipiente de culoare galbena;

 • e) deseurile reciclabile din material de tip sticla se colectează in recipiente de culoare verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip portelan/ceramica.

Art. 23
 • (1)  După colectare, deseurile menajere si deseurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare;

 • (2)   Este interzisa depozitarea deșeurilor biodegradabile si a deșeurilor reciclabile colectate separat.

Art. 24
 • (1)  Colectarea deșeurilor reciclabile, a celor reziduale (amestecate), după caz, în funcție de sezon și de categoria utilizatorului, se realizează conform prevederilor caietului de sarcini

 • (2) Colectarea separată a deșeurilor se va realiza la intervalul de timp stabilit de operator împreună cu Consiliul Județean Brăila/ADI Eco Dunărea Brăila, după semnarea contractului de delegare, în funcție de cantitățile colectate și de volumul recipientelor de colectare. Aceste intervale de timp se vor stabili astfel încât să nu existe posibilitatea amestecării în mașinile de colectare a două categorii de deșeuri.

Art. 25

Colectarea deșeurilor municipale se face în următoarele moduri:

 • a) colectarea ermetică în autovehicule de capacități diferite cu compactare/ fără compactare, după caz;

 • b) colectarea în containere închise, conform art. 19;

 • c) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

Art 26
 • (1) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • (3) încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele cu atenție, astfel încât să nu le deterioreze sau să producă praf, zgomot, sau să răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (5) în cazul deteriorării unor recipiente și/sau al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (7) în cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și tariful pe care trebuie să îl plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

 • (8) Operatorul de salubrizare are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

 • (9) Operatorul de salubrizare are obligația de a colecta toate deșeurile abandonate și în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare, sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale de pe raza căruia au fost ridicate. După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuieile efectuate de autoritatea administrației publice locale cât și sancțiunile contravenționale.

Art. 27

Operatorul de salubrizare desemnat, împreună cu Consiliul Județean Brăila și ADI Eco Dunărea Brăila, vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la colectarea separata a deșeurilor, precum si modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea si conștientizarea se va realiza prin campanii de informare si conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activitati educative, prin clipuri publicitare la radio si televiziune.

Art. 28
 • (1) Transportul deșeurilor, în funcție de proveniența acestora, se realizează numai de operatorul Serviciului, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer.

 • (7) UAT-urile în colaborare cu ADI Eco Dunărea Brăila stabilesc intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, între orele O6°°-2200; pe arterele care au un iluminat public corespunzător, se poate stabili și un alt interval de colectare, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale fiecărui operator la spațiile de colectare.

 • (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, fiecare unitate administrativ teritorială (UAT) va analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv in interval orar O6°°-2200 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de colectare.

 • (9) Intervalul de colectare al deșeurilor va trebui corelat cu intervalul de funcționare al instalațiilor din cadrul SMID (stația de transfer, stațiile de sortare, stația TMB, depozitele conforme).

 • (10) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stațiile de epurare a apelor uzate din județul Brăila.

Art. 29
 • (1) în situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

 • (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite temporar de utilizatorii afectați cu recipiente suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (3) în cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea Serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

Art. 30

După colectare, doar deșeurile municipale din zona 3 vor fi stocate temporar în stația de transfer însurăței, de unde vor fi transferate în stația de sortare, respectiv depozitul conform de la lanca.

Deșeurile municipale colectate din zonele 1 Muchea și 2 lanca, vor fi transportate direct la instalațiile de tratare/sortare/eliminare a deșeurilor existente în aceste zone.

Este interzisă încredințarea spre depozitare a deșeurilor valorificabile colectate separat la sursă.

Art 31

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, următoarele obligații cu prioritate:

 • a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

Art. 32

Operatorul care asigură activitatea de colectare și transport al deșeurilor are și următoarele obligații:

 • a) să asigure transportul separat a deșeurilor colectate separat de către generatori și de a nu amesteca aceste deșeuri;

 • b) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • c) să țină evidența și să raporteze lunar autorităților administrației publice locale / ADI Eco Dunărea/APM și ANRSC cantitățile predate operatorului instalațiilor de deșeuri, pe fiecare tip de deșeu.

 • d) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate in deșeurile municipale

 • e) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrațiilor publice locale și ADI Eco Dunărea Brăila.

 • f) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

Art. 33
 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic de folosința îndelungata, altele decât deșeurile de echipamente electrice si electronice -covoare, saltele, deșeuri textile, etc), care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Deșeurile voluminoase se vor colecta periodic, conform caietului de sarcini, și vor fi transportate de operatorul de salubrizare care efectuează activitatea de colectare și transport al deșeurilor din cadrul Serviciului, la stațiile de sortare Vădeni și lanca (pentru zonele 1, respectiv 2), și la Stația de transfer însurăței (pentru zona 3), în vederea stocării temporare în containere specifice amplasate în spații special amenajate de către operatorul instalațiilor.

 • (3) Colectarea periodică a deșeurilor voluminoase se va realiza conform unui program întocmit și aprobat de UAT-uri și ADI Eco Dunărea Brăila și comunicat populației și operatorilor economici, in cadrul unor campanii de colectare de 4 ori pe an cu ajutorul unor unitati mobile de colectare. Stabilirea zilelor si intervalului orar de colectare va fi de asa natura incat deținătorii de deșeuri voluminoase sa poata preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare sa se poata organiza astfel incat sa poata asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deșeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.

 • (4) Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora, în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite în acest scop de ADI Eco Dunărea Brăila în colaborare cu UAT-urile pe raza cărora se realizează activitatea, și unde exista căi de acces pentru mijloacele de transport. Daca acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile pot fi aduse de deținător în locurile stabilite de autoritatea administrației publice sau direct la mijlocul de transport la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

 • (5) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor și cantităților acestora. In această situație, operatorii Serviciului pot să stabilească o alta dată și oră decât cele aprobate de autoritatea administrației publice în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate cu capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

 • (6) După terminarea acțiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare și spălare.

 • (7) In instalațiile menționate la alin (2) gestionarea deșeurilor va fi responsabilitatea operatorului acestor instalații. Deșeurile voluminoase vor fi sortate, iar materialele valorificabile vor fi transportate la agenți economici autorizați pentru valorificare/reciclare, restul deșeurilor fiind transportate la depozitele conforme de deșeuri.

Art. 34
 • (1) Operatorul Serviciului trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și stocarea temporară la punctele de colectare;

 • b) punctul de colectare;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat și transportate la instalațiile de deșeuri;

 • (2) Operatorul stației de transfer însuratei, respectiv a instalațiilor de la Vădeni, Muchea și lanca trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) Cantitățile totale intrate în instalație

 • b) cantitățile de deșeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente;

 • c) cantitățile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor;

 • d) cantitățile ce urmeaza a fi transportate la depozitul de deșeuri

Art. 35

Deșeurile de echipamente electrice și electronice, deși fac parte din categoria deșeurilor municipale și colectarea lor de la gospodăriile particulare este in sarcina autoritatilor publice locale, vor fi gestionate prin alte sisteme decât serviciul de salubrizare al localităților, stabilite de comun acord cu producatorii/importatorii de echipamente electrice si electronice sau tertii care ii reprezintă, conform prevederilor legale în vigoare.

Secțiunea 2 Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

Art. 36

Deșeurile care fac obiectul acestei secțiuni sunt deșeurile solide de construcții și demolări provenite din activitățile de reparații/modernizări/reamenajari interioare sau exterioare ale locuințelor. In mod uzual aceste deșeuri conțin beton, ceramica, cărămizi, țigle, materiale pe baza de ghips, lemn,sticla, materiale plastice, metale. Materiale de izolație si altele de asemenea.

Art. 37
 • (1) Deșeurile din construcții și demolări provenite de la populație din activitățile de reparații/modernizări/reamenajari interioare/exterioare ale locuințelor vor fi colectate de către operatorul de salubrizare, fie de alți operatori autorizați la comanda;

 • (2) Deșeurile prevăzute la alin (1) vor fi gestionate de operatorul de salubrizare în principal în vederea valorificării, astfel încât să fie respectate prevederile legale (Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, art. 17, alin (2) lit b).

 • (3) Deșeurile de construcții și demolări provenite de la populație (altele decât cele de la alin 1), se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate fie de către operatorul Serviciului, fie de alți operatori autorizați, în baza unui contract de prestări servicii, în instalațiile autorizate pentru valorificare/tratare/ eliminare a acestor deșeuri;

 • (4) Deșeurile provenite din sectorul economic din activitățile de construcții și demolări se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate fie de către operatorul Serviciului (în afara contractului de delegare), fie de alți operatori autorizați, în baza unui contract de prestări servicii, în instalațiile autorizate pentru valorificare/tratare/ eliminare a acestor deșeuri;

 • (5) Colectarea se realizează numai în containere/saci standardizate/i acoperite/i, fiind interzisă abandonarea deșeurilor provenite din activitatea de construcții si demolări sau depozitarea lor în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile mun/c/pa/e.(6)Transportul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

(7)în cazul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

Art. 38
 • (1) Deșeurile din construcții și demolări vor fi supuse proceselor de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, în procent de minim 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări, pana in anul 2020, conform prevederilor legale (legea 211/2011, Anexa 6)

 • (2) Deșeurile din construcții și demolări vor fi tratate separat de deșeurile municipale.

 • (3) Deșeurile de construcții și demolări se vor elimina prin depozitare doar dacă nu au calitățile pentru a fi gestionate conform alin (1).

 • (4) Depozitarea deșeurilor de construcții și demolări în depozitelor ecologice Muchea și lanca va fi acceptată doar cu acordul Consiliului Județean Brăila, ADI Eco Dunărea Brăila și operatorului depozitului Muchea, și se realizează doar cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare și de normativele legale în vigoare.

Art. 39
 • (1)  Deșeurile care conțin azbest, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deșeuri și colectarea lor se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • (2) Containerele în care se precolectează deșeurile rezultate din construcții și demolări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și inscripționarea acestora cu avertizarea ‘'PERICOL DE MOARTE".

Art. 40

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al UAT-urilor sau a Consiliului Județean Brăila.

Secțiunea 3 Operarea/administrarea stației de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare

Art. 41
 • (1) Toate deșeurile municipale colectate separat, precum și cele reziduale amestecate colectate din zona de colectare 3, vor fi transportate de operatorul de salubrizare desemnat în Stația de transfer însurăței (capacitate 5000 t/an), pentru stocarea temporară și compactarea (doar a celor reziduale) în vederea transferării lor, la instalațiile de gestionare deșeuri de la lanca.

 • (2) In stația de transfer însurăței vor fi stocate temporar următoarele categorii de deșeuri municipale:

 • - deșeurile de hârtie/carton colectate separat

 • - deșeurile de plastic și metal colectate separat

 • - deșeurile de sticlă colectate separat

 • - deșeurile reziduale amestecate

 • - deșeurile stradale - deșeurile predominant vegetale din parcuri, grădini și cimitire

 • - deșeuri din piețe

 • - deșeurile periculoase menajere colectate separat

 • - deșeurile voluminoase

 • (3) Stocarea temporară în stația de transfer a deșeurilor biodegradabile și deșeurilor reziduale amestecate poate fi de maximum 24 ore.

 • (4) Durata de stocare temporară a celorlalte categorii de deșeuri va fi corelată cu frecvența de colectare a acestor deșeuri de la generatori;

 • (5) La intrarea în stația de transfer însurăței, toate deșeurile vor fi cântărite prin trecerea mașinilor peste cântar la intrarea și la ieșirea din locație.

 • (6) Se vor consemna în rapoartele operative zilnice ale stației următoarele:

 • a) datele de identificare ale operatorilor care aduc deșeuri;

 • b) datele de identificare ale fiecărei mașini care transportă deșeuri;

 • c) categoria de deșeu pe care o transportă fiecare mașină și locul de generare al deșeurilor (localitatea sau generatorul)

 • d) data si ora fiecărui transport;

 • e) cantitatea de deșeu transportat cu fiecare mașină;

 • f) locul de evacuare al deșeurilor în cadrul stației de transfer (datele de identificare ale containerului din stația de transfer în care sunt transferate deșeurile).

 • (7) Informațiile de la punctul (6) vor fi transmise și conducătorului vehiculului

 • (8) Accesul și deplasarea mașinilor în stația de transfer se va realiza prin indicatoare rutiere; accesul mașinilor care transportă fluxuri speciale de deșeuri (voluminoase, periculoase menajere) va fi menținut separat de al celoralte mașini de transport;

 • (9) Operatorul stației de transfer va numerota, inscripționa și eticheta fiecare container cu numele categoriei de deșeu pentru care este destinat;

 • (10) Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri în același container (excepție deșeurile biodegradabile din deșeurile menajere, cele din piețe sau deșeuri vegetale);

 • (11) Se interzice descărcarea oricăror categorii de deșeuri în altă parte decât direct în containerele de mare capacitate din stația de transfer;

 • (12) In stația de transfer, deșeurile reciclabile vor fi transferate direct în containere de transport, restul deșeurilor fiind compactate în vederea transferului către depozitul lanca.

 • (13) Operatorul stației de transfer va transporta deșeurile intrate in Stația de transfer numai la stația de sortare, respectiv depozitul conform din lanca, conform contractului de delegare a gestiunii Serviciului', excepție fac fluxurile speciale de deșeuri (voluminoase, periculoase din menajere) pentru care va încheia acorduri/ contracte de tratare/ eliminare cu operatorii economici autorizați pentru desfășurarea acestor activități

 • (14) Livrarea deșeurilor din stația de transfer către instalațiile de deșeuri de la lanca se va realiza cu ajutorul mașinilor de transport containere;

 • (15) Transportul se va efectua pe traseele cele mai scurte, cu respectarea legislației în vigoare privind transportul deșeurilor pe drumurile publice;

Art. 42
 • (1) Operatorul stației de transfer va opera activitățile din stație conform caietului de sarcini și contractului de delegare a serviciului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Astfel, va asigura minim:

 • a) asigurarea unui program clar de funcționare al stației, în concordanță cu programul de funcționare a serviciului de salubrizare a localităților și programul de funcționare al instalațiilor de deșeuri de la lanca;

 • b) în nici o situație nu poate refuza recepția unor deșeuri pentru care operatorul de colectare și transport este îndreptățit să le descarce în stația de transfer;

 • c) procedură de urgență în cazul suprasolicitării stației de transfer;

 • d) rezervă de containere goale pentru cca 20% din capacitatea zilnică de preluare;

 • e) evitarea formării de stocuri pentru fluxurile speciale de deșeuri;

 • f)  condiții de spalare si dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din statie, daca este cazul;

 • g) masuri de combatere a insectelor si rozătoarelor prin dezinsectie si deratizare;

 • h) protecția sanatatii populației in general, protecția sanatatii personalului si protecția mediului; se acorda atentie deosebita împrejmuirii si perdelelor de protecție.

 • i)  planuri de inspecție și mentenanță a echipamentelor, utilajelor și instalațiilor care funcționează în stație

 • j)  plan de monitorizare a factorilor de mediu: aer, ape de suprafață și subterane, sol

 • k) plan de intervenție pentru situații excepționale (accidente, poluări, incendii, etc)

 • (2) Spațiile din stația de transfer trebuie gestionate astfel încât să îndeplinească funcțional următoarele condiții:

 • a) să permită stocarea temporară a deșeurilor prevăzute la art. 41, separat, pe fiecare tip de deseu sortat;

 • b) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de spălare a roților;

 • c) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără riscul de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • d) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • e) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminozitatea necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • f)  să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • (3) Stația de transfer însurăței va fi operata de același operator care va asigura și transferul deșeurilor la instalațiile de deșeuri lanca, precum și operarea acestor instalații.

Art. 43

Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă și de canalizare în emisari sau în rețeaua de canalizare a localităților.

Secțiunea 4 Sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare

Art. 44
 • (1) Pentru atingerea țintelor legale privind valorificarea și reciclarea ambalajelor și pentru reducerea cantităților de deșeuri eliminate pe depozit, deșeurile reciclabile colectate separat din deșeurile municipale trebuie sortate.

 • (2) Sortarea acestor deșeuri se va realiza în stația de sortare lanca, cu capacitatea de 5.000 tone/an și în stația de sortare Vădeni, cu capacitatea de 30.000 tone/an.

 • (3) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale in funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

 • (4) Operatorul stațiilor de sortare, împreună cu Consiliul Județean Brăila și ADI Eco Dunărea Brăila, va stabili modalitatea de predare și valorificare a materialelor recuperate.

 • (5) In vederea asigurării atingerii țintelor prevăzute pentru valorificarea, respectiv reciclarea deșeurilor de ambalaje generate de la populație, ADI Eco Dunărea Brăila va încheia contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu asociațiile colective care preiau responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare (Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, art. 59, alin 3, respectiv Legra 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje).

 • (6) Operatorul stațiilor de sortare, împreună cu Consiliul Județean Brăila și ADI Eco Dunărea Brăila, vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării și valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă și audiovizuală, broșuri, afișe, inclusiv în școli.

Art. 45

Operatorul care asigura activitatea de sortare a deșeurilor are si următoarele obligații specifice:

 • a) să folosească spațiile special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să evite formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie sortate, precum și de produse rezultate în urma sortării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de depozitarea sau valorificarea energetică a reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

Art. 46

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stația de epurare a apelor uzate din cadrul SMID Brăila (depozitul lanca);

 • f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • g) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu sortat;

 • h) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a stației fără riscul de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • i) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • j) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminozitatea necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

k) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • l) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

Art. 47

Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă și de canalizare în emisari sau în rețeaua de canalizare a localității.

Secțiunea 5 Organizarea prelucării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor municipale

Art. 48
 • (1)  Pentru atingerea țintelor obligatorii privind reducerea cantităților de deșeuri biodegradabile de la depozitare, precum și pentru respectarea prevederilor legale în vigoare privind biodeșeurile, acestea și deșeurile reziduale cu conținut de biodegradabil trebuie tratate, după caz, prin compostare și tratare mecano-biologică.

 • (2) Deșeurile biodegradabile colectate separat care vor fi supuse tratării mecano-biologice si prin compostare sunt:

 • •  deșeurile vegetale din parcuri, curți și grădini din mediul urban;

 • •  deșeurile din piețe

 • •  deșeurile organice din gospodăriile populației din mediul rural.

 • (3) Tratarea deșeurilor menționate la alin (2) se va realiza astfel:

 • •  în unități de compostare individuale - pentru deșeurile organice provenite de la populația din mediul rural; (populația va fi dotată prin Proiectul SMID Brăila cu 41.008 unități de compostare individuale, restul necesar fiind furnizate de operatorul de salubrizare, după caz);

 • •  în cadrul unui flux separat în stația de tratare mecano-biologică Vădeni

 • (4) în instalația TMB Vadeni, în cadrul fluxului de compostare se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul pe care se depune compostul. în cazul în care biodeșeurile colectate separat conțin substanțe periculoase, se interzice tratarea lor prin compostare, ele vor fi tratate pe fluxul TMB, reducerea fracției biodegradabile si depozitarea ulterioara la Muchea.

 • (5) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

Secțiunea 6 Maturatul, spălatul, stropirea si intretinerea cailor publice

Art. 49
 • (1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public la nivelul municipiului Brăila;

 • (2) în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației, ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local Municipal Brăila va stabili intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice in cazul maturatului mecanizat. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

 • (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe /în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în graficul Serviciului de salubrizare din Municipiul Brăila, anexa la caietul de sarcini.

 • (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • (7) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil / pe trotuare, pe o stradă / un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

 • (8) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil / pe trotuare pe o stradă / un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii / tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (9) Autoritatea Administrației Publice a Municipiului Brăila, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil / trotuare.

Art. 50
 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (7) Deșeurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

Art. 51
 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de Autoritatea Administrației Publice a Municipiului Brăila, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

Art. 52
 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de disconfort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie; date care vor fi comunicate si S.U.P.A.G.L. - Brăila.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe Autoritatea Administrației Publice a Municipiului Brăila, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu aprobarea Autorității Administrației Publice a Municipiului Brăila.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

Art. 53
 • (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea Autorității Administrației Publice a Municipiului Brăila, pe baza avizului sanitar.

 • (2) în cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de Autoritatea Administrației Publice a Municipiului Brăila.

Secțiunea 7 Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare

Art. 54
 • (1) Deșeurile biodegradabile care vor fi supuse tratării mecano-biologice sunt deșeurile reziduale amestecate, provenite de la populație și agenți economici, și care conțin fracția biodegradabilă.

 • (2) Tratarea acestor deșeuri se va realiza în stația de tratare mecano-biologică Vădeni, cu capacitatea de 26.000 tone/an.

 • (3) Biodeșeurile colectate separat, conform art. 48, alin (2), sunt acceptate la stația de tratare mecano-biologică numai în celule special amenajate pentru producerea de compost.

 • (4) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de tratare mecano-biologică, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

Art. 55
 • (1)  Instalația de tratare mecanică se operează astfel încât să se separe mecanic componenta biodegradabilă din deșeurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se descompun greu, inclusiv metalele feroase și neferoase cu potențial de valorificare.

 • (2)   Deșeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, stocate temporar și transportate spre instalațiile de valorificare/reciclare.

 • (3)   Pregătirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin mărunți re.

Art. 56

Instalațiile de tratare biologică se operează astfel încât din componenta biodegradabilă să se obțină compost și o fracție biostabilizată ce poate fi utilizată ca material de umplere ori transportată la depozitul conform.

Art. 57
 • (1)  Operatorul statiei de tratare mecano-biologică are obligația de a monitoriza următorii parametri:

 • a) Cantitatea și tipul de deșeuri intrate in stație; cantitatea de deșeuri și datele de identificare ale vehiculului vor fi notate într-un registru de evidență;

 • b) Tipul și cantitățile de deșeuri reciclabile generate pe amplasament;

 • c) Cantitatea și calitatea deșeurilor stabilizate din punct de vedere biologic;

 • d) Cantitatea deșeurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit.

 • (2)  Operatorul stației de tratare mecano-biologică va defini în procedurile operaționale proprii modul de valorificare a deșeurilor / materialelor rezultate, astfel încât cantitatea de deșeuri reziduale trimisă la depozit să fie minimă.

Art. 58

Operatorul care asigura activitatea de tratare biologică a deșeurilor în stația TMB are și următoarele obligații specifice:

 • a) să folosească spațiile special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să evite formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie tratate biologic, de deșeuri rezultate în urma pretratării și tratării deșeurilor, precum și de produse rezultate în urma tratării deșeurilor (compost / material inert), care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

 • c) să folosească, pentru pretratarea și tratarea biologică a deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de depozitarea reziduurilor rezultate din procesul de tratare al deșeurilor.

 • e) să se îngrijească de valorificarea compostului sau a materialului inert rezultat din tratarea deșeurilor

Art. 59

Spațiile în care se desfășoară activitatea de tratare biologică trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru manipularea lor;

 • b) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de degradare biologică;

 • c) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stația de epurare a apelor uzate aparținând SMID Brăila;

 • d) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • e) să permită depozitarea temporară, separată, a deșeurilor după fiecare etapă a procesului de tratare biologică;

 • f) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a stației fără riscul de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • g) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminozitatea necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • h) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • i) să fie prevăzute cu instalații de control și monitorizare a emisiilor atmosferice produse în instalații.

Art 60

Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă și de canalizare în emisari sau în rețeaua de canalizare a localității.

Secțiunea 8 Administrarea depozitelor de deșeuri și a instalațiilor aferente acestuia

Art 61
 • (1)  Depozitarea deșeurilor municipale si a celor similare este permisa astfel:

Deșeurile provenite din zona 1 - la depozitul conform Muchea (administrat de un operator privat si integrat in SMID Brăila)

Deșeurile provenite din zonele 2 și 3 - la depozitul conform lanca (realizat prin Proiectul SMID Brăila)

 • (2) Depozitele de deșeuri menționate la alin (1) trebuie să fie amenajate conform legislației si normelor tehnice in vigoare aplicabile depozitelor de deșeuri si pot funcționa numai după obținerea acordurilor si avizelor prevăzute de legislația privind protecția si conservarea mediului, igiena si sanatatea.

 • (3) Depozitul de deșeuri de la Muchea este administrat de SC TRACON SRL, în baza unui contract de delegare, valabil pana in anul 2028.

 • (4) Depozitul de deșeuri de la lanca, va fi administrat de același operator care va opera și administra stația de transfer însurăței și stația de sortare lanca. Stația de sortare Vădeni si stația TMB Vădeni vor fi administrate de un alt operator.

Art. 62
 • (1) Consiliul Județean Brăila și ADI Eco Dunărea Brăila, în coordonarea cărora funcționează Serviciul, stabilesc și aprobă strategia de dezvoltare a acestuia.

 • (2) Amplasarea și înființarea depozitului de deșeuri de la lanca, precum și a stației de transfer însuratei, s-a făcut ținând seama de prevederile Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor și ale Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, precum și de Planul Regional și Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, cu luarea în considerare modificărilor legislative ulterioare.

 • (3) Depozitul de deșeuri s-a înființat sub controlul și coordonarea Consiliului Județean Brăila pe terenurile aparținând domeniului public al orașului lanca, încredințate spre administrare Consiliului Județean Brăila.

 • (4) Depozitarea deșeurilor gestionate de operatorii Serviciului se face exclusiv în depozitele menționate la alin (1 )al art 61

 • (5) Exploatarea, controlul și monitorizarea pe timpul exploatării, precum și închiderea și urmăriră postînchidere a depozitului de deșeuri se va realiza conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.

Art. 63
 • (1) La înființarea depozitelor de deșeuri s-a ținut cont de:

 • a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone rurale sau urbane;

 • b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

 • c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;

 • d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;

 • e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

 • (2) La proiectarea și realizarea depozitului de deșeuri s-au avut în vedere condițiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

 • a) controlul apei provenite din precipitații care intră pe teritoriul depozitului;

 • b) evitarea pătrunderii apei de suprafață și/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;

 • c) colectarea apei contaminate și a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmează să fie depozitate se stabilește că acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;

 • d) tratarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deșeuri inerte.

 • (3) Depozitul a fost amplasat și proiectat astfel încât să corespundă condițiilor necesare pentru prevenirea poluării solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafață și să asigure o colectare eficientă a levigatului.

 • (4) Protejarea solului, a apelor subterane și a apei de suprafață pe perioada exploatării se realizează datorită combinării unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se va realiza prin combinarea unei bariere geologice și cu o impermeabilizare la suprafață.

 • (7) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potențial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol și pentru apele subterane.

 • (8) Sistemul de colectare a levigatului și de etanșeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menținută la nivelul minim posibil.

Art. 64
 • (1) Administrarea și exploatarea depozitelor se poate realiza numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C. care trebuie să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentelor și limitării consecințelor acestora.

 • (2) Depozitele de deșeuri pot fi administrate numai după autorizare conform legislației de mediu în vigoare.

Art. 65

Operatorii care administrează depozitele de deșeuri trebuie sa dețină autorizație eliberată de autoritatea competentă, care să prevadă cel puțin:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie eliminate pe depozitul de deșeuri;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri.

Art. 66
 • (1) Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

 • (2) Operatorii care administrează depozitele de deșeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

 • a) măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

 • b) asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

 • c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

 • d) protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

 • (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

 • a) cerințe referitoare la cunoașterea compoziției totale;

 • b) limitări ale conținutului în materie organică a deșeurilor;

 • c) cerințe sau limită privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deșeurilor organice;

 • d) limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși;

 • e) limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, posibil dăunători/periculoși;

 • f) proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

 • (4) In funcție de categoriile de deșeuri nepericuloase care sunt admise pe fiecare depozit ecologic, și prevăzute în autorizația de mediu a operatorului depozitului, pentru acceptarea lor pe celula de depozitare vor fi respectate procedurile de acceptare prevăzute în legislația privind depozitarea deșeurilor.

 • (5)Operatorul de salubrizare, care prestează activitățile de colectare și transport al deșeurilor municipale va depune aceste deșeuri numai la cele 2 depozite din județul Brăila, indicate în acordul/autorizația de mediu, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

Art. 67
 • (1) In vederea transferării la depozitele menționate la art. 61, alin (1), operatorii care prestează activitatea de transport al deșeurilor trebuie să aiba documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele cu caracter normativ in vigoare.

 • (2) Operatorii care realizează activitatea de colectare și transport al deșeurilor trebuie să aibă o evidență strictă a deșeurilor pe care le colectează, pe utilizatori și să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului transportat.

Art. 68

Operatorii care administrează depozitele de deșeuri trebuie:

 • a) să accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizația integrată de mediu, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de Consiliul Județean Brăila;

 • b) să supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

 • c) să exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

 • d) să execute controlul și monitorizarea emisiilor și imisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

 • e) să nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

Art. 69

Pentru exploatarea depozitelor de deșeuri, operatorii care asigura activitatea de administrare trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

 • a) categoria depozitului de deșeuri;

 • b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre depunere în depozitul de deșeuri;

 • c) gradul de pregătire a depozitului pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile postînchidere;

 • d) obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

 • 1. tipurile și cantitățile de deșeuri evacuate;

 • 2. rezultatele programului de monitorizare;

 • 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

 • e) controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate ca obligatorii, efectuate în laboratoarele de specialitate.

Art. 70
 • (1)  Depozitul de deșeuri Muchea este un depozit clasa „b", pentru deșeuri nepericuloase, având o capacitate totală de depozitare a deșeurilor de 1.668.000 mc, fiind planificat a funcționa pe o perioadă de 30 de ani.

 • (2) In depozitul pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate următoarele tipuri de deșeuri:

 • -  Deșeurile mixte (colectate neseparat din Insula Mare a Brăilei)

 • -  Refuzul statiei de sortare Vădeni

 • -  Refuzul din pre-tratarea deșeurilor în cadrul stației de tratare mecano-biologică Vădeni și de la rafinarea materialului inertizat

 • -  Deșeuri reziduale din zona 1 care depasesc cantitativ capacitatea statiei de tratare mecano-biologica Vădeni;

 • -  Material inertizat rezultat din tratarea biologică a deșeurilor, care nu are calitățile pentru a fi valorificat în agricultură - ca material de acoperire al straturilor de deșeuri

 • -  Deșeurile stradale din zona 1 Muchea

 • -  Deșeuri reziduale din parcuri și grădini, piețe din zona 1

 • -  Nămoluri de la stațiile de epurare orășenești (în cantitate și de calitatea prevăzută de reglementările legale în vigoare)

 • -  Alte deșeuri care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și se regăsesc pe lista de deșeuri admise din Autorizația integrată de mediu

 • (3) Cheltuielile cu exploatarea și cele estimate pentru închidere și operațiile postînchidere pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate.

Art. 71
 • (1) Depozitul de deșeuri lanca este un depozit clasa „b”, pentru deșeuri nepericuloase, având o capacitate totală de depozitare a deșeurilor de 248.526 mc, fiind planificat a funcționa pe o perioadă de 26 de ani.

 • (2) In depozitul pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate următoarele tipuri de deșeuri:

 • - Deșeuri reziduale colectate de la populație și similare din zonele 2 și 3;

 • - Refuzul statiei de sortare lanca;

 • - Deșeurile stradale din zonele 2 și 3;

 • - Deșeuri din parcuri și grădini, piețe din zonele 2 și 3;

 • - Alte deșeuri care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și se regăsesc pe lista de deșeuri admise din Autorizația integrată de mediu

 • (3)Cheltuielile cu exploatarea și cele estimate pentru închidere și operațiile postînchidere pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate.

Art. 72
 • (1) Depozitele de deșeuri trebuie administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

 • (2) La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

 • a) prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;

 • b) în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;

 • c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare;

 • d) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

Art. 73
 • (1) Operatorul care asigură administrarea si operarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmăririi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deșeurile depozitate.

 • (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

 • (3) Din punct de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice cel puțin următoarele:

 • a) cantitățile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deșeu;

 • b) compoziția deșeurilor intrate în depozit;

 • c) dacă deșeul provine de la o stație de sortare și elementele de identificare ale acestuia;

 • d) data și ora fiecărui transport;

 • e) locul de depozitare în cadrul depozitului.

Art. 74
 • (1) In depozitul de deșeuri se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

 • (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

 • (3) Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitul de deșeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului și riscul pentru sănătatea umană.

Art. 75

Următoarele deșeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării:

 • a) deșeuri lichide;

 • b) deșeuri care, în condițiile existente în depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile;

 • c) deșeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infecțioase conform normativelor în vigoare;

 • d) orice alt deșeu periculos;

 • e) anvelope uzate întregi, cu excepția anvelopelor utilizate ca material de construcție în depozit;

Secțiunea 9 Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Art. 76
 • (1) Consiliile locale de pe raza județului Brăila sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

 • (2) Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

DREPTURI Șl OBLIGAȚII

Secțiunea 1 Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

Art. 77
 • (1) Operatorii Serviciului vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a deținătorilor de deșeuri în “operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu conștientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deșeurilor.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale au obligația sa înființeze sisteme de colectare separata si sa se implice in instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

Art. 78

(l)Drepturile și obligațiile operatorilor Serviciului se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

Art. 79

Operatorii Serviciului au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifelor aprobate de AGA ADI Eco Dunărea Brăila, Consiliul Județean și autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifelor în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifelor aprobate în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Județean Brăila și AGA ADI Eco Dunărea Brăila, în numele și pe seama UAT-urilor;

 • g) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

Art. 80

Operatorii Serviciului au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării Serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze Consiliului Județean Brăila/ ADI Eco Dunărea Brăila și UAT-urilor, respectiv A.N.R.S.C, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze Serviciul la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • k) sa desfasoare periodicțminim trimestrial) campanii de informare a utilizatoror cu privire la :

 • -  amplasamentele punctelor de colectare/ punctelor gospodărești

 • -  modul de colectare si depozitare separata a deșeurilor, pe fracții

 • -  modalitățile de sesizare a unor aspecte neconforme

 • -  modalitati de prevenire a deșeurilor.

Informarea se va realiza prin campanii mass-media, materiale publicitare, organizarea si desfasurarea de activitati educative

 • l) să țină la zi, după caz, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local, pe baza taxelor speciale instituite în acest sens.

 • m) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în Caietul de Sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • n) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare si la reducerea cantitatilor de deșeuri eliminate prin depozitare, prin creșterea proporționala a cantitatilor de deșeuri reciclabile/valorificate din cantitatea totala de deșeuri colectate, in conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. p) din OUG196/2005;

 • o) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • p) să verifice starea tehnică a mijloacelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • q) sa asigure curățenia si igiena cailor publice, a stafiilor mijloacelor de transport in comun;

 • r) să factureze serviciile prestate la tarife legal aprobate;

 • s) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

 • t) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat și a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise din partea utilizatorilor Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora iar sesizărilor venite de la ADI ECO DUNAREA Brăila, Consiliul Județean Brăila, unitățile administrativ teritoriale membre in contract precum si instituțiilor publice centrale, Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 20 de Zile de la înregistrarea acestora ;

 • u) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic ADI ECO DUNAREA si autorităților competente situația, conform reglementărilor în vigoare.

 • v) sa administreze in condiții normale echipamentele de colectare selectiva a deșeurilor si punctele gospodărești modulare date in administrare.

Secțiunea 2 Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 81
 • (1) Au calitatea de utilizatori ai Serviciului de salubrizare comunitățile locale componente ale ADI Eco Dunărea, precum și persoanele fizice, operatorii economici și instituțiile publice, definiți potrivit Legii serviciilor comunitare de utilitati publice.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

Art. 82

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, Serviciul, în condițiile contractului de delegare /contractului de prestare a serviciului;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de delegare/ contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților administrației publice locale și ADI Eco Dunărea Brăila orice deficiențe constatate în sfera Serviciului și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității Serviciului',

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind Serviciul, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, ADI Eco Dunărea Brăila, Consiliul Județean Brăila, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul Serviciului;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să li se presteze Serviciul în condițiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau Consiliului Județean Brăila, ADI Eco Dunărea Brăila, autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator in condițiile prezentului Regulament cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

Art. 83

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractelor de delegare/ contractului de prestare a Serviciului;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de delegare /prestare a Serviciului;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) sa execute operațiuni de colectare in recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, in conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritatile administrației publice locale si ADI Eco Dunarea Brăila. Fracțiunea umeda a deșeurilor va fi depusa in saci si apoi in recipientul de colectare;

 • e) să colecteze separat pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, in recipiente diferite inscripționate corespunzător si amplasate de operatorul serviciului de salubrizare numai în locurile special amenajate;

 • f) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

 • g) să accepte limitarea temporară a prestării Serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • h) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • i) să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitățile Serviciului menționate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activități în aria teritorial-administrativă în care se află utilizatorul;

 • j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării, dacă sunt amplasați pe proprietatea acestuia (agenți economici, instituții publice, gospodării individuale);

 • k) să execute operațiunea de deversare a deșeurilor colectate in saci inchisi, în recipientele de colectare, în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • l) să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din alte categorii decât cele menționate pe recipient;

 • m) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); operatorul de salubrizare se va îngriji de salubrizarea spațiilor aflate pe domeniul public al administrațiilor publice locale;

o) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau spălarea autovehiculelor;

p) să nu arunce deșeuri municipale și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coșurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice;

q) să depoziteze hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor, în parcuri și alte asemenea locuri;

r) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

s) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri dejoacă pentru copii și în alte locuri publice.

Nerespectarea obligațiilor de mai sus constituie contravenții si se sancționează cu amenda de la 100 la 2000 lei pentru persoane fizice si cu amenda de la 200 la 2500 lei pentru persoane juridice

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

Art. 84

 • 1) Contracte de prestări servicii de salubrizare se pot incheia intre operatorul de salubrizare și instituții, agenți economici, comerciali, dar și persoane fizice (pentru deșeurile de construcții-demolări și deșeuri voluminoase colectate la cerere).

 • 2) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract categoriile de deșeuri și cantitățile estimate care urmează a fi colectate.

 • 3) In cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele si tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea se vor face trimiteri si la actele normativele care trebuie respectate din punct de vedere al protecției mediului si al sanatatii publice

 • 4) Contractele de prestări servicii se vor incheia cu următoarele categorii de utilizatori:

 • a) proprietari de gospodarii individuale/ asociații de proprietari/locatari/ agenti economici/ instituții publice pentru colectarea si transportul deșeurilor de construcții si a deșeurilor voluminoase (la cerere);

Art. 85
 • (1) în vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deșeurile menajere si similare, operatorul împreună cu ADI Eco Dunărea Brăila și UAT-urile vor stabili pe bază de măsurători, compoziția si indicii de generare a acestor deșeuri, pe categorii de deșeuri si tipuri de material

 • (2) Pentru deșeurile similare, provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

 • (3)  Determinarea cantităților de deșeuri primite în stația de transfer/stațiile de sortare/stația TMB/ depozite se face numai prin cântărire.

 • (4) Pentru deșeurile generate cu caracter periodic, sau care se colectează prin aportul voluntar al deținătorilor (de ex: deșeurile voluminoase, deșeurile periculoase menajere, deșeuri abandonate, deșeuri din servicii suplimentare etc.), regula de determinare a cantităților este prin cântărire.

 • 5) Pentru deșeurile de construcții provenite de la populație determinarea volumului acestora se va face estimativ.

(6) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

Art. 86
 • (1) Reprezentanții ADI Eco Dunărea Brăila / autorităților administrației publice locale vor controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (2) Pe baza procesului-verbal de constatare, ADI Eco Dunărea Brăila /autoritățile administrației publice locale aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorii, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

Art. 87

Modalitățile de determinare a cantităților, cât și modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, întocmită de operatori de comun acord cu ADI Eco Dunărea și CJ Brăila.

Indicatori de performanță și de evaluare a Serviciului

Art. 88

 • (1) Consiliul Județean Brăila, UAT-urile și ADI Eco Dunărea Brăila, după caz, stabilesc și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai Serviciului si penalitățile aplicate operatorului in caz de nerealizare după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai Serviciului (Anexa la prezentul Regulament) se precizează in caietele de delegare a activitatilor de salubrizare, precum si in contractele de delegare a gestiunii.

 • (3) Consiliul județean Brăila, UAT-urile și ADI Eco Dunărea Brăila sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanta ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel incat sa se asigure atingerea si realizarea tintelor/obiectivelor conform legislației in vigoare din domeniul gestionarii deșeurilor.

 • (4) Consiliul județean Brăila / ADI Eco Dunărea Brăila aplica penalități contractuale operatorilor Serviciului în cazul în care aceștia nu prestează Serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-au obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai Serviciului.

Art. 89 (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea Serviciului cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor si țintelor din Caietele de sarcini

 • c) prestarea Serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Art. 90

Indicatorii de performanță trebuie sa asigure evaluarea continua a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea Serviciului;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea Serviciului pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe Serviciului -informare, consultanță.

 • h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

Art. 91

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorii Serviciului irebuie să asigure :

 • a) gestiunea Serviciului conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere si similare.;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Art. 92

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale județene, locale, ADI Eco Dunărea Brăila, precum și A.N.R.S.C, au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru Serviciu;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

DISPOZIȚII TRANZITORII Șl FINALE

Art. 93

(1) Prezentul regulament a fost elaborat și adoptat, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru, aprobat prin Ordinul ANRSC 82/2015, a Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților și a Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare, în funcție de particularitățile județene și de interesele actuale și de perspectiva, ale județului Brăila.

(2) Regulamentul impreuna cu Indicatorii de performanță sunt avizați de consiliile locale și Consiliul Județean Brăila, si aprobați in AGA ADI Eco Dunărea Brăila.

Art. 93 Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare din județul Brăila, atât pentru utilizatori, cât și pentru operatori, și cuantumul amenzilor aplicate sunt cele prevăzute în Tabelele 1-5 de la Indicatorii de performanta pentru serviciul public de salubrizare.

 • (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de către persoanele împuternicite din cadrul activitatilor administrației publice centrale/ locale, Consiliul Județean Brăila si ADI EcoDunarea Brăila.

 • (3)  La constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt aplicabile prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

5) ADI Eco Dunărea va monitoriza, conform Statutului său, executarea contractelor de delegare, va urmări îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatori (mai ales în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea serviciilor furnizate utilizatorilor) și va aplica, unde este cazul, penalitățile contractuale.

Art. 95

Serviciul public de salubrizare în județul Brăila, se prestează în baza contractelor de delegare a gestiunii acestui Serviciu atribuite în urma câștigării licitațiilor publice și aprobate prin hotărârea AGA ADI Eco Dunărea Brăila și hotărâri ale fiecărui Consiliu Local implicat, respectiv hotărârea Consiliului Județean Brăila .

Art. 96

Contractul de delegare a gestiunii activităților de depozitare a deșeurilor din municipiul Brăila, încheiat între municipiul Brăila și SC Tracon SRL va fi amendat prin act adițional, care va stipula:

 • a) Caracterul de depozit regional, având condiții de exploatare a depozitului conform prezentului Regulament

 • b) Aria de deservire a depozitului cuprinde toate localitățile arondate zonei 1 de colectare

 • c) Monitorizarea de către ADI Eco Dunărea a modului în care operatorul va executa acest contract

 • d) Includerea indicatorilor de performanță, pe baza căruia operatorul va fi monitorizat.

Art. 97

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă, prin hotărâre a Consiliului Județean Brăila și a ADI Eco Dunărea Brăila.

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

anexă la Regulamentul serviciului și la Contractele de delegare

Indicatorii de performanță menționați în tabelele de mai jos trebuie asigurați pentru primul an de delegare. Pentru anii următori, valorile vor fi modificate conform reglementarilor legale.

Tabel 1. Indicatori de performanță pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale

Nr. crt.

INDICATORI DE PERFORMANTA

Trimestrul

Total an

I

II          I III I IV

1.

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

1.1.

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate raportate la numărul de utilizatori, pe categorii de utilizatori, când este aplicabil

85%

95%

100%

100%

95%

b) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori,

100%

100%

100%

100%

100%

c) procentul de contracte de la lit. a) incheiate in mai puțin de 10 zile calendaristice,

100%

100%

100%

100%

100%

d) numărul de contracte modificate la solicitare, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate in 10 zile

100%

100%

100%

100%

100%

e) numărul de contracte modificate în vederea creșterii parametrilor de calitate aferenți activității desfășurate în raport cu numărul de solicitări juste privind modificarea clauzelor contractuale, pe categorii de activitati

100%

100%

100%

100%

100%

1.2.

MASURAREA SI GESTIUNEA CANTITATII SERVICIILOR PRESTATE

a) populația deservită de serviciu de salubrizare ca procent din populația totală din aria de delegare

100%

100%

100%

100%

100%

b) numărul de recipiente de colectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

92%

95%

98%

100%

96.25

%

c) numărul de reclamatii rezolvate privind cantitatile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamatii privind cantitatile de servicii prestate pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori

100%

100%

100%

100%

100%

d) ponderea din numărul de reclamatii de la lit. c) care s-au dovedit justificate

15%

10%

5%

5%

0%

e) procentul de solicitări de la lit. d) care au fost rezolvate in mai puțin de 30 zile lucratoare

100%

100%

100%

100%

100%

f) numărul de sesizări din partea agentilor de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări

10%

10%

10%

10%

10%

g) numărul anual de sesizări din partea agentilor de sanatate publica raportat la numărul total de sesizări din partea autoritatilor centrale si locale

10%

10%

10%

10%

10%

h) cantitatea de deșeuri predate la facilitățile de tratare și eliminare , raportata la cantitatea totală de deșeuri colectate, pe categorii de deșeuri

100%

100%

100%

100%

100%

i) cantitatea de deșeuri periculoase colectate separat/locuitor și an în raport cu indicatorul stabilit în planurile de gestionare a deșeurilor

100%

100%

100%

100%

100%

j) cantitatea de deșeuri voluminoase colectate separat/locuitor și an în raport cu indicatorul stabilit în planurile de gestionare a deșeurilor

80%

90%

100%

100%

100%

k) cantitatea de deșeuri voluminoase predată la Stațiile    de    transfer/Sortare/Depozit    sau

valorificată, raportată la cantitatea totală de deșeuri voluminoase colectată

100%

100%

100%

100%

100%

I) cantitatea de deșeuri de constructii-demolari

100%

100%

100%

100%

100%

Nr. crt.

INDICATORI DE PERFORMANTA

Trimestrul

Total an

I

II

III

IV

provenita din activitati de reamenajare a locuințelor colectată separat/locuitor și an ca procent stabilit în planurile corespunzătoare de gestionare a deșeurilor/caietul de sarcini, în raport de solicitările primite

m) cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare. reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate (%) (în sarcina titularului autorizației de construire).

Valorile sunt prevăzute în anexa nr. 6 din legea 211/2011

n) Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generate de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale. Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/ stațiile de sortare.

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. în lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%

Valorile sunt prevăzute în anexa nr. 6 din legea 211/2011

o) cantitatea totala de deșeuri colectate pe baza de contract (în cazul activităților suplimentare) raportata la cantitatea totala de deșeuri colectata

90%

93%

100%

100%

95,75

%

p) numărul de reclamatii rezolvate privind calitatea activitatii prestate, raportat la numărul total de reclamatii privind calitatea activitatii prestate, pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori

100%

100%

100%

100%

100%

q) ponderea din numărul de reclamatii de la pct.p) care s-au dovedit justificate

2%

2%

2%

2%

2%

r) procentul de solicitări de la lit. q) care au fost rezolvate in mai puțin de 15 zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

100%

1.3.

FACTURAREA SI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a) valoarea totala a facturilor incasate în cazul serviciilor suplimentare raportata la valoarea totala a facturilor emise,

92%

92%

92%

92%

92%

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activitati si categorii de utilizatori

1%

1%

1%

1%

1%

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

100%

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi intemeiat

1%

1%

1%

1%

1%

2

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAT!

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAT! PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări întemeiate scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licența

5

4

3

3

3.75

Nr. crt.

INDICATORI DE PERFORMANTA

Trimestrul

Total an

1

II

III

IV

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate

5

4

3

3

3.75

Tabel 2. Indicatori de performanță anuali pentru activitatile de operare a stațiilor de transfer, a instalațiilor de sortare, TMB si depozitare și operarea acestor instalații

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Unitate măsură

Valoare

1

INDICATORI DE PERFOMANTA GENERALI

1.1

Măsurarea și gestiunea cantității serviciilor prestate

1.

Cantitatea totală de deșeuri transportate spre instalațiile de tratare si eliminare a deșeurilor raportată la cantitatea totală de deșeuri intrate în stațiile de transfer (excepție fluxurile de deșeuri speciale)

%

>95

2.

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare

%

>75

3.

Cantitatea totală de compost valorificat raportată la cantitatea de compost produsa din deșeuri verzi

%

>75

4.

Cantitatea de deșeuri periculoase menajere transmise spre tratare/eliminare raportată la cantitatea totală de deșeuri periculoase menajere intrate în statia de transfer colectate

%

100

5.

Penalități contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoare prestației activității de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor (stații de transfer, stații de sortare, TMB, depozite)

%

<10

6.

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea operării stațiilor, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor (stații de transfer, stații de sortare, stații TMB, depozite)

%

100

7.

Ponderea din numărul de reclamații de la punctul 6 care s-au dovedit justificate

%

<1

8.

Procentul de reclamații de la punctul 7 care au fost rezolvate in mai puțin de 15 zile calendaristice

%

100

9.

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea operării stațiilor , raportat la numărul total de reclamații privind calitatea operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor(stații de transfer, stații de sortare, stații TMB, depozite)

%

100

10.

Ponderea din numărul de reclamații de la punctul 10 care s-au dovedit justificate

%

<1

11.

Procentul de reclamații de la punctul 10 care au fost rezolvate în mai puțin de 15 zile calendaristice

%

100

12.

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea operării stațiilor de transfer, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor

%

100

13.

Ponderea din numărul de reclamații de la punctul 12 care s-au dovedit justificate

%

<1

14.

Procentul de reclamații de la punctul 12 care au fost rezolvate în mai puțin de 15 zile calendaristice

%

100

1.2

Facturarea și încasarea contravalorii prestațiilor

1.

Valoarea totală a facturilor încasate de la operatorii de colectare si transport raportată la valoarea totală a facturilor emise pentru activitatea de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor

%

>92

1.3

Răspunsuri la solicitări scrise ale utilizatorilor

1.

Numărul de sesizări scrise privind activitatea de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor, raportat la numărul total de utilizatori

%

<1

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Unitate măsură

Valoare

2.

Procentul din totalul de la punctul 1.3.1 la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice

%

100

3.

Procentul din totalul de la punctul 1.3,2 care s-a dovedit a fi întemeiat

%

1

2.

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAT!

2.1

Indicatori de performanță garantați prin licența de prestare a serviciului

1.

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operatorul instalațiilor de gestionare a deșeurilor a obligațiilor din licență

Nr.

3

2.

Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului instalațiilor de gestionare a deșeurilor rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate

Nr.

3

Tabel 3. Indicatori de performanta privind serviciile de salubrizare stradala -Municipiul Brăila

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

Total an

1.1 Contractarea serviciilor de salubrizare stradala

a) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activitatii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de imbunatatire a activitatii,pe categorii de activitati

100%

100%

100%

100%

100%

1.2 Masurarea si gestiunea cantitatii serviciilor prestate privind salubrizarea stradala

a) numărul de reclamatii rezolvate privind cantitatile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamatii privind cantitatile de servicii prestate (exprimat in %)

100%

100%

100%

100%

100%

b) ponderea din numărul de reclamatii de la lit.a) care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

c) procentul de solicitări de la lit.b) care au fost rezolvate in mai puțin de 5 zile lucratoare

100%

100%

100%

100%

100%

d) numărul de sesizări din partea agentilor de protective a mediului , raportat la numărul total de sesizări din partea autoritatilor central si locale (exprimat in %)

< 5%

<5%

< 5%

<5%

<5%

e) numărul de sesizări din partea agentilor de sanatate publica, raportat la numărul total de sesizări din partea autoritatilor central si locale (exprimat in %)

<5%

<5%

<5%

<5%

< 5%

f) numărul de reclamatii rezolvate privind calitatea activitatii prestate, raportat la numărul total de reclamatii privind calitatea activitatii prestate (exprimat in %)

100%

100%

100%

100%

100%

g) ponderea din numărul de reclamatii de la lit.f) care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

h) procentul de solicitări de la lit.g) care au fost rezolvate in mai puțin de o zi calendaristica

100%

100%

100%

100%

100%

i) suprafața efectiv curatata raportata la suprafața programata pentru curatare (exprimat in %)

100%

100%

100%

100%

100%

j) respectarea legislației in domeniu privind îndeplinirea obligațiilor de colectare selectiva (exprimat in %)

100%

100%

100%

100%

100%

1.3.Răspunsuri la solicitări scrise privind activitatea de salubrizare stradala

a) procentul de răspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestata

100%

100%

100%

100%

100%

b) procentul de la lit.a) la care s-a răspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

100%

2. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAT!

2.1.Indicatori de performanta garantați prin licența de prestare a serviciului de salubrizare stradala

a) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate (exprimat in

0%

0%

0%

0%

0%

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

Total an

%)

2.2 Indicatori de performanta a căror nerespectare atrage penalitati conform contractului

a) valoarea despăgubirilor acordata de operator pentru culpa proprie sau daca au existat îmbolnăviri , accidente din cauza nerespectarii condițiilor impuse prin contract (exprimat in %)

0%

0%

0%

0%

0%

b) numărul de amenzi date de autoritatea centrala sau locala pentru neexecutarea corespunzătoare a activitatii (exprimat in %)

0%

0%

0%

0%

0%

c) numărul de intervenții întârziate (mai mari de

120 minute) sau necorspunzatoare (exprimat in

_

0%

0%

0%

0%

0%

Tabel 4. Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului de delegare

Nr.

Titlu

Descriere/unitate de măsurare

Valori propuse/ interval de valori

Penalități propuse

1. Indicatori de performanță

1.1

Nerespectarea condițiilor corespunzătoare       de

prestare a activitatii

 • -  Numărul de cazuri in care s-au produs pagube de orice fel in dauna utilizatorilor sau imbolnavirea utilizatorilor din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității, din culpa operatorului

 • -  Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a)

0

100%

O penalitate de 5.000 lei/caz.

O penalitate de 5.000 lei/caz.

1.2

Neconformitati din Caietul de sarcini

- Numărul de neconformități din Caietul de sarcini constatate de autoritatea administrației publice/ADI pe activități (Avize de Rectificare Majoră)

0

O penatitate de 5000 lei/caz.

1.3

Eficiență în încheierea Contractelor cu Utilizatorii (în decurs de 30 zile)

Numărul de contracte încheiate între Operator și Utilizatori în mai puțin de 30 zile calendaristicede la primirea solicitării din partea Utilizatorului, în raport cu numărul de solicitări, pe categorie de Utilizatori (%)

minim 95%

O penalitate de 5.000 LEI în cazul unui procent mai mic de 95%, pe categorie de Utilizatori calculată pe o perioadă de 12 luni.

2. Indicatori tehnici

2.1

Colectarea separată a deșeurilor municipale

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generate de deșeuri de hârtie, metal,plastic și sticlă din deșeurile municipale. Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/ stațiile de sortare.

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic șis ticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. în lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%, ca procent din cantitatea totală de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metale, sticlă,) generate

40% pentru anul 2019;

50% pentru anul 2020

60% pentru anul 2021;

70% începând cu anul 2022;

30.000 LEI pentru fiecare 1% sub procentele indicate la care se adaugă suportarea plătii depozitului si a contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți

Nr.

Titlu

Descriere/unitate de măsurare

Valori propuse/ interval de valori

Penalități propuse

2.2

Operarea Stațiilor de sortare

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare

75%

30.000 LEI pentru fiecare 1 % sub procentul indicat la care se adaugă suportarea plătii depozitului si a contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți

2.3

Operarea     instalației de

tratare mecano-biologică

Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal,plastic și sticlă trimise anual la reciclare ca     procentaj din

cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano-biologică (%).

3%

10.000 LEI pentru fiecare 1 % sub procentul indicat la care se adaugă suportarea plătii depozitului si a contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte

Cantitatea totala de deșeuri depozitata ca procentaj din cantitatea totala de deșeuri acceptata la instalația TMB

65%

30.000 LEI pentru fiecare 1 % sub procentul indicat la care se adaugă suportarea plătii depozitului si a contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți

2.4

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe,      generate de

activități de reamenajare și      reabilitare interioară

și/sau     exterioară     a

acestora.

Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe, generate dea ctivități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate (%).

Valorile sunt prevăzute în anexa nr. 6 din legea 211/2011

10.000 LEI pentru fiecare 5 % sub procentul indicat la care se adaugă suportarea plătii depozitului si a contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte

2.5

Operarea depozitelor

Operatorul va asigura un grad de compactare cât mai mare posibil al deșeurilor în depozitul de deșeuri (tone/mc)

Operatorul va asigura funcționarea sistemelor de colectare și transport al levigatului și al gazului de depozit în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea competentă de mediu

Minim 0,9 tone/mc

100%

Se aplică o penalitate de 10.000 lei în cazul unui grad de compactare mai mic de 0,9 tone/mc, calculate pe baza cantităților de deșeuri depozitate și creșterea volumului într-o perioadă dată de timp (trimestrial).

Se aplică o penalitate de 5.000 lei în caz de neconformitate la 3 luni de la primirea unei Notificări din partea Delegatarului sau a Autorității de mediu și ulterior o penalitate de 5.000 lei la sfârșitul fiecărei luni următoare până când sistemele devin conforme cu cerințele din Notificare.

Tabel 5. Contravenții și sancțiuni

Nr. crt.

Descrierea faptei care intra sub incidența sancțiunii

Cuantumul amenzii

Pentru persoane fizice (Iei)

Pentru persoane fizice autorizate (lei)

Pentru persoane juridice (lei)

Sancțiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare/caz*

1.

Refuzul operatorului de a pune la dispoziția autoritatii publice locale/ADI datele și informațiile solicitate sau furnizarea incorecta și incompleta de date și informațiile necesare desfășurării activitatii

-

-

20.000-50.000/caz

2.

Prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativi și calitativi adoptați prin contractul de delegare a gestiunii și a prezentului Regulament

-

-

20.000-50.000/caz

3.

Neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activitatilor de control

-

-

30.000-50.000/caz

4.

Practicarea altor tarife decât cele stipulate în contractele de delegare a gestiunii și aprobate de autoritățile administrației publice locale sau de ADI, după caz

-

-

30.000-50.000/caz

5.

Neigienizarea recipientelor și a platformelor de colectare, conform programului stabilit

-

-

500 - 2500/caz

6.

întreținerea necorespunzatoare a mijloacelor de transport pentru deșeuri de către operatorii serviciului de salubrizare.

-

-

250-1.000/caz

7.

Lipsa echipamentului de lucru și a ecusonului pentru personalul operatorului

-

-

500-2.500/caz

8.

Nerespectarea de către operatori a normelor privind protecția igienei publice și a sănătății populației, a mediului de viață al populației și a mediului

30.000-50.000/caz

9.

Nerespectarea de către operator a graficelor de ridicare a deșeurilor

-

-

1.500 -2.500/caz

10.

Neasigurarea de către operatorii serviciului a recipientelor de colectare la cererea utilizatorilor

-

-

200 - 500/caz

11.

Sistarea/întreruperea nejustificata a serviciului sau refuzul de a relua activitatea după achitarea la zi a debitelor restante

-

-

10.000 - 20.000/caz

12.

încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice și/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilități publice stabilite de autoritățile de reglementare competente, precum și nerespectarea condițiilor asociate licențelor

-

-

20.000-50.000/caz

13.

Refuzul operatorilor de a se supune controlului și de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare     competentă,     precum     și

obstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale

-

-

30.000-50.000/caz

14.

Furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de către operatorii fără licență eliberată potrivit prevederilor legii sau cu licență a cărei valabilitate a expirat

-

-

30.000-50.000/caz

15.

Nesolicitarea de către operatori a acordării licenței, în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii;

-

-

30.000-50.000/caz

16.

Furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice fără contract de delegare a gestiunii

-

-

30.000-50.000/caz

17.

Modificarea neautorizată de către utilizatori a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și a dotărilor aferente sistemelor de utilități publice.

-

-

500-1000/caz

Nr. crt.

Descrierea faptei care intra sub incidența sancțiunii

Cuantumul amenzii

Pentru persoane fizice (lei)

Pentru persoane fizice autorizate (lei)

Pentru persoane juridice (lei)

18.

Neindeplinirea    obligației     Producătorilor și

deținătorilor de deșeuri persoane juridice de a:

 • a) încadra fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) din Legea 211/2011

 • b) în cazul unui tip de deșeu care se încadrează potrivit listei deșeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcție de posibila prezență a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deșeu nepericulos se realizează de către producătorii și deținătorii de astfel de deșeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante.

 • c)  efectuarea și deținerea unei caracterizări a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.

-

20.000-40.000

20.000-40.000

19.

Neindeplinirea    obligației     Producătorilor    și

deținătorilor de deșeuri de a colecta separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

3.000-6.000

20.000-40.000

20.000-40.000

20.

Neindeplinirea    obligației     Producătorilor    și

deținătorilor de deșeuri periculoase de a nu amesteca diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

3.000-6.000

20.000-40.000

20.000-40.000

21.

Neindeplinirea obligației Operatorilor economici care colectează și/sau transportă deșeuri de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transportului

-

-

20.000-40.000

22.

Neindeplinirea obligației Operatorilor economici care valorifică deșeurile:

 • a) de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

 • b) de a evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

-

20.000-40.000

20.000-40.000

23.

Neindeplinirea obligației Operatorilor economici autorizați pentru activitatea de eliminare a deșeurilor de a:

 • a) asigura eliminarea în totalitate a deșeurilor care le sunt încredințate;

 • b) amplasa și amenaja instalația de eliminare a deșeurilor într-un spațiu și în condiții stabilite de autoritățile teritoriale pentru protecția mediului competente;

 • c)  introduce în instalația de eliminare numai deșeurile menționate în autorizația emisă de autoritățile competente si cele menționate in contractele de delegare de către CJ/ADI și să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea.

-

-

20.000-40.000

24.

Orice alta incalacare a legilor in vigoare

Conform legii respective

‘Sancțiunile se vor da astfel:

-la prima abatere- valoarea minimă

-la următoarele abateri valorile cresc cu multiplu de 10000 pentru persoane juridice, 1000 lei pentru personele fizice

Nr. crt.

Descrierea faptei care intra sub incidența sancțiunii

Cuantumul amenzii

Pentru persoane fizice (lei)

Pentru persoane fizice autorizate (lei)

Pentru persoane juridice (lei)

Sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare/caz

25.

Abandonarea/ scoaterea/ imprastierea si/sau depozitarea deșeurilor pe spatiile verzi, caile de comunicație, în locurile publice sau în alte locuri decât cele special amenajate, inclusiv depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau privat al localității, tara aprobarea prealabila a administrației publice locale.

3.000-6.000

20.000-40.000

20 000-40.000

Obligația suplimentara de a ridica deșeurile depozitate în alte zone decât cele autorizate, curățarea terenului, precum și eliminarea acestora conform legislației în vigoare.

26.

Descărcarea directa a deșeurilor menajere în recipientele de colectare (containere, pubele) fara strângerea lor prealabila în pungi de plastic închise.

100 -500

100 -500

250-1.000

27.

Depozitarea deșeurilor pe platformele de colectare în afara recipientelor și nementinerea curățeniei pe platforme.

100-200

200 - 500

500-1.000

28.

Depunerea în recipientele de colectare a deșeurilor municipale de pe platformele amenajate pe domeniul public, de deșeuri animaliere (dejecții, cadavre de animale/pasari), deșeuri de constructii/demolari, deșeuri vegetale, deșeuri periculoase etc.

200-1.000

500-1.500

1.000-2.500

29.

Neasigurarea sau obstructionarea/blocarea cailor de acces către platformele de colectare pentru mijloacele de transport ale operatorilor.

100-200

200 - 500

500-1.000

30.

Executarea de lucrări de construcții/ reparații, etc fara a incheia contract cu operatorul de salubrizare pentru eliminarea deșeurilor rezultate;

200-1.000

500- 1.500

1.000-2.500

31.

Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conform Legii nr. 50/1991, care Nu gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale

3.000-6.000

20.000-40.000

20.000 - 40.000

32.

Organizarea necorespunzatoare a șantierelor de construcții prin lipsa de imprejmuire, nementinerea curățeniei, necuratarea roților de la mijloacele de transport la ieșirea din șantier, lipsa plăcutei indicatoare cu denumirea obiectivului, identificarea constructorului și durata lucrării.

200- 1.000

500-1.000

1.500-2.500

33.

Utilizarea recipientelor pentru deșeuri reciclabile în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.

200 - 500

250- 1.000

500-2.000

34.

Deteriorarea si/sau sustragerea recipientelor/parti ale acestora, aflati în punctele de precolecare sau mutarea recipientelor de colectare din cadrul locurilor special amenajate.

500-2.000

250-1.000

500 - 2.000

35.

Folosirea recipientelor de colectare a deșeurilor de pe platformele de colectare aferente asociațiilor de proprietari/locatari de către persoane juridice (utilizatori non casnici).

100-200

250-1.000

500-2.000

36.

Folosirea platformelor de colectare amenajate pe domeniul public al localității de către persoanele nerezidente, nearondate respectivului punct de colectare.

100-500

200-500

1.000-2.000

37.

Utilizarea recipientilor pentru colectarea deșeurilor stradale de către utilizatori (persoane fizice, persoane juridice, instituții publice) pentru colectarea

100-200

200-500

500-2.000

Nr. crt.

Descrierea faptei care intra sub incidența sancțiunii

Cuantumul amenzii

Pentru persoane fizice (lei)

Pentru persoane fizice autorizate (lei)

Pentru persoane juridice (lei)

deșeurilor menajere.

38.

Schimbarea destinațiilor camerelor de colectare a deșeurilor din dotarea blocurilor

200-1.000

-

1.000-2.000

39.

Neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare de către persoanele fizice sau juridice a operațiilor de menținerea curățeniei a trotuarelor și rigolelor, (inclusiv a grătarelor gurilor pluviale) din dreptul locuinței sau a sediilor

250-500

500-1000

500-2.500

40.

Nedotarea punctelor de vânzare stradală pentru alimente cu recipiente cu capac pentru colectarea deșeurilor și coșuri pentru ambalaje, resturi etc.

-

500-1000

500-2.500

41.

Aprinderea și/sau arderea deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau arderea deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor etc.

1.500-3.000

1.500-3.000

1.500-3.000

42.

Depozitarea deșeurilor voluminoase in alte locuri decât cele stabilite de autoritatea locala

3.000-6.000

20.000-40.000

20.000-40.000

43.

Depozitarea la depozitul de deșeuri autorizat sau în alte locuri a deșeurilor periculoase, fără avizul Primăriei și A.P.M.

3.000-6.000

20.000-40.000

20.000-40.000

44.

Nerespectarea prevederilor privind condițiile de colectare separata, reutilizare, reciclare, tratare, transport și eliminarea deșeurilor

3.000-6.000

20.000-40.000

20.000-40.000

45.

Intervenția persoanelor neautorizate la punctele de colectare prin sustragerea deșeurilor depozitate, in măsură in care fapta nu intra sub incidența legii penale

100-200

-

-

46.

Neridicarea cadavrelor de animale de către firmele specializate la termenele prevăzute în contracte și neefectuarea dezinsecției la locurile de unde au fost ridicate cadavrele

-

-

1.500-2.500

47.

Deversarea de reziduuri lichide pe spațiile publice

3.000-6.000

20.000-40.000

20.000-40.000

48.

Neluarea măsurilor de salubrizare și împrejmuire a terenurilor neocupate din intravilan de către proprietari sau administratori

100-500

500-1000

1000-2000

49.

Nemenținerea curățeniei in spatiile in care se face colectarea deșeurilor de către asociațiile de locatari

500-1000

-

-

50.

Nerespectarea de către utilizatorii (persoane fizice, persoane juridice, instituții publice), care generează deșeuri de ambalaje din alte activități decât cele comerciale, industriale sau de producție, a obligației de a depune deșeuri de ambalaje ale produselor cumpărate, în spațiile special amenajate de operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafață medie și mare sau să le predea operatorilolor de salubrizare sau operatorilor economici autorizați pentru colectarea lor.

400-800

1000-2000

10.000-20.000

51.

Murdărirea, degradarea sau distrugerea statuilor, monumentelor, mobilierului urban (banei, coșuri de gunoi, jardiniere, etc.) si a elementelor de joaca din locurile special amenajate;

500-1500

1000-2000

1500-2500

52.

Contaminarea străzilor, trotuarelor, parcurilor, locurilor publice cu dejecții animaliere;

500-1500

1000-2000

1500-2500

53.

Spalarea autovehiculelor pe străzi, in râuri sau pe malurile acestora si in alte locuri ce aparțin domeniului public si privat al Județului Brăila/ UAT-urilor din județul Brăila, fara a deține autorizațiile

500-1500

1000-2000

1500-2500

Nr. crt.

Descrierea faptei care intra sub incidența sancțiunii

Cuantumul amenzii

Pentru persoane fizice (lei)

Pentru persoane fizice autorizate (lei)

Pentru persoane juridice (lei)

legale necesare desfășurării acestei activitati;

54.

Circulația pe străzi cu pneurile murdare sau transportul in condiții improprii al oricăror produse sau materiale (ex.: scurgerea sau imprastierea de lichide sau materiale pe carosabil);

500-1500

1000-2000

1500-2500

55.

Depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în recipientii de colectare a deșeurilor municipale.

500-1500

1000-2000

1500-2500

56.

Utilizatorii (persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice, instituții publice) care Nu asigură colectarea separată la sursă vor plăti

300-600 lei/caz

2.000-

4.000lei/caz

2.000-4000 lei/caz

57.

Declarația in fals privitoare la numărul de membri din gospodărie/ a situației de a deține un spațiu nelocuit/ nedepunerea unei rectificări in cazul modificării numărului de membri declarați inițial/ la revenirea proprietarului spațiului declarat nelocuit sau nedepunerea declarației de impunere**

300-1000

500-1500

1000-2000


*Sancțiunile se vor da astfel:

-la prima abatere- valoarea minimă

-la a doua abatere valorile cresc cu multiplu de 1000/10000 pentru persoane juridice, după caz și cu multiplu de 100/1000 lei pentru personele fizice, după caz,

-la a treia abatere, intr-un an calendaristic, sancțiunea aplicata va fi cea maximă.

** Dacă proprietarul nu depune declarația pentru un spațiu REZIDENȚIAL, taxa se va stabili din oficiu, calculându-se echivalent a 4 persoane pentru fiecare locuință.

** Dacă proprietarul nu depune declarația pentru un spațiu NEREZIDENTIAL, taxa se va stabili din oficiu, estimând o cantitate anuală de deșeuri generate de 12 tone/an.


Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de către persoanele împuternicite din cadrul activitatilor administrației publice centrale/ locale, Consiliul Județean Brăila si ADI EcoDunarea Brăila.m- Mă. $/&/ -o/

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea activităților specifice de salubrizare care fac obiectul

SISTEMULUI DE MANGAMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN Județul Brăila și pentru activitatea de maturat, spalat, stropit si întreținere cai publice in Municipiul Brăila.

Cuprins

LISTA ABEVIERILOR

 • 1.  ASPECTE GENERALE

  • 1.1   Context

 • 2.  SCOPUL SI OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

 • 3.  CADRUL LEGAL CARE STA LA BAZA ELABORĂRII STUDIULUI DE OPORTUNITATE

  • 3.1   Cadrul legal privind protecția mediului si managementul deșeurilor

  • 3.2   Cadrul legal privind serviciul public de salubrizare

  • 3.3   Autoritati implicate in gestionarea deșeurilor

  • 3.4    Utilizatorii serviciilor publice de salubritate

 • 4.  SITUAȚIA CURENTA A GESTIONARII DEȘEURILOR IN JUDEȚUL BRĂILA

  • 4.1   Colectarea si transportul deșeurilor

  • 4.2   Concluzii privind sistemul actual de gestionare a deșeurilor

 • 5.  SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR PROPUS IN JUDEȚUL BRĂILA

  • 5.1   Prezentare generala

  • 5.2   Componentele SMID -ului aferente activitățiilor de salubrizare

   • 5.2.1    Componenta 1 - Colectarea si transportul deșeurilor

   • 5.2.2    Componenta 2 - Transferul deșeurilor

   • 5.2.3   Componenta 3 - Tratarea deșeurilor

   • 5.2.4   Componenta 4 - Eliminarea deșeurilor

Eliminarea deșeurilor se va efectua în depozitele conforme de la Muchea, pentru UAT din zona

1 și de la lanca pentru UAT din zonele 2 și 3

 • 6.  ANALIZA INSTITUȚIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIULUI DE SALUBRITATE IN

JUDEȚUL BRĂILA

 • 6.1   Cadrul general

 • 6.2    Entitati principale implicate

 • 6.3   Delegarea managementului serviciilor

 • 6.4   Proprietatea asupra infrastructurii

 • 7.  TAXA/TARIFUL DE SALUBRITATE

 • 8.  RISCURI

 • 9.  MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ DELEGAREA SERVICIILOR

LISTA ABEVIERILOR

ADI

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara

ALPM

Agenția Locala pentru Protecția Mediului

ANRSC

Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala

ARPM

Agenția Regionala pentru Protecția Mediului

AT

Asistenta Tehnica

CE

Comisia Europeana

CJ

Consiliul Județean

CL

Consiliul Local

DA

Documentație Atribuire

DG AM POS Mediu

Direcția Generala AM POS Mediu

DSM

Deșeuri Solide Municipale

FEDR

Fondul European de Dezvoltare Regionala

MMP

Ministerul Mediului si Pădurilor

Ol

Organism Intermediar

POS - Mediu

Program Operațional Sectorial - Mediu

SMID

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor

SS

Statie de Sortare

ST

Statie de Transfer

UE

Uniunea Europeana

UIP

Unitatea de Implementare a Proiectului

INTRODUCERE

Prezentul document reprezintă Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii, pentru următoarele activitati componente ale serviciului de salubritate de pe raza județului Brăila :

colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatoridin județul Braila;

 • -   operarea/administrarea stației de sortare lanca și Vădeni;

 • -   operarea/administrarea stației de transfer însurăței; operarea/administrarea depozitului de deșeuri lanca;

 • -   organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de la Vădeni

activitatea de maturat, spalat, stropit si întreținere cai publice in municipiul Brăila.

Având în vedere că identificarea soluției de delgare a gestiunii vizează doar unele activități specifice ale serviciului de salubritate , care însă fac parte din Sistemul de management integrat al deșeurilor implementat la nivelul întregului județ, identificarea soluției de delegare trebuie să țină cont de condițiile care au stat la baza creării sistemului integrat județean. Numai în acest mod se poate asigura o implementare adecvată a sistemului de gestionare a deșeurilor, axată pe o abordare unitară, integrată și corelată în raport atât cu celelalte activități specifice ale serviciului, cât și cu celelalte unități administrativ teritoriale de pe raza județului Brăila. Documentul va prezenta și informații referitoare întregul sistem județean urmând a se avea în vedere că toate condiționalitățile existente la nivelul acestui sistem sunt aplicabile și activităților mai sus menționate.

Prezentul document este elaborat pentru a se asigura conformarea legala a beneficiarului cu prevederile art. 29 alin. 2 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, Brăila

 • 1. ASPECTE GENERALE

  • 1.1 Context

Gestionarea deșeurilor reprezintă una dintre problemele majore cu care se confruntă România, cu impact semnificativ asupra mediului si sanatatii populației. Aspectele vizate se referă in principal la activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor.

Practicile dobândite în gestionarea inadecvată a deșeurilor moștenite din trecut, utilizate în prezent în România, au condus la neconformarea unui număr mare de depozite și la depozitarea inadecvată a unor cantități considerabile de deșeuri care sunt generate atat de populație, cat si de instituții si agenti economici.

Politicile UE din domeniul managementului deșeurilor evidențiază importanta unei abordări integrate în gestionarea deșeurilor, care include construcția facilităților de eliminare a deșeurilor împreună cu masuri de prevenire a producerii deșeurilor și reciclare, conforme cu ierarhia principiilor: prevenirea producției de deșeuri și a impactului negativ al acesteia,

O recuperarea si valorificarea deșeurilor prin reciclare, refolosire și depozitarea finala sigura a deșeurilor, acolo unde nu exista posibilitatea recuperării.

Armonizarea politicilor naționale privind protecția mediului si managementul deșeurilor cu legislația si practicile europene din acest domeniu implica nu numai o noua abordare a problematicii deșeurilor, ci si realizarea unei infrastructuri moderne, flexibile si adecvate, cu ajutorul careia sa se asigure respectarea obligațiilor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare si totodată, conformarea cu cerințele Acquis-ului comunitar.

Motivații de ordin tehnico-organizatorice

In scopul diminuării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sanatatii umane date de modul necorespunzator de gestionare a deșeurilor din momentul de fata si al conformării cu legislația UE si din Romania in domeniu, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) și în special activitatea de colectare a deșeurlor va trebui sa faca dovada unor performante calitative si cantitative superioare actualului sistem de salubrizare.

Activitatea de supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, le sunt aplicabile aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale:

 • •   universalitate si continuitate;

 • •   adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung;

 • •   accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale reglementate;

 • •   transparență decizională și protecția utilizatorilor;

 • •   satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;

 • •   sănătatea populației și calitatea vieții;

 • •   protecția economică, juridică și socială a utilizatorilor;

 • •   funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;

 • •   introducerea unor metode moderne de management;

 • •   realizarea implementării a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;

 • •   Dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

 • •   informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale acestor servicii;

 • •   respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.

Motivații economico - financiare

Serviciul public de salubrizare, și implicit activitățile care fac obiectul prezentului studiu, vor urmări sa realizeze un raport calitate/cost cat mat bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

Structura si nivelul tarifului de colectare si transport practicat de operator vor reflecta costul efectiv al prestației si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

Prin realizarea unei proceduri de licitație deschisa, se va putea selecta un operator care să ofere cele mai bune premise pentru îndeplinirea acestor obiective, precum si o transparenta ridicata a delegării serviciului de salubrizare.

Motivații privind impactul de mediu

Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa cerințele ce se stabilesc prin actele normative emise de autoritățile de mediu competente, respectând programele de conformare la cerințele de mediu.

Dotarea cu utilaje noi si performanțele impuse prin intermediul criteriilor de selecție vor conduce la scăderea nivelului de poluare, iar operatorii vor trebui să facă dovada deținerii unui număr suficient de astfel de utilaje și mașini performante, care sa garanteze calitatea serviciilor prestate.

Criteriile de selecție vor favoriza operatorii care au implementat un sistem de management de mediu, în conformitate cu standardul ISO 14001 (sau echivalent), ceea ce se traduce prin funcționarea in conformitate cu legislația in domeniu si angajamentul managementului pentru protejarea factorilor de mediu.

Motivații sociale si instituționale

Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, comunitățile locale vor beneficia de o îmbunătățire a calității mediului si implicit a sanatatii populăției. De asemenea, organizarea unui serviciu de salubrizare centralizat în mediul rural și închiderea depozitelor neconforme vor conduce la creșterea gradului de satisfacție a populației cu privire la prestarea acestor servicii.

In conformitate cu cele expuse mai sus si avand in vedere angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare si prevederile legislației comunitara in vigoare, proiectul "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Brăila" va face sau a făcut deja posibila atingerea următoarelor performante:

 • •    Rata de colectare a deșeurilor municipale va fi de 100% atat in mediul urban cat si in mediul rural la nivelul întregului județ Brăila;

 • •    Se va reduce cantitatea de deșeuri biodegrdadabile depozitate la 35% in 2016 fata de anul de referința 1995, prin implementarea unui sistem de colectarea separata a deșeurilor, tratarea acestora, precum si promovarea compostării individuale la nivelul județului Brăila;

 • •    Se vor colecta selectiv deseurile de ambalaje, asigurandu-se astfel atigerea țintelor globale de reciclare si valorificare a deșeurilor de ambalaje asumate

 • •    închiderea tuturor depozitelor neconforme existente pe teritoriul județului Brăila.

Planul Regional de Management al Deșeurilor, cât și Planul Județean de Management al Deșeurilor Brăila, la momentul întocmirii, au fost elaborate în cadrul unui proces de consultare partenerială cu toti factorii interesați si au identificat și prioritizat nevoile de investiții la nivel regional si local în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate pentru acest sector.

Mașter Planul privind gestionarea deșeurilor pe termen lung in județul Brăila, intocmit in baza acestor Planuri a avut ca scop ca scop stabilirea și prioritizarea nevoilor și investițiilor pentru a realiza - cu cele mai mici costuri - deplina conformare cu directivele relevante ale CE, ținând cont de suportabilitatea investiției pentru populație și de capacitatea locală de implementare. Acesta a avut în vedere un management integrat al deșeurilor solide menajere din ariile urbane și rurale ale județului Brăila, constând din sortarea, transportul, eliminarea în depozit și alte soluții de tratare, precum si închiderea și reabilitarea depozitelor municipale neconforme.

Documentele programatice menționate mai sus subliniază faptul ca autoritățile locale sunt cele responsabile pentru implementarea acestor angajamente, în conformitate cu strategia națională pentru serviciile publice, iar conformarea cu politicile de mediu în sectorul de management al deșeurilor presupune o abordare sistematică, pe termen lung, care să continue și după perioada de programare 2007-2013.

Obiectivele ce trebuie îndeplinite la finalul implementării proiectului sunt următoarele:

 • •    Creșterea gradului de acoperire a populației ce beneficiază de colectarea deșeurilor municipale la 100% atat in mediul urban, cat si in mediul rural;

 • •    Asigurarea unor serviciile de management de calitate corespunzătoare și la tarife acceptabile;

 • •    Reducerea cantitatii de deșeuri biodegradabile depozitate la 35% in 2016;

 • •    Creșterea cantitatii de deșeuri reciclate și valorificate in concordanta cu obligațiile asumate prin Tratatul de Aderare si cerințele legislației comunitare;

 • •    închiderea, reabilitarea și monitorizarea depozitelor urbane neconforme si construirea unui nou depozit ecologic;

 • •    înființarea unor structuri eficiente de management al deșeurilor.

 • 2. SCOPUL SI OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

In conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publica , se poate face doar pe baza unor analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

Obiectul prezentului Studiu de Oportunitate il reprezintă fundamentarea necesității si oportunității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru următoarele activitati, conform Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare :

colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatoricolectarea si transportul deșeurilor municiăale din județul Braila;

operarea/administrarea stației de sortare lanca și Vădeni;

operarea/administrarea stației de transfer însurăței;

operarea/administrarea depozitului de deșeuri lanca,;

organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de la Vădeni

activitatea de maturat, spalat, stropit si întreținere cai publice in municipiul Brăila.

 • 3. CADRUL LEGAL CARE STA LA BAZA ELABORĂRII STUDIULUI DE OPORTUNITATE

La pregătirea studiului de oportunitate s-au avut in vedere prevederile legislației europeane si naționale care reglementează protecția mediului si managementul deșeurilor, precum si cele referitoare la organizarea si prestarea serviciilor comunitare de utilitate publica.

 • 3.1 Cadrul legal privind protecția mediului si managementul deșeurilor

Legislația generala:

 • •     OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 (Monitorul Oficial nr. 88/2006) cu modificările si completările ulterioare, este un act normativ - cadru si reprezintă un ansamblu de reglementări juridice privind protecția mediului, pe baza principiilor și elementelor strategice care conduc la Dezvoltarea durabilă.

 • •      Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (Monitorul Oficial Nr. 387 din 25. 11.2011). Acest act normativ reglementează cadrul general al gestionarii deșeurilor si stabilește masurile necesare pentru protecția mediului si a sanatatii populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deșeurilor.

Legislația specifica privind managementul deșeurilor:

Clasificarea deșeurilor

 • •     Hotararea Guvernului 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase (Monitorul Oficial nr. 659, din 5.09.2002) - reglementează pastrarea de informații privind gestionarea deșeurilor, inclusiv colectarea, transportul, depozitarea temporara, refolosirea si eliminarea de către agenții economici, modificata prin H.G. nr. 210/2007 (Monitorul Oficial nr. 187/19.03.2007).

Depozitarea deșeurilor

 • •     Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 394 din 10.05.2005) - Stabilește cadrul legal pentru desfasurarea activitatii de depozitarea a deșeurilor, atat pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea si urmărirea postinchidere a depozitelor noi cit si pentru exploatarea, închiderea si urmărirea postinchiderea a depozitelor existente; completata cu H.G. nr. 210/28.02.2007 pentru modificarea si complectarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecției mediuluifMonitorul Oficial nr. 1870/19.03.2007)

 • •     Ordinul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 (Monitorul Oficial nr. 194 din 8.03. 2005) ce definește criteriile ce trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a putea fi incluse pe lista specifica de deșeuri a unui depozit si pe lista naționala de deșeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deșeuri si aproba normele tehnice privind procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor, criteriile de acceptare a deșeurilor si lista naționala de deșeuri acceptate pentru fiecare clasa de depozit;

 • •     Ordinul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 86 din 26.01. 2005), completata si modificata prin Ordinul nr. 1230/2005 (Monitorul Oficial nr. 1101 din 7.12. 2005), ce aproba normele tehnice privind depozitarea deșeurilor, construcția, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deșeuri si reglementează pre-tratarea/tratarea levigatului de la depozitele de deșeuri în concordanta cu actele juridice în vigoare privind calitatea apei;

 • •     Ordinul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activitatilor de eliminare a deșeurilor, respectiv depozitare si incinerare deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 1180 din 28.12.2005), ce reglementează condițiile pentru închiderea depozitelor de deșeuri, a incineratoarelor spitalicești si eliberarea permiselor pentru închiderea acestor instalații; completat prin Ordinul MMDD nr. 636/2008 (Monitorul Oficial nr. 425/06.06.2008)

Ambalaje si deșeuri de ambalaje

 • •     Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 639 din 20.07.2005), modificata si compeltata prin H.G. 247/2011, ce reglementează gestionarea ambalajelor si deșeurilor din ambalaje, stabilind obiective si tinte naționale privind valorificarea/reciclarea deșeurilor din ambalaje;

 • •     Ordonanța de Urgenta nr. 196/2005 aprobata si modificata de Legea nr. 105/25.04.2006 privind Fondul de Mediu (Monitorul Oficial nr. 393 din 8.05. 2006) - aproba nivelul taxelor plătite de către producătorii si importatorii de bunuri ambalate daca aceștia nu îndeplinesc tintele stabilite de HG nr. 621/ 2005 privind gestionarea ambalajelor si deșeurilor din ambalaje;

 • •     Ordinul Ministrului Economiei si Comerțului nr. 128/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standardele europene armonizate ale căror prevederi se refera la ambalaje si deșeuri de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 224 din 19.03.2004) - Aproba lista ce include standardele românești armonizate cu standardele europene referitoare la ambalaje si la deseurile din ambalaje;

 • •     Ordinul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor nr. 927/2005 privind procedurile de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseurile din ambalaje (Monitorul Oficial nr. 929 din 18.10.2005) - aproba procedura de raportare a informațiilor privind ambalajele si deșeuri din ambalaje;

 • •     Ordinul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor nr. 1229/731/1095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deșeurilor de ambalaje (Monitorul Oficial Partea I, nr. 27 din 12.01. 2006), (care abroga OM Nr 338/13.08.2004 al MMGA si Nr 625/31.08.2004 al MEC) - reglementează procedurile si criteriile de acordare a permiselor pentru persoanele juridice pentru a prelua responsabilitățile privind atingerea țintelor de reciclare si valorificare a bunurilor ambalate, completate si modificate prin Ordinul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor nr. 194/360/1325/2006 (Monitorul Oficial nr. 499 din 8.06.2006, Ordinul nr. 968/2006 (Monitorul Oficial nr. 836/11.10.2006) si Ordinul nr. 1207/2007 (Monitorul Oficial nr. 740/01.11.2007).

Deșeuri de echipamente electrice si electronice

 • •     Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (Monitorul Oficial nr. 491 din 10.06.2005) - transpune cerințele Directivelor Europene, obiectivele si tintele ce trebuie atinse gradual. Responsabilitatea finanțării colectarii/transportului si eliminării DEEE din gospodarii si de la ceilalți utilizatori revine producătorilor care introduc EEE pe piața după 31.12.2006;

 • •     Ordinul Ministrului Mediului si Gospodăririi Apelor nr. 901/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice si electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalul din punctele de colectare (Monitorul Oficial nr. 910 din 12.10.2005) - aproba masurile specifice pentru colectarea DEEE deteriorate si contaminate în condiții de siguranța pentru sanatatea personalului ce deservește punctele de colectare;

 • •    Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizațiilor colective în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice (Monitorul Oficial nr. 161 din 21.12.2005, modificat prin Ordin comun al MMGA si MEC 1269/2006 (Monitorul Oficial nr. 1012 din 20.12.2006) - reglementează procedura si criteriile de evaluare si autorizare a entităților colective ce preiau responsabilitatea de atingere a țintelor anuale de la producătorii si importatorii de echipamente electrice si electronice; modificat prin O.M.nr. 910/2007

 • •    Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice (Monitorul Oficial nr.l din 3.01.2006); Modificat ci completat prin ordinul nr. 706/2007 (Monitorul Oficial nr. 307/09.05.2007)

 • •     Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice si electronice (Monitorul Oficial nr 822 din 12.09.2005) - reglementează regimul de introducere pe piața a EEE ce conțin substanțe periculoase; de la 1.01.2007 este interzisa introducerea pe piața a EEE ce conțin Pb, Hg, Cd, Cr6, BPB si DEPB; Anexa hotărârii fiind modificata prin Ordinul MMDD nr. 1226/1771/2007 (Monitorul Oficial nr. 626/12.09.2007) si Ordinul 1771/2007 (Monitorul Oficial nr. 626/12.09.2007) completata prin Ordinul nr. 344/2009 (Monitorul Oficial nr. 291/05.05.2009) si Ordinul nr. 732/2009 (Monitorul Oficial nr. 291/05.05.2009)

 • •     Hotărârea Guvernului nr. 816/2006 pentru completarea si modificarea HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice si electronice (Monitorul Oficial nr 822 din 12.09.2005) - reglementează nivelul admis al concentrațiilor de anumite metale grele si alti compuși toxici în echipamentele electrice si electronice;

 • •     Ordinul MMGA nr. 556/2006 privind marcajul specific aplicat EEE introduse pe piața după data de 31 decembrie 2006 (Monitorul Oficial nr.608 din 13.07.2006) -reglementează tipul si masurile etichetelor pentru diferite bunuri, introduse pe piața după 31 Dec 2006, precum si identificarea producătorului.

 • 3.2 Cadrul legal privind serviciul public de salubrizare

Legislația naționala aplicabilă care reglementează organizarea si funcționarea serviciilor de salubrizare este în principal următoarea:

 • •     Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •     Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • •     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •     Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin OUG nr. 13/2008 - lege generală, ce - asigura cadrul legislativ in domeniul serviciilor publice din Romania cu privire la infiintarea, organizarea, gestionarea si controlul serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • •     Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare aduse prin OUG nr. 92/2007 și Legea nr. 224/2008 - lege specială, ce stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea si controlul funcționarii serviciului public de salubrizare al localităților; se aplica serviciului public de salubrizare al comunelor, orașelor si municipiilor, județelor si al sectoarelor municipiului București, precum si al asociațiilor de Dezvoltare intercomunitara avand ca obiectiv serviciile de salubrizare;

 • •     Legea nr. 515/2002 (Monitorul Oficial nr. 578 din 5.08.2002) pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind administrarea așezărilor urbane si rurale (Monitorul Oficial nr 86 din 1.02.2002) - stabilește obligațiile si responsabilitățile ce revin autoritatilor publice locale, instituțiilor publice, întreprinderilor si publicului pentru crearea unui mediu curat în așezările urbane si rurale;

 • •     Legea 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •     Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005;

 • •     Ordonanța Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și care aprobă Normele pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID, cu modificările și completările ulterioare;

 • •     Hotararea de Guvern Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 • •     Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, ce stabilește: Unitatea Centrala de Monitorizare responsabila cu monitorizarea si evaluarea stadiului de implementare a "Strategiei Naționale privind dezvoltarea serviciilor comunitare pentru utilitățile publice"; responsabilități clare pentru Ministerul Afacerilor si Internelor si pentru autoritatile județene si locale privind elaborarea Planurilor Municipale de Gestionare a Deșeurilor; Ordinul nr. 1364/2006 al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și Ordinul nr. 1499/2006 al Ministerului Integrării Europene privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deșeurilor;

 • •     Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC);

 • •     Hotărârea Guvernului nr. 855/2006 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de Dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

 • •     Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației.

 • •     Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • •     Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • •     Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • •     Ordinul ANRSC nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC);

 • •     Planul național de gestionare a deșeurilor aprobat prin HG nr. 942/2017;

 • •     Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 - 2013.

 • 3.3 Autoritati implicate in gestionarea deșeurilor

In ceea ce privește regionalizarea și activitatile componente ale serviciului de salubrizare, precum si in procesul încheierii de contracte de prestare servicii cu diferiți operatori de salubrizare autoritățile administrației publice locale, ADI și ANRSC au principalele competente si responsabilități. Astfel:

 • •  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară este o asociere intercomunitară, realizată în condițiile legii, între unitățile administrativ-teritoriale, reprezentate prin autoritățile administrației publice locale, în scopul înființării, dezvoltării, gestionării și/sau exploatării în comun a sistemului de management integrat al deșeurilor (serviciu comunitar de utilități publice) și al furnizării/prestării de servicii specifice utilizatorilor de pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale asociate.

 • •  Consiliul Județean deține rolul principal în managementul și implementarea proiectelor aprobate în cadrul POS Mediu. Consiliul Județean, ca autoritate deliberativa a județului are competență exclusivă, ce poate fi exercitată și prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) cu obiect de activitate serviciul de salubrizare, în condițiile Legii nr. 51/2006 astfel cum a fost recent modificată și completată, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate. Acesta este responsabil de organizarea licitațiilor și contractarea serviciilor și a lucrărilor, implementarea proiectului conform obiectivelor acestuia, monitorizarea stadiului implementării. Prin urmare, gestionarea atât a bunurilor de infrastructură care vor fi construite prin Proiect, cât și a activităților specifice realizate prin intermediul acestora este în responsabilitatea consiliului județean, iar acesta este singura autoritate publică locală care poate delega această gestiune unui operator, în numele unităților administrativ teritoriale memebre ADI, al cărei membru este și căreia îi conferă un mandat în acest sens.

 • •  Autoritatea Naționala pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare (ANRSC), care asigura licențierea operatorilor in vederea prestării serviciilor comunitare de interes public. A.N.R.S.C. mai are si alte competente legate de servicii, mai ales în ceea ce privește: elaborarea și stabilirea regulamentelor-cadru și a caietelor de sarcini cadru, obligatorii ca cerințe minimale pentru autoritățile administrației publice locale și ADI atunci când acestea elaborează si aproba regulamentele si caietele de sarcini pentru servicii aplicabile la nivel local, precum si in ceea ce privește monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de performanta (nivelurile de servicii) etc.

 • 3.4 Utilizatorii serviciilor publice de salubritate

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, utilizatorii serviciului de salubritate sunt:

 • •   comunitățile locale considerate în întregul lor sau comunitățile locale componente ale asociațiilor de dezvoltare comunitara, în cazul activitatilor de interes general a căror contractare se realizeza de autoritatile administrației publice locale;

 • •   persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau mai multe activitati specifice serviciului de salubrizare, în cazul activitatilor a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului încheiat în nume propriu cu operatorul.

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabilește prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean, Consiliilor locale și a asociației de Dezvoltare intercomunitara, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat de A.N.R.S.C. si aprobat prin ordin al președintelui acesteia, cu respectarea conditionalitatilor care au stat la baza aprobării proiectului.

Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informațiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul cât si autoritatile administrației publice locale având obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale.

Hotărârile autoritatilor administrației publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunoștința publica si orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul sa conteste prevederile acestora, în condițiile legii.

Membrii comunităților locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori directi sau indirecti ai serviciului de salubrizare, următoarele obligații:

 • •   sa respecte prevederile regulamentului serviciului clauzele contractului de prestare a serviciului;

 • •   sa achite obligațiile de plata, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului;

 • •   sa asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare si al utilajelor de intervenție pentru stingerea incendiilor;

 • •   sa asigure preselectarea pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activitatile lucrative pe care le desfasoara, precum si depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul de salubritate, numai în locurile special amenajate;

 • •   alte obligații prevăzute în Legea nr.51/2006 care fac referire la serviciul de salubrizare.

 • 4. SITUAȚIA CURENTA A GESTIONARII DEȘEURILOR IN JUDEȚUL BRĂILA

în ultimii ani populația județului Brăila s-a aflat într-o continuă scădere, ajungându-se de la 362352 locuitori în 2008, la 321212 în anul 2011{date Recensământ 2011 validate). Date actualizate atestă faptul că în prezent populația rezidentă este de : 294143 persoane din care 181077 în mediul urban și 113066 în mediul rural.

Din punct de vedere administrativ, județul Brăila cuprinde municipiul Brăila și trei orașe -Făurei, lanca și însurăței și 40 comune, municipiul Brăila fiind și reședința de județ.

Toate unitățile administrativ teritoriale ale județului Brăila sunt membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Dunarea Brăila.

în trecut la nivelul județului se asigura colectarea deșeurilor prin contracte încheiate la nivel de UAT, fără însă a se asigura o abordare integrală la nivelul județului sau la nivelul unor zone de management a deșeurilor.

 • 4.1    Colectarea sî transportul deșeurilor

Colectarea deșeurilor menajere se realizează parțial in amestec, atat in mediul urban, cat si in mediul rural, se apreciază că implementarea adecvată a Sistemului de management integrat a deșeurilor va asigura o colectare separată în scurt timp.Facilitățile de tratare a deșeurilor

In județul Brăila în prezent există edificate următoarele facilități de gestionare a deșeurilor:

 • •  Stația de sortare cu o capacitate de 30.000 tone/an situată în comuna Vădeni

 • •  Stația TMB cu o capacitate de 26.000 tone/an, situată în comuna Vădeni, pe același amplasament cu stația de sortare;

 • •  Depozit ecologic de deșeuri (compus din 3 celule) cu o capacitate de 72.357 m3 pentru prima celula, situat pe raza orașului lanca,;

 • •  Stație de sortare cu o capacitate de 5.000 tone/an, (capacitate asigurată cu personal organizat pentru un schimb) situată pe raza orașului lanca, pe același amplasament cu depozitul de deșeuri;

 • •  Stație de transfer cu o capacitate toatala de 5.000 tone/an, (capacitate asigurată cu personal organizat pentru un schimb) situată pe raza orașului însuratei.

 • 4.2    Concluzii privind sistemul actual de gestionare a deșeurilor

Actualul sistem de gestionare a deșeurilor nu este nici unitar, nici suficient si nici eficient, intrucat nu acopera cantitativ cu servicii de calitate necesitățile de salubrizare ale județului si nu oferă posibilitatea îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de Romania in domeniul managementului deșeurilor. Principalele deficiențe constatate sunt următoarele:

• Echipamentele în uz sunt depășite sau inadecvate pentru colectare selectivă;

 • •   Cea mai mare parte a cantitatilor de deșeuri colectate este depozitată, inclusiv fracțiile ce ar putea fi reciclate si/sau valorificate;

 • •   Insuficienta serviciilor de colectare selectivă

 • •   Județul Brăila nu și-a îndeplinit țintele stabilite pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje, existând riscul sa rateze si tintele în vigoare daca nu se iau măsurile specifice necesare;

 • •   Serviciile de gestionare a deșeurilor sunt subfinantate si nu aplică principiul „poluatorul plătește";

 • •   Publicul nu conștientizează suficient problemele legate de deșeuri și nici nu exista consultanta si expertiza suficienta in domeniu.

 • •   Există sisteme de tarifare diferite la nivel de județ;

 • •   Gradul de încasare a tarifelor este necorespunzator, iar veniturile operatorilor sunt insuficiente pentru acoperirea costurilor de investiții si operare la un nivel de calitate acceptabil.

Prin implementarea adecvată a Sistemului de management integrat a deșeurilor va asigura eliminarea acestor deficiențe în scurt timp.

 • 5. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR PROPUS IN JUDEȚUL BRĂILA

  • 5.1 Prezentare generala

Finanțarea proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor in județul Brăila" se realizează prin Program Operațional Sectorial "Mediu"- Axa Prioritara 2 "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric". Finanțarea nerambursabila este realizata din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Prin realizarea acestui sistem s-a finanțat construirea unei infrastructuri de gestionare a deșeurilor, dotarea cu echipamentele necesare, care să aibă ca finalitate atingerea țintelor impuse prin legislația națională și europeană.

Deșeurile municipale, care constituie obiectul SIMD, cuprind totalitatea deșeurilor solide generate de gospodării (inclusiv deșeurile voluminoase si cele periculoase), deșeurile similare generate în comerț, in mica industrie locala si in instituții, deșeurile provenite de la serviciul de întreținere a curățeniei in grădinile publice si parcuri, precum si deșeurile stradale si piețe.

Urmare a aprobării de către Comisia Europeană a finanțării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Braila", s-a încheiat Contractul de finanțare nr. 4476/RP/27.09.2013 semnat între Consiliul Județean Braila și Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice.

Proiectul se referă la implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor pe toata raza județului Braila si cuprinde realizarea următoarelor investiții:

 • > Construcția statiei de sortare cu o capacitate de 30.000 tone/an si a unei statii MBT cu o capacitate de 26.000 tone/an, pentru zona 1, langa depozitul conform Muchea, situate pe amplasamentul comunei Vadeni cu o suprafața de 25.000 mp, identificat prin tarlaua 260, parcela 1799, langa depozitul conform Muchea;

 • > Construcția unui depozit nou de deșeuri (compus din 3 celule) cu o capacitate de 72.357 m3 pentru prima celula si a unei statii de sortare cu o capacitate de 5.000 tone/an, (capacitate asigurată cu personal organizat pentru un schimb), pentru zonele 2 si 3, situate pe amplasamentul orașului lanca, cu o suprafața de 77 500 mp, identificat prin tarlaua 17, parcela 60/2;

 • > Construcția unei statii de transfer cu o capacitate toatala de 5.000 tone/an, (capacitate asigurată cu personal organizat pentru un schimb),pentru zona 3, situata pe amplasamentul orașului însuratei, cu o suprafața de 7000 mp, identificat prin tarlaua 101/1, parcela 733/1;

 • > închiderea depozitului de deșeuri neconform situat pe amplasamentul orașului lanca, cu o suprafața de 11.600 mp; identificat prin tarlaua 71, parcela 478/1;

 • > Achiziționarea de echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor menajere și compostarea individuală a deșeurilor pentru toate localitățile din județul Braila.

în scopul eficientizării activităților aferente managementului deșeurilor, în județul Brăila au fost stabilite 3 zone de colectare, aferente facilităților de gestionare a deșeurilor existente sau care se vor face prin proiect și anume:

ZONA 1 -MUCHEA - cuprinde municipiul Brăila și comunele: Cazasu, Chișcani, Frecătei, Gemenele, Marasu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Valdimirescu, Vădeni

ZONA 2 -IANCA curpinde orașul lanca, orașul Făurei și comunele: Bordei Verde, Cireșu, Galbenu, Grădiștea, Gropeni, Jirlău, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racoviță, Rîmnicelu, Surdila Gaiseanca, Surdila Greci, Șutești, Traian, Ulmu, Unirea, Vișani.

ZONA 3 ÎNSURATEI cuprinde orașul însurăței și comunele: Bărăganul, Berteștii de Jos, Ciocile, Dudești, Roșiori, Stăncuța, Tufești, Victoria, Viziru, Zăvoaia.Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Brăila" (SMID) are ca obiective:

 • •    Să asigure un grad de colectare a deșeurilor de 100%, atatîn mediul urban, cat si in mediul

rural;

 • •      Sa asigure colectarea separata si atingerea țintelor minime stabilite privind devierea de la depozitare a deșeurilor biodegradabile (35 % din totalul generat in județ) si tratarea acestora prin metode specific adecvate (inclusiv prin compostare individuala);

 • •      Sa asigure colectarea separata si atingerea țintelor minime de reciclare/valorificare stabilite la deșeurilor reciclabile provenite din ambalaje si reintroducerea lor in circuitul economic prin realizarea unei capacitati de sortare centralizate la nivelul județului;

 • •      Sa protejeze sanatatea publică si mediul prin imbunatatirea procesului de colectare si depozitare a deșeurilor prin construirea unui nou depozit conform cu standardele UE si sa asigure condițiile optime pentru inchiderea depozitelor actuale neconforme și reconstrucția ecologica a terenurilor pe care sunt amplasate;

 • •      Sa creasca nivelul calitativ al standardelor serviciilor de salubritate, cu costuri suportabile de către toate categoriile de populație;

 • •      Să reducă procentul de deșeuri produse si colectate ce ajung la depozit, prin masuri de conștientizare si de colectare separată eficiente;

Proiectul propus va avea si alte beneficii, printre care se evidentieaza următoarele:

 • •      Va intari capacitatea tehnica si manageriala de a implementa și opera întreaga infrastructura asociata sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Brăila, proiect finanțat din fondurile Uniunii Europene;

 • •       Va sprijini autoritatile locale în realizarea unei strategii eficiente in privința tarifelor, a facturilor si a creșterii randamentelor de încasare a sumelor aferente facturilor emise in urma prestării serviciilor de salubritate;

 • •      Va ajuta populația să devină mai conștientă de beneficiile acestui proiect, inclusiv în privința colectării selective si a reciclării deșeurilor si va încuraja consumul de bunuri care generează cat mai puține ambalaje, pentru a minimize producția de deșeuri.

 • 5.2 Componentele SMID —ului aferente activitățiilor de salubrizare

  • 5.2.1 Componenta 1 - Colectarea si transportul deșeurilor

Colectarea deșeurilor se va face prin aportul populației si al celorlalți utilizatori ai serviciilor de salubritate prin metoda aducerii deșeurilor selectate pe fracții reciclabile si reziduale la un punct fix de colectare sau prin aplicarea sistemului de preluare a deșeurilor din poartă în poartă de unde sunt preluate de către operatorul de salubrizare si transportate la facilitățile de transfer, tratare si eliminare.

Pentru o colectare eficienta si eficace, Proiectul a propus impartirea județului in 3 zone de colectare. Toate deseurile colectate sunt transportate în vederea tratării și eliminării astfel:

 • •  la facilitatea de tratare mecano-bilologică și sortare de la Vădeni , iar ulterior la depozitul de la Muchea în cazul UAT-urilor din zona 1, respectiv municipiul Brăila și comunele : Cazasu, Chișcani, Frecătei, Gemenele, Marasu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Valdimirescu, Vădeni

 • •  în mod direct în cazul UAT-urilor din zona 2,1a facilitatea de sortare și eliminare de la lanca, respectiv orașul lanca orașul Făurei și comunele (48.576 locuitori): Bordei, Cireșu, Galbenu, Grădiștea, Gropeni, Jirlău, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racoviță, Rîmnicelu, Surdilă Gaiseanca, Surdilă Greci, Șutești, Traian, Ulmu, Unirea, Vișani.

 • •  prin intermediul facilităților de transfer - stația de transfer însurăței, în cazul UAT din zona 3, la facilitatea de sortare și eliminare de la lanca, respectiv însurăței și comunele Bărăganul, Berțeștii de Jos, Ciocile, Dudești, Roșiori, Stăncuța, Tufești, Victoria, Viziru, Zăvoaia

Transportul deșeurilor de la punctele de colectare la stațiile de transfer sau la facilitățile de tratare și eliminare se va face, conform Proiectului, de către operatorii de salubrizare prin mijloace de transport adecvate.

Numărul de vehicule necesar transportului deșeurilor de la punctele de colectare la stația de transfer si la facilitățile de tratare/depozitare zona de colectare va fi estimat de către operatorul de salubrizare prin oferta sa.

Mijloacele de transport necesare colectării deșeurilor de la punctele de colectare vor fi puse la dispoziția SMID de către operatorii de salubritate. Operatorii vor avea dreptul să propună și autogunoiere de orice capacități, cu condiția asigurării colectării tuturor deșeurilor.

 • 5.2.2 Componenta 2 - Transferul deșeurilor

în județul Brăila există o stație de transfer la însurăței. Aceasta are o capacitate de 5000 tone/an, este echipată cu un sistem de cântărire și raportare, containere-birouri, containere pentru deșeuri reziduale și alte echipamente și deservește UAT din zona 3.

Deșeurile vor fi transportate la stația de transfer iar ulterior la facilitatea de tratare și eliminare de la lanca

Pentru toate transferurile de deșeuri se folosește sistemul rutier național și cel județean. Pe aceste drumuri este posibilă și circulația vehiculelor de mare tonaj.

 • 5.2.3     Componenta 3 - Tratarea deșeurilor

Pentru tratarea deșeurilor se vor folosi două stații de sortare și una de tratare mecano-biologică.

Stația de sortare de la Vădeni cu o capacitate de 30.000 tone/an si statia TMB cu o capacitate de 26.000 tone/an situate în Vădeni vor deservi UAT -urile din zona 1. Ulterior reziduriile apărute în urma tratării vor fi transportate la depozitul conform Muchea.

Stația de sortare de la lanca cu o capacitate de 5.000 tone/an, va deservi UAT-urile din zonele 2 si 3. Ulterior reziduriile apărute în urma tratării vor fi transportate la depozitul conform lanca.

 • 5.2.4     Componenta 4 - Eliminarea deșeurilor

Eliminarea deșeurilor se va efectua în depozitele conforme de la Muchea, pentru UAT din zona 1 și de la lanca pentru UAT din zonele 2 și 3.

 • 6. ANALIZA INSTITUȚIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIULUI DE SALUBRITATE IN JUDEȚUL BRĂILA

  • 6.1 Cadrul general

Având in vedere cadrul instiutional stabilit la nivelul județului Brăila, intenția beneficiarilor de a se asigura finanțarea creării si dezvoltării infrastructurii serviciului de salubritate la nivelul județean prin fonduri nerambursabile ale U.E., prin intremediul POS Mediu si POIM, materializata in principal prin încheierea Contractului de Finanțare, elementele cadrului instituțional si modalitatea de impementare a proiectului sunt date de conditionalitatile impuse prin POS Mediu si POIM.

Toate conditionalitatile/cerintele POS Mediu si POIM se afla in deplina concordanta cu prevederile legale menționate anterior, la punctul 3 din prezentul document, iar nerespectarea acestor cerințe va avea ca efect neindeplinirea conditionalitatilor impuse prin Contractul de finanțare si pe cale de consecința restituirea finanțării nerambursabile.

In urma întocmirii documentației aferente aplicației (studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, analiza instituționala, strategie de achiziții) s-a concluzionat ca singura modalitate viabila de a se asigura conformarea cu cerințele impuse prin Directivele Europene este cea prin care se efectuează regionalizarea serviciului in conformitate cu cerințele POS Mediu/POIM si desemnarea operatorilor in urma derulării procedurii de achiziție publica.

 • 6.2    Entitati principale implicate

Regionalizarea presupune in primul rând existenta unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), deja constituita la nivelul Județului Brăila - "ECO DUNĂREA", și asigurarea implementării conform documentelor care au stat la baza aprobării proiectului SMID Brăila unde un rol important il are Consiliul Județean.

 • •   Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) este înființată de comun acord de către CJ și Consiliile locale din județ. ADI este responsabilă pentru realizarea politicilor și strategiilor regionale de gestionare a deșeurilor, pentru monitorizarea generală a implementării proiectului și a progresului înregistrat de acesta, pentru punerea la punct a colectării și depozitării deșeurilor, în strânsă consultare cu consiliile locale ale orașelor și comunitățile locale implicate.

 • •    Consiliul Județean este membru ADI, va fi beneficiarul proiectului și va fi responsabil de managementul, implementarea și realizarea angajamentelor legate de exploatare, în conformitate cu statutul ADI. Pentru a îndeplini aceste sarcini, CJ a înființat o unitate de implementare a proiectului.

 • 6.3    Delegarea managementului serviciilor

Delegarea managementului serviciului de salubrizare către operatori se va realiza prin licitații publice. Contractele de delegare vor fi atribuite de ADI sau de CJ, în numele și pe seama membrilor ADI. Membrii ADI au acordat împuternicirea necesară, prin aprobarea Actului Constitutiv și Statutului asociației și prin Documentul de poziție de implementare a proiectului. Contractul de delegare pentru efectuarea activității de colectare și transport a deșeurilor municipale din Județul Brăila și salubrizare stradală în Mun. Brăila va fi încheiat, in numele pe se seama membrilor asociației de către ADI, iar Consiliul Județean, va aproba și încheia două contracte, unul de operare a facilităților de la Vădeni și altul de operare a facilităților de la lanca și însurăței, având în vedere calitatea sa de proprietar al infrastructurii

Conform cerințelor POS Mediu, pentru a se administra eficient resursele viitoare disponibile pentru gestionarea deșeurilor municipale, serviciile pentru transportul, tratarea și depozitarea deșeurilor vor fi stabilite pe baza procedurilor de licitație publică

 • 6.4    Proprietatea asupra infrastructurii

In aplicarea prevederilor art.10 alin. 6 al Legii nr. 51/2006 și art. 61 al Legii nr. 101/2006, toate bunurile aferente sistemului de management integrat al deșeurilor vor intra in domeniul public al județului, în concluzie autoritatea responsabilă pentru activitățile desfășurate prin exploatarea acestor bunuri va fi consiliul județean.

Bunurile vor fi puse la dispoziția operatorilor în conformitate cu dispozițiile art.108 lit.e) din Cod Administrativ astfel cum a fost aprobat prin OUG 57/2019 si art.2 lit.e) din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, care prevede că : Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, punerea la dispoziție a sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv.

Concret, sistemul existent va pus la dispoziția operatorului conform Legii 51/2006 care este lege specială in raport de Codul Administrativ si este de stricta aplicare.

 • 7. TAXA/TARIFUL DE SALUBRITATE

Prin Proiectul finanțat prin POS Mediu/POIM s-a agreat stabilirea unui sistem de taxe pentru SMID din județul Brăila, pe baza principiilor care se regăsesc în Documentul de Poziție, care vor include costurile de administrare, de operare și de investiții.

în ceea ce privește producătorii de deșeuri, prin Contractul de finatare s-a stabilit o taxa de salubritate — vizând producătorii de deșeuri solide — pe criteriul zonei în care își au aceștia domiciliul (mediul rural sau urban). Deoarece nu este fezabil să se măsoare cantitățile de deșeuri menajere generate în prezent la nivelul gospodăriilor, se propune ca taxa să fie aplicată per persoană. Aceasta va reflecta principiul „generatorul plătește", potrivit căruia cel care generează cantități mai mari de deșeuri (de ex., locuitorii zonelor urbane, unde generarea pe cap de locuitor este mai mare decât în mediul rural) plătește mai mult decât acela care generează mai puține (de ex., locuitorii din mediul rural). Mai mult decât atât, prin proiect se va implementa și principiul solidarității potrivit căruia mediul urban trebuie să asigure finanțarea gestionării deșeurilor din mediul rural având în vedere nivelul suportabilității populației din mediul rural.

Cu privire la deșeurile produse de utilizatorii comerciali, industriali și instituționali (ICI), aceștia vor plăti o taxă de salubrizare direct către CL, în conformitate cu taxa de salubrizare stabilită prin SR 13400: 2016.

Taxa va acoperi toate costurile administrative, operaționale, de întreținere și de investiție legate de sistemul de management al deșeurilor. Taxa va fi colectată de Consiliile Locale, care vor varsa sumele colectate de la beneficiarii serviciului către operatorul de colectare și transport, iar acesta va efectua plăti către operatori subsecvenți și va asigura resursele financiare pentru constituirea Fondului IID prin redevența achitată Consiliului Județean.

Potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea 51/2006 (3) Unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorii/operatorii regionali care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare internaționale pentru realizarea unor programe de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice au obligația constituirii, alimentării și utilizării unui fond de rezervă. Acest fond este destinat întreținerii, înlocuirii și dezvoltării sistemelor de utilități publice sau a unor părți din componența acestora, precum și asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanțării acestor proiecte de investiții. Fondul de rezervă, denumit în continuare Fondul IID, se constituie și se utilizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările și completările ulterioare.

La stabilirea nivelului veniturilor din cadrul proiectului s-a avut în vedere necesitatea constituirii unor fonduri care să permită in principiu întreținerea, înlocuirea și eventuala dezvoltare (fondul IID) a infrastructurii serviciului. în acest mod se va asigura respectarea prevederilor OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, potrivit:

"Art. 4. -

2) Unitatea administrativ teritorială contribuie la Fondul UD cu sume încasate în bugetele locale sau județene, după caz, cel puțin egale cu: c) redevența aferentă bunurilor concesionate societății comerciale care beneficiază de asistenta financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene. In cazul în care împrumutatul este unitatea administrativ-teritorială, redevența anuala va fi stabilită la un nivel care sa acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinanțare contractat de unitatea administrativ-teritorială; "

ART. 5

Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care beneficiază de asistență financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene utilizează Fondul UD în următoarea ordine de priorități pentru:

 • b) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativteritorială, destinate cofinanțării proiectelor care beneficiază de asistenta financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene;

d) întreținerea, înlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau in concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabila din partea Uniunii Europene si in conformitate cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale sau cu programul specific de operare si întreținere, convenit cu Comisia Europeana sau cu banca cofinanțatoare. "

în conformitate cu prevederile legale în vigoare tariful se va putea ajusta sau modifica pentru a se asigura creșterea tarifelor în termeni reali astfel încât să se asigure acoperirea cofinanțării și a costurilor de operare și de întreținere a activelor, în conformitate cu Cererea de finanțare, precum și pentru conformarea cu noile condiții impuse de legislație.

Nivelul estimat al tarifelor, în prețuri constante, este următorul, cu mențiunea ca anul 1 este considerat anul 2020, inclusiv cu taxa pentru economia circulară (de 95,2 lei/tonă depozitată, valoare cu TVA) taxele/tarifele maximale devin:

-pentru anul 1 de implementare, (considerat a fi anul 2020) pentru populația Municipiului Brăila (urban mare) de este de 12,72 lei/lună/persoană, pentru populația din mediul urban mic 10,23 lei/lună/persoană, populația din mediul rural: 5,45 lei/lună/persoană, iar pentru agenții economici și instituțiile publice de 640,82 leitonă.

-pentru anul 2 de implementare, pentru populația Municipiului Brăila (urban mare) este de 13,17 lei/lună/persoană, pentru populația din mediul urban mic 10,58 lei/lună/persoană, populația din mediul rural: 5,65 lei/lună/persoană, iar pentru agenții economici și instituțiile publice de 658,51 leitonă.

-pentru anul 3 de implementare, pentru populația Municipiului Brăila (urban mare) este de 13,65 lei/lună/persoană, pentru populația din mediul urban mic 10,95 lei/lună/persoană, populația din mediul rural: 5,86 lei/lună/persoană, iar pentru agenții economici și instituțiile publice de 676,73 leitonă.

-pentru anul 4 de implementare, pentru populația Municipiului Brăila (urban mare) este de 14,14 lei/lună/persoană, pentru populația din mediul urban mic 11,33 lei/lună/persoană, populația din mediul rural: 6,08 lei/lună/persoană, iar pentru agenții economici și instituțiile publice de 695,50 leitonă.

Pentru asigurarea acestui nivel al taxelor/tarifelor, având în vedere că este vorba despre un sistem integrat de gestionare a deșeurilor la nivelul întregului județ, plata se va face pentru a se asigura acoperirea tuturor costurilor de operare și investiție ale operatorilor, cu asigurarea unui tarif suportabil în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare care a permis edificarea sistemului de gestionare a deșeurilor. După organizarea procedurilor competitive este posibil ca nivelul tarifelor să fie diminuate, autoritățile locale putând asigura o scădere mai ridicată prin menținerea tarifelor maximale pentru agenții economici și instituțiile publice.

Având în vedere că :

 • -  taxele/tarifele mai sus indicate au fost stabilite pe baza unor indici de generare de : urban municipiul Brăila - 0,84 kg/loc x zi; urban Făurei, lanca, însurăței - 0,65 kg/loc x zi; rural - 0,3 kg/loc x zi (fără a se lua în calcul compostarea individuală), la care s-au adăugat și deșeurile similare și alte tipuri de deșeuri, care sunt colectate separat;

 • -  prevederile legale aplicabile (OUG 74/2018, astfel cum a fost modificat și completat) impun aplicarea unui regim sancționator pentru nerealizarea colectării separate de către beneficiarii serviciului;

principiul acoperirii costurilor de operare și investiții astfel cum este stipulat prin Legea 51/2006 a serviciilor publice;

autoritățile locale au dreptul, ca până la momentul intrării în parametrii proiectului ( respectiv cantități de deșeuri generate sau colectate mai mari decât cele estimate prin proiect) pe baza cărora au fost stabilite tarifele de mai sus, să aplice pe baza datelor/evidențelor deținute, taxe/ tarife care să asigure cel puțin acoperirea costurilor de operare și investiții, acestea fiind considerate taxe (tarife) care sancționează, în conformitate cu prevederile art 17 alin.l lit.f) din legea 211/2011 astfel cum a fost modificată și completată , nerealizarea colectării separate de către beneficiarii serviciului.

Mecanism financiar si instituțional

Unitati administrativ teritorialeplata dc la OIREP catrc toti pcratorii cumCONTRA DELEGARE


OIREP


OPERATOR C.T.

 • - colectare și transport deșeuri întregul județ

 • - măturat stradal - UAT

BrăilaConsiliul Județean Brăila

9

JDEVENTA/


Acord/Contract prestări


OPERATORI

1. Stația de Sortare și TMB Vadeni Stația de Transfer însuratei Stație Sortare si Depozit lanca


Tarif (lei/tona) pentru activitatile de sortare, transfer, prelucrare, depozitare


(transport, transfer, sortare, prelucrare, depozitare)
OPERATOR DEPOZIT MUCHEA (TRACON)


 • 8. RISCURI

La momentul întocmirii acestui document, având în vedere prevederile legale în materia achizițiilor publice, respectiv art.229 - 230 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, și art.7 - 8 din Legea nr.100/2016 prin care se solicită identificarea riscurilor de operare nu au putut fi identificate riscuri de operare substanțiale în sarcina operatorilor, astfel cum sunt definite de prevederile legale în materie.

 • 9. MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ DELEGAREA SERVICIILOR

Motive de ordin instituțional

Principalul motiv care duce la necesitatea delegării serviciilor este dat de condiționalitățile POS Mediu, reflectate corespunzător in Contractul de finanțare încheiat între Consiliul Județean Brăila si Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice prin Direcția Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management.

Astfel secțiunea a 4-a Analizei Instituționale, document care a stat la baza aprobării proiectului SMID Brăila, menționează în mod explicit: gestiunea serviciilor sa fie delegate prin intermediul ADI (servicii de interes local) sau al Consiliului Județean (servicii de interes județean) către operatori selectați prin licitație publica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Această modalitate de delgarea gestiunii serviciului este reiterată și în secțiunea a 5-a a resepctivului document "Analiza de opțiuni cu privire la modul de funcționare a sistemului de management integrat al deșeurilor" unde se precizează : "selectarea viitorilor operatori care vor efectua serviciile de salubrizare se va realiza prin intermediul procedurii prevăzute de OUG 34/2006 ... (n.n. - abrogată prin intrarea în vigoare a Legii 98/2018 privind achizițiile publice)"

Aceeași condiționalitate se regăsește și în Studiul de fezabilitate ( secțiunea 10.3 - ANALIZA OPȚIUNILOR ) și Cererea de finanțare - secțiunea 4.2.d).

Așadar, condiționalitățile cuprinse în anexele Contractului de finanțare (Studiu de fezabilitate, Cererea de finanțare și Analiza instituțională) stabilesc obligativitatea delegării serviciilor unor operatori desemnați în urma unor proceduri competitive de achiziție publică. In caz contrar toate cheltuielile efectuate vor fi considerate neeligibile, din cauza nerespectării condițiilor prevăzute in contractul de finanțare.

Fezabilitatea economico - financiară

In conformitate cu Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, art. 25: „Finanțarea cheltuielilor de funcționare, reabilitare și dezvoltare a serviciului de salubrizare și a cheltuielilor de investiții pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislației în vigoare privind finanțele publice locale, în ceea ce privește inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, precum și a următoarelor principii:

 • •  recuperarea integrala prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenții de la bugetul local, a costurilor de operare și a investițiilor pentru înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de salubrizare;

 • •  menținerea echilibrului contractual".

De asemenea, Legea 51/2006 prevede la art. 43, alin. 1) și 2), următoarele:

 • (1) "Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specific fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

 • (2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare operatorului

 • b) asigurarea rentabilității și eficenței economice

 • c) asigurarea egalității de tratament ol serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia furnizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune"

 • A. Calculul tarifelor

Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale se stabilesc, se ajustează sau se modifica de către autoritățile administrației publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare. Structura și nivelul tarifelor și taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

 • •  sa acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;

 • •  sa acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a serviciului de salubrizare;

 • •  sa încurajeze investițiile de capital;

 • •  sa respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului.

Tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai activităților specifice serviciului de salubrizare a localităților, cât și protejarea intereselor utilizatorilor.

Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție, exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor de protecție a mediului, a costurilor de securitate și sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

Valoarea activității se va fundamenta pe baza elementelor de cheltuieli. Formula de calcul va fi:

 • V = C(t) + p,

unde:

 • V - valoarea activității aferentă perioadei;

C(t) - cheltuieli totale;

p - profitul, constant pe toata perioada de derulare a contractului.

Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se determină de către operatori, luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activității respective. Operatorul care prestează mai multe tipuri de activități sau mai multe servicii trebuie sa tina evidente distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu și localitate de operare.

Fundamentarea cheltuielilor aferente fiecărei activități în parte se face pe baza consumurilor normate de combustibil, lubrifianți, materii prime și materiale, utilități, respectiv energie, apă și/sau gaze în scop tehnologic și a prețurilor acestora în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum și a celorlalte elemente de cheltuieli necesare prestării activității respective.

în cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată.

Stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

Unde:

 • •       T - tariful;

 • •      V - venitul programat al activității respective, la nivelul anului;

 • •      Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, la nivelul anului în care se face propunerea de stabilire a tarifului.

Veniturile determinate în baza consumurilor normate sunt stabilite în condiții normale de prestare a serviciilor. în situația în care prestarea serviciilor se face în condiții deosebite, respectiv drumuri în pantă, drumuri înguste, carosabil în care sunt parcate autovehicule, rezultă o creștere a normelor de consum care conduce la creșterea cheltuielilor de exploatare.

Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se pot ajusta, cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evoluția parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli.

Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în situațiile prevăzute de contractual de delegare, în condițiile legii.

C. Tarifele de salubritate practicate în județul Brăila

Tarifele de salubrizare încasate de la populație, agenți economici și instituții publice trebuie să acopere costurile de operare și penalitățile datorate neconformarii cerințelor de mediu. în urma datelor furnizate de operatorii actuali, s-a constat ca tarifele prezente nu sunt suficiente pentru acoperirea costurilor de operare și a penalităților (datorita ratei de colectare a tarifelor - 73%), fiind necesară astfel o majorare a acestor tarife.

Sinteza costurilor aferente colectării și operării SMID Brăila

Costurile totale privind colectarea, transportul, transferul, sortarea, tratarea mecanico-biologică si depozitarea deșeurilor din județul Brăila sunt sintetizate în tabelul următor:

Sinteza costurilor de colectare si operare SMID

Componenta

LEI fără TVA

LEI cu TVA

19%

COLECTARE SI TRANSPORT

Cost operare colectare si transport

16.818.072

20.013.506

Amortizare autogunoiere/ utilaje operator

3.661.650

4.357.364

Amortizare recipienti suplimentari colectare

213.088

253.574

Profit 10%

2.069.281

2.462.444

Total colectare

22.762.091

27.086.888

OPERARE SMID

Costuri operare

Transfer

878.264

1.045.135

Profit 10%

87.826

104.513

Total transfer

966.091

1.149.648

Sortare

3.985.744

4.743.035

Profit 10%

398.574

474.304

Total sortare

4.384.318

5.217.339

TMB

1.685.923

2.006.249

Profit 10%

168.592

200.625

Total TMB

1.854.516

2.206.873

Depozit

4.514.811

5.372.625

Provizion închidere depozit

518.606

617.141

Investiții suplimentare la depozit lanca: radiologie, camere video, 4 Containere DEE-URI, 2 lanca, 2 Însuratei

39.286

46.750

Profit 10%

507.270

603.652

Total Depozitare

5.579.973

6.640.168

Total operare SMID (transfer, sortare, TMB, depozit)

12.784.898

15.214.028

Redeventa colectare si transport

1.851.682

2.203.502

Redeventa operare SMID

2.371.663

2.822.279

Total Redeventa

4.223.345

5.025.781

CEC [80 lei/tona depozitata]

4.280.386

5.093.659

Total costuri

44.050.719

52.420.356

Operațiune

UM (mp)

Tarif

Cantitate estimată

Total

1

Maturat manual(de baza)

1000

27,89

327.250

9.127.003

2

Maturat de întreținere

1000

12,17

153.000

1.862.010

3

Maturat mecanic

1000

15,34

30.350

465.569

4

Stropit mecanic

1000

8,98

43.350

389.283

5.1

Spalat mecanic cu detergent

1000

248,63

850

211.336

5.2

Spalat     mecanic     fara

detergent

1000

67,48

850

57.358

6

Curatat rigole

1

0,46

51.000

23.460

7

Incarcat transportat

1 tona

124,7

4.918

613.275

8

Aspirat Stradal

1000

77,8

13.000

1.011.400

9

Depozitare *

1 tona

144,96

4.918

712.913

Total anual

14.473.607

*cu CEC

Motive de mediu

în cazul gestiunii directe, realizată prin intermediul unor operatori de drept public -compartimente organizate în structura autorităților adminitrației publice locale sau servicii subordonate - operatorul nou înființat nu va avea experiența necesară operării unor astfel de instalații, existând riscul, mai ales la începutul activității, apariției de neconformități.

Altfel, în cazul gestiunii delegate, va fi vizată selectarea unui operator cu experiență în domeniu, criteriile de selecție ce vor fi propuse în Documentația de atribuire putând favoriza operatorii care au implementat sistemul ISO 9001 și/sau 14001 sau echivalent, ceea ce se va transpune într-o performanță ridicată în ceea ce privește managementul mediului.

Oricum, indiferent de modul de operare ales (gestiune directă sau delegată), operatorul public sau privat va opera în limitele actelor de reglementare a activității emise de autoritățile de mediu competente, neputând exista derogări de la încadrarea în limitele stabilite de acestea.

Practic, alegerea opțiunii gestiunii delegate asigură selectarea unui operator cu o mai mare experiență în domeniu, și care va putea gestiona activitatea în condițiile unui management performant al calității mediului.

Motive sociale

Urmând raționamentul prezentat mai sus, din punct de vedere al protecției sănătății populației, alegerea opțiunii gestiunii delegate este preferată deoarece asigură selectarea unui operator cu experiență în domeniu, care va aplica standarde ridicate de protecție a mediului, implicit a sănătății populației rezidente.

Oricum, indiferent de modul de operare ales, operatorul va opera în limitele actelor de reglementare a activității emise de autoritățile competente privind protecția muncii, neputând exista derogări de la încadrarea în limitele stabilite de acestea.

Concluzii

Având în vedere condiționalitățile de mai sus se impune ca gestiunea servciului să se realizeze prin modalitatea gestiunii delegate. Condiționalitățile care au stat la baza aprobării proiectului SMID Brăila impun, ca pentru prestarea serviciilor care au fost vizate de proiect să se încheie contracte atribuite în urma derulării unei proceduri competitive de achiziție publică, în cazul nerespectării acestei condiționalități existând riscul de restituire a fondurilor nerambursabile prin care a fost finanațat proiectul.

în consecință gestiunea serviciului se va efectua sub forma gestiunii delegate.

folGXl NR 3.I

1.4- HUJ-t i/S'- o

STUDIU DE FUNDAMENTARE

privind

DELEGAREA GESTIUNII

ACTIVITĂȚII DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BRĂILA ȘI A ACTIVITĂȚII DE MĂTURAT, SPĂLAT, STROPIT ȘI ÎNTREȚINERE CĂI PUBLICE ÎN MUNICIPIUL BRĂILA

CAPITOUL 1 - DESCRIERE GENERALĂ

 • 1.1. Obiectul și scopul Studiului

Prezentul studiu este un document necesar și obligatoriu în pregătirea procedurii pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare a deșeurilor operarea stației de transfer și administrarea depozitului ecologic.

Potrivit art 229 din legea 98/2016 privind achizițiile publice “în orice situație în care o autoritate contractantă intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod”.

Prevederile art. 230 stabilesc: “(1) Prin studiul de fundamentare menționat la art. 229 alin. (1), autoritatea contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic, astfel cum este definit în legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

(2) în cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), autoritatea contra ctantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică. “

Definirea riscului de operare se realizează prin prevederile art 6 din Legea 100/2016 privind concesiunile.

Acesta este definit ca fiind : „... riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților ;

 • b) implică expunerea la fluctuațiile pieței;

 • c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.

(4) în sensul alin. (3), riscul de operare poate consta în:

 • a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii;

 • b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărțit în riscul de construcție și riscul operațional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcția și operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune;

 • c) fie ambele riscuri, de cerere și de ofertă ”

în conformitate cu prevederile art 230 din Legea 98/2016, respectiv art.8 din legea 101/2016, “ Prin studiul de fundamentare ... entitatea contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic.

 • (2) în cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, ..., va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune,... .

 • (3) în cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, ... nu va fi transferată operatorul ui economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică sau contract sectorial, după caz” Potrivit art.l din Legea nr.51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciul de salubrizare face parte din serviciile comunitare de utilități publice și sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege și prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențialede utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale. Prevederile prezentei legi se aplică și serviciilor comunitare de utilități publice înființate, organizate și prestate la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

 • 1.2. Obiectul delegării

Obiectul prezentului studiu este de a analiza și stabili soluția optimă de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare. Prezentul studiu va justifica fundamentarea soluțiilor de delegare alese, ținând cont de riscul transferat operatorului, șiva reprezenta unul din documentele necesare pentru documentația de atribuire și demararea procedurii de atribuire a contractului de delegare.

CAPITOLUL 2 - SERVICIUL DE SALUBRITATE - informații generale

 • 2.2 Organizarea si funcționarea serviciului de salubrizare

Serviciul de salubrizare a localităților este organizat in cadrul general al serviciilor comunitare de utilitati publice reglementat pe baza legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice si in cadrul specific stabilit prin legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările si completările ulterioare..

Cel de al doilea act normativ incadreaza in categoria serviciilor de salubrizare, printre altele, si următoarele activitati, care fac obiectul prezentului Studiu de fundamentare:

 • a.  colectarea separată și transportul separat al Deșeurilor Municipale și al Deșeurilor Similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri din echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b.  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice pe raza UAT Brăila;

Principiile de funcționare a serviciilor de mai sus sunt următoarele:

 • a)     protecția sanatatii populației;

 • b)     autonomia locala si descentralizarea serviciilor;

 • c)     responsabilitatea fata de cetateni;

 • d)     conservarea si protecția mediului inconjurator;

 • e)      asigurarea calitatii si continuității serviciului;

 • f)      tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;

 • g)     nediscriminarea si egalitatea de tratament al utilizatorilor;

 • h)     transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetățenilor;

 • i)      administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unităților administrativ-teritoriale si a banilor publici;

 • j)      securitatea serviciului;

 • k)     dezvoltarea durabila

Activitățile specifice serviciului de salubrizare se gestionează si se exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite in continuare operatori, licențiate in condițiile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006.

Conform art.l alin.4 din legea 51/2006 Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesibilității, egalității de tratament, promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor și au următoarele particularități:

 • a) au caracter economico-social;

 • b) răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

 • c) au caracter tehnico-edi litar;

 • d) au caracter permanent și regim de funcționare continuu;

 • e) regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol;

 • f) presupun existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

 • g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orășenești, municipale sau județene;

 • h) sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale

 • i) sunt organizate pe principii economice și de eficiență în condiții care să le permită să își îndeplinească misiunile și obligațiile specifice de serviciu public

 • j)  modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale;

 • k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plătește";

 • l) recuperarea costurilor de exploatare și de investiție se face prin prețuri și tarife sau taxe și, după caz, din alocații bugetare. Măsura poate implica elemente de natura ajutorului de stat, situație în care autoritățile administrației publice locale solicită avizul Consiliului Concurenței.

Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează in condițiile Legii nr. 51/2006 , prin următoarele modalitati:

 • a) gestiune directa - modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative si executive, innumele UAT pe care le reprezintă, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, funcționarea si exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente acestora

 • b) gestiune delegata - modalitatea de gestiune in care autoritatile administrației publice locale dela nivelul UAT sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitara (ADI) cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale (UAT) membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, precum si punerea la dispoziție sistemelor publice de salubrizare aferente serviciului, respectiv dreptul si obligația de administrare si de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.

Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale si operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:

 • •  hotararea de dare in administrare a serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii directe;

 • •  contractul de delegare a gestiunii.

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la:

 • •  denumirea pârtilor contractante;

 • •   obiectul contractului;

 • •  durata contractului;

 • •   drepturile si obligațiile pârtilor contractante;

 • •   programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacitati, obiective noi si al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări, atat fizic, cat si valoric;

 • •   sarcinile si responsabilitățile pârtilor cu privire la programele de investiții, la programele de reabilitări, reparații si renovări, precum si la condițiile de finanțare a acestora;

 • •   indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de sarcini si regulamentul serviciului, si modul de evaluare si cuantificare a acestora, condiții si garanții;

 • •   tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;

 • •   modul de tarifare si încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

 • •   nivelul redeventei sau al altor obligații, după caz;

 • •  răspunderea contractuala;

 • •  forța majora;

 • •  condițiile de redefinire a clauzelor contractuale;

 • •   condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la incetarea din orice cauza a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate;

 • •  menținerea echilibrului contractual;

 • •   condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

 • •  administrarea patrimoniului public si privat preluat;

 • •  structura foitei de munca si protecția sociala a acesteia;

 • •  alte clauze convenite de parti, după caz.

CAPITOLUL 3- SERVICIILE CARE FAC OBIECTUL DELEGĂRII

 • 3.1. Serviciile care fac obiectul delegării

presupun desfășurarea următoarelor activități : operarea/administrarea stației de sortare lanca; operarea/administrarea stației de transfer însurăței; operarea/administrarea depozitului de deșeuri lanca.

Prestarea activităților se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a)  continuitatea si permanenta activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectareaprevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

 • c)  controlul calității serviciului prestat;

 • d)  respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e)  ținerea Ia zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritățile

administrației publice locale în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de transport a deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din ariile administrativ-teritoriale încredințate;

 • i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării

în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în Regulamentul

serviciului de salubrizare;

 • k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

CAPITOLUL 4 - ASPECTE CONTRACTUALE

 • 4.1. Durata contractului

Durata este de 8 ani (96de luni). La stabilirea duratei contractului s-a avut în vedere:

 • - perioada necesară amortizării investițiilor operatorului

 • - asigurării unui profit rezonabil

 • - menținerea nivelului de suportabilitate de 1,8% din veniturile decilei celei mai sărace .

La stabilirea duratei contractului s-a avut în vedere perioada de 8 ani necesară menținerii unui nivel de suportabilitate al tarifului și prevederile art.32 alin.3 din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

 • - perioada medie de amortizare a mașinilor și utilajelor pentru salubritate este de 8 ani în conformitate cu prevederile HG 2.139/2004 (*actualizată*) pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe - punctul 2.1.24.2.

Pentru determinarea nivelului de suportabilitate s-a utilizat nivelul de suportabilitate de 1,8% din veniturile decilei inferioare, conform aplicației care a stat la baza aprobării proiectului SMID Brăila.

Cea mai recentă dată statistică oficială a Institutului Național de Statistică privind veniturile populației pe decile oferă date statistice la nivelul anului 2018. Veniturile totale ale gospodăriilor, pentru decila 1, în anul 2018 sunt de 1620,87 lei (la nivel național), iar cheltuielile pentru Impozite, contribuții, cotizații, taxe, aferente decile 1 au fost in 2018 de 51,12 lei (medii lunare pe o gospodărie). Diferența dintre venituri si cheltuieli cu impozite, contribuții, cotizații, taxe o reprezintă venitul disponibil, care la nivelul decilei 1, la nivel național a fost în 2018 de 1569,75 lei/lună/gospodărie.

Pentru a obține estimarea la nivel județean s-a calculat la nivelul anului 2018 (din prognoza Comisiei Naționale de Strategie si Prognoză - Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2022) ponderea Câștigului salarial mediu brut lunar la nivel de județ (3540 lei) in total național (4502 lei). Se obține un coeficient de 0,78632 [=3540/4502] care s-a aplicat la nivelul veniturilor decilei 1 la nivel național, rezultând un venit estimat al decilei 1 la nivelul județului Brăila de 1234,32 lei aferent anului 2018.

Pe baza acestui nivel al venitului decilei 1 se obțin următoarele niveluri maximale ale tarifelor, R.ON cu TVA, care permit menținerea cheltuielilor populației cu deșeurile in limita de suportabilitate de 1,8%, așa cum s-a considerat si in Analiza Cost Beneficiu:

Nivelurile maximale ale taxelor populației/tarifelor agenților economici conform recalculării pe baza creșterii veniturilor populației (inclusiv TVA) corelate cu tariful pentru efectuarea serviciului rezultat in urma actualizării costurilor si tarifelor aferente Aplicației de finanțare, care permit acoperirea costurilor de operare si întreținere ale întregului sistem de management al deșeurilor din județul Brăila, pentru anul 1 de implementare, (considerat a fi anul 2020), pentru populația Municipiului Brăila (urban mare) este de 12,72 lei/lună/persoană, pentru populația din mediul urban mic 10,23 lei/lună/persoană, populația din mediul rural: 5,45 lei/lună/persoană, iar pentru agenții economici și instituțiile publice de 640,82 leitonă.

Valorile cuprind inclusiv taxa pentru economia circulară (de 95,2 lei/tonă depozitată, valoare cu TVA).

Se consideră că orice perioadă mai redusă nu ar permite menținerea în tarifele mai sus indicate, deoarece calculul perioadei de amortizare a investițiilor operatorilor precizată în secțiunea 3.1 a documentului în tabelele "Costuri amortizare utilaje suplimentare colectare’’ și "Costuri amortizare recipient suplimentare colectare” s-a realizat avându-se în vedere perioada de 8 ani.

 • 4.2. Sistemul de plăți

Plata pentru prestarea serviciului se va face prin sistemul de taxa, conform contractului de finanțare.

Operatorul va fi plătit de UAT -uri în funcție de cantitățile real gestionate, unitatea de cost fiind lei/tonă. Tariful total aplicat de Delegat va cuprinde tarifele aferente activităților prestate cât și tarifele aferente activităților de transfer, sortare, tratare, neutralizare, eliminare și depozitare la Depozit, si CEC, după caz, reprezentând obligații de plată ale Delegatului către alți operatori de salubrizare Cuantumul urmează a fi determinat în urma unei procedurii competitive.

Sumele aferente acoperirii costurilor de către organizațiile de preluare a responsabilității producătorilor (OIREP) vor fi achitate de către ADI către operatorii de salubrizare în termen de trei zile lucrătoare de la primirea acestora de la OIREP-uri.

 • 4.3. Drepturile și obligațiile părților

In ceea ce privește obligațiile și drepturile părților contractuale,cu impact în ceea ce privește determinarea riscurilor de operare, conform art 5-8 din Contract au fost identificate următoarele :

 • 4.3.1. Drepturile Delegatarului

Conform art.5 din contract delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare și programele și strategiile de dezvoltare adoptate pentru Aria Delegării:

 • •  să stabilească programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului;

 • •   să realizeze investiții în infrastructura tehnico-edilitare aferentă Serviciului și în acest scop să finanțeze lucrările necesare, precum și să contracteze și să garanteze, conform prevederilor legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanțării programelor de investiții;

 • •  să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat;

 • •  să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat;

 • •  să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 și nr. 2 la Contract) pentru pentru motive ce țin de interesul național sau local și/sau în caz de Modificare Legislativă, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o compensație în cazul în care echilibrul contractual este afectat în mod semnificativ ca urmare a acestor modificări;

 • •  să aprobe ajustarea/modificarea Tarifului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare;

 • •  să aplice penalitățile contractuale în caz de neexecutare sau executare defectuoasă a obligațiilor Delegatului;

 • •   să notifice unitățile administrativ - teritoriale din Aria de Delegare cu privire la contravențiile săvârșite de Delegat în prestarea serviciu în scopul aplicării sancțiunilor transpuse în Regulamentul serviciului/să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege ;

 • •  să rezilieze Contractul dacă Delegatul nu își respectă obligațiile asumate prin Contract;

 • •  alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

 • 4.3.2. Drepturile Delegatului

Conform art 6 din contract delegatul are următoarele drepturi:

 • •  să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător Tarifului aprobat de Delegatar, determinat în conformitate cu Legea în vigoare și în special cu metodologia aprobată de ANRSC;

 • •   să aplice la facturare Tarifele aprobate;

 • •   să solicite ajustarea Tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • •  să propună modificarea Tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • •  să limiteze prestarea Serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 (cinci) Zile Lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termenele prevăzute de contractele încheiate cu Utilizatorii pentru furnizarea/prestarea Serviciului.

 • •   să solicite recuperarea debitelor în instanță.

 • 4.3.3. Obligațiile Delegatarului

Conform art.7 din contract delegatarul are următoarele obligații, pe care le va exercita, după caz, prin intermediul AD1 conform mandatului dat acestuia, în corelare cu regulamentele, politicile tarifare și programele și strategiile de dezvoltare adoptate pentru Aria Delegării:

 • •  să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor - cadru, conform legilor în vigoare, obligație care se va exercita prin intermediul AD1;,

 • •  să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele propuse de Delegat conform Legii în vigoare, obligație care se va exercita prin intermediul ADI ;

 • •   să verifice periodic:

o calitatea Serviciului prestat;

o îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

o menținerea echilibrului contractual;

o asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între Delegat și Utilizatori;

 • •  să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

 • •  să medieze eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care apar între Delegat și Utilizatorii Serviciului și Operatorii de Salubrizare

 • 4.3.4. Obligațiile Delegatului

Conform art.8 din contract delegatul are următoarele obligații generale:

 • •  să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

 • •  sa respecte fluxul Deșeurilor prevăzut la Articolul 14 (“Fluxul Deșeurilor”) din prezentul Contract;

 • •  să accepte modificarea Programului de Operare și a cerințelor tehnice, așa cum sunt aceste detaliate în Caietul de Sarcini al Serviciului ori de cate ori va fi necesar din cauza modificării Regulamentului Serviciului de Salubrizare, în cazul în care respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementările naționale;

 • •  să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului;

 • •  să respecte Indicatorii de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului

 • •  să furnizeze Autorităților Competente și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

 • •  să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

 • •  să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

 • •  să realizeze toate investițiile aferente Serviciului, conform prevederilor prezentului Contract, în special ale Articolului 9 (“Obligațiile de investiții ale Delegatului”) și ale Articolului 16 (“Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor”), precum și ale Anexei nr. 7 la prezentul Contract (“Programul de Investiții”).

Toate obligațiile mai sus menționate se coroborează cu obligația comună a părților de a asigura, în conformitate cu prevederile art. 34 din contract, echilibrul contractual.

CAPITOLUL 5 - CONCLUZII

în raport de prevederile contractuale mai sus amintite,

 • •   prin care obligațiile părților sunt stabilite astfel încât să se asigure o calitate conformă a serviciului cu respectarea prevederilor legale aplicabile,

 • •  obligația de a menține echilibrul contractual în cursul derulării contractului,

 • •   prevederile art.l alin.4 lit.k) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice care stabilesc că serviciile de utilități publice au ca particularitate că „recuperarea costurilor de exploatare și de investiție se face prin prețuri și tarife sau taxe și, după caz, din alocații bugetare”, se poate stabili că tipul de contract nu este unul de concesiune.

De asemenea, transpunând, în cazul contractului de delegare care face obiectul prezentului studiu, prevederile legale ce definesc riscul de operare (art 6 din Legea 100/2016) ca fiind : „... riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților ;

 • b) implică expunerea la fluctuațiile pieței;

 • c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.”

Și

care “poate consta în:

 • a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii;

 • b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărțit în riscul de construcție și riscul operațional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcția și operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune;

 • c) fie ambele riscuri, de cerere și de ofertă ” se poate concluziona că riscul major care nu garantează recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea serviciilor ar putea consta în lipsa sau existența unor cantități reduse de deșeuri, care poate fi considerat un risc de cerere.

în acest caz, pe lângă obligațiile de asigurare a echilibrului contractual stipulate în contract,sunt incidente și prevederile art.15 alin.l lit.b) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților aprobate prin Ordinul ANRSC 109/2007, care permit operatorilor să solicite modificarea tarifului și în cazul modificării cantităților de deșeuri.

Riscul de ofertă nu poate fi identificat fie, deoarece are în vedere situația unui contract de lucrări, ținând cont că textul de lege menționează că cele două mari faze ale proiectului de concesiune sunt construcția și operarea, fie, prin prisma faptului că, în cazul în care furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii, autoritatea delegantă are dreptul să solicite rezilirea contractului, ceea ce implicit înseamnă că nu ne mai aflăm în fața vreunui risc, deoarece însăși contractul nu mai există.

Analiza corelata a prevederilor contractuale și a cadrului legislativ aplicabil conduce la concluzia că nu ne aflăm în fața unui transfer a unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic, ceea ce implicit presupune că tipul de contract nu este unul de concesiune.FISA DE DATE A ACHIZIȚIEI


Anexa 3.2

z.,4- /tU//     3/3^ O /

SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 • 1.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

  Denumire oficiala: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Dunărea

  Adresa: sos. Buzăului, nr. 3 A, corp 2, et.l

  Localitate: Braila

  Cod postai: 810303.         Tara:România

  Punct(e) de contact:

  In atentia- director executiv

  Telefon: +40239616060

  E-mail: ecodunareabraila@yahoo.com

  Fax:+4 0239616060

  Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.ecodunareabraila.ro

  Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):

  Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute la:

0 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completați anexa A.l

Caietul de sarcini, documentația specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute la:

0 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completați anexa A.11

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

0 Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completați anexa A.111

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor

Zile : 18 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile, Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informațiilor suplimentare in a 10-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor

 • 1.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

  • □ Minister sau orice alta autoritate naționala sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

  • □ Agentie/birou național sau federal

  • □ Colectivitate teritoriala

  • □ Agentie/birou regional sau local

  • □ Organism de drept public

  • □ Institulie/agentie europeana sau organizație europeana

  0 Altele (precizați): Formă asociativă de unități administrativ teritoriale

  n Servicii publice generale

  • □ Aparare

  • □ Ordine si siguranța publica

  0 Mediu

  • □ Afaceri economice si financiare

  • □ Sanatate

  • □ Construcții si amenajari teritoriale

  • □ Protecție sociala

  • □ Recreere, cultura si religie

  • □ Educație

  • □ Altele (precizați):

  'A Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                            da 0 nu □

SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II. 1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proicctului de autoritatea contractanta/entitatca contractanta

“Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în municipiul Brăila”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

a) Lucrări                    □

B) Produse                  □

c) Servicii                      0

Executare                   □

Proiectare si executare        □

Executarea, prin orice         □

mijloace, a unei lucrări, conform cerințelor specificate de autoritatea contractanta

Cumpărare                   □

Leasing                        □

închiriere                        □

închiriere cu opțiune de          □

cumpărare

0 combinație intre acestea       □

Categoria serviciilor

16 - Servicii in afara celor cuprinse in

Anexa 11

Locul principal de executare

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de livrare

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de prestare

Jud. Brăila

Cod NUTS RO 221

II.1.3) Procedura implica

Un contract de achiziții publice                                      0

Punerea in aplicare a unui sistem de achiziție dinamic (SAD)          □

încheierea unui acord-cadru                                         □

II.1.4) Informații privind acordul-cadru (după caz)

Acord-cadru cu mai multi operatori economici     □

Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de participanti la acordul-cadru preconizat

Acord-cadru cu un singur operator economic       □

Posibilitatea de a relua competiția cu semnatarii acordului cadru da □ nu □ Daca DA,

Reluarea competiției se va face in SEAP:

da □ nu □

Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: □□□

Justificarea unui acord-cadru a cărui durata depășește patru:

Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani:

Estimarea valorii totale a achizițiilor pentru intreaga durata a

Valoarea estimata fara TVA:

acordului-cadru (di

Moneda:

ca se cunosc):

ipa caz; numai in cifre):

Moneda:           sau intervalul: intre

si

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (da

II. 1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Principalele activitati ce urmeaza a fi prestate de către delegatar/prestator pe parcursul perioadei de derulare a contractului constau în: colectarea deșeurilor municipale de pe raza județului Brăila, estimandu-se cantitate anuala de 86.546 tone și activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in municipiul Brăila, conform datelor din caietul de sarcini.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)

Vocabular principal

Obiect principal

90511000-2 Servicii de colectare a deșeurilor menajere

Obiect(e) suplimentar(e)

90511100-3 Servicii de colectare a deșeurilor urbane solide 90500000- 2 Servicii privind deșeurile menajere și deșeurile 90512000-9 - Servicii de transport de deșeuri menajere 90610000-6 - Servicii de curățare și măturare a străzilor

II.1.7) Contractul intra sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice (GPA)         da 0 nu □

 • 11.1.8) împărțire in loturi (pentru precizări privind loturile utilizați da □ nu 0

 • 11.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da □ nu 0

 • II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI

 • 11.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Serviciile delegate dc către Autoritatea Contractanta includ:

 • a)        colectarea deșeurilor municipale fiind estimată o cantitate totală de 86.546 tone pe an

 • b)        efectuare activității de maturat, spalat, stropit si întreținere cai publice in municipiul Brăila, valoarea aferenta procentului de cheltuieli cu diverse si neprevăzute este 0 (zero) lei.

După caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): de 468.194.608 Moneda: lei

sau intervalul: intre                    si                   Moneda:

 • 11.2.2) Opțiuni (după caz)

da □ nu 0

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric

Daca da, descrierea acestor opțiuni:

Daca se cunoaște, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opțiuni:

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□

Daca se cunoaște, (in cazul contractelor de produse sau de servicii care pot f prelungite. calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

 • 11.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite dc concesionar unor terti (după caz, in cazul contractelor de concesiuni)

 • II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata in luni: 96 sau in zile: □□□□ (de la data /emiterii ordinelor de incepere a serviciiloijDupa caz. Contractul poate fi prelungit prin act adițional, in condițiile legii aplicabile la data prelungirii.

 • II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

 • 11.4.1, Ajustarea prețului contractului da 0 nu □

Ajustarea prețului contractului se face anual în condițiile reglementate de dispozițiile legale în materia serviciilor comunitare în general și a serviciului de salubrizare în particular.

Cuantumul si regimul tarifelor se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica potrivit prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Parametrul de ajustare va fi indicele prețurilor de consum. Formula de ajustare este

[Delta(ct) + Delta(ct) x r%]

Delta(t) --------------------------------------, unde:

Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale determinate de influențele reale primite în costuri; r% - cota de profit a operatorului, constanta pe toata perioada de derulare a contractului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual.

Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

T(l) = T(0) +Delta(t), unde:

T(l) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Delta(t) - creșterea de tarif;

[Delta(ct) + (Delta(ct) x r%]

Delta(t) ------------------------------------, unde:

O

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urinare a modificărilor intervenite în costuri; r% - cota de profit a operatorului, constanta pe toata perioada de derulare a contractului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

 • III.l) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT

 • III.1.1) Depozite valorice si garanții solicitate (după caz)

 • III.1.1.a) Garanție de participare                                                            da 0 nu □

Garanția de participare de 1.500.000 lei. Forma de constituire:

 • a) Cuantumul garanției de participare: 1.500.000 lei. Pentru calculul echivalentei garanției de participare se va avea in vedere cursul comunicat de B.N.R. si valabil pentru data publicării anunțului de participare;

 • b) Perioada de valabilitate a garanției: 120 de zile de la termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor.

 • c) Garanția de participare se va constitui, în conformitate cu prevederile art. 35 si ari. 36 din HG. nr. 395/2016, prin: Virament bancar în contul aut ori tatii contractante .................... cont 1BAN Nr.RO ........... deschis la Banca sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.

Nota nr. 1:

In cazul constituirii garanției de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurări se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa conțină cel puțin informațiile din documentul pus la dispoziție. Garanția de participare în format electronic se depune în SEAP pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor;

Notanr. 2:

In cazul participării la procedura cu oferta comuna, garanția de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa menționeze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici;

Nota nr. 3:

Garanția de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata împreuna cu traducerea autorizata în limba româna.

 • III.l.l.b) Garanție de buna execuție                                                      da 0 nun

Garanția de Bună Execuție se constituie anual si se menține pe toată Durata Contractului. Cuantumul Garanției de Bună Execuție este de 5% din valoarea anuală a contractului, far a TVA . Ofertantul declarat câștigător va constitui Garanția de Bună Execuție, in funcție de valoarea contractului si o va menține în vigoare pe toată Durata Contractului în favoarea Delegatarului/ADI. Valoarea contractului va fi calculată ca produsul dintre tarifele ofertate și cantitățile de deșeuri estimate care trebuie gestionate. Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract in condițiile art. 39 si art. 40 din H.G. nr. 395/2016. Dacă părțile convin, garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. Ofertantul declarat câștigător are obligația de a constitui garanția de buna execuție a contractului in condițiile de mai sus cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului, c) Autoritatea contractanta va elibera/ restitui garanția de buna execuție conform prevederilor art. 42 alin. 2 din Il.G. nr. 395/2016.

 • III.1.2) Principalele modalitati de finanțare si plata si/sau trimitere Ia dispozițiile relevante

Bugete locale ale DAT deservite

 • III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (după caz)

Asociere conform art. 53. din Legea 98/2016.  _____________

 • III.1.4) Executarea contractului este supusa altor condiții speciale (după caz)da □ nu B

III.1.5. Legislația aplicabila

J Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

S H. G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

S O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice

J Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata, cu modificările si completările ulterioare

S Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

S Ordin ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

J Ordin ANRSC nr. 82 din 9 martie 2015;

S Instrucțiuni emise de A.N.A.P. în aplicarea legislației în materia achizițiilor publice.

J Legislația specifica in domeniul prestării serviciilor de salubrizare.

 • III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE

111.2.1) Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la inscrierca in registrul comerțului sau al profesiei

 • III.2.1.a) Situația personala a candidatului sau ofertantului:

Cerința 1 : Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, tcrtul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței : Până Ia data limita de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E., conținând Declarația privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016,Formular 2 iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. I se vor prezenta documentele suport aferente, respectiv, Cazierul judiciar si fiscal pentru operatorul economic, si Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Cerința 2

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, tcrtul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situațiile prevăzute de art. 165 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței : Până la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. conținând Declarația privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016,Formular 3, iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1 se vor prezenta documentele suport aferente, respectiv Certificatul eliberat de Administrația Finanțelor Publice precum si Certificatul/ certificatele eliberate de Autoritatiile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca. operatorul economic nu are datorii restante către bugetul de stat sau bugetul/ bugetele locale la momentul prezentării acestora.

Cerința nr. 3

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, tertul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situațiile prevăzute de art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței : Până la data limila de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. conținând Declarația privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016,Formular 4

Cerința nr. 4

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, tertul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situațiile prevăzute de art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței : Până la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. conținând Declarația pe propria răspundere privind ncîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 (formular 5). Nota nr. 1

Până la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participanta în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, tert susținător, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior.

înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE si prin documentația de atribuire.

Nota nr. 2

Prin excepție de la prevederile Notei nr. 1, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreuna cu DUAE, operatorii economici participanti vor prezenta si Angajamentul ferm al terților (după caz), acord de asociere și de subcontracatarc ( după caz). Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. în acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul susținător si subcontractantul nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu funcție de decizie din cadrul autoritatii contractante si a unităților beneficiare, implicate în organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: reprezentanții UAT-urilor în AGA ADI ECO DUNĂREA si membrii comisiei de evaluare

Nota nr. 3

Pentru a asigura verificarea modului de indeplinire a cerinței nr. 1 si a cerinței nr. 4, în conformitate cu Nota nr. 1 de mai sus se vor prezenta documente edificatoare ce conțin informații cu privire la membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al fiecărei entitati implicate în procedura de atribuire, precum si persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestora.

Nota nr. 4

Dovada îndeplinirii obligațiilor de plata a taxelor, impozitelor si contribuțiilor se va face la nivelul societății/ companiei. Dovada îndeplinirii obligațiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul i) figurează cu bunuri (mobile/ imobile) impozabile si/sau ii) are obligația sa solicite înregistrarea fiscala

Nota nr. 5

Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante la data prezentării documentelor, vor fi excluse în confomitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 165 alin. (3) si art. 166 alin. (2) din același act normativ.

Nota nr. 6

Operatorii economici nerezidenti (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscal sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligațiile de plata restante a impozitelor, taxelor si contribuțiilor către bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislația din tara de rezidenta, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori a unui angajament de obținere a acestui document, cel mai târziu până la data semnării contractului.

III.2.1 ,b) Capacitatea dc exercitare a activitatii profesionale

Cerința 1 : Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor, reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare si funcționare al operatorului economic. Certificatul constatator trebuie sa conțină date actuale/ reale la momentul prezentării.

Nota nr. 1:

Până la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participanta în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior.

înainte de atribuirea contractului de achiziție publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE si prin documentația de atribuire.

Nota nr. 2:

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. în cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract.

Nota nr. 3:

Operatorii economici nerezidenti (străini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional în condițiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca operatorul economic este adecvat constituit, ca nu se afla în niciuna din situațiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activilatile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerințele mai sus menționate si reglementările aplicabile în tara de origine/ tara în care operatorul economic este stabilit.

Nota nr. 4:

In cazul participării la procedura cu oferta comuna si in situația în care ofertantul intetioneaza sa subcontracteze parti din contractele subsecvente, cerințele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în condițiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Cerința

Modalitatea de indeplinire

Cerința 1

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la data de începere a contractului, va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banei sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flo\v-ul de prestare a serviciilor in valoare de : 6.087.130 Iei pentru 2 luni de derulare a contractului de operare.

Demonstrarea bonitatii/acesului la resure se realizează prin completarea cerinței corespunzătoare in formularul DUAE din documentația de atribuire. Documentele solicitate pentru susținerea cerinței se prezintă numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

Scrisoare din partea băncilor/ societăți finanțatoare sau alte documente echivalente prin care ofertantul atesta ca deține accesul la o finanțare in valoare de : 6.087.130 lei pentru 2 luni de executare a contractului. Pentru demonstrarea posibilității de acces la resurse financiare necesare derulării contractului pentru primele 2 luni, ofertantul/candidatul poate utiliza, dar fara a se limita, următoarele opțiuni: resurse reale negrevate de datorii care vor fi exclusiv folosite pentru derularea contractului, linii de credit confirmate de banei, alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul.

Disponibilitatea de susținere a contractului, indiferent sub ce forma este dovedita, va trebui sa conțină denumirea contractului, suma si perioada solicitata.

111.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Modalitatea de indeplinire

Cerința 1

Ofertantul trebuie sa probeze ca a prestat în cadrul a maximum 5 contracte servicii similare cu cele care fac obiectul contractului care urmează a 11 atribuit, care includ cel puțin activitatea de colectare și transport a 85.000 tone/an deșeuri municipale și efectuarea unor activități de măturat stradale pentru o suprafață de peste 300.000 mii mp/an (12 luni consecutive), în ultimii 3 ani.

Se va prezenta:

- Pentru a face dovada îndeplinirii cerinței de calificare ofertantul va prezenta contracte și certificate/ documente/ recomandări/ procese verbale de recepție parțiale/ finale (datate, semnate si parafate de către beneficiarul contractului) prin care se confirma prestarea serviciilor similare si din conținutul carora sa rezulte cel puțin informații referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor prestate si cantitatile aferente, perioada în care au fost prestate serviciile similare, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale, într-o perioadă de 12 luni consecutive

Nota 1:

Până la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participând vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participanta în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, tert susținător), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior.

înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea

criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE si prin documentația de atribuire.

Nota nr. 2:

Serviciile indicate în scopul dovedirii experienței similare trebuie sa reprezinte servicii efectiv prestate în perioada menționata, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzătoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, complexitatea si volumul acestora), după caz, autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare nominalizata rezervandu-si dreptul de a solicita referințe oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar si/sau autoritatile competente.

Cerința 2

Informații privind asociații (daca este cazul)

Se va prezenta: Acordul de asociere (formularul 6) încheiat între operatorii economici care se asociaza în vederea depunerii ofertei comune si a execuției contractului.

Nota nr.l:

Acordul de asociere se va prezenta până la data limita de depunere a ofertelor stabilita în anunțul de participare si va trebui sa conțină cel puțin următoarele informații:

 • - asociații sunt responsabili solidar si nelimitat de execuția integrala a contractului, la termen si în condițiile asumate prin acesta;

 • - nominalizarea liderului formal al asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora;

 • - comunicările dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire/executie a contractului se vor face cu liderul asocierii;

 • - partea/ părțile din contract care urmeaza sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte cu referire la activitatile ce revin fiecărui membru al asocierii;

Nota nr.2:

în cazul participării la procedura cu oferta comuna, cerințele privind capacitatea economica, tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerințele de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/partile din contract pe care aceștia o vor executa conform acordului de asociere prezentat

Cerința 3

Informații cu privire la subcontractanti:

în cazul în care parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit vor fi îndeplinite de către unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligația de a preciza partea/ părțile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze.

Operatorii economici vor indica in cadrul DUAE informații cu privire la partea/partile din contract pecare intenționează sa le subcontracteze.

Nota nr.l:

Pana Ia termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participând vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației dc atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participanta în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat) împreuna cu Acordul/ Acordurile de subcontractare, în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior.

înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE si prin documentația de atribuire.

Nota nr.2:

Resursele privind capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor declarați se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza a fi atribuit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de către ofertantul care invoca susținerea din partea subcontractantilor.

Nota nr.3:

Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte informații si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propuși, cu privire la partea/partile din contract pe care aceștia urmeaza sa o/le îndeplinească efectiv.

Cerința nr. 4

Informații cu privire la tertii susținători (daca este cazul):

Operatorul economic are dreptul sa invoce susținerea unui/unor tert/terti în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economica si financiara (formular 7 și 7.1) si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala (formular 8 și 8.1), indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.

Nota nr. 1:

Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participanta în parte (ofertant, ofertant asociat, tert susținător) în care se vor include informațiile cu privire la existenta unei susțineri de terta parte la care se ataseaza angajamentul ferm al terțului susținător/ angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative care probează cele asumate în angajamentul/angajamentele de susținere si prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE si prin documentația de atribuire.

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Modalitatea de indeplinire

Cerința 1

Certificarea conform standardului ISO 9001 sau echivalent, a sistemului de management al calitatii pentru activitățile care fac obiectul contractului

Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare DUAE din documentația de atribuire.

Documentele solicitate pentru susținerea cerinței se prezintă numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, pana la încheierea Raportului Procedurii de atribuire, cf. art.196 alin.(2) din Legea 98/2016 privind Achizițiile Publice, după cum urmeaza: ofertantul trebuie sa

faca dovada implementării unui sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului in conformitate cu SR EN 9001 sau echivalent. Se va prezenta un Certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probează in mod concludent indeplinirea cerinței (de ex: proceduri/manuale de calitate, activitate procedurate, etc.), toate valabile la data limita de depunere a ofertelor. în cazul în care exista asociati, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezintă partea sa de implicare in contract. Se va atașa copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul” după certificat sau, după caz, documentul doveditor.

Cerința 2

Certificarea conform standardului ISO 14001 sau echivalent a sistemului de management al mediului pentru activitățile care fac obiectul contractului

Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare DUAE din documentația de atribuire. Documentele solicitate pentru susținerea cerinței se prezintă numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, cf. art. 196 alin.(2) din Legea 98/2016 privind Achizițiile Publice, după cum urmeaza: ofertantul trebuie sa faca dovada implementării unui sistem de management de mediu pentru activitatile care fac obiectul contractului in conformitate cu SR EN 14001 sau echivalent. Se va prezenta un Certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probează in mod concludent indeplinirea cerinței, toate valabile la data limita de depunere a ofertelor. în cazul în care exista asociati, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezintă partea sa de implicare in contract. Se va atașa copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul” după certificat sau, după caz, documentul doveditor

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                                                       da □ nu 0

III.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Daca da precizați actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:

După caz, menționați care profesie (concurs de soluții)

da □ nu 0

III.3.2) Persoanele juridice au obligația sa indice numele si calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

da □ nu 0

SECȚIUNEA IV: PROCEDURA

IV.l) PROCEDURA DE ATRIBUIRE

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de dcsfasurarc

IV. 1.1.a) Modalitatea de dcsfasurarc a procedurii de atribuire

Offlinc □ On line 0

IV.l.I.b) Tipul procedurii

Licitație dcscliisă0

 • IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de soluții)

  IV.2.1) Criterii de atribuire (după caz, bifați rubrica sau rubricile corespunzătoare sau enumerati criteriile de atribuire )

  o Cel mai bun raport calitate/cost

  • □ criteriile menționate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreuna cu ponderarea sau in ordine descrescătoare a priorității, in cazul in care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile)

  • □ criteriile enunțate in caietul de sarcini, in invitația de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

  Criterii

  Pondere

  Intra in licitație electronica/ rcofertare SEAP

  1. Valoarea cea mai scăzută a contractului pe întreaga perioadă [lei]

  90 %

  Nu 0 Da

  Punctaj maxim 90 pct.

  Pentru valoarea minimă ofertată se va acorda punctajul maxim aferent sub-factorului de evaluare. Pentru altă valoare ofertă, punctajul se va calcula astfel: Pl(n) = [valoare minimă / valoare oferta (n)J x numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu

  2. Nivel de asigurare a protecției mediului                                                          10 %

  Nu 0 Da

  Punctaj maxim 10 pct.

  P2(n) = { 10 x [(capacitatea totala de transport exprimata in mc a autogunoierelor și automăturătoarelor care respecta standardul Euro 6 sau mai ridicat, inclusiv hibrid sau electric) / (capacitatea totala de transport exprimata in mc a autogunoierelor și automăturătoarelor ofertate de participant)] +    [(capacitatea totala

  de transport exprimata in mc a autogunoierelor și automăturătoarelor care respecta standardul Euro 5) / (capacitatea totala de transport exprimata in mc a autogunoierelor ofertate de participant)] + 2 x [(capacitatea totala de transport exprimata in mc a autogunoierelor și automăturătoarelor care respecta standardul Euro 4) / (capacitatea totala de transport exprimata in mc a autogunoierelor și automăturătoarelor ofertate de participant)]} +0[(capacitatea totala de transport exprimata in mc a autogunoierelor și automăturătoarelor sub standardul Euro 4) / (capacitatea totala de transport exprimata in mc a autogunoierelor și automăturătoarelor ofertate de participant)]

  Pentru punctajul maxim ofertat se va acorda punctajul maxim aferent sub-factorului de evaluare. Pentru alt punctaj ofertat, punctajul se va calcula astfel: P2(n) = [punctaj oferta /punctaj maxim (n)J x numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu.

  Pentru punctajul maxim ofertat se va acorda punctajul maxim aferent sub-factorului de evaluare. Pentru alt punctaj ofertat, punctajul se va calcula astfel: P2(n) = [punctaj ofertat / punctaj maxim (n)] x numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu

  Punctajul final pentru fiecare oferta va fi stabilit prin însumarea punctajelor obținute pentru cei 2 factori de evaluare: P = PI + P2

  Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

  (    )              Intra in licitație electronica/reofertare ( y )        Direct proporțional ( \ )        Invers proporțional

  Punctaj maxim component tehnica □□□

  IV.2.2) Sc va organiza o licitație electronica                                                    da □ nu 0

  Daca da, informații suplimentare despre licitația electronica (după caz)

  IV.2.3. "Numele participantilor deja selectați (in cazul unui concurs de soluții restrâns)”

 • IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referința atribuit dosarului de autoritatea contractanta (după caz)

IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract                  da □ nu 0

Daca da,

Anunț de intenție          □        Anunț despre profilul cumpărătorului □

Numărul anunțului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Alte publicări anterioare (după caz) □

Numărul anunțului in JO: odod/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Numărul anunțului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Anunț de intenție

Numărul si data publicării in SEAP

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata ofcrta/candidatura/proicctul sau cererea de participare

ES BG

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

□ □

0

Altele:

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor Online sau offline cu etapa finala de L.E.

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul carcia ofertantul trebuie sa isi mențină oferta durata in zile: 120 (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Recompense si juriu (in cazul unui concurs de soluții)

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                  da □ nu 0

Daca da, numărul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (după caz)

IV.3.8.2) Detalii privind plățile către toti participantii (după caz)

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor fi atribuite câștigătorului sau unuia dintre câștigătorii concursului da □ nu 0

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatca contractanta da □ nu 0

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectați (după caz)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

1V.4.1, Modul de prezentare a propunerii tehnice

Conform secțiunii 3.2. - Conținutul ofertei tehnice, din caietul de sarcini

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Conform secțiunii 3.3. - Conținutul ofertei financiare din caietul de sarcini

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei_____________________________________________________________________________________

Oferta se depune în SEAP și trebuie sa conțină toate documentele solicitate prin Fisa de date a achiziției, completate în mod corespunzător.

In acest sens numai operatorii economici înregistrați in SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta.

Documentele care se transmit prin mijloace electronice trebuie sa fie semnate cu semnătură electronica extinsa.

Oferta nu va conține rânduri inserate, sublinieri, ștersături sau cuvinte scrise peste scrisul inițial. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, se va prezenta o împuternicire. Documentele emise in alta limba decât limba româna, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba româna. Nu se vor folosi prescurtări.

Toate documentele trebuie sa fie valabile la data prezentării lor.

Pentru informații suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SEAP, ofertantii se pot adresa la Agenția pentru Agenda Digitala a României (AADR), tel. 021/303.29.97, fax: 021/305.28.99, e-mail: contact@aadr.ro.

Oferta va cuprinde 3 fișiere separate:

Fișier 1 - Documentul unic de achiziție european DUAE, împreună cu garanție de participare, acord asociere și/sau subcontractare, angajament terți și declarații privind neîncadrearea în prevederile art. 60, 164,165 si 167 din legea 98/2016, si declarațiile privind respectare condițiilor de munca si de mediu ;

Fișier 2 - propunerea tehnica (cf. IV.4.1);

Fișier 3 - propunerea financiara (cf. IV.4.2)

SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

VI.l) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                da □ nu 0

Daca da, precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

VI.2) Contractul/Concursul sc inscric intr-un proicct/program finanțat din fonduri comunitare         da □ nu 0

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finanțare:

Cofinantare                     □

Credite externe cu garanția statului □

Fonduri europene                o       Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila)

Alte fonduri.                      □

VI.3) ALTE INFORMAȚII (după caz)

accesarea DUAE in vederea completării de către operatorii economici interesați se realizează prin acesarea următorului

• link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filte

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Denumire oficiala: Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor

Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,

Localitate: București

Cod postai: 030084

Tara: Romani»

E-mail: officc@cnsc.ro

Telefon:+40 213104641

Adresa Internet

http://www.cnsc.ro

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)

Denumire oficiala:

Adresa:

Localitate:

Cod postai:

Tara:

E-mail:

Telefon:

Adresa Internet (URL)

Fax:

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completațirubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)

In termen de 10 zile incepand cu ziua următoare luării ta cunoștința despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal, conform art. S din Legea nr. 101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care sc pot obține informații privind utilizarea cailor de atac

Denumire oficiala: Compartiment Juridic, Economic, Resurse umane si Administrativ

Adresa:Sos. Buzăului, nr. 3A, corp 2, et.l

Localitate:Braila

Cod postal:810303

Tara:Romania

E-mail:

ecodunareabraila@yahoo.com

Telefon:+40239616060

Adresa Internet (URL): ecodunareabraila.ro

Fax:+40239616060

ANEXA A

ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT

 • I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE

  Denumire oficiala:

  Adresa:

  Localitate:

  Cod postai:

  Tara:

  Punct(e) de contact:

  Telefon:

  In atentia:

  E-mail:

  Fax:

  Adresa Internet (URL):

 • II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBȚINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZIȚIE DINAMIC)

  Denumire oficiala:

  Adresa:

  Localitate:

  Cod postai:

  Tara:

  Punct(e) de contact:

  Telefon:

  In atentia:

  E-mail:

  Fax:

  Adresa Internet (URL):

 • III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE  Denumire oficiala:

  Adresa:

  Localitate:

  Cod postai:

  Tara:

  Punct(e) de contact:

  Telefon:

  In atentia:

  E-mail:

  Fax:

  Adresa Internet (URL):

ANEXA B

INFORMAȚII PRIVIND LOTURILE

LOT NR.

□□□

DENUMIRE

1) DESCRIERE SUCCINTA

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE)

Vocabular principal

Vocabular suplimentar (după caz)

Obiect principal

□□□□-□ □□□□-□

Obiect(e) suplimentar(e)

□□□□-□ □□□□-□

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

3) CANTITATE SAU DOMENIU

Daca se cunoaște, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre}'.             Moneda:

sau intervalul: intre                           si                              Moneda:

(Valoarea se va exprima obligatoriu in moneda in care va fi exprimata valoarea estimata totala)

4) INDICAȚII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU 0 ALTA DATA DE INCEPERE/DE

FINALIZARE (după caz)

Durata in luni: □□ sau in zile: □□□□

5) INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garanția de participare)

Valoarea garanției de participare (numai in cifre)                Moneda:

Utilizați prezenta anexa pentru fiecare lot -

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Dunărea Brăila

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BRĂILA ȘI A ACTIVITĂȚII DE MĂTURAT, SPĂLAT, STROPIRE ȘI ÎNTREȚINERE CĂI PUBLICE ÎN MUNICIPIUL BRĂILA

CAIETUL DE SARCINI

VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI ÎN CONSIDERARE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ÎNAINTE DE A TIPĂRI ACEST DOCUMENT

CUPRINS

SECȚIUNEA 1 INTRODUCERE

 • 1.1          Date generale

 • 1.2         Cadrul legislativ aplicabil

 • 1.2.1       Legislația de mediu privind gestionarea deșeurilor

 • 1.2.2       Legislația în domeniul achizițiilor publice

 • 1.2.3       Legislația în domeniul serviciului de salubrizare

 • 1.3         Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila

 • 1.3.1       Investiții prioritare finanțate prin POS Mediu________________

 • 1.3.1.1     Echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor menajere

 • 1.3.1.2     Echipamente de colectare deșeuri similare din comerț, industrie și instituții

 • 1.3.1.3     Echipamentele de colectare pentru deșeurile din piețele agroalimentare

 • 1.3.1.4     Echipamentele pentru colectarea deșeurilor din parcuri și grădini

 • 1.3.1.5     Echipamente pentru coletarea separată a deșeurilor stradale

 • 1.3.1.6     Echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor voluminoase

 • 1.3.1.7     Echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeuri menajere 11

 • 1.3.1.8      Stația de transfer însurăței

 • 1.3.1.9     Stația de sortare deșeuri reciclabile Ianca

 • 1.3.1.10    Stația de sortare deșeuri reciclabile Vădeni

 • 1.3.1.11    Stația de tratare mecano-biologică Vădeni

 • 1.3.1.12   Depozitul de deșeuri Ianca

 • 1.3.1.13   Depozitul de deșeuri Muchea

 • 1.3.2       Investiții finanțate din alte surse (ale Operatorului de salubrizare)

 • 1.3.3       Obiectivele și țintele obligatorii ale județului Brăila referitoare la valorificarea și

reciclarea deșeurilor

SECȚIUNEA 2 SERVICIILE CARE FAC OBIECTUL DELEGĂRII

 • 2.1     Obiectul caietului de sarcini

 • 2.2    Cerințe organizatorice minimale

 • 2.3    Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare,

 • 2.3.1       Colectarea deșeurilor menajere

 • 2.3.2       Colectarea deșeurilor similare

 • 2.3.3       Colectări ocazionale și servicii suplimentare

 • 2.3.4       Colectarea și transportul deșeurilor din piețe

 • 2.3.5       Colectarea și transportul deșeurilor din parcuri si grădini

 • 2.3.6      Transportul deșeurilor

 • 2.3.7       Obiective urmărite în activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale,

inclusiv a deșeurilor periculoase menajere

 • 2.4 Colectarea deșeurilor abandonate pe domeniul public

 • 2.5 MĂTURATUL, SPĂLATUL ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE ÎN

MUNICIPIUL BRĂILA

SECȚIUNEA 3 -Informații privind oferta

 • 3.1.        Clăuze generale

 • 3.2.        Conținutul ofertei tehnice

 • 3.3. Conținutul ofertei financiare

ANEXE

Anexa 1    Regulamentul serviciului de salubrizare

Anexa 2    Indicatori de performanta pentru serviciul public de salubrizare

Anexa 3    Ariile administrativ teritoriale care fac obiectul procedurii și numărul

locuitori, pentru fiecare zona în parte

Anexa 4 Informații privind sistemul de management integrat al deșeurilor pentru fiecare zona în parte

Anexa 5 Lista punctelor amenajate pe deșeuri menajere și dotarea acestora, pentru fiecare zona în parte

Anexa 6   Deșeuri din piețe - amplasament și recipienți colectare

Anexa 7    Grafic salubrizare stradală Municipiul Brăila

Anexa 8    Lista bunurilor date in administrare de autoritatea contractanta si detaliere

UAT

Anexa 9    Investiții suplimentare ale operatorului de salubrizare

Anexa 10   Lista operatorilor economici si a instituțiilor de la care se vor colecta deșeuri

similare

Anexa 11 Reguli generale

 • 11.1    Definiții

 • 11.2   Scopul serviciilor

 • 11.3   Perioada de mobilizare si Data programata pentru începere

 • 11.4   Legislație, standarde si linii directoare

 • 11.5   Cerințe statutare (inclusiv permise si licențe)

 • 11.6   Personal si instructaj

 • 11.7   Echipamente de colectare

 • 11.8   Vehiculele de colectare și transport

 • 11.9   Operare si întreținere

 • 11.9.1 Punctele de colectare

 • 11.9.2 Recipienți colectare deșeuri

 • 11.9.3 Vehiculele de colectare

 • 11.10  Regimul bunurilor utilizate de operator

 • 11.11  Manipularea deșeurilor

 • 11.11.1 Deșeuri menajere și similare colectate separat

 • 11.11.2 Deșeuri periculoase menajere

11.11.3Deșeuri voluminoase

 • 11.11.4 Deșeuri din piețe

 • 11.11.5 Deșeuri abandonate

 • 11.12  Transportul deșeurilor

 • 11.13  Planul de organizare a activitatii

 • 11.14  încasarea Tarifelor

 • 11.15  întreruperea activității

 • 11.16  Determinări privind compoziția deșeurilor

 • 11.17  Monitorizarea activității de către Autoritatea Contractantă

 • 11.18  Criterii de neconformitate:

 • 11.19 Comunicarea

11.19.1 Comunicarea cu Autoritatea Contractanta

11.19.2Comunicarea cu Clientii

 • 11.20  Identitatea firmei si identificarea personalului

 • 11.21  Echipament de protecție si siguranța

 • 11.22  Sistemul de management calitate/mediu/sanatate ocupationala

 • 11.23  Sistemul informatic si baza de date a operațiunilor

 • 11.24  Cerințe privind raportarea - perioada de operare

 • 11.25  Cerințe privind raportarea înainte de Data de începere

 • 11.26  Ședințe de management al serviciilor

PREAMBUL

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condițiile cuprinse în prezenta documentație ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condițiile proprii de operare ale ofertantului. Ofertanții au obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și să pregătească oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice conținute în această Documentație. Depunerea unei oferte care să NU conțină toate informațiile cerute în termenul prevăzut va putea duce la respingerea ofertei. Nu se va ține cont de nici o exprimare a unei rezerve în oferta cu privire la Documentația de Atribuire. Niciun cost suportat de ofertant pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

SECȚIUNEA 1 INTRODUCERE

 • 1.1    Date generale

Județul Brăila este situat în sud-estul României, având o suprafață de 4766 kmp, ocupând o parte din Lunca Șiretului Inferior, o parte din Câmpia Bărăganului, mici porțiuni din Câmpia Sălcioara și Câmpia Buzăului, iar in partea estică județul Braila cuprinde și Insula Mare a Brăilei. Poziția pe harta României este dată de următoarele coordonate:

-28°si 10’ longitudine estică, punctul extrem fiind comuna Frecăței,

-27° si 5’ longitudine vestică, punctul extrem fiind comuna Galbenu,

-45° si 28’ latitudine nordică, punct extrem fiind comuna Măxineni, -44° si 44’ latitudine sudică, punct extrem fiind Ciocile.

Dintre județele învecinate amintim:

-județul Galați la nord;

-județul Tulcea la est;

-județul Ialomița la sud;

-județul Buzău la Vest.

Din punct de vedere administrativ, județul Brăila cuprinde municipiul Brăila și trei orașe — Făurei, Ianca și însurăței și 40 comune, municipiul Brăila fiind și reședința de județ.

Aria de proiect este reprezentată de unitățile administrativ - teritoriale din județul Brăila, în ultimii ani, populația județului Brăila s-a aflat într-o continuă scădere, ajungându-se de la 362352 locuitori în 2008, la 321212 în anul 2012. Conform datelor statistice curente, populația după domiciliu la 1 iulie 2018 publicată de Institutul Național de Statistică, este de 346.773 persoane (populație după domiciliu) și, respectiv, 294.143 persoane populație rezidentă. Indicatorul utilizat in documentație este populația rezidentă.

La data de 22.06.2009, în Județul Braila a fost înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (denumită în continuare ADI) “Eco Dunărea Brăila“ înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub numărul 20/2009, din care fac parte unitățile administrativ-teritoriale din aria de proiect aferente județului Braila.

Una din principalele responsabilități ale ADI „Eco Dunărea Brăila“ este de a monitoriza execuția contractelor de delegare și de a informa membrii săi asupra supervizării respectării obligațiilor asumate prin contract de către operator, aplicarea de penalizări contractuale conform împuternicirii primite și condițiilor contractuale.

ADI Eco Dunărea Brăila, în numele unităților administrativ teritoriale membre, organizează procedura de achiziție publică pentru atribuirea unui contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila.

Prezentul Caiet de sarcini face parte din documentația de atribuire a contractului de delegare a serviciului de salubrizare pe teritoriul județului Brăila.

 • 1.2    Cadrul legislativ aplicabil

 • 1.2.1 Legislația de mediu privind gestionarea deșeurilor

• Legea nr 211/2011 privind regimul deșeurilor;

 • •  Ordinul Ministrului nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările ulterioare;

 • •  Ordinul Ministrului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare si lista naționala de deșeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deșeuri;

 • •  Ordin 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului nr. 1013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările ulterioare;

 • •  Hotărârea Guvernului nr 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

 • •  Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

 • •  Ordinul Ministrului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

 • •  Ordinul Ministrului 1281/2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

 • •  Ordonanță de urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

 • •  Ordinul Ministrului nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului in special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare in agricultura

 • •  Hotararea Guvernului 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deșeurilor de baterii si acumulatori (cu modificările ulterioare);

 • •  Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;

 • •  OUG 196 /2005(*actualizată*)privind Fondul pentru mediu

 • •  OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, cu toate modificările si completările ulterioare.

 • 1.2.2 Legislația în domeniul achizițiilor publice

 • •   Legea 98/2016 privind achizițiile publice

 • •   HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referiitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • •   Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

 • •   HG 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

 • •   OUG 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice

 • 1.2.3 Legislația în domeniul serviciului de salubrizare

 • •  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată;

 • •  Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată ;

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile si fundațiile, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005;

 • •  Hotararea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

 • •  Hotărârea de Guvern 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotararea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificările și completările ulterioare

 • •  OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire si dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene si care aproba Normele pentru constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului IID, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • •  Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • •  Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • •  Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

 • •  Ordinul ANRSC nr. 379/2018 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sancționare a abaterilor de la reglementările emise in domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala (ANRSC);

 • •   OUG 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Pentru situațiile neacoperite de prezenta documentație de atribuire se aplică reglementările în vigoare la data licitației (legislație privind protecția muncii, legislație în domeniul asigurărilor sociale, legislație privind regimul substanțelor periculoase, legislație in domeniul situațiilor de urgenta si PSI, etc.).

 • 1.3 Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila

Investițiile care au fost realizate, sau urmează a fi realizate în cadrul Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din județul Brăila, necesare atingerii obiectivelor și țintelor proiectului pot fi grupate în două mari categorii:

 • •  Investițiile prioritare finanțate prin POS Mediu;

 • •   Investițiile care urinează a fi finanțate din alte surse (ex. operatori de salubrizare).

Odată cu implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, județul Brăila va fi împărțit în 3 zone de colectare, aferente celor 3 infrastructuri de gestionare a deșeurilor care urmează a fi realizate: stația de transfer însurăței, stația de sortare deșeuri reciclabile și depozitul de deșeuri conform de la Ianca, stația de sortare și stația de tratare mecano-biologică de la Vădeni.

în figura de mai jos sunt prezentate zonele de colectare aferente județului Brăila:

Investițiile prioritare finanțate prin proiect pot fi grupate astfel:

 • •  echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor menajere, a deșeurilor stradale, a deșeurilor din parcuri și grădini, a deșeurilor din piețe agroalimetare, a deșeurilor voluminoase, a deșeurilor periculoase din deșeuri menajere;

 • •   stația de transfer de la însurăței ;

 • •   stațiile de sortare deșeuri reciclabile Vădeni și Ianca;

 • •  stația de tratare mecano-biologică Vădeni;

 • •  închiderea depozitului neconform de la Ianca ;

 • •  construcție depozit de deșeuri conform Ianca;

 • 1.3.1.1 Echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor menajere

Colectarea deșeurilor se va realiza în sistem selectiv, bazat pe 4 fracții: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și residual.

Pentru zonele de blocuri din mediul urban vor fi amenajate puncte de colectare, câte un astfel de punct la fiecare bloc cu regim de înălțime de până la P+4, dotat cu containere de 1,1 mc atât pentru rezidual ( 2 bucăți) , cât și pentru reciclabil ( 3 bucăți), în timp ce pentru blocurile înalte (peste P+4), va exista câte un punct de colectare pentru fiecare scară a blocului dotat cu containere de 1,1 mc( 3 bucăți) pentru deșeuri reciclabile, iar deșeurile reziduale se vor colecta în camera specială existentă de la parterul fiecărei scări unde vor fi amplasate pubele de 240 litri.

Pentru gospodăriile individuale din mediul urban, sunt prevăzute câte două pubele de 120 litri-una pentru deșeurile din plastic/metal și una pentru colectarea deșeurilor reziduale. Celelalte două fracții-hârtie/carton și sticlă -vor fi colectate în cadrul unor puncte de colectare selectivă cu 2 containere de 1,1 mc.

*

în mediul rural vor fi amenajate puncte de colectare selectivă pe 3 recipiente de 1,1 mc: hârtie /carton , plastic/metal și sticlă, în timp ce în fiecare gospodărie deșeurile reziduale vor fi colectate în pubele de 60 litri. De asemenea sistemul va conține și o componentă de compostare individuală a deșeurilor biodegradabile în gospodării, asigurăndu-se recipiente pentru fiecare gospodărie din mediul rural.

Deșeurile reziduale din zona 1-Muchea vor fi transportate o parte la stația de tratare mecano-biologică de la Vădeni, iar o parte la depozitul conform de la Muchea. Pentru zona 2-lanca deșeurile reziduale sunt transportate direct la depozitul conform Ianca realizat prin proiect, iar pentru zona 3-însurăței deșeurile ajung tot la depozitul conform Ianca, dar prin intermediul stației de transfer însurăței.

Deșeurile reciclabile din zona 1 colectate separat vor fi transportate la stațiile de sortare deșeuri reciclabile de la Vădeni (investiție realizată prin proiect), partea valorificabilă transferată spre centrele de colectare/reciclare, iar refuzul de la sortare - transferat către depozitul de la Muchea. Pentru zona 2 de colectare, deșeurile reciclabile sunt colectate și transportate spre stația de sortare deșeuri reciclabile de la Ianca. Deșeurile reciclabile din zona 3 de colectare sunt direcționate spre stația de sortare deșeuri reciclabile de la Ianca prin intermediul stației de transfer însurăței.

Deșeurile biodegradabile generate de populația din mediul rural vor fi compostate în gospodăriile proprii care vor fi dotate cu unități de compostare individuale. Prin proiect au fost achiziționate 41008 de astfel de unități, fiecărui UAT din mediul rural fiindu-i repartizat un anumit număr de unități de compostare în funcție de numărul de gospodării. Predarea unităților de compostare individuale către populație se va face de către fiecare UAT.

 • 1.3.1.2 Echipamente de colectare deșeuri similare din comerț, industrie și instituții

La nivelul județului Brăila situația în ceea ce privește echipamentele de colectare deșeuri similare din comerț, industrie și instituții este următoarea:

Recipiente de colectare

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Total

Urban

Rural

Urban

Rural

Rural

Urban

Rural

Pubela 120 1

549

504

72

783

480

621

1767

Pubela 240 1

1750

360

121

476

319

1871

1155

Container 1,1 mc

505

30

32

45

37

537

112

Gestionarea deșeurilor similare din comerț, industrie și instituții se va face similar cu gestionarea deșeurilor menajere generate și colectate de pe raza județului Brăila.

 • 1.3.1.3 Echipamentele de colectare pentru deșeurile din piețele agroalimentare

Deșeurile din piețe vor fi colectate în containere de 1,1 mc fiind necesare câte 3 containere la fiecare 3000 mp de piață (2 pentru deșeuri biodegradabile și unul pentru restul deșeurilor).

Deșeurile din piețele agroalimentare sunt transportate la stația de tratare mecano-biologică Vădeni pentru zona 1, iar cele colectate din zona 2 și 3 sunt transportate la depozitul de la Ianca, (pentru zona 3 prin intermediul stației de transfer însurăței).

 • 1.3.1.4 Echipamentele pentru colectarea deșeurilor din parcuri $i grădini

Deșeurile din parcuri și grădini vor fi colectate doar din mediul urban, datorită faptului că în mediul rural sunt puține parcuri și de mici dimensiuni, cantitățile de deșeuri de acest tip generate fiind neglijabile.

Pentru stabilirea necesarului de recipiente s-a considerat că vor fi amplasate câte 10 coșuri de gunoi de 50 1 la fiecare km de alei de parc precum și 4 pubele de 240 1/ 1 ha pentru deșeuri reziduale și 2 containere de 1,1 mc/1 ha pentru deșeuri biodegradabile.

Pentru parcurile mari unde se strâng cantități considerabile de deșeu „ verde” (compus din frunze și ramuri), în locul containerelor de 1,1 mc pentru deșeuri biodegradabile se recomandă containere de 18 mc ce pot fi transportate cu autocamioane asemănătoare celor lung-curier.

Recipiente de colectare

Mun Brăila

Oraș Ianca

Container 1,1 mc deșeu biodegradabil

26

3

Pubelă 240 1 deșeu rezidual

120

3

Container 1 8 mc

3

0

1.3.1.5 Echipamente pentru coletarea separată a deșeurilor stradale

Deșeurile stradale se impart în 2 categorii :

-deșeuri mixte ( colectate în coșurile de gunoi) pentru care sunt necesare :

- 10 coșuri de gunoi de 50 litri la 1 km de stradă în zonele dens populate ( zone de blocuri) și

-5 coșuri de gunoi de 50 litri la 1 km de stradă în zonele slab populate ( zona de case).

-deșeurile măturate manual sau mecanizat (majoritar inerte: praf, pământ și eventual biodegradabile -crengi, frunze) pentru care sunt necesare : 4 pubele de 240 litri la 1,5 km de străzi asfaltate secundare (necolectabile cu auto-maturătoare).

Recipiente

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Total

Urban

Rural

Urban

Rural

Rural

Urban

Rural

Cos de gunoi

50 1

1500

259

83

388

248

1583

895

Pubela 240 1 deșeu stradal

148

128

44

200

128

192

456

Operatorul de salubrizare delegat în cadrul prezentei proceduri va realiza măturarea manuală și mecanizată a deșeurilor stradale de pe raza Municipiului Brăila.

 • 1.3.1.6 Echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor voluminoase

Colectarea deșeurilor voluminoase de pe raza județului Brăila se va face prin campanii regulate din poartă în poartă desfășurate de operatorul de salubrizare. Deșeurile voluminoase vor fi transportate către stația de sortare de la lanca și Vădeni ( dotate cu 2 containere de 18 mc pentru fiecare stație de sortare ) și spre stația de transfer de la însurăței ( dotata cu 2 containere de 18 mc). Containerele vor fi puse la dispoziție prin proiect.

Sortarea deșeurilor voluminoase în cadrul acestor puncte de colectare revine operatorilor instalațiilor respective. După sortare, operatorii stațiilor de transfer și stațiilor de sortare vor transporta deșeurile voluminoase valorificabile la operatori autorizați care realizează activități de valorificare, deșeurile nevalorificabile fiind transportate la unul din cele două depozite în vederea eliminării.

 • 1.3.1.7 Echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeuri menajere

Deșeurile periculoase din deșeuri menajere se vor colecta prin campanii periodice desfășurate de către operatorul de salubrizare. Deșeurile periculoase vor fi colectate de operatorul de salubrizare prin intermediul a două mașini de transport deșeuri periculoase puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă. Deșeurile periculoase se vor transporta la un spațiu de stocare temporară autorizat și operat de către delegat, dotat cu recipienți/containere în număr suficient pentru stocare temporară, de unde ulterior deșeurile periculoase valorificabile vor fi transportate de către operatorul de salubrizare la operatorii autorizați care realizează activități de valorificare, iar deșeurile nevalorificabile se vor transporta la instalații autorizate în vederea eliminării.

 • 1.3.1.8 Stația de transfer însurăței

Prin Proiect s-a construit o stație de transfer în localitatea însurăței, care va deservi zona 3 de colectare. în stația de transfer însurăței se vor recepționa deșeurile menajere, inclusiv deșeurile reciclabile colectate separat, compactarea deșeurilor menajere (deșeurile reciclabile nu se vor compacta pentru o sortare mai ușoară a deșeurilor reciclabile), transferul spre stația de sortare lanca a deșeurilor reciclabile separat și spre depozitul conform de la lanca a deșeurilor reziduale. în stația de transfer însurăței vor ajunge și deșeurile stradale, deșeurile din piețe agroalimentare, care se vor stoca temporar pe amplasament și ulterior direcționate spre depozitul conform de la lanca. Fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri voluminoase), colectate prin campanii periodice din poartă în poartă se vor recepționa la stația de transfer însurăței, sortarea acestora, depozitarea temporară pe amplasament și eliminare/valorificare se va face prin operatori economici autorizați pentru desfășurarea acestor activități.

Caracteristicile tehnice ale stației de transfer deșeuri reciclabile sunt:

-stația este automată;

-capacitate 5000 to/an, deșeurile sunt descărcate pe la partea superioară printr-o pâlnie de alimentare, linie de compactare cu cap fix de presare (90 mc/h);

-sistem de siftare prevăzut cu 3 containere și 3 containere de rezervă;

-operarea stației de transfer este realizată de 6 angajați la un singur schimb de 8 ore.

-echipamente pentru transportul acestor containere la depozitul conform și stația de sortare deșeuri reciclabile lanca.

în cadrul stației de transfer au fost prevăzute și zone pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase.

Stadiu execuție - finalizata.

 • 1.3.1.9 Stația de sortare deșeuri reciclabile Ianca

Stația de sortare Ianca va gestiona deșeurile reciclabile generate în zona 2 și zona 3, având o capacitate de 5000 tone/an. Caracteristicile tehnice ale stației de sortare Ianca sunt următoarele:

-grad mediu de mecanizare;

-input deșeuri reciclabile transportate de la însurăței, în containere de transport lung, sau cu autospeciale din zona 2 Ianca;

-îndepărtarea materialelor ce pot afecta funcționarea instalației de sortare, refuzul selectat se depozitează în containere;

-deșeurile reciclabile rămase după prima selectare se încarcă prin împingere cu un minitractor cu lamă în cuva de alimentare;

-sistem de alimentare cu șnec pentru alimentarea benzii elevatoare, prevăzută cu praguri și asigură preluarea deșeurilor reciclabile de la cota -1,5 și deversarea la cota + 5 în cuva desfăcătorului de saci, banda de sortare;

-sistem de deferare magnetică sau electromagnetică cu bandă și un container de colectare;

-selectarea manuală pe bandă, depozitarea fracției selectate sub estacada benzii de selectare în containere prevăzute cu roți;

-transport la presa de balotare;

-banda de sortare va avea refuz de sortare într-o ghenă ce alimentează un buncăr de refuz;

-refuzul va fi preluat din buncăr și transportat prin intermediul unei benzi elevatoare și deversat în sistemul de compactare ce alimentează containerele speciale de transport Ia depozitare finală;

-baloții realizați se depun în spații special amenajate;

-descărcarea containerelor în presa de balotare se face automat;

-transportul baloților se face cu motostivuitoare cu brațe apucătoare.

Structura constructivă-intrarea și ieșirea-includ puncte de acces, zona de sortare, zona de stocare-pentru stocarea fracțiilor reciclabile.

-funcționare 260 zile/an;

 • - 1 schimb de 8 ore din care 1 oră curățenie;

-personal necesar 21;

Stadiu execuție - finalizata.

 • 1.3.1.10      Stația de sortare deșeuri reciclabile Vădeni

Stația de sortare Vădeni are o capacitate de sortare de 30000 tone/an.

-grad mediu de mecanizare, sortare manuală, doar metalele se sortează magnetic;

 • - 2 linii de sortare;

-alimentarea se face automat (buncăr cu șnec alimentator, bandă transportoare, prelucrare mecanică primară de tip sortare granulometrică);

-sortarea fracțiilor: hârtie, carton, PET, plastic, sticlă, lemn;

-separarea metalelor feroase și a metalelor neferoase ( bandă magnetică sau bandă electromagnetică de deferare cu descărcarea direct în container, agregat cu separare automată cu curent Eddy sau jet de aer comprimat);

-transportul fracțiilor sortate la instalațiile de balotare se realizează manual cu containere împinse de oameni;

-balotarea tuturor fracțiilor prin utilizarea mașinilor semiautomate ( încărcare manuală și descărcare automată) și mașini de prelucrare primară a unor fracții ( sfarâmator de sticlă, găuritor de PET);

-refuzul de sortare la instalația de compactare în containere se realizează mecanizat pe benzi transportatoare;

-transportul baloților și a containerelor de refuz se realizează mecanizat;

-structura constructivă: platformă de descărcare-acoperită cu pereți laterali, din beton cu posibilitate de spălare; hala de sortare -construcție metalică închisă cu panouri multistrat, pardoseală din beton cu finisaj din beton auto-nivelant, acoperire multistrat, înălțimea minimă liberă de 6 m, prevăzută cu ferestre și iluminatoare pentru utilizarea luminii diurne; platformă de stocare materii prime și materiale reciclabile -anexă a halei de sortare, păstrarea baloților de materii sortate, betonată, acoperită și cu pereți laterali, curățat și spălată zilnic, hală de prelucrare refuz (buncăr de primire refuz, bandă de alimentare, presă de încărcare a containerelor și containerelor de refuz);

-260 zile de funcționare;

-1 schimb de 8 ore din care 1 oră se face curățenia;

-personal necesar 65.

-sticla care se colectează în sistem nu intră pe banda de sortare.

Stadiu execuție - finalizată.

 • 1.3.1.11 Stația de tratare mecano-biologică Vădeni

Stația de tratare mecano-biologică are o capacitate de 26000 tone/an, în care se realizează o descompunere aerobă a deșeurilor reziduale care vor intra în flux;

- pretratare mecanică -buncăr de recepție, utilaj de rupere a pungilor și sacilor, ciur rotativ;

-benzi transportoare;

-separatoare magnetice;

-moară pentru mărunțire deșeuri;

-moară pentru finisare compost;

-ciur vibrator;

-6 biocelule cu dimensiunile în plan 10x20 m cu insuflare de aer la baza stratului de deșeuri supuse fermentării (5 pentru fracția biodegradabilă, iar una va composta fracția organică);

-în stația de tratare mecano-biologică intră deșeurile verzi din parcuri și grădini și deșeul rezidual colectat de la populație;

-60% din deșeurile reziduale prezintă fracția biodegradabilă care intră în stația de tratare mecano-biologică;

-fermentarea accelerată în hala de fermentare închisă(adiție de aer, instalație de apă, omogenizarea deșeurilor supuse fermentării la umplerea celulelor și în spațiile destinate maturării, iar deșeurile biostabilizate vor continua procesul de maturare chiar și în depozitul de deșeuri unde sunt utilizate pentru acoperiri zilnice);

-platforma de compostare a deșeurilor verzi pentru prepararea compostului fin cu moară pentru finisarea compostului, ciur cu ochiuri mici 10-15 mm, benzi transportoare mobile.

-după tratarea în biocelulă, materialul rezultat va fi supus maturării în cadrul platformei special amenajate în stația MBT Vădeni.

Stadiu execuție - finalizată

 • 1.3.1.12      Depozitul de deșeuri Ianca

Depozitul Ianca va deservi populația din zonele de colectare 2 si 3 având o capacitate proiectată de 285.805 tone/248.526 mc, din care prima celulă 83211 tone/72.500 mc.

Suprafața primei celule 1,17 ha, suprafața totală de depozitare inclusiv stația de sortare 7,75 ha.

Structura constructivă: zona de depozitare a deșeurilor, zona tehnică: cântărire, recepție sortare și expediție deșeuri reciclabile, circulația autocamioanelor, zona de spălare roți, clădire administrativă, laborator și stație meteo, parcare personal, zonă stație mobilă de carburanți, zonă de intervenție utilaje, canalizare interioară și exterioară, post transformare, generator curent electric, alimentarea cu apă de la rețeaua care leagă orașul Ianca de Șutești, stație de epurare ape uzate menajere, toalete ecologice mobile, zona de retenție a levigatului (rețea de colectare Ievigat, colectare ape uzate din spațiul tehnic, bazin de retenție și pompare ievigat capacitate 15 mc, concentratul colectat într-un bazin separat, stație de epurare Ievigat și apă reziduală tehnologică cu capacitate de 2,8 mc/zi), zonă de retenție ape pluviale (bazin de retenție și evaporație cu capacitate de 4800 mc, separator de hidrocarburi pentru pretratarea apelor pluviale), drumuri de incintă, paltforme tehnice, parcări. Asigurarea utilităților: alimentarea cu energie electrică, rețele electrice de incintă, alimentarea cu apă, conductă colectare Ievigat, bazin de retenție Ievigat, stație de epurare Ievigat, stație de epurare ape uzate menajere, rețea de canalizare ape uzate menajere, rețea de canalizare ape pluviale colectate de pe platforma zonei tehnice, bazin de retenție și evaporație, separator de hidrocarburi, apă caldă produsă prin intermediul a doua cazane de 200 kW, 1 boiler pentru încălzirea apei de uz menajer și un vas de expansiune pentru sistemul de încălzire de 300 1 ; garaj, împrejmuire gard de 1310 m lungime, amenajare zonă verde, amenajare perdea vegetală în suprafață de 16700 mp.

Sistem de impermeabilizare: barieră geologică construită cu grosimea de 0,5 m, PEID, geotextil de protecție, strat drenant cu grosime 0,5-0,75 m, conducte de drenaj și colectare din PEID, geotextil de separație.

-zile de funcționare -260

-1 schimb de 8 ore din care 1 oră curățenie.

Stadiu execuție - finalizata.

Programul de funcționare a instalațiilor este de 8 ore/zi, activitatile desfasurandu-se intr-un singur schimb.

 • 1.3.1.13      Depozitul de deșeuri Muchea

în județul Brăila în prezent funcționează un depozit confom pentru gestionarea deșeurilor municipale, situat în localitatea Muchea, administrat de SC TRACON SRL Brăila

Depozitul conform de la Muchea va fi integrat în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila.

Capacitatea totală a depozitului Muchea este de 1.668.800 mc, funcționează din 2002, împărțit în 4 celule din care prima celulă cu capacitatea proiectată de 434000 mc și suprafața de 3,1 ha a fost exploatată pana în 2010. Din trim III 2010 s-a dat în folosință celula nr 2. Depozitul este proiectat să funcționeze până în anul 2026.

 • 1.3.2         Investiții finanțate din alte surse (ale Operatorului de salubrizare)

Investițiile prioritare care vor fi realizate de către viitorul Operator sunt grupate după cum urmează:

 • •  Recipienți pentru colectarea deșeurilor Echipamente de colectare și transport a deșeurilor municipale (autogunoiere și alte vehicule specializate) se vor pune la dispoziție de către operatorul care va câștiga licitația, cu excepția celor pentru transportul deșeurilor periculoase din deșeuri menajere, care sunt puse la dispoziție prin proiect.

 • •   Utilaje și echipamente specifice pentru efectuarea activității de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice.

Detalii sunt prezentate în anexa 9.

Echipamente de colectare și transport a deșeurilor (mașini)

Mașinile pentru colectarea deșeurilor menajere, similare, stradale (stradale doar în municipiul Brăila) vor fi asigurate de către operatorul de salubrizare care va asigura colectarea și transportul deșeurilor în zonele respective.

Ofertantul va propune numărul estimat al echipamentelor de transport deșeuri menajere după propriile calcule. Ofertantul va ține cont de necesitatea asigurării unor mașini de colectare și transport al deșeurilor distinct pentru colectarea și transportul deșeurilor de la utilizatorii casnici, respectiv mașini separate pentru colectarea și transportul deșeurilor de la utilizatorii non-casnici. Mașinile vor fi inscripționate corespunzător, astfel încât să se poată identifica ușor mașinile care colectează deșeurile pentru fiecare categorie de utilizator (casnic, respectiv non-casnic).

 • 1.3.3  Obiectivele și țintele obligatorii ale județului Brăila referitoare la valorificarea și reciclarea deșeurilor

Obiectivele și țintele anuale (procentuale și cantitative) pe care trebuie să le atingă județul Brăila cu privire la gestionarea deșeurilor, în conformitate cu cerințele legale în vigoare, sunt următoarele:

 • a) Obiective și ținte anuale privind deșeurile de ambalaje (conform Directivei pe ambalaje și Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje)

Ținte privind valorificarea/reciclarea deșeurilor de ambalaje pentru județul Brăila (Aneaxa 3 la OUG 196/2005)

Anul

Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de material "1) (%)

Obiectiv global de valorificare prin reciclare (%)

Obiectiv global de valorificare sau incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie (%)

Hârtie /Carton

Plastic

Sticla

Metal

Aluminiu

Lemn

Total

Din

care pentru

PET

2019-2022

(inclusiv)

60

22,5

55

50

20

15

55

60

Anul 2023

65

35

57

60

30

20

60

65

Anul 2024

70

40

60

65

40

20

60

65

începând cu anul 2025

75

50

65

70

50

25

65

70

 • b) Obiectivul privind colectarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic si sticla, ca procentaj din cantitatea totala generata de deșeuri de hârtie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale, conform Anexei 7 din Legea 211/2011:

 • -  40% pentru anul 2019;

 • -  50% pentru anul 2020;

60% pentru anul 2021;

 • -  70% pentru anul 2022 și următorii ani;

 • a) Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p) din OUG 196/2005 (Anexa 6 la OUG 196/2005).

SECȚIUNEA 2 SERVICIILE CARE FAC OBIECTUL DELEGĂRII

 • 2.1 Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de salubrizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activității și care sunt în vigoare.

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare.

Serviciile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, respectiv a procedurii de atribuire asa cum sunt ele menționate in Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată în 2014 sunt:

 • (1) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • (2) Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice pe aria administrativ teritorială a municipiului Brăila ;

  • 2.2 Cerințe organizatorice minimale

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în Anexa 2 a Caietului de sarcini;

 • d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a serviciului de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza unităților administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea tuturor categoriilor de deșeuri care fac obiectul contractului și lăsarea în stare de curățenie a spațiilor destinate depozitării recipienților de colectare;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare si Ia reducerea cantitatilor de deșeuri eliminate prin depozitare, prin creșterea proporționala a cantitatilor de deșeuri reciclabile/valorificate din cantitatea totala de deșeuri colectate, in conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. p) din OUG196/2005;

 • h) înlocuirea recipienților de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • i) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • j) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • k) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • l) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente și Delegatarului, conform reglementărilor în vigoare;

 • m) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • n) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • o) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • p) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al Operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului (Anexa 1 la Caietul de sarcini), precum și în Anexa 11 la prezentul Caiet de sarcini.

Indicatorii de performanță și evaluare ai Activităților care fac obiectul delegării sunt cuprinși în Anexa 2 la Caietul de sarcini.

Specificațiile tehnice și condițiile care derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului, precum și condițiile de realizare a reparațiilor, a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, cu specificarea modului de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator sunt prezentate \n Anexa 11 la prezentul Caiet de sarcini.

 • 2.3 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare,

provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2.3.1 Colectarea deșeurilor menajere

Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor menajere , inclusiv a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în ariile administrativ-teritoriale care fac obiectul procedurii (conform Anexei 3 la prezentul Caiet de sarcini).

Operatorul are obligația de a prezenta tarife distincte pentru colectarea si transportul deșeurilor conform Legii 211/2011, art.17, alin. 1 lit.c.

Cantitățile estimate de deșeuri a fi generate anual pe categorii de deșeuri în cele 3 zone sunt prezentate în Anexa 4 la prezentul Caiet de sarcini.

Colectarea deșeurilor menajere de Ia populație se va realiza astfel:

a) în mediul urban (municipiul Brăila, orașul Ianca, Făurei și însurăței)

 • 1. Zona de case

deșeurile menajere reziduale - din poartă în poartă - 1 pubelă de 120 litri/gospodărie

deșeuri reciclabile de plastic/metal - din poartă în poartă - 1 pubelă de 120 litri/gospodărie

deșeuri reciclabile de hârtie /carton - din poarta in poarta, cu asigurarea de către operator a sacilor de colectare de 120 I,

deșeuri reciclabile de sticlă - în puncte de colectare în container de 1,1 mc

deșeuri biodegradabile (deșeuri vegetale) pentru mun. Brăila - in saci de colectare asigurați de utilizatori.

Punctele de colectare vor fi dotate cu 2 containere de 1,1 mc (1 container pentru sticlă și 1 container pentru hârtie/carton, pentru cantități excedentare), iar la un punct de colectare vor fi arondate 50 de gospodării.

 • 2. Zona de blocuri de până la P+4

Deșeuri menajere reziduale - în puncte de colectare ( un punct la fiecare bloc) în 2 containere de 1,1 mc;

deșeuri reciclabile de hârtie /carton - în puncte de colectare (un punct la fiecare bloc) în 1 container de 1,1 mc;

deșeuri reciclabile de sticlă - în puncte de colectare (un punct la fiecare bloc) în 1 container de 1,1 mc;

deșeuri reciclabile de plastic/metal - în puncte de colectare (un punct la fiecare bloc) în 1 container de 1,1 mc;

 • 3. Zona de blocuri cu regim de înălțime de peste P+4

Deșeuri menajere reziduale - în camera specială existentă la parterul fiecărei scări de bloc -în 5-^-7 pubele de 240 litri (numărul pubelelor va fi stabilit in perioada de mobilizare);

deșeuri reciclabile de hârtie /carton - în puncte de colectare la fiecare scară de bloc în 1 container de 1,1 mc;

deșeuri reciclabile de sticlă - în puncte de colectare la fiecare scară de bloc în 1 container de 1,1 mc;

deșeuri reciclabile de plastic/metal - în puncte de colectare la fiecare scară de bloc în 1 container de 1,1 mc.

 • b) în mediul rural

 • -  deșeurile menajere reziduale - din poartă în poartă în pubele de 60 litri;

 • -  deșeurile reciclabile - pe doua fracții (hârtie/carton, plastic/metal,) din poarta in poarta, cu asigurarea de către operator a sacilor de colectare de 120 1.

 • -  deșeurile din sticla- in puncte de colectare

Pentru mediul rural punctele de colectare vor fi dotate cu 3 containere de 1,1 mc ( 1 container pentru sticlă, 1 container pentru hârtie/carton pentru cantități excedentare, 1 container pentru plastic/metal pentru cantități excedentare). Un punct de colectare va deservi 250 de persoane, iar amplasarea acestora se va face prin grija fiecărui UAT din mediul rural.

Frecvența de colectare a deșeurilor, stabilită de Autoritatea Contractantă, este după cum urmează:

 • a) în mediul urban mare-municipiul Brăila

/. Zona de case

 • - deșeurile menajere reziduale - 1 dată/săptămână;

 • - deșeuri reciclabile de plastic/metal - 2 ori /lună*, din poarta in poarta;

 • - deșeuri reciclabile de hârtie /carton - 2 ori/lună*, din poarta in poarta, cu asigurarea

de către operator a sacilor de colectare si din punctele de colectare, pentru cantități excedentare;

 • - deșeuri reciclabile de sticlă - o dată /lună* in puncte colectare.

 • - deșeuri biodegradabile din curți și grădini - din poartă în poartă o dată pe lună cu

asigurarea de către utilizatori a sacilor de colectare.

 • 2. Zona de blocuri cu regim de înălțime de până la P+4 si inclusiv

 • - deșeuri menajere reziduale -7 ori/săptămână

 • - deșeuri reciclabile de plastic/metal - 2 ori/săptămână*.

 • - deșeuri reciclabile de hârtie /carton - 2 ori/săptămână*;

- deșeuri reciclabile de sticlă - o dată pe săptămâna în perioada 01.05+30.09 a anului, -de două ori pe lună în restul anului* ;

în final, frecvența de colectare a deșeurilor reciclabile presupune o colectare de 5ori/săptămână.

 • 3. Zona de blocuri de peste P+4

deșeuri menajere reziduale - de 7 ori/săptămână ;

 • -  deșeuri reciclabile de hârtie/carton - de 2 ori/săptămână*:,

 • -  deșeuri reciclabile de plastic/metal - de 3 ori/săptămână*;

 • -  deșeuri reciclabile de sticlă - o dată pe săptămâna în perioada 01.05+30.09 a anului, -de două ori pe lună în restul anului* ;

în final, frecvența de colectare a deșeurilor reciclabile presupune o colectare de 6 ori/săptămână.

* Zilele in care se va face colectarea fracțiilor separate de deșeuri reciclabile de plastic/metal, hartie/carton si sticla nu se vor suprapune.

 • b) în mediul urban mic-orașele Ianca, Făurei și însurăței

/. Zona de case

 • - deșeurile menajere reziduale - 1 dată/săptămână;

 • - deșeuri reciclabile de plastic/metal - 2 ori /lună, din poarta in poarta;

 • - deșeuri reciclabile de hârtie /carton - 2 ori/lună, din poarta in poarta, cu asigurarea

de către operator a sacilor de colectare si din punctele de colectare, pentru cantități excedentare;

 • - deșeuri reciclabile de sticlă - o dată /lună in puncte colectare.

2. Zona de blocuri cu regim de înălțime de maxim P+4

 • - deșeuri menajere reziduale -5 ori/săptămână**

 • -  deșeuri reciclabile de hârtie/carton - de 2 ori/săptămână*;

 • -  deșeuri reciclabile de plastic/metal - de 2 ori /săptămână;*

 • -  deșeuri reciclabile de sticlă - de două ori pe lună în perioada 01.05+30.09 a anului, o dată pe lună în restul anului*;

**Pentru orașul Ianca,vinerea si duminica vor fi luate luate în calcul ca zile lucratoare, sambata va fi una din zilele libere;

 • c) în mediul rural

Deșeuri menajere reziduale - 1 dată/saptamana din poarta in poarta;

deșeuri reciclabile de hârtie /carton - 1 dată /lună din poarta in poarta, cu asigurarea de către operator a sacilor de colectare si din punctele de colectare, pentru cantități excedentare;

deșeuri reciclabile de sticlă - 1 dată/lună din puncte de colectare;

deșeuri reciclabile de plastic/metal - 1 dată /lună din poarta in poarta, cu asigurarea de către operator a sacilor de colectare si din punctele de colectare, pentru cantități excedentare.

Pentru UAT-urile din Insula Mare a Brăilei deșeurile reziduale se colectează o dată la două săptămâni din poarta in poarta, iar cele reciclabile vor fi colectate din poartă în poartă cu asigurarea de către operator a sacilor de colectare, o dată la două săptămâni.

 • d) unități sanitare cu paturi, grădinițe, creșe, unități de alimentație și cazare - zilnic

Ofertanții vor propune un grafic de colectare pentru deșeurile menajere, atât în mediul urban cât și în mediul rural, cu respectarea frecvenței de colectare impusă prin prezentul caiet de sarcini. Zilele pentru colectarea deșeurilor reciclabile vor fi stabilite în fiecare UAT , de preferință să nu se suprapună cu zilele în care se realizează colectarea deșeurilor reziduale, cu excepția zonelor de blocuri din mediul urban. După semnarea contractului de delegare, acest grafic va fi avizat de Autoritatea Contractantă și de Consiliul Județean Braila, după corelarea cu programul de funcționare al instalațiilor de tratare a deșeurilor (stația de transfer, stații de sortare, TMB și depozitele de deșeuri).

Operatorul va respecta graficul stabilit de colectare a deșeurilor municipale, în funcție de solicitări și de situațiile reale din teren. In cazul in care cantitatea de deșeuri colectata este mai mica sau mai mare decât cantitatea estimata, părțile vor conveni modificarea graficului de prestare, fara a se putea invoca culpa vreuneia din parti.

Operatorul va trebui să asigure colectarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic si sticla, ca procentaj din cantitatea totala generata de deșeuri de hârtie, metal, plastic si sticla din deșeurile municipale, conform Anexei 7 din Legea 211/2011:

 • - 40% pentru anul 2019;

 • - 50% pentru anul 2020;

 • - 60% pentru anul 2021;

 • - 70% pentru anul 2022 și următorii ani;

Operatorul va trebui sa aplice metode performantede management pentru realizarea Obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p) din OUG 196/2005, (Anexa 6 la OUG 196/2005)

Totodată, Operatorul are obligația de a ține o evidență foarte exactă a cantităților colectate, pe UAT-uri și categorii de deșeuri. Această evidență va fi transmisă lunar Autorității Contractante.

Punctele de colectare existente sunt cele din Anexa 5 la prezentul Caiet de Sarcini. Autoritatea Contractantă va pune la dispoziție Operatorului, după încheierea contractului de delegare, lista locațiilor pentru punctele de colectare noi, care vor fi amenajate conform Anexa 8.

Identificarea echipamentelor suplimentare de colectare se va face in termen de 2 luni de la semnarea contractului, costurile necesare vor fi incluse in programul de investiții pe durata contractului, iar aceste investiții vor respecta prevederile art. 28 din Legea 101/2006.

Platformele de colectare se vor amenaja în perioada de mobilizare atât în mediul rural cât și în mediul urban de către operator împreună cu Delegatul și reprezentații UAT-urilor.

 • i. Pentru colectarea deșeurilor reciclabile în zona de case din mediul urban se va amenaja câte un punct de colectare (dotat cu 2 containere de 1,1 mc pentru hârtie/carton și sticlă la care vor fi arondate 50 de gospodării). Pentru zona de blocuri cu până la 4 etaje colectarea deșeurilor reciclabile se va face din puncte de colectare fixe la fiecare bloc, ce vor fi dotate cu cate 3 containere de 1,1 mc (cate unul pentru hârtie/carton, sticlă, plastic/metal; Pentru zona de blocuri cu peste 4 etaje se vor amenaja puncte de colectare fixe la fiecare scară de bloc, prevăzute cu câte 3 containere de 1,1 mc (câte unul pentru hârtie/carton, sticlă și plastic/metal).

Pentru zona de blocuri cu până la 4 etaje a Municipiului Braila, colectarea deșeurilor reciclabile si reziduale se va face si din punctele gospodărești modulare dotate conform Anexei 5.1 la Caietul de sarcini.

 • ii. Deșeurile reziduale se vor colecta din zona de blocuri de 4 etaje din puncte de colectare fixe /module la fiecare bloc, dotate cu 2 containere de 1,1 mc pentru aceste tipuri de deșeuri. Pentru zona de blocuri cu peste 4 etaje din municipiul Brăila, deșeurile reziduale se vor colecta din puncte de colectare fixe pentru fiecare scară de bloc-în europubele de 240 litri amenajate, după caz, în camerele speciale destinate colectării deșeurilor de la parterul blocurilor.

 • iii. In mediul rural se vor amenaja platforme de colectare a deșeurilor reciclabile dotate cu 3 containere de 1,1 mc (hartie/carton, plastic/metal și sticlă) și care vor deservi în medie 100 de gospodării.

Operatorii de salubrizare au obligația de a colecta deșeurile menajere abandonate pe o rază de maxim 10 m în jurul punctelor de colectare. Costurile pentru colectarea acestor deșeuri se vor regăsi în tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere. Pentru deșeuri abandonate la distanțe mai mari de 10 m de punctele de colectare, a se vedea punctul 2.4 din prezentul Caiet de sarcini.

 • 2.3.1.1 Colectarea deșeurilor biodegradabile

Fiecare UAT din mediul rural va pune prin Proiectul SMID Brăila la dispoziția populației unități de compostare individuale în care aceasta să realizeze compostarea deșeurilor biodegradabile rezultate din gospodărie.

Operatorul va propune în Oferta tehnică o modalitate prin care să se asigure că aceste deșeuri nu se regăsesc în recipienții de colectare pentru deșeuri reziduale.

 • 2.3.1.2 Colectarea deșeurilor periculoase menajere

Operatorul are obligația de a deșfașura activitățile de colectare, transport, stocare temporară și valorificare/eliminare a deșeurilor periculoase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în unitățile administrativ-teritoriale pentru care se derulează procedura de atribuire.

Prin deșeuri periculoase menajere se înțeleg deșeurile cu caracter periculos generate de populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii (ex. ambalaje de la produși de igienizare, baterii și acumulatori portabili, ambalaje de la vopseluri pe bază de ulei, spray-uri, ambalaje de la produse utilizate în amenajări interioare etc.).

Operatorul are obligația de a amenaja, autoriza, opera, un punct de stocare temporară dotat cu recipienți/containere în număr suficient în vederea gestionării deșeurilor menajere periculoase.

Operatorul se va asigura că deșeurile menajere periculoase colectate și stocate sunt valorificate/eliminate în instalații autorizate.

Operatorul va derula campanii de colectare, cu titlu gratuit, a deșeurilor periculoase de la populație cu o frecvență minimă trimestrială, utilizând vehicule speciale pentru colectarea deșeurilor periculoase furnizate de Autoritatea Contractantă. Operatorul are obligația de a pune la dispoziție în momentul colectării deșeurilor periculoase de la populație prin campaniile de colectare o persoana instruită care să recepționeze deșeurile și să le stocheze pe categorii în mașinile de transport, iar la punctul de stocare temporară personal instruit în număr suficient pentru desfășurarea normală a activității de gestionare a deșeurilor periculoase.

Ofertanții vor prezenta în ofertă modalitatea propusă pentru derularea acestor campanii de colectare a deșeurilor periculoase.

Colectarea deșeurilor cu ajutorul mașinilor speciale se va face la date și locații bine stabilite de comun acord între administrațiile publice locale și operator. In locațiile și la data stabilită, mașina staționează câteva ore. Populația este înștiințată despre aceste date și locații și aduce deșeurile la mașină, fiind preluate cu titlu gratuit.

După terminarea acțiunii de colectare, operatorul de salubrizare va igieniza locul/locurile din care s-a realizat colectarea.

Cantitățile de deșeuri periculoase estimat a fi generate pentru fiecare lot în parte sunt prezentate în Anexa 4 la prezentul Caiet de sarcini.

Operatorul are obligația de a ține o evidență exactă a cantităților colectate, pe categorii de deșeuri și UAT. Această evidență va fi transmisă lunar Autorității Contractante.

 • 2.3.1.3 Colectarea si transportul deșeurilor voluminoase

Operatorul de salubrizare are obligația de a desfășură activitățile de colectare și transport a deșeurilor voluminoase (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice etc.) provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, în condițiile legii, în ariile administrativ-teritoriale care fac obiectul procedurii (conform Anexei 3 la prezentul Caiet de sarcini).

Operatorul va derula campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, cu titlu gratuit, cu o frecvență trimestrială, utilizând vehicule din dotarea proprie.

Colectarea deșeurilor se va realiza la date și locații bine stabilite de comun acord între administrațiile publice locale și operator. In locațiile și la data stabilită, mașina de colectare staționează câteva ore. Populația este înștiințată despre aceste date și locații și aduce deșeurile la mașină, fiind preluate cu titlu gratuit.

Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza și în sistemul “la cerere”, contra cost, în urma apelurilor telefonice de la populație, instituții și operatori economici. Colectarea se va realiza în baza unui contract de prestări servicii, pe baza de tarifului pentru deșeurile reziduale.

Cantitățile estimat a fi generate pentru fiecare zonă în parte sunt prezentate în Anexa 4 la prezentul Caiet de sarcini.

Deșeurile voluminoase colectate vor fi transportate de către Operator la punctele de stocare temporară amenajate în stația de transfer însurăței, stația de sortare Vădeni și statia de sortare Ianca. Operatorul va conveni împreună cu operatorul acestor instalații un program de livrare a deșeurilor.

Cade în sarcina Operatorului asigurarea mijloacelor de colectare și transport a deșeurilor voluminoase de la generatori până la punctele de stocare temporară. Ofertanții vor prezenta în oferta modalitatea propusă de colectare a deșeurilor voluminoase, cu indicarea mijloacelor de colectare și transport propuse a fi folosite.

După terminarea acțiunii de colectare, operatorul de salubrizare va igieniza locul/locurile din care s-a realizat colectarea.

Operatorul are obligația de a ține o evidență exactă a cantităților colectate, pe categorii de deșeuri și UAT. Această evidență va fi transmisă lunar Autorității Contractante.

Prestarea activităților de colectare și transport a deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) acoperirea întregii arii administrativ-teritoriale în care s-a delegat serviciul;

 • b) colectarea întregii cantități de deșeuri voluminoase generate;

 • c) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • d) ridicarea deșeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere la data și intervalul orar stabilit de comun acord cu generatorii de deșeuri;

 • e) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • f) controlul calității serviciului prestat;

 • g) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • h) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • i) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • j) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantități de deșeuri din ariile administrativ-teritoriale încredințate;

 • k) îndeplinirea indicatorilor de performanta a prestării activității, specificați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • l) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 • 2.3.2  Colectarea deșeurilor similare

Operatorul are obligația de a desfășură activitățile de colectare și transport a deșeurilor similare, în condițiile legii, în ariile administrativ-teritoriale care fac obiectul procedurii (conform Anexei 3 la prezentul Caiet de sarcini)

Prin deșeuri similare se înțeleg deșeurile care din punct de vedere al naturii și compoziției sunt comparabile cu deșeurile menajere, generate din comerț, industrii și instituții, în urma activității (ex. deșeuri generate în urma activităților de birou, deșeurile generate în unități de învățământ etc.)

Colectarea deșeurilor similare (provenite de la agenții economici, instituții publice, comerț) se va realiza pe 4 fracții (reziduale și 3 fracții de reciclabile: hârtie/carton, plastic/metal/lemn, sticlă,).

Recipienții de colectare a deșeurilor similare (reziduale și reciclabile) pentru instituțiile publice din județul Brăila sunt puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă.

Recipienții de colectare a deșeurilor similare (reziduale și reciclabile) pentru restul agenților economici vor fi asigurate de operatorul de salubrizare, la solicitare, contra cost sau închiriere.

Ofertanții vor propune un grafic de colectare pentru deșeurile similare, atât în mediul urban cât și în mediul rural, cu respectarea frecvenței de colectare impusă prin prezentul caiet de sarcini, pentru zona de case.

Situația generatorilor de deșeuri similare (operatorilor economici, instituții publice, comerț) se află în Anexa 10 la prezentul Caiet de sarcini.

 • 2.3.3  Colectări ocazionale și servicii suplimentare

în plus față de activitățile de colectare la intervale regulate, prezentate mai sus, trebuie menționat că vor exista activități de colectare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele aranjamente speciale etc. Aceasta poate include colectarea deșeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locații similare. Operatorul va fi obligat să colecteze deșeurile generate în astfel de situații și locații la cerere și în urma solicitării din partea Autorității Contractante sau organizatorului evenimentului. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

Cheltuielile legate de gestionarea acestor deșeuri (colectare și transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare) vor fi suportate de organizatorul evenimentului. Plata pentru aceste servicii suplimentare se va realiza pe bază de contracte separate, folosindu-se prețurile unitare din fundamentarea tarifului de colectare a deșeurilor.

 • 2.3.4  Colectarea și transportul deșeurilor din piețe

Operatorul de salubrizare are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor din piețe, în condițiile legii, în ariile administrativ-teritoriale care fac obiectul procedurii (conform Anexei 3 la prezentul Caiet de sarcini).

Situația piețelor amenajate, dotarea cu echipamente de colectare si cantitățile de deșeuri estimate a se genera pentru fiecare zonă în parte sunt prezentate în Anexa 6 la prezentul Caiet de sarcini.

Deșeurile din piețe vor fi colectate în fiecare zi de funcționare a pieței respective.

Deșeurile vor fi colectate pe două fracții - biodegradabile și reziduale, în containere puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă și cu autovehicule din dotarea proprie a operatorului.

După colectare, deșeurile din piețe vor fi transportate astfel:

pentru zona 3 - la stația de transfer însurăței ;

pentru zona 1 - la stația TMB Vădeni-deșeurile biodegradabile; la depozitul Muchea - deșeurile reziduale;

pentru zona 2 - la depozitul Ianca.

Operatorul va conveni împreună cu operatorul instalațiilor de gestionare a deșeurilor asupra programului de livrare a deșeurilor.

Ofertanții vor descrie în oferta tehnică modalitatea propusă de colectare și transport a deșeurilor din piețe.

Plata pentru colectarea deșeurilor din piețe se va realiza folosindu-se prețurile unitare din fundamentarea tarifului de colectare a deșeurilor similare (de la agenții economici).

 • 2.3.5  Colectarea și transportul deșeurilor din parcuri si grădini

Operatorul de salubrizare are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor din parcuri și grădini, în condițiile legii, în ariile administrativ-teritoriale ale municipiului Brăila, orașului Ianca, Făurei si însurăței.

Cantitățile de deșeuri din parcuri și grădini estimat a se genera pentru fiecare zonă în parte sunt prezentate in Anexa 4 la prezentul Caiet de sarcini.

Deșeurile din parcuri și grădini din zona 1 vor fi colectate de operatorul de salubrizare pe două fracții:

deșeuri reziduale -din coșurile de gunoi de pe aleile parcurilor (pentru care va asigura saci de gunoi) și din pubele de 240 1

deșeuri biodegradabile/verzi (generate mai ales în sezoanele primăvară-toamnă de către operatorii specializați ai primăriilor care se ocupă de lucrările de toaletare a spațiilor verzi) -din containere de 1,1 mc și din containere de 18 mc.

Deșeurile astfel colectate, vor fi transportate la stația TMB Vădeni (cele biodegradabile), și la depozitul Muchea (cele reziduale) cu vehicule puse la dispoziție de operatorul de salubrizare .

Pentru zona 2 si 3 (zona 3 prin intermediul stației de transfer) deșeurile din parcuri și grădini vor fi transportate în vederea depozitării la depozitul ecologic Ianca.

Operatorul va conveni împreună cu operatorul instalațiilor de gestionare a deșeurilor asupra programului de livrare a deșeurilor.

Ofertanții vor descrie în oferta tehnică modalitatea propusă de colectare și transport a deșeurilor din parcuri și grădini.

Plata pentru colectarea deșeurilor din parcuri si grădini se va realiza folosindu-se prețurile unitare din fundamentarea tarifului de colectare a deșeurilor similare (de la agenții economici).

 • 2.3.6  Transportul deșeurilor

Operatorul de salubrizare va asigura transportul deșeurilor menajere și similare colectate de la populație și agenți economici/instituții publice/sector comercial cu mașini specializate din dotarea proprie.

Este responsabilitatea Operatorului ca toate vehiculele folosite pentru efectuarea contractului să fie dotate cu echipamente obligatorii, mecanisme de siguranță, echipament de stingere a incendiilor etc. și ca bena, șasiul, mecanismul de ridicare și alte funcții să fie folosite conform scopului lor. De asemenea, toate mijloacele de transport al deșeurilor vor fi dotate cu sistem GPS de monitorizare prin satelit care să poate fi supravegheat și monitorizat in timp real de la sediul ADI. Sistemele GPS (inclusiv sistemele de operare necesare ADI pentru monitorizare) vor fi asigurate din resursele operatorului;

De asemenea mijloacele de transport al deșeurilor municipale vor fi dotate cu sistem de autocântărire, astfel încât să se poată cuantifica cantitatea de deșeuri colectată din fiecare unitate administrativ teritorială în parte.

Operatorul de salubrizare va asigura mijloace de transport distincte pentru colectarea deșeurilor reziduale și reciclabile atât de la agenți economici, cât și de la populație.

Deșeurile reziduale din zona 1-Muchea vor fi transportate o parte la stația de tratare mecano-biologică de la Vădeni iar o parte la depozitul conform de la Muchea.

Pentru zona 2-Ianca, deșeurile reziduale sunt transportate direct la depozitul conform Ianca realizat prin proiect, iar pentru zona 3-însurăței, deșeurile ajung la stația de transfer însurăței, de unde vor fi transferate de operatorul stației la depozitul conform Ianca.

Deșeurile reciclabile din zona 1 colectate separat vor fi transportate Ia stația de sortare deșeuri reciclabile de la Vădeni, cele din zona 2 de colectare la stația de sortare deșeuri reciclabile de la Ianca. Deșeurile reciclabile din zona 3 de colectare sunt direcționate spre stației de transfer însurăței, de unde vor fi transferate de operatorul stației la stația de sortare deșeuri reciclabile de la Ianca.

Datele privind sistemul de gestionare a deșeurilor pentru fiecare zonă în parte (fluxul deșeurilor) sunt prezentate în Anexa 4.

 • 2.3.7  Obiective urmărite în activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor periculoase menajere

Prestarea activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) acoperirea întregii arii administrațiv-teritoriale în care s-a delegat serviciul;

 • b) colectarea întregii cantități de deșeuri municipale generate;

 • c) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • d) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

 • e) controlul calității serviciului prestat;

 • f) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • g) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • h) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritățile administrației publice locale în condițiile legii;

 • i) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • j) asigurarea capacității de transport a deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din ariile administrativ-teritoriale încredințate;

 • k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

2.4 Colectarea deșeurilor abandonate pe domeniul public

Operatorii de salubrizare au obligația de a colecta deșeurile abandonate pe domeniul public al UAT-urilor din zona de colectare deservită, inclusiv anvelopele uzate.

In cazul in care generatorul/deținătorul deșeurilor nu poate fi identificat, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare vor fi suportate de autoritatea administrației publice locale de pe teritoriul căreia au fost colectate, pe baza unei situații exacte transmise de Operator privind locația, tipurile și cantitățile de deșeuri colectate. Pentru deșeurile abandonate pe domeniul public a căror existență este constatată de Operator, se va face o notă de constatare care trebuie aprobată de reprezentanții Delegatarului, iar decontarea se va face pe baza bonului emis de autovehiculul cu sistem de autocântărire.

După identificarea generatorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de administrația publică locală cât și sancțiunile contravenționale.

Plata pentru aceste servicii suplimentare nu va fi inclusă în valoarea estimată a contractului, realizându-se suplimentar, folosindu-se prețurile unitare din fundamentarea tarifului de colectare pentru deșeurile similare.

Operatorul are obligația de a colecta toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale și de a le preda persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat în condițiile legii pentru această activitate.

2.5


MĂTURATUL, SPĂLATUL ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE ÎN MUNICIPIUL BRĂILA

 • 2.5.1  (1) Operatorul are permisiunea de a desfășură activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Braila.

 • (2) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (3) Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate ca urmare a efectuării operațiunilor de maturat: deșeurile rezultate din maturarea manuala, răzuitul la rigola, golirea coșurilor pentru harții, depuneri de deșeuri in locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe strada.

 • 2.5.2   (1) Căile publice pe care se execută operațiunile de măturat, spalat, stropit, intretinere, suprafețele acestora si frecventa sunt cuprinse în Anexa 7 atașata. Operațiunile specificate mai sus vor fi efectuate in baza unui grafic întocmit de operator, verificat de serviciul cu atribuții in monitorizarea activitatilor specifice serviciului de salubrizare si aprobat de Primarul Municipiului Braila.

 • (2) Municipiul Braila isi rezerva dreptul de a modifica graficul de execuție funcție de necesitățile constatate sau semnalate de instituții sau chiar cetateni.

 • (3) Program de lucru : in perioada rece (15 septembrie - 15 mai) operațiunea de maturat manual se realizează in intervalul orar 0600-1400, iar in perioada calda (15 mai - 15 septembrie) in intervalul orar 2200-0600. Pot fi exceptate acestui program străzi pe care nu se poate efectua maturatul manual (de baza) pe timp de noapte.

 • 2.5.3   (l)în cazul gestiunii delegate se impune, ca o condiție de eligibilitate, existența unei dotări minime cu mijloace de colectare și transport, utilizând „Breviarul de calcul”, prezentat mai jos, privind:

Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale.

 • (2)Pentru a putea participa la delegarea activităților de colectare și de transport al deșeurilor stradale trebuie îndeplinită următoarea relație:


unde:

S - suprafața stradală deservită; [m“]

Is - indicele mediu de producere a deșeurilor stradale luat în calcul, de 175 kg/10.000 m2/zi, dacă la nivelul localității nu a fost stabilit prin măsurători și înregistrări statistice un alt indice; aj - numărul de utilaje de aceeași capacitate și grad de compactare;

bj - capacitatea de transport a utilajului; [mJ]

Cj     - gradul de compactare;

dj - numărul de curse efectuate / schimb;

ej     - numărul de schimburi/zi.

 • (3)Utilajele destinate activităților de colectare și de transport al deșeurilor stradale vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale.

 • 2.5.4   (l)în cazul gestiunii delegate se impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace mecanice de măturat, utilizând „Breviarul de calcul” privind -Determinarea necesarului minim de mijloace de măturat mecanic stradal

 • (2)Pentru a putea participa la delegarea activității de măturat mecanic stradal trebuie îndeplinită următoarea relație:

n

unde:

L           - lungimea totală a străzilor pentru care se asigură serviciul; [km]

Nu          - numărul de utilaje aferente serviciului;

V           - viteza de deplasare a utilajului [km/h]

n          - numărul de treceri pe aceeași stradă / schimb.

 • 2.5.5   (l)în cazul gestiunii delegate se impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace mecanice de măturat, utilizând „Breviarul de calcul” privind :

-Determinarea necesarului minim de mijloace de spălat / stropit mecanic stradal

 • (2)Pentru a putea participa la delegarea activității de spălat / stropit stradal trebuie îndeplinită următoarea relație:

< 5.500x7Vf/xKx/

n         (mp)

unde:

1            - lățimea de acțiune a utilajului, [m]

Nu          - numărul de utilaje aferente serviciului;

V           - viteza de deplasare a utilajului, [km/h]

n           - numărul de treceri pe aceeași stradă / schimb.

 • 2.5.6

 • (l)Activitatea de curățare a căilor publice presupune următorul ciclu de operații:

 • a) maturatul carosabilului, a trotuarelor, a stațiilor de transport in comun, a locurilor de parcare, precum si a suprafețelor anexe ale spatiilor de circulație;

 • b) spălatul carosabilului si trotuarelor;

 • c) stropitul carosabilului;

 • d) colectarea deșeurilor stradale;

 • e) transportul deșeurilor stradale;

 • f) dezinfectarea autospecialelor folosite la transportul deșeurilor stradale de către operator.

 • 2.5.7

Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 • 2.5.8

 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare

 • (4) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente inscripționate „deșeuri stradale”, acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • (5) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (6) Deșeurile/ reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

 • (7) Suprafata estimata pentru aceasta operațiune este de 327.250.000 mp/an .

 • (8) Maturatul manual, întreținerea si curatatul rigolelor se efectuează maxim 11 luni/an .

 • 2.5.9

 • (1) întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) Activitatea de întreținere a curățeniei se executa de regula in zonele care in prealabil au fost salubrizate, de regula in zonele centrale, agrement; lucrarea se efectuează pe toata durata anului, conform graficului de lucru întocmit de operator excepție facand zilele in care drumurile publice sunt acoperite cu zapada.

 • (3) Prestația consta in efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) colectarea deșeurilor grosiere;

 • b) golirea coșurilor de gunoi (pentru care operatorul va asigura saci de gunoi);

 • c) încărcarea deșeurilor în autogunoiere și transportul zilnic al acestora la depozitul conform Muchea.

 • d) spălarea periodică a coșurilor de gunoi amplasate pe domeniul public conform unui program propus de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brăila si aprobat de Primarul Municipiului Braila, care va cuprinde minim 6 operațiuni de spălare/an, cu mențiunea ca acesta poate fi modificat ori de câte ori este necesar. Apa uzată nu va fi evacuată pe căile publice, spălarea facându-se în unități specializate(proprii sau terți)

 • (4) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat de întreținere se va face în recipiente inscripționate „deșeuri stradale”, acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • (5) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (6) Deșeurile/ reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat de intretinere, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

 • (7) Suprafata estimata pentru operațiunea de măturat de întreținere este de 153.000.000 mp/an.

 • 2.5.10

 • (1)    Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț si când ploua.

 • (2)    Operațiunea se realizează prin dispozitive adaptate pe autovehicule, cu mașini specializate pentru periat si aspirat mecanic.

 • (3)    Operatorul întocmește program de lucru, ce va fi aprobat de primar, comunicat in mass media locala privind lucrările ce se vor executa pe artere de circulație aglomerate, concomitent cu alte operațiuni specifice. Operatorul are obligația informării cetățenilor privind eliberarea carosabilului si trotuarelor luând masuri de respectare a intervalelor in care au fost programate activitatile.

 • (4)    Suprafața estimata pentru aceasta operațiune este de 43.350.000 mp/an, din care

13.000.000 mp/an se va executa prin aspirare.

 • 2.5.11  (1) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare.

 • (2) Răzuirea rigolelor de pământ se realizează de operator după obținerea acordului serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brăila.

 • (3) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

 • (4) Deșeuri le/ reziduurile stradale rezultate din operațiunea de curatat la rigola, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri inerte/zona de umplutura.

 • (5) Suprafața estimata pentru aceasta operațiune este de 51.000 mp/an .

 • 2.5.12

2.5.12. (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de Autoritatea Administrației Publice a Municipiului Braila, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

 • (4) Suprafața estimata pentru aceasta operațiune este de aproximativ 43.350.000 mp/an.

 • 2.5.13

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

 • (4) Suprafata estimata pentru aceasta operațiune este de aproximativ de 850.000 mp/an, atât pentru spălarea cu detergent cât si pentru cea fără detergent.

 • 2.5.14

 • (1) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (2) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (1) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (3) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea Autorității Administrației Publice a Municipiului Brăila, pe baza avizului sanitar.

 • (4) în cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (5) în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (6) Operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

 • (7) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de Autoritatea Administrației Publice a Municipiului Brăila.

 • 2.5.15

 • (1) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil / pe trotuare, pe o stradă / un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

 • (2) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil / pe trotuare pe o stradă / un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii / tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (3) Operatorul are obligația să anunțe Autoritatea Administrației Publice a Municipiului Brăila, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • 2.5.16

 • (1) Operatorul va urmări zilnic modul de efectuare a prestației, privind cantitatea si calitatea prestației prin controale, constatările fiind consemnate in proces verbal precum si situații de lucrări prezentate de operator serviciului cu atribuții in monitorizarea activitatilor specifice serviciului de salubrizare.

 • (2) Operatorul va factura lunar serviciul prestat pe baza situațiilor de lucrări aprobata si avizata de serviciul cu atribuții in monitorizarea activitatilor specifice serviciului de salubrizare din Municipiul Brăila.

 • (3) Operatorul va consemna zilnic si va tine evidenta intr-un Registru de date cu privire la sesizările primite, precum si termenele si modul de rezolvare a acestora.

 • (4) La sfârșitul fiecărei luni se întocmește un Raport de control, semnat de ambele parti, care cuprinde constatările din Registrul mai sus menționat, precum si propunerile de modificare menite a eficientiza activitatea si / sau pentru a soluționa sesizările devenite tipice. Datele consemnate vor folosi la verificarea respectării indicatorilor de calitate ai serviciului.

 • (5) Operatorul răspunde si garantează material si financiar de buna desfășurare a prestației, calitatea si cantitatea stabilită.

 • 2.5.17

 • (1) Toate mașinile și utilajele prezentate în oferta ca făcând parte din pregătirea tehnică a ofertantului trebuie să fie folosite în exclusivitate pentru activitățile de salubrizare (exclusiv pentru salubrizare stradală) a municipiului Brăila.

 • (2) Utilajele prezentate în oferta trebuie menținute în starea tehnică optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a activității.

 • 2.5.18 Cantități lucru

 • (1) Suprafețele de salubrizat vor fi confirmate de către beneficiar prin situații de lucrări lunare.

 • (2) Cantitățile anuale prezentate mai sus, sunt estimate și depind de condițiile climatice pe următorii 8 ani de zile, de necesitățile beneficiarului cât și de intervențiile la infrastructură edilitară și rutieră pe parcursul aceleiași perioade.

 • (3) Cantitatile estimate de deșeuri stradale incarcate, transportate si depozitate la depozitul ecologic Muchea pentru primul an de operare sunt de aproximativ 4.918 tone/an.

 • 2.5.19 Programul prestației

Programul prestației se va stabili de beneficiar și va fi comunicat operatorului din timp și va avea în vedere ca suprafețele domeniului public cuprinse în program să fie zilnic în stare de curățenie, prin executarea tuturor lucrărilor necesare, în funcție de sezon.

 • 2.5.20 Dotări cu personal - utilaje

 • (1)    Operatorul serviciului de salubrizare își va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, utilajele și echipamentele pentru prestarea activităților, în funcție de tehnologiile aplicate, de volumul de lucrări, având în vedere ca suprafețele domeniului public cuprinse în programul de prestații să fie zilnic în stare de curățenie prin executarea tuturor lucrărilor necesare -în funcție de anotimp în scopul obținerii și menținerii calității cerute.

 • (2) Operatorul se va dota cu utilaje corespunzătoare și accesorii, necesare prestării serviciilor de salubrizare stradală (aspirator de frunze, sistem spălare cu înaltă presiune, etc), raportat la configurația/structura carosabilului și trotuarelor pe care urmează să-și desfășoare activitatea. De asemenea se va ține cont și de situația reală constatată în teren.

 • (3) Operatorul este obligat ca utililajele solicitate ca dotare minimă să se încadreze în normele de poluare admise

 • (4) Dotarea tehinică minimă impusă se va afla în dotarea operatorului începând de la intrarea în vigoare a contractului și pe toată durata delegării.

 • 2.5.21 Tehnologii

 • (1)    Operatorul va prezenta în documentația de ofertă, concepția proprie privind modalitatea de organizare și tehnologiile aplicate (în conformitate cu prevederile legale) pentru realizarea tuturor activităților de salubrizare stradală (facilitățile oferite, colectarea selectivă a deșeurilor, reînnoirea parcului auto, etc).

 • (2)    Operatorul va prezenta în documentația de ofertă concepția proprie : tehnologii, proceduri de lucru) privind realizarea activităților de salubrizare stradală;

 • (3)    Operatorul va prezenta planul de control, monitorizare și dispecerizare a activităților.

 • 2.5.22 Obiective de mediu

 • (1)    Pe perioada derulării contractului, se vor respecta condițiile impuse de legislația în vigoare privind mediul și legislația specifică serviciilor publice de salubrizare.

 • (2)    Pe toată durata derulării contractului, operatorul va implementa toate modificările apărute ulterior încheierii contractului de prestări servicii în conformitate cu cerințele de mediu.

 • 2.5.23

 • (1) Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalațiilor și al cantităților sunt prevăzute in Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului BRAILA si a oricăror alte reglementari legislative. Respectarea Ordinului ANRSC 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților, Ordinul ANRSC 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini -cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • (2) Informațiile privind suprafețele pe care se vor executa lucrările specifice se pot modifica ca urmare a lucrărilor de modernizare, reabilitare a infrastructurii municipiului Brăila.

 • (3) Modificările de la punctul 2 vor fi comunicate în baza documentelor care completează inventarul domeniului public.

SECȚIUNEA 3 -Informații privind oferta

 • 3.1.   Clauze generale

Autoritatea Contractanta îsi rezervă dreptul de a solicita clarificări ale aspectelor prezentate în Oferta tehnică si economica, Ofertanții fiind obligați să răspundă în condițiile stabilite în Fisa de date și în termenele ce vor fi comunicate.

Autoritatea Contractantă atrage atenția tuturor ofertanților asupra necesității corelării tututor activităților și aspectelor prezentate în oferta tehnică cu modelul financiar solicitat în Oferta financiara. Toate activitățile și aspectele tehnice trebuie cuprinse în modelul financiar, respectiv în fundamentarea tarifului.

Tariful cuprinde suma tuturor activităților a căror deșfașurare este necesară pentru prestarea serviciilor.

In cazul în care activitățile prezentate în oferta tehnică nu se regăsesc în modelul financiar de calcul al tarifelor, oferta este considerată neconformă.

Tarifele pot fi supuse ajustării doar cu aprobarea Autorității Contractante în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și fără a se aduce prejudicii mecanismului financiar și planului tarifar al Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul Brăila.

 • 3.2.   Conținutul ofertei tehnice

Ofertanții vor structura informațiile prezentate în Oferta tehnică conform modelului de mai jos.

A. Managementul si organizarea activității

Oferta va trebui sa conțină următoarele elemente:

A.l Organigrama cuprinzând toate posturile de lucru necesare desfășurării activitatii.

A.2   Atribuțiile specifice aferente fiecărui post de lucru cuprins in organigrama.

 • A. 3   Detalierea atribuțiilor specifice aferente personalului de conducere, prezentate sub forma

„Fisei de post”.

 • B. Mobilizarea si operationalizarea activitatii

In perioada de mobilizare vor fi desfășurate minim următoarele activitati:

 • a. angajarea personalului necesar la un grad de cel puțin 85%, posturile cheie trebuie toate ocupate. Se va detalia modul în care operatorul înțelege să folosească personal cu experiență local pentru realizarea activităților propuse. Se va prezenta modalitatea în care personalul nou recrutat va fi instruit și calificat cu privire la atribuțiile și sarcinile postului de lucru

 • b.  procurarea utiliajelor si echipamentelor necesare (pentru categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului) si amplasarea lor in teritoriu - cumpărare, închiriere, leasing;

 • c. amenajarea si autorizarea activitatilor in conformitate cu cerințele legale pentru toate punctele de lucru (inclusiv bazele de lucru);

 • d.  amenajarea si autorizarea unor baze de lucru cel puțin pentru doua zone de colectare în parte (Braila si lanca), care să permită gararea autospecialelor, întreținerea acestora și să faciliteze accesul mai rapid spre UAT-urile din care se va face colectarea si transportul deșeurilor municipale;

 • e. includerea noii arii de operare in sistemul de management calitate - mediu - securitate ocupationala si, eventual, sa adapteze procedurile operaționale si procedurile de lucru;

 • f. preluarea de la Autoritatea Contractanta a bunurilor date în administrare (inclusiv testarea acestora, daca este cazul)

 • g.  distribuirea recipientelor (date în administrare și achiziționate) la punctele de colectare si către generatorii de deșeuri, după cum va fi cazul (gratuit, contra cost sau pe baza de contract de comodat). Containerele pentru deșeuri reciclabile pentru populație se vor distribui din spatiile adecvate pentru stocare temporara, puse la dispoziție de Autoritatea Contractanta (prin unitățile administrativ-teritoriale din aria de deservire) si in baza listelor întocmite si puse la dispoziție de fiecare unitate administrativ-teritoriale din aria de deservire la data semnării contractului

 • h.  planificarea si efectuarea unui audit intern al sistemelor de management calitate - mediu -securitate ocupationala.

 • i. obținerea licenței eliberate de Autoritatea de Reglementare prin care operatorului i se acordă dreptul furnizări i/prestării serviciului de salubrizare (activitățile componente ale acestuia a căror gestiune i-a fost delegată) pentru zona de delegare;

 • j.  obținerea tuturor avizelor/autorizațiilor/licentelor necesare pentru desfășurarea activităților contractului;

 • k.  instalarea si întreținerea unui sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate si procesate datele legate de funcționarea acestuia, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute in Caietul de sarcini. In cadrul sistemului informatic Delegatul va implementa si menține o Baza de Date a Operațiunilor. Sistemul informațional trebuie sa poata genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale si anuale prin agregarea si procesare a numărului mare de înregistrări primite zilnic;

 • l. încheierea acordurilor cu operatorii economici care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, cum ar fi: operatorul instalațiilor de gestionare a deșeurilor unde vor fi transportate deșeurile colectate, operatorul specializat în colectarea anvelopelor uzate;

 • m. stabilirea împreuna cu Autoritățile contractante a metodologiei de implementare a instrumentului economic “plătește cât arunci”.

 • n.  alte măsuri prevăzute a fi îndeplinite în perioada de mobilizare, conform contractului de delegare a gestiunii.

Se convine ca sfârșitul perioadei de mobilizare (Data începerii activitatii) este la data la care toate condițiile de la literele a) - m) din paragraful de mai sus sunt îndeplinite in mod cumulativ, dar nu mai mult de 6 luni de la data semnării contractului de delegare. Pentru emiterea ordinului de începere trebuie să fie îndeplinite cel puțin condițiile prevăzute la art.3 din contract. Ca excepție, Delegatarul are dreptul de a prelungi din proprie inițiativă perioada de mobilizare astfel încât începerea efectivă a activităților de colectare să fie corelată cu începerea funcționării tuturor instalațiilor de deșeuri la care operatorul transportă deșeurile colectate care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a activitatilor aferente etapei de mobilizare in mod distinct pentru fiecare activitate in parte.

Oferta tehnica va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaționale si a instrucțiunilor de lucru si lista formularelor care vor fi utilizate in derularea activitatii prin implementarea sistemelor de management de mediu, calitate si sanatate ocupationala.

Nu este necesar ca aceste documente sa fie atașate ofertei. In cazul în care oferta este declarată câștigătoare, ofertantul câștigător va prezenta aceste documente până la sfârștiul perioadei de mobilizare.

Oferta trebuie sa prezinte in mod clar durata de timp (exprimata in zile calendaristice) scursa intre Data semnării Contractului si Data începerii activitatii pentru toate activitatile care fac obiectul contractului.

Eventualele testări trebuie incluse in graficul detaliat al activitatilor aferente etapei de mobilizare.

 • C. Planul de organizare a activitii

în oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activitatii detaliat si coerent, care sa prezinte cel puțin:

 • •  alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deșeuri (vehicule, echipamente, unelte, personal);

 • •  organizarea calendaristica a activitatii pe parcursul unui an - pentru fiecare UAT si categorie de deșeuri;

 • •  modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri, inclusiv pentru fluxurile speciale de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare (deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase);

 • •  un grafic de colectare pentru deșeurile menajere și similare, atât în mediul urban cât și în mediul rural, și rutele aferente cu respectarea frecvenței de colectare impusă prin prezentul caiet de sarcini;

 • •  modalitatea propusă pentru derularea campaniilor de colectare a deșeurilor periculoase;

 • •  modalitatea propusă de colectare a deșeurilor voluminoase, cu indicarea mijloacelor de colectare și transport propuse a fi folosite;

 • •  modalitatea propusă de colectare și transport a deșeurilor din piețe;

 • •  modalitatea propusă de colectare și transport a deșeurilor abandonate pe domeniul public;

 • •  modalitatea propusă de colectare și transport a deșeurilor din parcuri și grădini

 • •  modalitatea propusă de colectare și transport a deșeurilor stradale

 • •  modalități propuse pentru asigurarea punctelor de colectare de pe domeniul public împotriva acțiunilor de vandalism și furt;

 • •  modalitatea propusă pentru asigurarea evidenței cantităților de deșeuri colectate, pe tip de deșeuri, pentru fiecare UAT în parte și pentru fiecare categorie de utilizatori (utilizatori casnici, respectiv non-casnici) pe tipuri de deșeuri: deșeuri menajere, deșeuri similare, deșeuri voluminoase, deșeuri din piețe, deșeuri din parcuri si grădini, deșeuri stradale (pentru Municipiul Braila);

 • •  modalitatea și resursele de realizare a campaniilor de informare și conștientizare pentru eficientizarea activităților de salubrizare.

 • •  modalitatea si resursele pentru asigurarea atingerii obiectivelor privind colectarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic si sticla, precum si a Obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare

Daca este cazul, se va evidenția si contribuția adusa de partenerii din asociere si/sau de subcontractanti: activitatile ce urmeaza a fi derulate, planificarea in timp, etc.

De asemenea, Planul de lucru trebuie sa cuprindă o descriere a procedurii aplicate si a modului de lucru utilizat la determinarea compoziției deșeurilor menajere, a deșeurilor similare si a deșeurilor din piețe. Ofertantul trebuie sa precizeze mijloacele si instalațiile puse la dispoziția acestei activitati si frecventa pe care o poate susține.

Compoziția deșeurilor va fi determinata trimestrial pentru fiecare localitate din mediul urban in parte, iar in cazul mediului rural se va realiza o proba medie pe fiecare zona in parte care sa reprezinte deseurile generate in toate unitățile administrativ - teritoriale arondate.

De asemenea, ofertantul va prezenta în oferta tehnica un Plan de organizare a activitatii detaliat si coerent a serviciului de măturat, spălat și întreținerea căilor publice în Municipiul Brăia si care sa cuprindă următoarele:

 • a) modalitatea de colectare a deșeurilor grosiere;

 • b) modalitatea de golire a coșurilor de gunoi;

 • c) modalitatea de încărcare a deșeurilor în autogunoiere și transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat.

 • d) modalitatea de spălare periodică a coșurilor de gunoi amplasate pe domeniul public conform programului propus de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brăila si aprobat de Primarul Municipiului Braila (minim 6 operațiuni de spălare/an), cu mențiunea ca acesta poate fi modificat ori de câte ori este necesar). Apa uzată nu va fi evacuată pe căile publice, spălarea facându-se în unități specializate (proprii sau terți)

 • e) modalitatea de alocare de resurse pentru activitatea de măturat, spălat și întreținerea căilor publice în Municipiul Brăila (vehicule, echipamente, unelte, personal);

 • f) modalitatea de organizare calendaristica a activitatii pe parcursul unui an;

 • g) echipamentele si resursele utilizate pentru activitatea de salubrizare stradală;

 • h) un grafic de prestare a activității de salubrizare stradală, cu respectarea cerințelor impuse prin prezentul caiet de sarcini;

 • i) modalitatea propusă pentru asigurarea evidenței cantităților de deșeurilor stradale grosiere colectate, a celor rezultate din golirea coșurilor de gunoi a suprafețelor salubrizate în Municipiul Brăila.

Luând în considerare cerințele prezentate în Anexa 9, ofertanții vor calcula necesarul de echipamente pentru prestarea activităților contractului, separat pentru fiecare activitate în parte.

Calculele vor fi prezentate explicit în cadrul Ofertei tehnice, specificându-se toți parametrii principali pentru fiecare tip de mijloc de transport, respectiv pentru fiecare tip de utilaj în parte.

La realizarea calculelor se vor avea în vedere, breviarele de calcul din Ordinul ANRSC nr.l 11/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadrul al serviciului de salubrizare a localităților, cantitățile de lucrări estimate a fi realizate, frecvențele de prestare a activităților și parametrii de calitate solicitați prin Caietul de sarcini.

Pentru fiecare tip mijloc de transport/utilaj în parte se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste veridicitatea paramentrilor utilizați în formule.

 • D. Planul de investiții

în oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de investiții care sa cuprindă o descriere tehnică cât mai detaliată a investițiilor care urmează a fi executate, calendarul realizării investițiilor și fondurile alocate.

Investițiile trebuie să asigure optimizarea sistemului actual de colectare și transport al deșeurilor municipale, precum si a activitatii de maturat stradal (de ex: creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, securizarea sistemului de colectare și transport, inclusiv a recipienților de colectare aflați pe domeniul public etc).

Ofertantul va completa Formularul 12 si anexa la acesta.

 • E. Controlul proceselor. Monitorizarea performantei

Oferta tehnica trebuie sa prezinte, pentru fiecare activitate in parte, parametrii de monitorizare propuși, frecventa determinărilor, metodele de determinare si procedurile utilizate (inclusiv indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul).

De asemenea, oferta tehnică va prezenta modalitățile de monitorizare și stimulare a realizării colectării separate a deșeurilor menajere, inclusiv a deșeurilor biodegradabile.

In oferta tehnică vor fi prezentate modalitățile de raportare a datelor privind deșeurile către autoritățile competente, precum și informațiile care se prevăd a fi transmise și periodicitatea transmiterii lor.

Oferta tehnică trebuie să prezinte o descriere a sistemului de monitorizare GPS folosit de ofertant pentru vehiculele ofertate.

 • F. Auditul de conformitate

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a desfasura periodic, un audit propriu privind conformitatea activitatilor desfășurate pe amplasament in raport cu toate cerințele legale aplicabile.

Oferta tehnica trebuie sa precizeze perioada necesara pentru îndeplinirea condițiilor in vederea realizării auditului de conformitate (exprimata in număr de zile calendaristice de la Data începerii activitatii).

 • G. Norme de poluare a autogunoierelor/automaturatoarelor

Se vor prezenta documente relevante care sa ateste norma de poluare a autogunoierelor/ automaturatoarelor care urmeaza a fi folosite pentru prestarea serviciului si capacitatea de transport exprimata in mc.

3.3. Conținutul ofertei financiare

Elaborarea ofertei financiare se va face pe baza:

1- fișei de fundamentare anexă la formularul 9, întocmindu-se o fișă de fundamentare pentru întreaga activitate de colectare si transport, iar ulterior, pe baza fișei de activitate, câte o fișă de fundamentare pentru fiecare tarif ofertat, ținând cont de costurile reale aferente fiecărui tarif , conform Legii 211/2011, art.17 alin.(l), lit.c) (Fisele de fundamentare 9.1 si 9.2).

Costurile aferente activității de sortare și de transfer a deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal vor fi incluse în fișa de fundamentare a tarifului pentru colectarea hârtie, carton, plastic, metal.

Având în vedere că operatorul de colectare va încasa întregul tarif, după care va avea responsabilitatea efectuării plăților către operatorii subsecvenți, va introduce în fișele de fundamentare cheltuielile cu ceilalți operatori indicate in formularul fișa de fundamentare.

Cuantumul anual al redevenței va fi de 4.223.345 lei

2 - fiselor de fundamentare pentru activitatea de maturat, spalat, stropit si întreținere cai publice in municipiul Braila.

La elaborarea ofertei financiare se vor avea în vedere cantitățile de deșeuri si suprafețele de maturat/spalat/stropit/intretinere cai publice in municipiul Braila menționate în documentație pentru primul an de executare a contractului în caz contrar oferta urmează a fi declarată ca neconformă.

Pentru fiecare activitate și fiecare tip de tarif se va întocmi câte o fișă de fundamentare.

Pentru fiecare element de cost din fișa de fundamentare se va prezenta modalitatea detaliată de determinare/cuantificare a acestuia.

Investițiile operatorului se vor amortiza integral în perioada contractului.

Ofertantul este responsabil pentru corelarea ofertei tehnice și a cele financiare.

ANEXE

Anexa 1


Regulamentul serviciului de salubrizare

Anexa 2 Indicatori de performanta pentru serviciul public de salubrizare

Anexa 2 se regăsește la Anexa 1 la Regulament

Anexa 3 Ariile administrativ teritoriale care fac obiectul procedurii și numărul de locuitori, pentru fiecare zona în parte

în scopul eficientizării activităților aferente managementului deșeurilor, în județul Brăila au fost stabilite 3 zone de colectare, aferente facilităților de gestionare a deșeurilor existente sau care se vor face prin proiect și anume:

ZONA 1 (I) —MUCHEA - cuprinde municipiul Brăila (163.676 locuitori) și comunele (34.075 locuitori): Cazasu, Chișcani, Frecătei, Gemenele, Mărașu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Valdimirescu, Vădeni

ZONA 2 (II) -IANCA curpinde orașele Ianca și Făurei ( 11.813 locuitori) și comunele (44.867 locuitori): Bordei Verde, Cireșu, Galbenu, Grădiștea, Gropeni, Jirlău, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racoviță, Rîmnicelu, Surdila Gaiseanca, Surdila Greci, Șutești, Traian, Ulmu, Unirea, Vișani.

ZONA 3 (III) ÎNSURĂȚEI cuprinde orașul însurăței (5.587 locuitori) și comunele (34.125 locuitori): Bărăganul, Berteștii de Jos, Ciocile, Dudești, Roșiori, Stăncuța, Tufești, Victoria, Viziru, Zăvoaia.

Anexa 4 Informații privind sistemul de management integrat al deșeurilor pentru fiecare zona în parte

Cantități generate (in tone) și compoziția acestora

J____S.----------------------x                    ___2_______________

CANTITATE GENERATA

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

TOI

VAL JUDEȚ

POPULAȚIE

URBAN

RURAL

total Zona 1

URBAN

RURAL

total Zona 2

ÎNSURĂȚEI

RURAL

total Zona 3

URBAN

RURAL

TOTAL

deșeuri organic/rezidual de la populație

20.073

2.052

22.125

1.121

2.702

3.823

489

2.055

2.545

21.684

6.809

28.493

deșeuri reciclabile populație

20.073

970

21.043

1.121

1.277

2.398

489

972

1.461

21.684

3.219

24.903

deșeuri periculoase de la populație

327

68

396

24

90

113

11

68

79

362

226

588

deșeuri voluminoase

1.080

225

1.305

78

296

374

37

225

262

1.195

746

1.941

altele

10.037

709

10.746

561

933

1.494

245

710

955

10.842

2.352

13.194

TOTAL POPULAȚIE

51.591

4.024

55.615

2.904

5.299

8.203

1.272

4.030

5.302

55.766

13.353

69.120

AGENȚI ECONOMICI

0

0

deșeuri reziduale din similare

4.610

512

5.122

513

220

733

330

141

471

5.453

873

6.326

deșeuri reciclabile din similare

4.124

458

4.583

459

197

656

295

126

422

4.879

782

5.660

altele

3.397

377

3.774

378

162

540

243

104

347

4.018

644

4.661

deșeuri parcuri si grădini- partea organica

753

56

809

56

98

154

18

56

74

827

210

1.037

deșeuri parcuri si grădini- partea mixta

251

19

270

0

6

19

25

257

37

294

deșeuri din piețe- partea organica

1.054

78

1.132

78

138

216

26

78

104

1.158

294

1.452

deșeuri din piețe- partea mixta

351

26

377

0

9

26

35

360

52

412

deșeuri stradale - partea organica

738

55

793

137

241

378

9

27

36

884

323

1.207

deșeuri stradale - partea mixta

4.180

311

4.491

51

156

207

4.231

466

4.698

TOTAL AGENȚI ECONOMICI

19457

1893

21350

1622

1055

2677

987

1721

22066

3682

25749

TOTAL GENERAT

71.048   5.917    76.965

4.526    6.354 10.880

2.258   4.765 7.023

77.833

17.036

94.868

Componenta

Zona l(tone)

Zona 2(tone)

Zona 3(tone)

Total județ(tone)

Hârtie

8.956,02

1.194,1

756,11

10.906,23

Sticlă

2.621,08

287,52

173,28

2931,71

Metale

1.580,11

182,34

111,44

1.873,89

Plastic

9.420,53

1.173

730,98

11.324,51

Lemn

3.048,29

217,29

110,78

3.376,36

Total reciclabile

25.626,05

3.054,24

1.882,58

30.562,87

Biodegradabile

29.980,70

4.890,62

3.230,85

38.102,17

Altele

19.657,57

2.448,02

1.568,01

23.673,60

TOTAL 1

75.264,33

10.392,87

6.681,44

92.338,64

Periculoase

395,5

113,36

79,42

588,28

Voluminoase

1.305,16

374,09

262,1

1941,35

TOTAL II

76.964,99

10.880,32

7.022,97

94.868,27

Cantități colectate și fluxul deșeurilor

Cantitățile totale colectate anual sunt 86.546 tone/an, având în vedere că 50% din cantitatea generata în zonele rurale de deșeurile biodegradabile se va composta individual, iar deșeurile generate în urma activităților specifice de salubrizare stradală vor fi luate în calcul pentru activitatea respectivă

FLUXUL DEȘEURILOR - ZONA 1 - MUCHEADeseun Rr.z.lliL ALE POPULAȚIE (t an) DTtfiLV

RD7L4Z


Cll(tan)

VRB.4X

RUR.iL


Des. RECTC LABILE sini Ilare

L7tB.LV

RLRLL


Dk VOLUMINOASE

POPULAȚIE (t an)


Des din parcuri d grădini L7tB.LV


157.33

24074


STATUA DE SORTARE LANCA


5.000 t/an (pe schimb)

4937 1 SS


Refuz Ia sortare L23L20 til


STATLA DE TRANSFER ÎNSURATEI


DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE


CENTRE

VALORIFICARE RECICLARE


Deșeuri RECICLA BRE POPULAȚIE (t'an) L'fifiLV

RURAL

14611


295

i:o


Des. VOLUMINOASE

POPULAȚIE (l zi) “ Cil

31

1P!


LȚt&LV

RUR.il


Deșeuri din piețe Include (t'an) L7ÎR4.V

RUR.4Z


Des elin parcuri d grădini

LRfi.LV

RURil


24

73CRRLV

RVR.iL


Anexa 5 Lista punctelor amenajate pe deșeuri menajere și dotarea acestora, pentru fiecare zona în parte

Sunt prezentate, pentru fiecare zona, UAT-urile care dețin puncte amenajate de colectare a deșeurilor, pe domeniul public.

Zona 1 Braila

Lista cu amplasamentele punctelor gospodărești modulare din Municipiul Braila, la data de 01.09.2019 e prezentata separat in Anexa 5.1.

l/mtatc
1 . oralitatea

Luciii de

Si. dc

Sumar recîpienti Mihiin

din c.kIi ii 1

amplasare al

Inculturi

1 Lirlic *>i

Plastic

sticlii

llczidu.de

1 -X 1 ului

punctului di*

.11 nnihiti

CU t i >>II

colectat v

1 IcCUtCl

IX 5" Km 21 ■ (KIU

3»>5

1 1.2 mc

1 1.2 mc

1 1.2 mc

str stela cel

4S5

1 1.2 mc

1 1.2 im

1 1.2 mc

Marc nr.2S bis

1ilcm

Str. si luiin ut

•lin

1 ! .2 mc

1 1.2 mc

1 1.2 mc

-

lutul:

-----/5QO*

1.30(1

3 3.6 mc

3 3.n mc

3 .V<> mc

71

4Unitate administrativ teritoriala

Locul de amplasare al punctului de colectare

Nr. locuitori aronda ti

Număr recipient/volum

Hârtie si

carton

Plastic sl metal

Sticla

Reziduale

COMUNA SILIȘTEA

SAT SILIȘTEA

663

5/300L

5/300L

5/3OOL

351

SAT MUCHEA

358

3/3OOL

3/300L

3/3 OOL

172

SAT MARTACESTI

166

3/3OOL

3/300L

3/3OOL

110

SATCOTU LUNG

211

3/300L

3/300L

3/3 OOL

164

IAS SILIȘTEA

70

2/3 OOL

2/300L

2/3 OOL

40

LAS LATTNU

20

1/300L

1/300L

1/3 OOL

6

VAMESU

12

1/300L

IZ300L

1/3 OOL

6

COTU

MIHALEA

80

2/3 OOL

2/300L

20 OOL

• 60

 • 5.2. Zona 2 Ianca

  Unitate administrativ-teritoriala

  Locul de amplasare al punctului de colectare

  Nr. de locuitori arondați

  Număr recipienti/volum

  Hârtie si carton

  Plastic si metal

  Sticla

  Reziduale

  Bordei Verde

  Str. Principala

  2/4m3

  Bordei Verde

  Str. Principala

  15/301

/.

Unitate administrativ-teritoriala

r         ?

Locul de amplasareal punctului de colectare

Nr. de locuitori arondați

Număr recipienti /volum

Hârtie si carton

Plastic si metal

Sticla

Reziduale

fi.

J/P.               3

72-Pd l/oh

n/ăn3

6-7/74.

//2.M?

Unitate administrativ-

Teritorială

Râmnicelu

Locul de amplasare al punctului de colectare

Nr. de

locuitori arondați

Număr recipienți/volum

Hârtie si carton

Plastic si metal

Sticlă

Râmnicelu

-

1400

10

10

10

Constantinești

-

400

4

4

9

N.

Kogălniceanu

-

230

2

2

2

Boarea

-

100

1

1

1

U.A.T. SURDILA GAISEANCA

Locul de amplasare al punctului de colectare

Nr de locuitori arondați

Nr. recipient/volum

Hârtie si carton

Plastic si metal

Sticla

Reziduale

Prunilor

157

3/1,2mc

3/1,2mc

3/1,2mc

4/2,4mc

Primăverii

72

1/1,2mc

1/1,2mc

1/1,2mc

2/2,4mc

Veteranilor

198

3/1,2mc

3/1,2mc

3/1,2mc

5/2,4mc

Eroilor

212

3/1,2mc

3/1,2mc

3/1,2mc

5/2,4mc

Sf.Gheorghe

171

3/1,2mc

3/1,2mc

3/1,2mc

5/2,4mc

Scolii

183

3/1,2mc

3/1,2mc

3/1,2mc

5/2,4mc

Unirii

192

3/1,2mc

3/1,2mc

3/1,2mc

5/2,4mc

Buzoelului

128

3/1,2mc

3/1,2mc

3/1,2mc

5/2,4mc

Luncii

100

3/1,2mc

3/1,2mc

3/1,2mc

5/2,4mc

Morii

61

3/1,2mc

3/1,2mc

3/1,2mc

5/2,4mc

Văii

35

3/1,2mc

3/1,2mc

3/1,2mc

5/2,4mc

Brăilei

84

8/1,2mc

8/1,2mc

8/1,2mc

8/2,4mc

Satu Vechi

50

8/1,2mc

8/1,2 mc

8/1,2mc

8/2,4mc

Viilor

26

3/1,2mc

3/1,2mc

3/1,2mc

5/2,4mc

Stadionului

14

1/1,2mc

.1/1,2mc

1/1,2mc

1/2,4mc

CostacheFilipescu(D.J.)

139

8/1,2mc

8/1,2mc

8/1,2mc

8/2,4mc

Apusului

9

1/1,2mc

1/1,2mc

1/1,2mc

1/2,4mc

Noua

57

3/1,2mc

3/1,2mc

3/1,2mc

2/2,4mc

Scolii

39

3/1,2mc

3/1,2mc

3/1,2mc

4/2,4mc

Agricultorilor

16

1/1,2mc

1/1,2mc

1/1,2mc

1/2,4mc

Bărăganului

23

1/1,2mc

1/1,2mc

1/1,2mc

1/2,4mc

Frumoasa

43

2/1,2mc

2/1,2mc

2/1,2mc

4/2,4mc

1 Decembrie

79

2/1,2mc

2/1,2mc

2/1,2mc

4/2,4mc

Poștei

71

2/1,2mc

2/1,2mc

2/1,2mc

4/2,4mc

Sf.Nicolae

57

2/1,2mc

2/1,2mc

2/1,2mc

4/2,4mc

Unirii

62

2/1,2mc

2/1,2mc

2/1,2mc

4/2,4mc

Libertății

43

1/1,2mc

1/1,2mc

1/1,2mc

3/2,4mc

Teilor

11

1/1,2mc

1/1,2mc

1/1,2mc

2/2,4mc

Zorilor

29

- .

1/1,2mc

1/1,2mc

1/1,2mc

4/2,4mc

Lunga

93

6/1,2mc

6/1,2mc

6/1,2mc

6/2,4mc

Plopilor

1

1/1,2mc

1/1,2mc

1/1,2mc

1/2,4mc

Grădinii

2

1/1,2mc

1/1,2mc

1/1,2mc

1/2,4mc

iccu labile caic a»» ibst liitiinlaie (l’lime C'l S ului si h.-.ln puncicloi


I. Numii) ul «k- ic. 11 »><■•<>< i de colecțiile n desen i doi niclin jci e i ezidnnle si pnsi Iu dispoziții! popului ici plin blIRCIld locul sini prin lille sui ac de H'OROM Ambalaje). pentru licutic localitate din ciulini I' A I -amenajate pentru acești recipic-nli. collli'i ni tabelului .Ic nun jos

1       nlcn

1 ... Ml ampla sa» •• punctului colectare

Nit        t|c

l< tctlitni i ai undați

N.m»

1 lat ti»'

si cui ion

a» ivcipiei» Plastic si metal

. volum.

S(i< la

Reziduale

Simlila

1 ;hh«-. Sat

___

--

Biatcsu

'—

Vechi

1 Im ia

...

2. I.ista punctelor care voi li nou tulientiitile pentni colectarea deșeurilor si dotarea estimat a acestora IdiiCli este cazul) conform tabelului de mai jos

C ontainere de 1.1 niriri fiilii:

1 .ocalitaiea

l.ocnl      de

amplasare  al

punctului   tic

colectat e

Nr   tfe

locuitori a» < »ndat i

Smdilu Cîrcci

Str Piincipala ('itrniniil tuli ui al

Surdila < iiec.i

Su Scolii vis-u-vis Școala

< iiiniiaziala

1 - ai ii ei Sal

Sti Inelului C aminul < oltul al

1 auiei Sat

Su Sedii

1liutcsu

Vechi

1 loi ia

1 loria

Su Principalii

Str Principala - Căminul cnltmal

Str Pi incipala Școala


Număr recipient i/volum

1 Iar tic ti rirrfmi

Plastic    si

met al

Sticla

Reziduale

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

l

1

1

1


Unilalcn administrative teritoriala

1 acul de amplasare a’ panelului de colectare

Nr. locuitori arendați

Nuntar recipient volum

Hârtie     si

carton

Plastic     si

metal

Sticla

Reziduale

Unirea

Str. pri nai ic:

510

1x1,5 mc

-

-

Str. scolii

510

-

1 x 1,5 mc

-

-

Valea Citiepii

SU‘. asociației

1380

2xl,5inc

lx2mc

-

Unitate administrativ teritorială

Locul de amplasare al punctului de colectare

Nr. de locuitori arondați

Număr recipienți/volum

Hârtie și carton

Plastic și metal

Sticlă

Reziduale

UAT Vișani

Sat Vișani str. 1 Decembrie

1863

-

70/0,2 mc

Sat Câineni-Băi, str. Principală, str. Aleea Trandafirilor, str. Unirii, str. Independenței

454

30/0,2 mc

SatPlăsoiu, str.

Principală

178

-

25/0,2 mc

 • 5.3. Zona 3 însurăței

  1

  l.oaul de

  Număr de persoane deservite

  NuinAr containere

  i/sau pubele/volum (litri)

  ÎNr ■

  cri |

  amplasare a punctului dc | colectare

  Adresa ulilizatoriloc | descrv i(i ______ ______ i

  Hârtie/ j

  carton

  Metal Sticlă

  Material

  plastic

  . ________

  Biodcgra-dabilc

  f

  Ncrcct- i dabile

  >

  IJin foia tievxei   j

  go.podnm

  î«x»le gc*tpod;triile din oraMilJ

  j

  6039

  *

  2.

  PI ai forma 1 wi 2    '

  Bl. Bl si B •!. Sos. Brăilei. '

  «. 24

  . ___                                                          i

  62

  1 (l.t„K)

  ’ i

  1 (l.lmc)

  l tl.lmc)

  1 (î.linc»

  3.

  l’l it forma 3

  Bl. 152. Tineretului. nr. 21 ;

  1 (l.lmc)

  l (l.lmc)

  l .1.1 nu)

  1 (l.lmc)

  4.

  PI «forma 4 ti 5

  Bl A3 si A 4 Școala Veche nr IR

  . ...

  23

  1 (1.1 mc)

  1 (J. Ime)

  1 l.lmc)

  1 t l.lmc)

  5.

  Hui ferma ♦»

  I

  Bl. Al. A2. A3 ai B5. Școala

  Veche nr. 7

  94

  2(l.tew>

  2 (l.lmc)

  2 ; Linte)

  2 (l.lmc)

  6

  Platforma 7

  Bl. B3. Sos Brăilei. r.r 30

  21

  1 (l.lmc)

  1 (l.lmc)

  l

  1 (l.lmc)

  7

  Platforma H

  Str l-ac»» Rczii. nr l 13

  1 (l.llUC)

  1(1.1 mc)

  1 ll.lmc)

  1 (l.lmc)

  _

  8

  Platforma 9

  Școala ic. 1. Mî Laicii Rmh,

  nr. 92

  1 (l.lmc)

  1 (l.lmc)

  l< l.lmc)

  t (l.tmc.

  *

  Platforma 10

  L

  Grădinii.» nr l.str înfrățirii, r.r V.

  l (l.lmc)

  1(1.1 inc)

  1 (l.lmc)

  1 (l.lmc)

  10.

  i

  Plutfoui» 1 l

  Liceul 1 chnolngic, xtr l-acu Re»l. nr 3K

  l Cl.lllK»

  1 (l,lmc)

  I (l.lmc)

  1 (l.lmc)

  ' i

  11

  Platforma 1 2

  Piața Agroaliincxtiar.a. str.

  Lncu Rozii, nr. 25

  2(1.1 mc I

  2 (l.lmc)

  2 (l.lmc)

  2(1.tme)

  75"

  Platforma 13

  Grădiniță nr. 3. str. >1. lorga. nr. 11

  1 (l.lmc)

  1 (l.lmc)

  1 (l.tmc)

  1 (l.lmc)

  13

  1

  PI Al foliile 1 l

  Sal. i» (invita. %t> Dishlarici. ni 9

  1 (l.lmc)

  1 (l.lr*)

  l (l.lnia)

  1 (l.tmc)

  L

  1

  F

  Platforma 15

  Școala ni 1, aiv. N

  B.ilceicu. ur. 7

  *

  1 (l.lmc)

  1(1.) mc)

  l (Llinc)

  l (l.lmc)

  11 5

  1

  Platforma 16

  Grădiniță iu 2. «ti.

  !     Afjiculh.rilcr. ni. 14

  1 (l.lmc.

  t (l.lmc)

  1 (l.lmc)

  1 (l.lmc)

  ___

  *

  --------

  1

  Ptal forma 12

  ; Autogara L.cntîincd. Sos

  Bt.tdei. nr. 30

  1

  1

  1 (l.lmc)

  i

  1 (l.lmc)

  ..........

  1 (l Imc)

  l <l.lmc)

  1

  Platforma 1 S

  : Școala l-icu Razii. tut Lacu Razii

  1

  • I (l.lmc)

  i

  1 (l.lmc)

  . (l.lmc)

  1 (l.lmc)

  -

  is

  Platforma 19

  i Școala Mani Romi. <nî Murn

  !            Ro>u

  1

  | l (l.lmc)

  1 „

  1 (l.lmc)

  1 (l.lmc)

  1 (l.lmc)

  |r)

  1___

  Platforma 20

  Cartier Dropia

  1

  j l (1.1 inc )

  I

  II (l.lmc)

  L_,_ .

  I (Linie)

  1 l l.tmc',

  Unitatea administrative teritorială

  Loc de amplasare al punctului de colectare

  Nr. de locuitori arondați

  Număr recipient/volum

  Hârtie și carton

  Plastic și metal

  Sticlă

  Reziduale

  Bărăganul

  Str. Victoriei

  3062

  1 /6 mJ

  7/8 m3

  1/6 mJ

  1/32 mJ

  Str.

  Stadionului Str. Colibri Str. Doicești-2 buc Str. Gării Str. Bradului Str. Victoriei

  Unitate administrativ teritoriala

  Locul de amplasare al punctului de colectare

  Nr. de locuitori arondați

  Număr de recipient/volum

  Hârtie si carton

  Plastic si metal

  Sticla

  Reziduale

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Dudesti

  Dudcsti-str. Primăriei, nr.6

  110

  1/240 1

  2/240 1

  1/240 1

  1/1,1 mc

  -str.Primariei, nr. 8

  110

  1/120 1

  2/1201

  1/1201

  1/1,1 mc

  -str.Manea Apostol, nr.12

  110

  1/240 1

  2/2401

  | 1/2401

  1/1,1 mc

  -str.D-tru Georgescu,nr.36

  10S

  1/2401

  2/1201

  1/1201

  1/1,1 mc

  -str.Mihai Fminescu, nr. 6

  110

  -

  2/1201

  -

  1/1,1 mc

  str.Mihai Eminescu, nr.21

  100

  1/1201

  1/1201

  1/1201

  1/1,1 mc

  -str.Mihai Eminescu, nr. 34

  120

  1/240 1

  -

  1/240 1

  1/1,1 mc

  -str.Mihai Eminescu, nr. 76

  110

  -

  -

  -

  1/1,1 mc

  -str.Mihai Eminescu, nr. 94

  115

  3/240 1

  3/2401

  3/2401

  4/1,1 mc

  -str.Mihai Eminescu, nr. 116

  110

  1/240 1

  -

  2/1,1 mc

  ...

  -str.Mihai Eminescu, nr. 130

  105

  -

  -

  2/1,1 mc

  L

  str.Ciprian Porumbcscu, nr.17

  80

  -

  -

  1/1,1 mc

  -str.Ciprian Porumbescu, nr.49

  80

  -

  1/1,1 mc

  -str.lon Radulescu, nr. 15

  90

  -

  -

  1/1,1 mc

  -str.Comorofca, nr. 20

  110

  -

  -

  1/1,1 mc

  1

  -str. Bumbacari, nr. 8

  55

  -

  -

  1/1,1 mc

  1

  -str.Fermierilor, nr.8

  42

  -

  1/1,1 mc

  1

  -slr.Macesilor, nr. 2

  116

  -

  -

  1/1,1 mc 1

  Total sat Dudesti

  1788

  7/240 1

  2/120 1

  8/2401

  7/120 1

  6/2401

  3/1201

  23/1,1 mc

  Tataru-str.Stroe Ivascu, nr. 2

  80

  -

  -

  1/1,1 mc

  r

  -str.Stroe Ivascu, nr. 26

  90

  .. .

  -

  -

  1/1,1 mc

  -str. Stroe Ivascu, nr. 44

  90

  -

  1/1,1 mc

  -str. Stroe Ivascu, nr. 49

  110

  1/240 1

  1/240 1

  1/2401

  1/1,1 mc

  -str. Stroe Ivascu, nr. 69

  90

  2/240 1

  4/2401

  2/2401

  4/1,1 mc

  -str.Stroe Ivascu, nr. 106

  90

  1/1201

  1/1201

  1/120 1 1

  1/1,1 mc

  str.Stroe Ivascu, nr. 128

  100

  -

  -

  - i

  1/1,1 mc

  ! |

  -str.Stroe Ivascu, nr. 134

  100

  1/240 1

  2/1201

  1/2401

  1/1,1 mc

  | 1

  -str. Stroe Ivascu, nr.153

  110

  1

  -

  - |

  1/1,1 mc

  -str. Stroe Ivascu, nr. 162

  100

  1

  - 1

  1/1,1 mc

  str.Stroe Ivascu, nr. 172

  110

  -

  -

  1

  1/1,1 mc

  i

  -str.Salcamilor, nr. 28

  80

  -

  -

  -

  1/1,1 mc

  -str.Moara Veche, nr. 8

  90

  1

  -

  -

  1/1,1 mc 1

  L

  -str.Crinilor, nr.9

  85

  ______i_______L

  - 1

  1/1,1 mc |

Anexa 6         Deșeuri din piețe - amplasament și recipienți colectare

Zona 1 Muchea

Unitate administrativ -teritorială

Amplasament piață

Nume și date de identificare Administrator

Program de funcționare

Recipienți de colectare existenți

Brăila

Piața Vidin -Cart Vidin

Vasile Marian

6,00-20,00

Pubele de 240 litri -1 buc

P-ta Cezar Petrescu-Cart Brăilița

Vasile Marian

6,00-20,00

Pubela de 240

litri -1 buc

P-ta A pol lo-str Șiret

Dumitru Elisabeta

6,00-20,00

Pubelă de 240 1-4 buc.

P-ta Săracă- str T Aman

Cervis Cornel Angliei Petru

6,00-20,00

Pubela de 240

1-5 buc

P-ta mare (legume si fructe)-str 1 Decembrie 1918

Hârjoghe Vasile

6,00-20,00

Pubelă 240 1-

15 buc

P-ta Mare( legume și flori) -str 1 Decembrie 1918

Dinu Dumitra

6,00-20,00

Pubelă 240 1 -

15 buc

Unitate administrativ -teritorială

Amplasament piață

Nume și date de identificare Administrator

Program de funcționare

Recipienți de colectare existenți

P-ta Microhala-cart Hipodrom

Chirpac Georgică Iorga Nicoleta

6,00-20,00

3 buc

P-ta Concordia -str Ghioceilor

Moraru Nicoleta

6,00-20,00

4 buc

P-ta Viziru -str Aleea Radu Negru

Picoș Alin Chesaru

Gina

6,00-20,00

4 buc

P-ta Libelula -str Grigore Alexandrescu

Picos Alin Chesaru Gina

6,00-20,00

1 buc

P-ta Radu Negru -str Ecaterina Teodoroiu

Picos Alin Chesaru Gina

6,00-20,00

3 buc

Târgul Obor + P-ta Doi Cocoși -Sos Ramnicu Sărat + Comuna din Paris

Bolog Camelia

6,00-20,00

5 buc

Gemenele

Centru localității

Joi 7-11

Pubele de 90 litri

Zona 2 Ianca

Unitate administrativ -teritorială

Amplasament piață

Nume și date de identificare Administrator

Program de funcționare

Recipienți de colecatare existenți

lanca

Str Parcului

Primăria Ianca

Săptămânal, vinerea

8

Jirlău

Str Pieței

Comuna Jirlău

Saptamanal, vinerea

Pubela de 601-6 buc.

Movila Miresii

Str Târgului

Comuna Movila Miresii

Saptamanal

Sambata

2 pubele

Râmnicelu

Râmnicelu

Comuna Râmnicelu

Săptămânal joi

8-10

2 pubele

Zona 3 însurăței

Unitate administrativ -teritorială

Amplasament piață

Nume și date de identificare Administrator

Program de funcționare

Recipienți de colecatare existenți

însurăței

Str Lacul Rezii

Prima însurăței

Săptămânal

4

Dudești

Str Mihai

Eminescu nr 94

Comuna Dudești

In fiecare zi de miercuri

Bărăganul

Str Victoriei nr 15

Comuna Bărăganul

Vineri 6,00-20,00

2recipienți de 6

mc.

Anexa 7         Grafic salubrizare stradală Municipiul Brăila

atașat la prezentul Caiet de sarcini.

Anexa 8         Lista bunurilor date in administrare de Autoritatea

Contractanta si detalierea pe UAT

I. Sunt asigurate prin Proiectul SMID Brăila, echipamente de colectare separată atât pentru deșeuri reziduale cât și pentru deșeuri reciclabile, atât pentru populație cât și pentru instituții publice, care vor fi date în gestiune operatorului de autoritatea contractantă.

Bunurile puse la dispoziție de autoritatea contractantă sunt:

Recipienți de colectare deșeuri menajere reziduale:

 • -  43.892 pubele de 120 litri pentru colectarea deșeurilor din mediul urban-case

 • -  41.008 pubele de 60 litri pentru colectarea deșeurilor din mediul rural

 • -  1799 containere de 1,1 mc pentru colectarea deșeurilor din mediul urban - blocuri cu 4 etaje;

 • -  3375 pubele de 240 1 pentru colectarea deșeurilor din mediul urban - blocuri cu peste 4 etaje

Recipienți de colectare deșeuri menajere reciclabile:

 • -  2646 containere de 1,1 mc pentru deșeuri de hârtie și carton în mediul urban și rural

 • -  2646 containere de 1,1 mc pentru deșeuri de sticlă în mediul urban și rural

 • -  43.892 pubele de 120 1 pentru deșeuri de plastic metal în mediul urban - case

 • -  1768 containere de 1,1 mc pentru deșeuri de plastic/metal în mediul urban -blocuri și mediul rural.

Recipienți de colectare separată a deșeurilor similare în instituțiile publice:

 • -  649 containere de 1,1 mc pentru deșeuri reziduale

 • -  2991 pubele de 240 litri pentru deșeuri reziduale, hârtie/carton, plastic/metal, sticlă

 • -  2388 pubele 120 1 pentru deșeuri de hârtie/carton, sticlă, plastic/metal

Recipienți de colectare separată a deșeurilor din piețe agroalimentare:

 • -  84 containere de 1,1 mc pentru deșeuri biodegradabile și reziduale în mediul urban

 • -  105 pubele de 240 litri pentru deșeuri biodegradabile și reziduale în mediul rural

Recipienți pentru colectarea deșeurilor din parcuri și grădini în mediul urban:

 • -  29 containere de 1,1 mc

 • -  123 pubele de 240 litri

 • -  330 de coșuri de gunoi stradal de 50 litri (pentru aleile din parcuri)

 • -  3 containere de 18 mc pentru deșeuri verzi voluminoase

Recipienți pentru deșeuri stradale:

 • -  2478 coșuri de gunoi stradale de 50 1; ( 1583 in mediul urban, respectiv 895 in mediul rural).

 • -  683 pubele de 240 litri pentru deșeuri măturate manual sau mecanizat; (192 in mediul urban, respectiv 491 in mediul rural);

Autospecială deșeuri periculoase

 • -  2 buc

II. UAT Mun. Braila va da operatorului in administrare un număr de aprox. 300 puncte gospodărești modulare (din care 232 montate si prezentate in Anexa 5.1.

Anexa 10.1 Lista pubclclor/containerelor achiziționate prin SMID Braila si puse la dispoziție operatorului de salubrizare

Compostor individual (2201)

Nr. crt.

Unitate administrativ -teritorială

Număr puncte de colectare selectiva

Pentru populație

Pentru Instituțiile publice

deșeuri stradale

deșeuri din piefe

Pentru deșeuri din parcuri /grădini

Hârtic/Carton (1,1 mc)

Plastic/Metal (1,1 mc)

Plastic/Metal (1201)

Sticlă (1,1 mc)

Deșeuri reziduale (60 1)

Deșeuri rczidualc(1201)

Deșeuri rcziduale(2401)

Deșeuri reziduale (1,1

mc)

Deșeuri similare (120 litri)

Deșeuri similare (240 litri)

Container (1,1 mc)

Coș gunoi (50 1)

Pubelă (240 1)

Container (1,1 mc)

Pubela 240 litri

Pubela 240 litri

Containere (l,Imc)

Container (18 mc)

Coșuri 50 litri

■■■■

Zona 1 Muchea

1

Brăila

2135

2135

1335

40000

2135

-

40000

3375

1770

183

183

183

235

505

505

505

505

1500

148

78

120

26

3

300

0

2

Cazasu

11

11

11

-

11

1041

9

9

9

10

6

6

6

6

25

12

-

1041

3

Chișcani

19

19

19

-

19

1829

11

11

11

11

8

8

8

8

25

12

1829

4

Frecăței

-

513

0

0

0

22

0

0

0

1

25

12

513

5

Gemenele

6

6

6

6

587

12

12

12

15

0

0

0

25

13

3

587

6

Mărașu

-

1024

0

0

0

30

0

0

0

25

14

6

1024

7

Maxineni

12

12

12

12

1136

22

22

22

31

0

0

0

18

5

3

1136

8

Romanu

7

7

7

7

632

17

17

17

22

0

0

0

12

9

3

632

9

Salcia Tudor

9

9

9

9

892

26

26

26

34

1

1

1

1

29

16

892

10

Scorțaru Nou

5

5

5

5

447

20

20

20

26

15

13

3

447

11

Siliștea

6

6

6

6

600

14

14

14

20

11

4

600

12

Tichilești

13

13

13

13

1236

9

9

9

10

8

8

8

8

12

4

1236

13

Tudor Vladimircscu

7

7

7

7

675

19

19

19

26

13

4

675

14

Vădeni

13

13

13

-

13

1267

-

-

-

9

9

9

10

6

6

6

6

31

16

-

-

-

-

1267

Zona 2 Ianca

15

Ianca

92

92

14

3892

92

-

3892

-

29

24

24

24

25

32

32

32

32

83

44

6

3

2

30

0

16

Bordei Verde

10

10

10

-

10

897

-

-

21

21

21

29

0

0

0

-

13

9

-

3

-

-

-

897

17

Circsu

11

11

11

-

11

1066

-

-

22

22

22

26

0

0

0

27

17

-

3

-

-

-

1066

18

Galbenii

11

11

11

-

11

1078

-

-

-

23

23

23

32

0

0

0

25

14

-

6

-

-

-

1078

19

Grădiștea

8

8

8

-

8

764

-

-

-

19

19

19

26

0

0

0

40

29

-

3

-

-

-

764

20

Gropeni

12

12

12

-

12

1086

-

-

-

10

10

10

11

4

4

4

4

30

16

-

-

-

-

-

1086

21

Jirlău

11

11

11

-

11

1066

-

-

-

7

7

7

6

6

6

6

6

25

13

-

3

-

-

-

-

1066

22

Mircca Vodă

12

12

12

-

12

1123

-

-

-

9

9

9

9

5

5

5

5

18

9

-

3

-

-

-

1123

23

Movila Miresii

15

15

15

-

15

1405

-

-

-

17

17

17

25

0

0

0

15

5

-

3

-

-

-

1405

24

Racovifă

4

4

4

-

4

404

-

-

-

17

17

17

23

0

0

0

15

9

-

3

-

-

-

404

25

Râmnicclu

8

8

8

-

8

716

-

-

-

18

18

18

22

0

0

0

12

5

-

3

-

-

-

716

26

Surdila Găiscanca

9

9

9

-

9

844

-

-

-

8

8

8

8

7

7

7

7

18

8

-

-

-

-

844

27

Surdila Greci

5

5

5

-

5

497

-

-

18

18

18

24

0

0

0

25

12

-

-

-

-

497

28

Șutești

16

16

16

-

16

1466

-

-

8

8

8

8

12

12

12

12

30

17

-

3

-

-

-

1466

29

Traian

12

12

12

-

12

1163

-

-

22

22

22

29

0

0

0

25

14

-

6

-

-

-

1163

30

Ulmu

14

14

14

-

14

1304

-

-

12

12

12

12

7

7

7

7

25

13

-

3

-

-

-

1304

31

Unirea

9

9

9

-

9

840

-

-

11

11

11

11

4

4

4

4

30

20

-

-

-

-

840

32

Vișani

9

9

9

-

9

846

-

-

19

19

19

23

0

0

0

8

7

-

9

-

-

-

846

Zona 3 însuratei

33

Bărăganul

12

12

12

12

1091

-

-

19

19

19

27

0

0

0

38

21

3

1091

34

Bcrteștii de jos

11

11

11

11

1016

23

23

23

32

0

0

0

30

17

3

1016

35

Ciocilc

10

10

10

10

937

22

22

22

29

0

0

0

11

5

3

937

36

Dudești

13

13

13

13

1223

8

8

8

9

8

8

8

8

9

5

3

1223

37

Roșiori

10

10

10

10

939

21

21

21

27

0

0

0

25

13

3

939

38

Stăncuța

13

13

13

13

1183

16

16

16

20

1

1

1

1

30

18

6

1183

39

Tufești

20

20

20

20

1853

13

13

13

18

1

1

1

1

30

17

3

1853

40

Victoria

14

14

14

14

1275

13

13

13

11

8

8

8

8

25

14

6

1275

41

Viziru

21

21

21

21

1965

16

16

16

15

13

13

13

13

30

17

3

-

1965

42

Zăvoaia

11

11

11

11

1082

9

9

9

8

6

6

6

6

20

13

3

-

1082

Total

2646

2646

1768

43892

2646

41008

43892

3375

1799

796

796

796

1047

648

648

648

649

2478

683

84

105

123

28

3

330

41008

Pentru orașele Faurei si însuratei, operatorul va asigura necesarul de echipamente de colectare a deșeurilor, necesar cuprins in Anexa 9 Investiții suplimentare ale operatorului, respectiv:

Necesar suplimentar

Nr pubele necesare

Faurei

însuratei

Total

pubele 240 1 blocuri (1 deșeuri reziduale+1 plastic/metal+1 hârtie carton+1 sticla)

64

44

108

pubele 120 1 (1 deșeuri reziduale+1 deșeuri plastic metal

1.934

4.518

6.452

Containere de 1,1 deșeuri din sticla pentru case

20

45

65

Cos 50 1

35

45

80

Anexa 9 Investiții suplimentare ale operatorului de salubrizare

Ofertanții vor asigura :

 • •  un număr suficient de autovehicule pentru asigurarea prestării activităților (colectare si trasport si maturat, spalat, întreținere cai publice) și

 • •  următoarele utilaje și echipamente :

  Utilaje pentru spălarea recipienților

  2 bc.

  Utilaj multifuncțional pentru deșeurile din piețe

  1 bc.

  Utilaj multifuncțional pentru deșeurile voluminoase

  2 bc.

  Containere si europubele, din care:

  17.264 bc.

  Containere de 1,1 mc

  946 bc.

  Europubele de 240 1

  568 bc.

  Europubele de 120 1

  7.092 bc.

  Europubele de 60 1

  8.330 bc.

  Coșuri de gunoi de 50 1

  328 bc.

  Recipienți de colectare a deșeurilor voluminoase

  10 bc.

  Recipienți de colectare a deșeurilor periculoase

  10 bc.

  Saci de 120 1 inscripționați cu tipul de reciclabil pentru zona rurala si zona urban-case

  —2.000.000 bc. (pe parcursul unui an)

  Saci de 60 1 pentru coșurile de gunoi stradal

  -1.000.000 bc/an(pe parcursul unui an)

  Aspirator frunze

  6 bc.

Ofertantul va prezenta o Declarație pe proprie răspundere prin care atesta faptul ca va asigura echipamentele in vederea prestării serviciilor care fac obiectul delegării, corelat cu datele de intrare in operare pentru fiecare unitate administrativ - teritoriala in parte.

Anexa 10 Lista operatorilor economici si a instituțiilor de Ia care se vor colecta deșeuri similare

Este Anexa separata : Anexa 10.1 Agenti Economici, Anexa 10.2 Instituții publice

Anexa 11


Reguli generale


 • 11.1   Definiții

In prezentul Caiet de sarcini, cuvintele scrise cu litere mari, termenii si expresiile folosite, inclusiv citatele, anexele, programele si atasamentele la acestea, vor avea sensurile stabilite in Anexa 1 Regulamentul de salubrizare.

 • 11.2   Scopul serviciilor

Este cel prezentat in Secțiunea 2 Serviciile care fac obiectul delegării din prezentul caiet de sarcini.

 • 11.3  Perioada de mobilizare si Data programata pentru incepere

Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnării si Data începerii efective a serviciilor. In timpul Perioadei de mobilizare, Operatorul va anunța operatorii economici care gestionează instalațiile de tratare si eliminare a deșeurilor, generatorii de similare si alti operatori posibil interesați, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate in baza acestui Contract.

Perioada de mobilizare, respectiv Data de incepere sunt definite in Oferta și nu poate depăși 6 luni, dacă părțile nu convin prelungirea acestui teremen, în special în situația în care: delegatarul are dreptul să prelungească unilateral Perioada de mobilizare, în special în vederea corelării datelor de începere a activităților Delegatului și a datelor de începere a contractelor pentru operarea instalațiilor care fac parte din Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor din județul Brăila. In această situație, Delegatul este obligat să accepte această prelungire.

In timpul Perioadei de mobilizare, Operatorul se va pregăti complet pentru executarea Serviciilor. Va amenaja și autoriza bazele de lucru. Va obține si instala orice echipament suplimentar, vehicule si facilitați pe care le va considera necesare pentru a putea executa complet serviciile, va angaja si pregăti personalul, va lua in posesie bunurile.

 • 11.4   Legislație, standarde si linii directoare

Serviciile furnizate de Operator vor fi in deplin acord cu toate legile generale si specifice romanești în vigoare. Acestea includ, dar nu se limitează la actele normative prezentate in Secțiunea 1 a prezentului Caiet de sarcini.

Serviciile vor fi conforme cu toate reglementările regionale si locale.

Autoritatea Contractanta si autoritatile administrației publice locale vor implementa regulamentele cadru locale necesare facilitării Serviciilor asa cum este specificat in prezentul Caiet de sarcini, prin modificarea sau elaborarea de hotarari privind gestionarea deșeurilor, după cum este cazul.

 • 11.5   Cerințe statutare (inclusiv permise si licențe)

Operatorul va menține valabile pe toata perioada Contractului sau va obține, după caz:

 • •   Licențele necesare pentru prestarea serviciilor de salubrizare eliberate de Autoritatea Naționala de Reglementare a Serviciilor Publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • •   Orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de funcționare, autorizația de mediu, autorizația de gospodărire a apelor - in conformitate cu prevederile legale.

 • 11.6 Personal si instructaj

Operatorul va elabora și păstra o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul furnizării de servicii. Lista va menționa numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă. Calificările profesionale și istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa ofertantului este:

 • •  Manageri pentru activitatile 1 si 2 ;

 • •  Responsabil managementul calitatii

 • - studii superioare

 • - cu instruire privind cerințele SR EN ISO 9001 -respectiv responsabil de mediu Cod Cor 325710)

 • - experiență de minim 3 ani în domeniul protecției mediului sau a gestionării deșeurilor sau calitate și mediu;

 • •  Responsabil tehnic - responsabil în gestionarea serviciului - 1 persoana, pentru care se solicita:

 • - studii superioare

 • - experiență în organizarea logistica a activității de salubrizare

 • •  Responsabil mediu - 1 persoana- pentru care se solicita:

 • - studii superioare

 • - cu instruire privind cerințele SR EN ISO 14001 -respectiv responsabil de mediu Cod Cor 325710)

 • - experiență de minim 3 ani în domeniul protecției mediului sau a gestionării deșeurilor sau calitate și mediu;

Operatorul își va angaja propria echipă și va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfășurării activității. Toți conducătorii auto și ceilalți operatori trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor și trebuie să fie informați cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentelor, mașinilor și a vehiculelor aflate în sarcina lor pentru a se asigura că acestea sunt exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

Operatorului i se recomandă să ia în considerare, la formarea echipei, personal cu experiență în domeniul gestionării deșeurilor municipale din zona deservită.

Operatorul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membrii din echipă în caz de concediu, boală etc. Orice membru al echipei, care poate intra în contact direct cu producătorii de deșeuri trebuie să fie capabil să înțeleagă, vorbească și să citească în limba română.

în cazul în care locul de muncă, așa cum este descris în temenii și condițiile de muncă, este acoperit de o convenție colectivă de muncă, acest lucru trebuie să fie respectat de către Operator, în cazul în care angajații nu sunt acoperiți de un acord colectiv ei trebuie să se supună unor condiții nu mai puțin favorabile decât cele aplicabile persoanelor angajate pe bază de convenții colective și care desfășoară activități similare.

Operatorul va face cunoscută Autorității Contractante persoana care va gestiona și supraveghea lucrările în numele său. în absența (pe motiv de concediu, boală etc.) a persoanei astfel autorizate, trebuie precizat numele înlocuitorului. Managerul, înlocuitorul (înlocuitorii) acestuia (acestora) și maiștrii trebuie să aibă cunoștințe temeinice despre aria de efectuare a activitatilor și trebuie să fie capabili să înțeleagă, să vorbească, să scrie și să citească românește.

Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată să negocieze și să încheie acorduri cu privire la executarea lucrărilor cu efect de angajare pentru Operator. Când Autoritatea Contractantă o solicită, el trebuie să poată fi contactat și să fie la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei.

Periodic Operatorul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operaționale, de sanatate si siguranța in munca si de protecția mediului.

Operatorului și echipei sale nu li se permite să vândă sau să distribuie în niciun alt mod deșeurile, decât cel menționat în caietul de sarcini.

în timpul executării lucrărilor, echipei Operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului. Dacă o astfel de practică iese la iveală, personalul implicat trebuie concediat imediat.

Operatorul va asigura monitorizarea interna corespunzătoare a personalului si a operațiunilor proprii.

 • 11.7 Echipamente de colectare

Operatorul trebuie să folosească echipamentele de colectare (eurocontainere) furnizate de Autoritatea Contractantă.

Echipamentele suplimentare furnizate pentru colectarea și stocarea deșeurilor menajere reziduale, a deșeurilor biodegradabile și a fluxurilor speciale trebuie sa fie noi, iar designul, calitatea, capacitatea și alte specificații ale tuturor recipientelor pentru deșeuri trebuie să respecte specificațiile și cerințele relevante ale Standardelor Europene referitoare la eurocontainere și containere. Culoarea și alte caracteristici ale recipientelor pentru deșeuri trebuie hotărâte de comun acord cu Autoritatea Contractantă. Recipientele trebuie să fie ușor de identificat pentru fiecare categorie de deșeuri în parte.

Recipienții puși la dispoziție de operator vor fi identificați și cu numele și sigla operatorului.

Ofertanții vor furniza Autorității Contractante o listă detaliată cu echipamentele pe care intenționează să le folosească pe timpul prestării serviciilor

Lista containerelor va cuprinde:

 • •  tipul si capacitatea containerului exprimată în mJ

 • •  categoria de deșeu pentru care va fi utilizat

 • •  documentația de conformare cu standardele mai jos menționate

Recipientele suplimentare furnizate trebuie sa fie noi, iar designul, calitatea, capacitatea și alte specificații trebuie să respecte specificațiile și cerințele relevante ale Standardului European Seria 840 sau echivalent.

Pentru fiecare tip de containere ofertate se vor prezenta Fise tehnice, manuale de utilizare, certificat de garanție (care sa acopere cel puțin perioada legala de 2 ani), declaratie/certificat de conformitate.

Pentru echipamentele de colectare puse la dispoziție de Autoritatea Contractanta prin SMID Operatorul are obligația de a respecta condițiile privind garanția produselor data de producator/furnizor.

Lista trebuie păstrată și actualizata permanent de către Operator și prezentată la cererea Autorității Contractante.

 • 11.8 Vehiculele de colectare și transport

Ofertanții vor furniza Autorității Contractante o listă detaliată cu vehiculele pe care intenționează să le utilizeze pe timpul prestării serviciilor, pentru toate categoriile de deșeuri colectate.

Lista vehiculelor va include următoarele aspecte, pentru fiecare vehicul în parte:

 • •  denumire/tipul de vehicul;

 • •  masa maximă utilă totală ;

 • •  capacitatea în metri cubi;

 • •  gradul de compactare;

 • •  numărul de înmatriculare;

 • •   anul fabricației;

 • •  data următoarei inspecții tehnice

 • •  forma de deținere: proprietate, chirie, leasing etc.

 • •  documentația de conformare cu standardele mai jos menționate.

In plus, lista va menționa tipul de schemă de colectare pentru care se potrivește vehiculul.

Pentru fiecare mijloc de transport în parte se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste caracteristicile tehnice.

Deșeurile vor fi transportate doar în vehicule autorizate, potrivite scopului pentru care sunt utilizate și compatibile cu recipientele de colectare a deșeurilor care se află în operare.

Pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile, operatori vor putea utiliza numai vehicule închise, cu compactare, cu dispozitiv atașat automat de ridicare pentru recipienți și mecanism automat de expulzare. Bena camionului trebuie etanșată la cel puțin 1000 mm deasupra podelei pentru a reduce la maxim scurgerea lichidelor.

Pentru colectarea deșeurilor reciclabile pot fi folosite și alte tipuri de vehicule cu condiția ca acestea să fie adecvate acestui scop. Vehiculele cu compactare pot fi folosite pentru colectarea materialelor reciclabile (ex. hârtie/ carton și materiale plastice) dacă Operatorul dorește acest lucru.

“Operatorul economic va folosi doar vehicule care respecta normele legale de poluare ”

Fiecare vehicul folosit în derularea contractului trebuie să aibă marcaje obligatorii specifice companiei, în locuri vizibile.

Este responsabilitatea Operatorului ca toate vehiculele folosite pentru efectuarea contractului să fie dotate cu echipamente obligatorii, mecanisme de siguranță, echipament de stingere a incendiilor etc. și ca bena, șasiul, mecanismul de ridicare și alte funcții să fie folosite conform scopului lor. De asemenea, toate mijloacele de transport al deșeurilor vor fi dotate cu sistem GPS de monitorizare prin satelit care să poate fi supravegheat și monitorizat on-line, non stop de la sediul ADI. Sistemele GPS(inclusiv sistemele de operare necesare ADI pentru monitorizare) vor fi asigurate din resursele operatorului;

De asemenea toate mijloacele de transport al deșeurilor municipale vor fi dotate cu sistem de autocantarire, astfel încât să se poată cuantifica cantitatea de deșeuri colectată de pe fiecare unitate administrativ teritorială în parte și de asemenea să se poată face o distincție între cantitățile de deșeuri colectate de la populație și cele de la agenți economici/institutii publice/comert.

Operatorul de salubrizare va pune la dispoziție mijloace de transport distincte pentru colectarea deșeurilor reziduale și reciclabile de la agenți economici respectiv populație.

Operatorul va păstra în condiții de curățenie și în funcțiune toate vehiculele/ remorcile folosite la prestarea serviciilor. Numărul și capacitatea vehiculelor aflate la dispoziția Operatorului vor fi permanent suficiente pentru efectuarea satisfăcătoare a serviciului.

Vehiculele de compactare trebuie să respecte standardele EN 1501-1:1998/A1:2004 Bene pentru deșeuri menajere și dispositive asociate de ridicare a containerelor - Condiții generale și condiții de securitate - Partea I: Bene cu încărcare prin partea din spate.

Vehiculele și echipamentele vor fi la dispoziția Operatorului la data începerii contractului și vor fi utilizate în exclusivitate pentru operarea serviciului de salubrizare în zona administrativ teritorială deservită.

Pentru deplasare se vor folosi traseele de transport a deșeurilor municipale cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, trasee care vor fi aprobate de Autoritatea Contractantă, respectiv UAT-uri.

 • 11.9 Operare si întreținere

 • 11.9.1  Punctele de colectare

Operatorul are obligația de a întreține și igieniza, cel puțin o dată pe trimestru, punctele de colectare/punctele gospodărești modulare și sa suporte costurile legate de igienizarea si spalarea punctelor, sa suporte costurile impuse de menținerea in buna stare de funcționare a punctelor de colectare deteriorate ca urmare a utilizării, sa anunțe orice acțiune de vandalism sau orice alta acțiune a terților de natura a crea prejudicii, sa permită delegatarului, inspecția periodica, sa participe la constatările stării punctelor de colectare, sa semneze procesele verbale de constatare a stării fizice a acestora. In situația constatării, prin procesul verbal, ca exista deteriorări ca urmare a utilizării, acesta se obliga sa efectueze toate lucrările de reparații pe cheltuiala sa in termenul ce s-a stabilit prin procesul verbal de constatare si va prezenta dovada execuției acestor lucrări către ADI. Este inlaturata răspunderea operatorului in caz de forța majora, caz fortuit, fapta terțului.

Personalul care executa colectarea este obligat să încarce în vehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

In cazul în care în/langă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizarii.

 • 11.9.2        Recipient! colectare deșeuri

Operatorul va spăla și curăța toți recipienții utilizați pentru colectarea deșeurilor reciclabile, biodegradabile și a celor reziduale aflați pe domeniul public, cel puțin o dată pe trimestru.

Operatorul va asigura 2 unități mobile de spălare pentru spălarea și curățarea recipienților. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Recipienții (pubele și/sau containere) vor fi spălate pe dinăuntru și pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei părți a recipientului.

în cazul în care recipienții trebuie reparați, lucrarea trebuie inițiată imediat ce s-a descoperit acest lucru și niciun recipient nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult de o săptămână înainte de a fi reparat sau înlocuit.

în cazul în care recipienții sunt furați sau deteriorați fără a mai putea fi reparați, Operatorul este obligat ca în maxim 2 zile de la data constatării furtului sau deteriorării, pentru a nu împiedica colectarea deșeurilor, să înlocuiască recipienții furați sau deteriorați cu unii de aceeași capacitate și calitate similară.

 • 11.9.3        Vehiculele de colectare

Este responsabilitatea Operatorului să întrețină toate vehiculele de colectare folosite pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare. Este responsabilitatea Operatorului să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

în caz de defecțiune și nefuncționare este responsabilitatea Operatorului de a înlocui vehiculele imediat ce se poate, dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii sau nefuncționării.

Vehiculele folosite pentru colectarea deșeurilor reziduale și a celor biodegradabile vor fi spălate săptămânal pe dinafară și pe dinăuntru benei. în cazul în care Operatorul dorește să folosească unul și același vehicul pentru colectarea deșeurilor reziduale și a celor reciclabile, vehiculul trebuie curățat și pe dinăuntrul și pe dinafara benei după ce deșeurile reziduale au fost descărcate și înainte de colectarea deșeurilor reciclabile, pentru a nu contamina deșeurile reciclabile.

 • 11.10 Regimul bunurilor utilizate de operator

Bunurile din patrimoniul public vor fi preluate pe baza de proces-verbal de predare-preluare.

Operatorul va efectua întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum si cele capitale care se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în procesul-verbal de predare-primire, pe cheltuiala proprie.

Operatorul va propune, dacă este cazul scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului dat în exploatare în baza legislației în vigoare și va înlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a activităților din cadrul serviciului de salubrizare.

Operatorul va transmite anual situația patrimoniului, la data de 31 decembrie menționând și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise in contabilitatea Autorității Contractante.

La încetarea contractului de delegare de gestiune bunurile de retur vor fi restituite Autorității Contractante în mod gratuit și libere de orice sarcină.

 • 11.11 Manipularea deșeurilor

 • 11.11.1 Deșeuri menajere și similare colectate separat

Operatorul este obligat să colecteze deșeurile din toti recipienții care sunt plini sau parțial plini (pubele si containere) de pe traseu. După golire, recipienții trebuie să ajungă la locul de unde operatorul le-a ridicat sau la locul lor obișnuit. Operatorul se va asigura că în urma colectării deșeurilor recipienții rămân protejați, în spațiul amenajat pentru ei, cu roțile blocate și cu sistemul de închidere funcțional. Capacul trebuie mereu închis după golire.

în cazul împrăștierii deșeurilor din recipienți sau vehicule în timpul colectării sau transportului până la locul de tratare/eliminare, Operatorul are obligația de a le îndepărta.

Operatorul nu este obligat să colecteze deșeurile voluminoase care rămân lângă recipienții pentru deșeuri dacă acestea sunt prea mari pentru vehiculul care colectează și/ sau dacă nu se încadrează în categoria deșeurilor menajere. Dacă apar astfel de situații la punctul de colectare, Operatorul este obligat să notifice problema proprietarului și să stabilească o modalitate de colectare a acestora. De asemenea, Operatorul trebuie să raporteze astfel de incidente Autorității Contractante lunar.

Operatorul nu va avea obligația de a goli recipienții pentru deșeuri in următoarele cazuri:

 • •  Dacă recipienții care aparțin clienților individuali nu sunt amplasați în afara proprietății acestora, pe strada sau șoseaua publică, la ora si data stabilită.

 • •  Dacă proprietarii sau reprezentanții acestuia și-au neglijat responsabilitatea de a curăța de zăpadă aleile și șoseaua/ trotuarul din fața recipientului (dacă este necesar), cauzând un inconvenient serios pentru personalul Operatorului.

 • •  Dacă recipientul conține alte categorii de deșeuri (ex. deșeuri periculoase, DEEE etc.) decât cele pentru care este prevăzut. Evenimentul va fi înregistrat în Sistemul informațional și generatorul de deșeuri va fi notificat referitor la faptul că deșeurile nu vor fi colectate.

în cazul în care recipienții sunt umpluți până la refuz în mod repetat, îngreunând astfel manipularea, Operatorul va trebui să ia următoarele masuri:

 • •  Pentru recipienții publici accesibili: Operatorul va furniza recipienți suplimentari și/sau va crește frecvența colectării pentru a rezolva problema;

 • •  Pentru recipienții în proprietate privată: Operatorul îl va informa pe utilizator despre problemă printr-o înștiințare. Utilizatorul va trebui să își achiziționeze un recipient suplimentar sau unul cu o capacitate mai mare.

Colectarea se va face în intervalul orar stabilit prin contractul de delegare. Intervalul de colectare va trebui corelat cu intervalul de funcționare al instalațiilor de gestionare a deșeurilor (stația de transfer /stațiile de sortare/ stația TMB/ depozite deșeuri . Colectarea nu se va face în afara acestui interval decât in cazuri excepționale.

Colectarea se va face de luni până sâmbătă, nu și duminica sau cu ocazia sărbătorilor legale. Containerele care, prin natura deșeurilor conținute, trebuie golite în fiecare zi în sezonul cald, trebuie de asemenea golite și în timpul sărbătorilor legale. Autoritatea Contractantă poate de asemenea solicita - în cazuri speciale - colectarea deșeurilor și în zilele de duminică.

 • 11.11.2 Deșeuri periculoase menajere

Operatorul va organiza campanii de colectare separată a deșeurilor periculoase de cel puțin 4 ori pe an. Frecvența campaniilor și modul de desfășurare vor fi stabilite de către Operator, astfel încât să asigure colectarea unei cantități cât mai mari de deșeuri periculoase.

Programul campaniilor va fi anunțat în media locală (radio, TV, publicații, etc.) la începutul fiecărui an. Ulterior, cu cel puțin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare, se va realiza o nouă informare a generatorilor prin anunțuri radio, TV, în ziare și prin distribuirea de fluturași informativi la fiecare generator în parte.

Fluturașii vor conține informații privind locul (amplasament), data și intervalul orar în care va staționa mașina de colectare, ce deșeuri periculoase pot fi aduse și regulile de colectare separată a acestora.

în fiecare amplasament, mașina va staționa pe parcursul a cel puțin o zi lucrătoare.

Amplasamentele de staționare vor fi indicate de către fiecare unitate administrativ - teritorială în parte.

O bună organizare a campaniilor de colectare a deșeurilor periculoase va duce în timp la reducerea la minim a cazurilor de eliminare a acestor deșeuri în recipienții de colectare a celorlalte tipuri de deșeuri.

 • 11.11.3 Deșeuri voluminoase

Operatorul va organiza campanii de colectare cu o frecvență minimă de 4 ori pe an. Generatorii de deșeuri vor fi anunțați din timp prin mijloace eficiente (ex. fluturași in cutiile poștale, radio, TV,etc) cu privire la detaliile campaniilor - zile si ore de derulare, trasee si puncte de staționare, categoriile de deșeuri ce vor fi colectate.

Operatorul trebuie să asigure personalului uneltele și echipamentele necesare pentru lucrul cu greutăți, atunci când este cazul.

De asemenea, colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza și în sistemul “la cerere”. Generatorul de deșeuri va informa Operatorul prin apel telefonic despre faptul că dorește să elimine un deșeu voluminos. Vor stabili de comun acord o dată și un interval orar în care generatorul va scoate deșeul respectiv la bordură iar Operatorul va veni și îl va colecta.

Plata pentru sistemul de colectare „la cerere” va fi bazata pe tarifare separat, conform tarifelor ofertate. Aplicarea tarifului se va realiza in urma încheierii unui contract de prestari-servicii intre operator si generatorul de deșeu, folosindu-se preturile unitare din fundamentarea tarifulu, după caz, pentru persoane fizice sau juridice.

 • 11.11.4 Deșeuri din piețe

Sunt aplicabile regulile de la secțiunea 11.11.1. Operatorul are obligația colectării in maxim 12 ore de la încheierea zilei de lucru din piața respectiva.

Operatorul va asigura recipienții suplimentari, după caz, pentru colectarea separată a acestora, cel puțin pe 2 fracții: deșeuri biodegradabile și deșeuri reziduale.

 • 11.11.5 Deșeuri abandonate

Operatorul va identifica și apoi colecta toate deșeurile abandonate pe domeniul public al UAT-urilor din zona de colectare deservită.

Cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare vor fi suportate de:

 • -  producătorul/ deținătorul de deșeuri în cazul în care acesta poate fi identificat;

 • -  autoritatea administrației publice locale în cazul în care producătorul/deținătorul deșeurilor este necunoscut.

In cazul în care autoritatea administrației publice locale trebuie să suporte cheltuielile, operatorul va trebui să transmită acesteia, pe baza unor documente justificatoare clare, informațiile cu privire la locațiile de unde au fost ridicate deșeurile și cantitățile de deșeuri pentru care se solicită rambursarea cheltuieilor de colectare și transport.

Aceste deșeuri vor fi transportate, similar deșeurilor reziduale, în stația de transfer (pentru zona3), respectiv depozitele Ianca (pentru zona 2) și Muchea (pentru zona 1), în vederea eliminării lor.

 • 11.12 Transportul deșeurilor

Toate deșeurile colectate vor fi transportate la instalațiile de transfer, tratare, respectiv eliminare în timpul programului de lucru.

în cazul în care Operatorul, din orice motiv, nu poate avea acces la instalațiile menționate în timpul programului normal de lucru, și din acest motiv nu poate transporta deșeurile în locul stabilit, el va trebui să înștiințeze Autoritatea Contractantă despre situație cât mai repede și să propună o alternativă pentru a fi aprobată de aceasta.

Cheltuielile în plus efectuate și justificate de Operator pentru utilizarea obligatorie a unei locații alternative de stocare temporară a deșeurilor, îi vor fi rambursate.

înainte de începerea serviciului, Operatorul se va înregistra la instalațiile de gestionare a deșeurilor care vor primi deșeurile colectate. înregistrarea va:

 • •  include toate vehiculele folosite în transport

 • •  menționa greutatea utilă reală a vehiculului și

 • •  numărul de înregistrare

Toate transporturile de deșeuri vor respecta regulile și cerințele instalației de gestionare a deșeurilor.

 • 11.13 Planul de organizare a activitatii

Planul de organizare a activitatii prezentat de Ofertant în Oferta tehnica devine obligatoriu odată ce contractul intră în vigoare și nu se poate modifica decât cu acordul Autorității Contractante și la înștiințarea corespunzătoare a utilizatorilor afectați.

Planul va fi actualizat permanent.

Zilele curente de colectare din zona de colectare trebuie respectate.

Planul de lucru trebuie revizuit cel puțin o dată în fiecare an, în funcție de revizuirea planului tarifar. Revizuirea planului va include cel puțin:

 • •  revizuirea și modificările sugerate ale traseelor de colectare;

 • •  revizuirea și modificările sugerate ale zilelor de colectare;

 • •  revizuirea și modificările sugerate ale numărului de containere în punctele de colectare;

 • •   frecvența de golire a recipienților.

Numărul de containere și frecvența golirii lor trebuie să reflecte cantitățile de deșeuri produse. Utilizatorii trebuie să verifice mereu dacă containerele au un volum suficient pentru stocarea deșeurilor și ca acestea să nu fie umplute până la refuz niciodată. Pe de altă parte, volumul containerului și frecvența de colectare trebuie planificată pentru a se atinge un nivel corespunzător de umplere a containerelor pentru o operare economică a lor în sistemul de colectare.

Cantitatea deșeurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an sau de la an la an. Cantitatea aferenta fiecărei luni poate varia din cauza schimbărilor sezoniere. Operatorul trebuie sa fie pregătit sa gestioneze cantitatile de deșeuri independent de fluctuațiile anuale, lunare si zilnice si trebuie sa poata face fata valorilor de vârf.

In cazul in care Ofertantul considera ca sunt necesare utilaje, instalații, echipamente, dispozitive suplimentare pentru desfasurarea conforma a activitatii, acestea vor fi prezentate in mod distinct si justificat in oferta tehnica.

Achiziția si exploatarea acestora se va realiza prin grija si cu finanțarea exclusiva a Ofertantului. Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de rambursare către Autoritatea Contractanta si nici de ajustare ulterioara a tarifului, toate cheltuielile urmând a fi incluse in tariful inițial prestării serviciului.

Ulterior semnării Contractului, Ofertantul este liber sa realizeze orice achiziții suplimentare de echipamente si instalații, prevederile paragrafului anterior aplicandu-se in totalitate.

 • 11.14 încasarea Tarifelor

Contravaloarea serviciilor de colectare și transport al deșeurilor municipale de la utilizatorii casnici, atât în mediul urban, cat și în cel rural va fi finanțată prin institutirea unei taxe speciale de salubrizare.

Din sumele încasate la bugetele locale cu titlu de taxă specială de salubrizare, autoritățile administrației publice locale în a căror responsabilitate se află serviciile în cauză, vor asigura plata serviciilor mai sus menționate, conform contract, astfel:

 • •  Operatorul de colectare și transport va fi plătit de către fiecare unitate administrativ teritorială, pentru activitățile derulate pe aria de delegare a respectivei unități (cantitățile de deșeuri colectate) conform tarifului rezultat ca urmare a procedurii de licitație publica, la acest tarif se vor adăuga și tarifele pentru activitățile subsecvente de gestionare a deșeurilor;

 • •  Plata operatorilor facilităților de deșeuri (operatorii care vor administra statia de sortare și depozitul de la lanca, stația de transfer însuratei, statia de sortare si tratare de la Vadeni, si a operatorului depozitului Muchea) se va realiza de către operatorul de colectare și transport;

 • •  Operatorul de colectare si transport va fi plătit pentru prestarea activitatilor de maturat, spalat, stropit si întreținere cai publice pe raza Municipiului Braila de către UAT Braila”.

Operatorul de colectare și transport va transporta deșeurile colectate Ia ST/SS/TMB/depozit și va plăti un tarif exprimat in lei/tonă. Astfel, Operatorul instalațiilor va emite o factură către Operatorul de colectare si transport aferentă cantității gestionate și avizate de către ADI.

Având în vedere că operatorul de colectare va încasa inițial sumele necesare funcționării SMID Brăila, acesta va efectua și plata redevenței către UAT Județul Brăila.

Tarifele pentru activitățile de măturat, stropire și întreținere a căilor publice vor fi achitate de către Municipiul Brăila.

în acest flux, ADI Eco Dunărea va avea rol de monitorizare a cantităților de deșeuri colectate și transportate pe fluxuri de deșeuri, prin intermediul copiilor aferente documentelor de plată și justificative emise de operatorul județean de colectare și transport către agenții economici/instituțiile publice (inclusiv primării).

 • 11.15 întreruperea activității

Dacă Operatorul este împiedicat să efectueze activitatea pe motiv de forță majoră, (ex. greve, închiderea unității sau alte incidente similare care nu pot fi atribuite Operatorului sau cauzate de fenomene naturale extraordinare, incendii sau altceva asemănător), Autoritatea Contractantă trebuie informată în cel mult o oră.

Dacă Autoritatea Contractantă decide apoi să întrerupă colectarea, Operatorul va trebui să efectueze colectarea de îndată ce condițiile îi permit. în orice caz, Operatorul va trebui să colecteze deșeurile acumulate atunci când situația reintră în normalitate.

Plata sau costurile suplimentare justificate pot avea loc doar conform cu un acord scris anterior.

Operatorul nu va fi despăgubit în cazul influenței asupra serviciilor a vremii și condițiilor de trafic normale, incluzând aici condițiile de iarnă, traficul congestionat și devierile drumurilor cauzate de lucrări.

 • 11.16 Determinări privind compoziția deșeurilor

Operatorul va trebui sa realizeze trimestrial determinări privind compoziția deșeurilor municipale.

Determinările vor fi realizate conform standardului SR 13493:2004 Caracterizarea deșeurilor. Metodologie de caracterizare a deșeurilor menajere. Analizele fizico-chimice ale compoziției deșeurilor se vor determina in laboratoare de incercari (interne sau ale unor terte persoane) acreditate SR EN ISO /CEI 17025/2005.

 • 11.17 Monitorizarea activității de către Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă/ADl, prin intermediul personalului din aparatul propriu își rezervă dreptul de a monitoriza și controla întreaga activitate a Operatorului efectuând în acest sens verificări periodice. Consemnarea verificărilor se va face în procese-verbale și rapoarte de constatare încheiate de personalul responsabil, încheindu-se, după caz, note de neconformitate față de condițiile impuse de contractul de delegare.

Autoritatea Contractantă va monitoriza implementarea programelor de investiții legate de modernizare si extinderea serviciului public de salubrizare.

Operatorul va coopera pe deplin cu Autoritatea Contractanta pentru a monitoriza si controla serviciile si va permite permanent Autorității Contractante sa inspecteze toate inregistrarile si documentele păstrate de Operator privind Serviciile, si sa inspecteze echipamentele si vehiculele.

Autoritatea Contractanta va fi informată despre si va putea participa la orice inspecție programata de alte autoritati.

Pentru activitatea de măturat, spălat și întreținerea căilor publice în Municipiul Brăila monitorizarea va fi făcută de Municipul Brăila prin serviciul SUPAGL Brăila.

 • 11.18 Criterii de neconformitate:

I. Următoarele deficiente ale Serviciului vor avea ca rezultat Avize de Rectificare Minore din partea Delegatarului. Fiecare element al deficientelor Serviciului, daca este identificat, va fi numărat separat:

 • 1) Nepăstrarea curățeniei la punctele de colectare - pentru fiecare constatare;

 • 2) Angajații nu poarta uniforma sau echipamentul de protecție - pentru fiecare caz;

 • 3) Practici de lucru periculoase - pentru fiecare caz;

 • 4) Nerespectarea cerințelor privind zgomotul - pentru fiecare caz si zi;

 • 5) Eșec în limitarea mirosurilor - pentru fiecare caz și zi;

 • 6) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deșeurilor -pentru fiecare caz;

 • 7) Comportament necorespunzător al personalului Delegatului- pentru fiecare caz;

 • 8) încălcări ale legii de către personalul Delegatului- pentru fiecare caz;

 • 9) Orice alta nerespectare a acestui Caiet de sarcini, referitor la activitățile de colectare si transport al deșeurilor in județul Braila, măturatul, spălatul și întreținerea căilor publice pe aria teritorială a Municipiului Brăila, care fac obiectul delegării spre instalațiile autorizate de gestionare;

II. Următoarele deficiențe serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de Rectificare Majoră:

 • 1) Defectarea echipamentelor din cauza nerespectării cerințelor de întreținere stabilite in documentele puse la dispoziție de furnizor prin intermediul Delegatarului înaintea predării - pentru fiecare caz.

 • 2) Netrimiterea in termenul stabilit a rapoartelor prevăzute in prezentul Caiet de Sarcini -pentru fiecare caz;

 • 3) Nerespectarea frecvenței și rutei de colectare a deșeurilor pe fiecare tip de deșeu în parte si a graficului de salubrizare stradală a Municipiului Braila;

 • 4) Neînlocuirea recipienților de colectare furați sau deteriorați în termenul prevăzut în Caietul de Sarcini (maxim 2 zile de la data constatării furtului/deteriorării), pentru a nu împiedica colectarea deșeurilor;

 • 5) Neamplasarea, după golire, a echipamentelor de colectare la locul de încărcare;

 • 6) Neigenizarea recipienților de colectare deșeuri reciclabile și reziduale aflați pe domeniul public de cel puțin o dată pe trimestru în perioada aprilie-octombrie;

 • 7) Neutilizarea adecvata a vehiculelor si echipamentului in conformitate cu Contractul-pentru fiecare caz;

 • 8) Transportul deșeurilor colectate în alte locații decât la instalațiile de valorificare/eliminare și eliminare menționate în Caietul de Sarcini aferent colectării și transportului deșeurilor municipale;

 • 9) Utilizarea în transportul deșeurilor municipale pe fiecare categorie de deșeuri în parte a altor mijloace de transport care nu îndeplinesc cerințele menționate în Caietul de Sarcini;

 • 10) Neîntreținerea tuturor vehiculelor în bună stare de funcționare, înlocuirea/repararea imediată a vehiculelor de transport, dar nu mai târziu de finalul următoarei zi de lucru;

 • 11) Neigenizarea săptămânală pe dinafară și pe dinăuntru a benei vehiculelor folosite pentru transportul deșeurilor biodegradabile și a celor reziduale;

 • 12) Condiții de munca nesigure pentru personalul care operează facilitățile inclusiv condiții neigienice, atmosfera sau temperatura necorespunzătoare, lipsa echipamentului de protecție - pentru fiecare caz si zi;

 • 13) întreținerea echipamentului si bunurilor Delegatarului nu se realizează conform cerințelor producătorului - pentru fiecare constatare;

 • 14) Apariția repetata a deficientelor de serviciu, care au fost deja rectificate după o Nota de Rectificare - pentru fiecare repetiție.

 • 15) Au existat îmbolnăviri, accidente din cauza nerespectarii condițiilor impuse prin contract, din culpa proprie a operatorului;

 • 16) Amenzi date de autoritatea centrala sau locala pentru neexecutarea corespunzătoare a activitatii

 • 17) Intervenții întârziate (mai mari de 120 minute) sau necorespunzatoare.

 • 18) Utilizarea unui vehicul de colectare care nu corespunde cerințelor tehnice stabilite prin Contract sau de Indicatorii de Performanță;

 • 19) Emiterea a 10 Avize de rectificare minore.

 • 11.19 Comunicarea

 • 11.19.1 Comunicarea cu Autoritatea Contractanta

Operatorul va informa Autoritatea Contractanta imediat referitor la orice probleme ce afecteaza prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate in scris, împreuna cu propunerile de rezolvare a situației.

Numai ordinele scrise date de Autoritatea Contractanta, Operatorului, vor fi obligatorii, întâlnirile interne dintre Autoritatea Contractantă și Operator vor fi organizate la cerere și cel puțin o dată pe trimestru la inițiativa Operatorului. Dacă situația o cere, Autoritatea Contractantă poate iniția întâlniri obligatorii suplimentare anunțate cu o zi înainte.

 • 11.19.2 Comunicarea cu Clientii

Utilizatorii serviciilor de colectare si transport a deșeurilor vor fi informați in campania de informare a Autorității Contractante ca orice comentariu, reclamatie sau cerere a unui client sau membru al publicului privind Serviciile va fi adresata Operatorului.

în acest scop, Operatorul va înființa un serviciu telefonic funcțional permanent. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie trimis Autorității Contractante.

Operatorul are obligația sa informeze Autoritatea Contractanta asupra lor si a modul de rezolvare. La sfârșitul fiecărei perioade de raportare, Operatorul va transmite numărul cererilor, reclamatiilor sau plângerilor cu privire la prestarea serviciului.

Operatorul are obligația să informeze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a serviciilor, respectiv să îi înștiințeze pentru a indica un eventual comportament indezirabil (probleme legate colectarea separată greșită a deșeurilor, umplerea până la refuz sau alte nerespectări ale regulilor).

înștiințarea originală trebuie să fie lăsată în cutia poștală a proprietarului sau trimisă persoanei responsabile (administratorul clădirii). O copie a înștiințării trebuie păstrată de Operator și folosită pentru raportul oferit Autorității Contractante. Aceasta poate solicita copii ale înștiințărilor pentru documentare.

în niciun caz, Operatorul nu poate condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizatori.

De asemenea, împreuna cu Autoritatea Contractanta, Operatorul va asigura rezolvarea tuturor problemelor ce apar in gestionarea obiectivelor, in relația cu operatorii instalațiilor de gestionare a deșeurilor.

Operatorul are obligația asigurării derulării unor campanii de informare, conștientizare și educare a populației ariei administrativ-teritoriale deservite, în privința protecției mediului prin reciclarea / valorificarea deșeurilor cat si privind procesul de gestionare a deșeurilor, a căror finanțare se va face atat de către ADI, prin fondurile furnizate de OIREP-uri, cat si din fondurile proprii.

Activitățile minime aferente campaniilor vor fi:

 • > organizarea și susținerea de campanii de informare și conștientizare a publicului, inclusiv în școli, privind prevenirea generării deșeurilor și colectarea selectivă a deșeurilor municipale minim 4 campanii anual;

 • > realizarea de campanii de informare a publicului cu ajutorul media (radio, televiziune și presa scrisă locală) privind: prevenirea generării deșeurilor, colectarea separată a deșeurilor, compostarea individuală a deșeurilor biodegradabile (in scopul atingerii țintelor prevăzute in Legea 211/2011), colectarea fluxurilor speciale (deșeuri periculoase din deșeurile menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri de construcții și demolări (si altele, la decizia-operatorului]) - minim 4 campanii anual;

 • > realizarea de ghiduri practice privind: prevenirea generării deșeurilor, compostarea individuală a deșeurilor biodegradabile, colectarea separată a deșeurilor menajere, deșeuri periculoase din deșeuri menajere, deșeuri voluminoase - minim 1 ghid/an.

 • > Campaniile de colectare a deșeurilor periculoase menajere:

 • ■  cel puțin 4/an

 • ■  Programul campaniilor anunțat la începutul fiecărui an - anunțuri Ia radio locale, TV locale, publicații locale zilnice, saptamanale sau lunare; realizare si distribuire fluturași informativi - cel puțin câte unul la fiecare gospodărie individuală din mediul urban si rural

 • ■  Cu cel puțin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare: anunțuri la radio locale, TV locale, publicații locale zilnice sau saptamanale; realizare si distribuire fluturași informativi - cel puțin câte unul Ia fiecare gospodărie individuală din mediul urban si rural

 • > Campaniile de colectare a deșeurilor voluminoase

 • ■  cel puțin 4/an

 • ■  Programul campaniilor anunțat la începutul fiecărui an. - anunțuri Ia radio locale, TV locale, publicații locale zilnice, saptamanale sau lunare; realizare si distribuire fluturași informativi - cel puțin câte unul la fiecare gospodărie individuală din mediul urban si rural

 • ■  Cu cel puțin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare: anunțuri la radio locale, TV locale, publicații locale zilnice sau saptamanale; realizare si distribuire fluturași informativi - cel puțin câte unul la fiecare gospodărie individuală din mediul urban si rural

 • > Efectuarea de feedback ia aceste campanii .

 • 11.20 Identitatea firmei si identificarea personalului

Operatorul va funcționa sub numele propriei firme sau a liderului consorțiului, marcand tot echipamentul, vehiculele, publicațiile cu același logo sau slogan. Personalul operațional va purta imbracamintea operatorului economic in timpul orelor de program.

Operatorul va furniza personalului cârduri de identificare, conținând numele, fotografia, si numărul de identificare si le va cere sa poarte aceste cârduri de identificare pe toata perioada lucrului, in scopuri de monitorizare.

 • 11.21 Echipament de protecție si siguranța

Operatorul este responsabil cu desfasurarea tuturor operațiunilor si activitatilor in conformitate cu prevederile legale si normele proprii privind sanatatea si securitatea in munca si de asigurarea echipamentului de protecție si siguranța.

Prevenirea incendiilor si masurile de protecție vor fi asigurate si menținute conform legislației romanești si a practicilor internaționale.

Intrarea în obiectivele administrate de operator va fi controlată și limitată de către acesta la persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților și la persoanele care livrează deșeuri. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, vor fi admise cu acceptul operatorului. Regulile privind accesul la obiective vor fi stabilite de către operator și vor fi comunicate delegatarului.

Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrale pentru toate obiectivele.

Orice incident neobișnuit privind securitatea va fi notificat autoritatilor competente de ordine publică și va fi înregistrat în baza de date a operatorului. Operatorul va raporta Autorității Contractante orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Operatorul și delegatarul vor examina periodic orice astfel de incident semnificativ și vor evalua caracterul adecvat al masurilor de securitate luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemanatoare pe viitor.

Operatorul va pregăti si implementa un plan de intervenții in caz de evenimente neprevăzute și iși va instrui personalul referitor la conținutul acestui plan, pentru a fi pregătit în cazul urgențelor cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

 • 11.22 Sistemul de management calitate/mediu/sanatate ocupationala

Ofertantul va implementa un sistem de management conform cerințelor standardelor ISO 9001 și ISO 14001 .

Sistemul/sistemele de management vor acoperi in mod obligatoriu toate activitatile desfășurate de Operator. Cerința minimala aplicata Subcontractorilor este ISO 9001.

Operatorul trebuie sa pună Ia dispoziția Autorității Contractante, la cerere, in conformitate cu oferta, Manualul sau, după caz, Manualele cuprinzând toate procedurile, instrucțiunile de lucru, formulare si manualele subsecvente aferente sistemului.

Operatorul va avea in vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele Autorității Contractante privind raportarea (vezi secțiunea de mai jos).

Operatorul trebuie sa se asigure ca toate serviciile sunt furnizate in condițiile respectării standardelor de calitate, mediu si sanatate ocupationala proprii.

Operatorul este responsabil de toate situațiile care intra sub incidența Directivei nr. 2004/35/CE transpunsa prin OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului.

Operatorul va monitoriza și respecta cerințele privind respectarea condițiilor de protecție a mediului stabilite prin autorizații și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea in regim normal a obiectivelor.

Operatorul va respecta graficul stabilit de colectare a deșeurilor municipale/salubrizare stradala, în funcție de solicitări și de situațiile reale din teren. In cazul in care cantitatea de deșeuri colectata/suprafetele estimate este/sunt mai mica/mici sau mai mare/mari decât cantitatea estimata/suprafetele estimate, părțile vor conveni modificarea graficului de prestare, fara a se putea invoca culpa vreuneia din parti.

 • 11.23 Sistemul informatic si baza de date a operațiunilor

Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea a minim doua baze de lucru, la Braila si lanca, a căror amplasamente să fie situate pe teritoriul ariei de delegare, fără a crea un disconfort riveranilor acesteia.

Baza de lucru trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate:

 • (1) gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează activitățile ce i-au fost delegate conform contractului de delegare a gestiunii ce va fi semnat între părți;

 • (2) desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere și curățare a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitate pe toată durata derulării contractului;

 • (3) dacă este cazul stocarea temporară, în condițiile legii a deșeurilor din construcții și demolări de la populație. In spațiul de stocare temporară se va realiza și tratarea în vederea valorificării a deșeurilor din construcții și demolări colectate de la populație (nu este o cerința obligatorie, ci in funcție de opțiunea aleasa de ofertanti pentru asigurarea gestionarii adecvate a deșeurilor de construcții si demolări colectate de la populație).

Pe perioada derulării contractului de delegare, Baza de lucru nu poate fi sub nicio formă utilizată pentru desfășurarea de activități care nu fac obiectul contractului de delegare.

în vederea rezolvării cât mai prompte a tuturor situațiilor apărute, Operatorul trebuie să asigure funcționarea unui sistem de dispecerat cu program permanent care să asigure preluarea tuturor solicitărilor și reclamațiilor apărute și rezolvarea acestora într-un timp cât mai scurt.

Operatorul va instala, utiliza si intretine un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate si procesate datele legate de funcționare.

In cadrul sistemului informatic, Operatorul va implementa si menține o Baza electronica de Date a Operațiunilor.

Sistemul informațional trebuie sa poata genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale si anuale prin agregarea si procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic. Sistemul informatic si Baza de Date a Operațiunilor vor fi implementate inca din Faza de mobilizare si va trebui sa fie utilizabile la Data Începerii. Baza de Date a Operațiunilor va fi actualizata in timp real.

Sistemul informațional trebuie astfel realizat incat sa faciliteze aplicarea cerințelor din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările si completările ulterioare și acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje de către OIREP-uri

Ofertantul este liber sa aleaga soluțiile hardware si software de realizare a Sistemului informatic, ținând seama de următoarele cerințe minime privind raportarea.

 • 11.24 Cerințe privind raportarea - perioada de operare

a) Rapoarte/Inregistrari Zilnice

Ofertantul va tine un jurnal zilnic, electronic și fizic, al activitatilor in cadrul bazei de date a operațiunilor.

Jurnalul activitatilor va conține cel puțin următoarele date:

 • •  traseul de colectare si codul acestuia;

 • •  conducătorul vehiculului;

 • •  cantitatile (în tone) si categoriile de deșeuri colectate, corelate cu locațiiile de unde au fost colectate, cantitati avizate de fiecare unitate administrativ teritoriala in parte prin persoane desemnate;

 • •   instalația la care au fost transportate;

 • •   incidente, inregistrari ale problemelor, întreruperi programate si neprogramate, defecțiuni si accidente, activitati de întreținere sau reparații si timpii de oprire a serviciilor, inlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului,condiții atmosferice,etc.;

 • •   registre ale lucrărilor de întreținere si reparații realizate ia fiecare echipament;

 • •   vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizarii vehiculelor, etc.);

 • •  plângeri si notificări primite si răspunsurile corespunzătoare;

 • •   problemele aparute si soluțiile folosite;

 • •   orice alte date înregistrate, solicitate de Autoritatea contractanta.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita periodic si furnizarea de Rapoarte zilnice. Formatul standard al Rapoartelor zilnice se va conveni intre Autoritatea Contractanta si Operator înainte de Data de începere.

Sistemul informațional, pe baza înregistrărilor zilnice, trebuie sa poata genera rapoarte lunare, trimestriale si anuale privind oricare categorie de inregistrari.

 • b) Rapoarte lunare

Delegatul va raporta lunar Delegatarului / ADI Eco Dunărea următoarele:

 • a) cantitatea de Deșeuri Municipale colectate de pe raza fiecărei unități administrativ-teritoriale care formează Delegatarul, defalcat pe surse (Utilizatori Casnici și Utilizatori Non-Casnici) și pe categorii de Deșeuri, cu documente justificative. Cantitatile vor fi avizate de către unitățile administrativ-teritoriale pentru utilizatorii casnici si de către Utilizatorii Non-Casnici;

 • b) cantitatea de Deșeuri predată instalațiilor de gestionare a deșeurilor, pe fiecare tip de Deșeuri;

 • c) situația tuturor Utilizatorilor care au un contract de prestări de servicii încheiat cu Delegatul, după caz;

 • d) înregistrări ale activității zilnice de prestare a Serviciului pentru fiecare activitate in parte;

 • e) suprafețele aferente activitatilor de maturat, spalat, stropit si întreținere cai publice in municipiul Brăila;

 • f) centralizatoare, facturi emise către beneficiari - la cerere

 • g) resursele umane și materiale folosite .

 • c) Raport trimestrial

Un raport trimestrial se va depune nu mai târziu de sfârșitul primei luni după încheierea trimestrului, care va cuprinde performanta realizata în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanta stabiliți pe o baza trimestriala.

 • d) Raportul anual

Un raport anual consolidat se va depune nu mai târziu de o luna după incheierea anului calendaristic. Acest raport va fi structurat in funcție de cerințele Autorității Contractante.

 • a) rezultatele măsurătorilor privind compoziția Deșeurilor Municipale colectate;

 • b) informații privind: numărul total de personal angajat; numărul total al zilelor lucrate; consumul total de combustibil pe vehicul pe lună pentru fiecare flux de colectare (ex.: Deșeuri menajere reziduale, deșeuri reciclabile etc.); numărul total de kilometri/vehicul pe lună pentru fiecare flux de colectare si pentru activitatea de maturat (ex.: Deșeuri menajere reziduale, deșeuri reciclabile etc.);

 • c)  informații privind eficiența colectării privind, de exemplu: % de Utilizatori Casnici de la care nu au fost colectate Deșeuri; % din colectările planificate care nu au fost realizate (colectările omise) dar au fost remediate în maxim 24 ore; % din colectările de la Utilizatori Non-Casnici care nu au fost realizate în termen de 24 ore; cantitatea de Deșeuri Municipale abandonate ca procentaj din cantitatea totală de Deșeuri Municipale colectate;

 • d) performanța realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanță stabiliți pe o bază anuală, după caz.

Raportul anual va cuprinde si următoarele dovezi:

 • •  de plata a tuturor impozitelor si a taxelor de asigurări sociale, de șomaj si de sanatate datorate;

 • •  de înmatriculare a vehiculelor,

 • •  de control tehnic al vehiculelor si de încadrare in normele de control al emisiilor;

 • •  de autorizare a Operatorului;

 • •  de posesia permiselor/avizelor care condiționează desfasurarea activitatii.

 • 11.25  Cerințe privind raportarea inainte de Data de incepere

In timpul Perioadei de Mobilizare Operatorul va furniza Autorității Contractante :

 • 1. Raport asupra activitatii, periodic, Ia interval de maxim 2 saptamani, incluzând:

Programul de mobilizare a operatorului și progresele realizate la data respectiva;

Devieri de la programul de mobilizare, motive si masuri de soluționare; Informații diverse.

 • 2. Detalii asupra implementării sistemului informatic.

Orice rapoarte scrise si documentații cerute de Contract vor fi înaintate spre Autoritatea Contractanta in doua (2) exemplare tipărite si in forma electronica (ex.pe CD), intr-un format care sa poata fi citit de Delegatar.

 • 3. Detalii asupra implementării instrumentului economic “plătește cât arunci”.

Autoritățile contractante și operatorii au obligația de a stabili in perioada de mobilizare a contractelor de delegare pentru operarea SMID Brăila o metodologie de implementare a instrumentului economic “plătește cât arunci”.

 • 11.26 Ședințe de management al serviciilor

Autoritatea Contractanta va organiza ședințele de management al Serviciilor cu participarea Operatorului si a Operatorilor instalațiilor de gestionare a deșeurilor. Acestea vor avea loc:

• Lunar, in perioada mobilizării si in primele sase (6) luni de la Data de incepere;

 • •  Trimestrial, după sase (6) luni de la data de începere;

 • •  Ad-hoc, la cererea Autorității Contractante sau a Operatorului.

Autoritatea Contractanta va organiza ședințele de management al Serviciilor si va întocmi si distribui Procesele Verbale de Ședința, nu mai târziu de trei (3) zile după ședința respectiva.

Operatorul va transmite rezultatele Analizei de management a sistemului integrat calitate -mediu (sau sistemelor independente după caz) Autorității Contractante.

/VS.

«CUl 4/X?

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII

ACTIVITĂȚII DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BRĂILA SI A ACTIVITĂȚII DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI ÎNTREȚINERE CAI PUBLICE IN MUNICIPIUL BRĂILA

CUPRINS

CAPITOLUL 1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE ÎNCEPERE

ARTICOLUL 4 -CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

ARTICOLUL 7-OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

ARTICOLUL 8 -OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

ARTICOLUL 9 - OBLIGAȚIILE DE INVESTIȚII ALE DELEGATULUI

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 10-TARIFUL

ARTICOLUL 11 - REDEVENȚA

ARTICOLUL 12 -INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

ARTICOLUL 13 -MONITORIZAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 14 - FLUXUL DEȘEURILOR

ARTICOLUL 15 - COLECTAREA SEPARATĂ

ARTICOLUL 16-PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE ȘI ÎNTREȚINEREA

BUNURILOR

ARTICOLUL 17- BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 18 - FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI ÎN RELAȚIA CU UTILIZATORII

ARTICOLUL 19 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

ARTICOLUL 20 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

ARTICOLUL 21 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

ARTICOLUL 22 - ASIGURĂRI

ARTICOLUL 23 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE Șl AUDIT

ARTICOLUL 24 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

ARTICOLUL 25 - SUB-DELEGAREA ȘI TRANSFER

ARTICOLUL 26 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 27 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 28 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA

DELEGATULUI

ARTICOLUL 29-RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

ARTICOLUL 30 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

ARTICOLUL 31 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

ARTICOLUL 32 - RECUPERAREA DEBITELOR

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 33 - FORȚA MAJORĂ

ARTICOLUL 34 - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 35 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

ARTICOLUL 36 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A

CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 37 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

ARTICOLUL 38 - REZILIEREA CONTRACTULUI

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 39 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

ARTICOLUL 40 - CONFIDENȚIALITATE

ARTICOLUL 41 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

ARTICOLUL 42 - TAXE

ARTICOLUL 43 - CHELTUIELI

ARTICOLUL 44 - CONFLICTUL DE INTERESE

ARTICOLUL 45 - REPREZENTANȚII PĂRȚILOR

ARTICOLUL 46 - COMUNICĂRI

ARTICOLUL 47 - DREPTURILE TERȚILOR

ARTICOLUL 48 - RENUNȚARE

ARTICOLUL 49-NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR

SALE

ARTICOLUL 50 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

ARTICOLUL 51 - DECLARAȚII ȘI GARANȚII

ARTICOLUL 52 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO DUNĂREA BRĂILA, cu sediul în .... strada ..., nr. ...Județul .., înregistrată Registrul asociațiilor si fundațiilor de pe lângă judecătoria ... cu numărul ..., cod unic de înregistrare .........., cont.................deschis la......, reprezentat(ă) de

................., având funcția de președinte ADI, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre denumite în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

Și

Societatea cu sediul în .... strada ..., nr. ..., județul .., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul ... cu numărul ..., cod unic de înregistrare ..., cont ... deschis la ..., reprezentată de ..., având funcția de director general, în calitate de delegat, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

Au convenit încheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și a celei de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice pe raza UAT Brăila,

și conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

“Afiliat”                    înseamnă cu privire la orice persoană, oricare altă persoană

(juridică) care controlează direct sau indirect prima persoană, care este sub controlul primei persoane sau care este controlată împreună cu prima persoană de către un terț; în sensul prezentului Contract termenul „control” cu referire la orice persoană înseamnă deținerea, direct sau indirect, a oricăreia dintre următoarele: (i) cel puțin jumătate din capitalul social sau activele afacerii sau (ii) cel puțin jumătate din drepturile de vot în adunările acționarilor/asociaților sau (iii) dreptul de a numi cel puțin jumătate dintre membrii consiliului de administrație sau organelor statutare care reprezintă o asemenea persoană (juridică);

”An Contractual”         înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii

Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

„Aria Delegării” înseamnă raza teritorială a unităților administrative care formează împreună Delegatarul.

„Asociația” sau „ADI” înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA,, Brăila, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă judecătoria Brăila cu numărul 20 din 10.07.2009.

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică, inclusiv, dar nelimitându-se la, Autoritatea de Reglementare;

„Autoritatea de Reglementare” înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC) sau orice altă instituție similară care poate fi autorizată și împuternicită conform Legii în vigoare la un moment dat să monitorizeze și să reglementeze regimul tarifelor și/sau al Serviciului;

„Autorizații”                 înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele,

avizele, aprobările etc., emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă, în scopul furnizării/prestării și gestiunii Serviciului;

„Bio-deșeuri” înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deșeurile provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;

”Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Deșeurilor care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

 • (A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (B) suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (C) operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-how-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate;

 • (D) verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

 • (E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

”Bunuri de Preluare”             înseamnă acele bunuri care la Data încetării Contractului

pot reveni Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

”Bunuri de Retur”         înseamnă acele bunuri care, la Data încetării Contractului, revin

sau intră în proprietatea Delegatarului, de plin drept, în principiu gratuit (cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul Contract), în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare;

”Bunuri Proprii” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului;

“Colectarea Separată” înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora.

"Contract”         înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, împreună

cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

”Data de începere (a Contractului)” înseamnă data indicată în ordinul de începere a activității;

”Data Intrării în Vigoare”        înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată

la care Contractul va intra în vigoare,

A             _

"Data încetării (Contractului)” înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 50 (“Menținerea unor prevederi după Data încetării”) din prezentul Contract;

”Data Semnării (Contractului)” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului/ ADI în 6

numele și pe seama Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți ;

”Daună”

înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

"Delegat”

înseamnă societatea........., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

”Delegatar” înseamnă următoarele unități administrativ-teritoriale membre ale ADI care au

„Depozit”

atribuit prezentul Contract prin intermediul ADI;

înseamnă rampa pentru depozitarea Deșeurilor, la suprafață sau subteran, pentru scopul prezentului contract acesta referindu-se la depozitul conform județean/regional situat în Muchea, respectiv Ianca, județul Braila

“Deșeu(uri)”

înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce;

“Deșeuri biodegradabile” înseamnă deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe,

cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

“Deșeuri din ambalaje”

înseamnă Deșeurile care au fost inițial utilizate ca ambalaje (orice material care este utilizat pentru a împacheta, proteja, înmâna, preda și prezenta bunuri). Deșeurile din ambalaje pot rezulta dintr-o gamă largă de surse incluzând supermarketuri, magazine de desfacere, industrii producătoare, gospodării, spitale, hoteluri, restaurante și companii de transport. Obiecte precum sticle, cutii de plastic, doze de aluminiu, ambalaje de mâncare, paleți de lemn, și bidoane sunt clasificate ca ambalaje.

“Deșeuri Menajere”

înseamnă Deșeurile provenite de la Utilizatorii Casnici, astfel cum sunt definiți de prezentul Articol;

“Deșeuri Municipale”

înseamnă Deșeuri Menajere și Deșeuri Similare;

“Deșeuri Reciclabile” înseamnă deșeurile care prin operațiuni de valorificare pot fi transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Operațiunile de valorificare care se încadrează în categoria reciclării includ retratarea materialelor organice, dar nu includ valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere.

“Deșeuri reziduale” înseamnă deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile ;

“Deșeuri Similare” înseamnă Deșeuri care din punctul de vedere al naturii și al compoziției sunt comparabile cu Deșeurile Menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

“Deșeuri Verzi” înseamnă Bio-deșeurile compuse din Deșeuri provenind din parcuri sau grădini, precum frunze, iarbă, flori, garduri vii, crengi, etc.

"Documentația de Atribuire” înseamnă documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul Contractului și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv documentele licitației, conform procedurii aplicabile potrivit Legii;

"Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Art. 3 din prezentul Contract;

„Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, prin scrisoare de garanție bancară emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, executabilă la prima cerere a Delegatarului/ ADI, cuprinzând angajamentul irevocabil și necondiționat al emitentului de a plăti orice sumă de bani solicitată de Delegatar dar în limita valorii Garanției de Bună Execuție, pentru a garanta:

 • a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

 • b)   plata oricăror sume către Delegatar sau ADI conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract ; “Indicatori de Performanță” înseamnă Indicatorii Tehnici și Indicatorii Privind Țintele, astfel cum sunt definiți în prezentul Articol;

"Indicatori privind Țintele” înseamnă cerințele tehnice, cantitative și procentuale legate de țintele care trebuie atinse în gestiunea Serviciului, de îndeplinit de către Delegatar conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

"Indicatori Tehnici” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

„Informații Confidențiale” înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte (sau, în înțelesul prezentului Contract, de sau către ADI) în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

„Lege”       înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se

limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții „hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes'" reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

“Legea Achizițiilor” înseamnă Legea 98/2016 privind achizițiile publice precum și orice acte normative care aduc modificări, completări sau care înlocuiesc această Lege;

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;

”Oferta” înseamnă oferta depusă de Delegat în cadrul procedurii de atribuire a prezentului Contract; oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică și este atașată ca Anexa nr. 3 la prezentul Contract;

„Operatorul Depozitului Muchea ” înseamnă operatorul care gestionează și operează Depozitul situat în Muchea, în baza unui contract de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitelor de deșeuri, componentă a serviciului de salubrizare

Operatorul Depozitului Ianca, Stafiei Sortare Ianca si Stafiei de Transfer însuratei înseamnă operatorul care gestionează și operează: Depozitul si Statia de sortare situate în Ianca si Statia de Transfer situata in însuratei, în baza unui contract de delegare .

Operatorul TMB si Stației de Sortare Vadeni înseamnă operatorul care gestionează și operează: Statia de sortare si TMB situate în Vadeni, în baza unui contract de delegare .

"Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data de începere a prezentului Contract;

“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul cărei Delegatarul sau IDA monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau ADI a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

„Programul de Operare” înseamnă frecvența cu care Delegatul trebuie să își îndeplinească obligațiile specifice de furnizare/prestare a Serviciului, în special să încarce Deșeurile din cadrul activității de colectare, astfel cum este stabilit in Articolul 16 (“Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor”) din prezentul Contract;

„Redevența” înseamnă suma de bani plătibilă Delegatarului sau unora dintre unitățile administrativ-teritoriale care formează Delegatarul (județ, municipiu, oraș, comună), după caz, de către Delegat conform prevederilor Art. 11 („Redevența”) din prezentul Contract;

“Regulamentul Serviciului”înseamnă regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa nr 1 la prezentul Contract), aprobat de Delegatar/ADI conform regulamentului-cadru la nivel național adoptat de Autoritatea de Reglementare; în scopul prezentului Contract vor fi aplicate doar prevederile din regulament care privesc Serviciului astfel cum este acesta definit în prezentul Articol;

”Serviciul” înseamnă următoarele activități componente ale serviciului de salubrizare al Delegatarului, conform Legii:

 • a) colectarea separată și transportul separat al Deșeurilor Municipale și al Deșeurilor Similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri din echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice pe raza UAT Brăila;

”Stație de tratare mecano-biologică (TMB)” înseamnă o instalație ce combină tehnicile de separare mecanică și de tratare biologică (aerobică sau anaerobică) sau o combinație a celor două care este proiectată să extragă și/sau să trateze fracțiile de Deșeuri introduse în sistem, cu scopuri specifice precum combustibil solid recuperat (SRF) sau produse de compost (CLO);

“Tariful”                    înseamnă contravaloarea furnizării/prestării Serviciului care face

obiectul prezentului Contract, conform Articolului 10 („Tariful”) din prezentul Contract;

”Utilizator(i)” înseamnă: a) comunitățile locale considerate în întregul lor sau comunitățile locale componente ale ADI, în cazul activităților specifice Serviciului care sunt prestate de către Delegat a căror valoare se achită direct Delegatului de către Delegatar/ADI de la bugetul local;

 • b) persoanele fizice sau juridice care beneficiază individual de una sau mai multe activități specifice Serviciului, în cazul activităților pentru care beneficiarii încheie contracte individuale de prestare a serviciului, în nume propriu, cu Delegatul, după caz conform clauzele specifice ale prezentului Contract;

“Utilizator(i) Casnic(i)” înseamnă Utilizatorii, astfel cum sunt definiți mai jos, care sunt persoane fizice sau asociații de proprietari ai apartamentelor din condominii, după caz;

“Utilizator(i) Non-Casnic(i)” înseamnă Utilizatorii, alții decât Utilizatorii Casnici, astfel cum sunt definiți de prezentul Articol, și în special persoanele juridice precum: agenți economici, instituții publice, asociații altele decât asociațiile de proprietari, fundații etc.;

„Zi”         înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi

Lucrătoare”

„Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare;

 • (2) In cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

 • (3) împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

 • (4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

 • (5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

 • (6) Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

 • (7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

 • (8) Interpretarea prevederilor contractului se va face având în vedere că pentru activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice pe raza UAT Brăila, responsabilitatea exercitării drepturilor și obligațiilor Delegatului revine în mod exclusiv UAT Brăila.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

 • (1) Obiectul prezentului Contract este delegarea gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare a localităților, care compun “Serviciul” astfel cum este definit acesta la Articolul 1 („Definiții și interpretări”) de mai sus, respectiv:

 • a) colectarea separată și transportul separat al Deșeurilor Municipale și al Deșeurilor Similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri din echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice pe raza UAT Brăila;

 • (2)  Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp menționată la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”), dreptul și obligația de a furniza Serviciul în Aria Delegării, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata, în schimbul unei Redevențe, Bunurile de Retur prevăzute în Anexele nr. 4 și nr. 5 la prezentul Contract.

 • (3)  Obiectivele Delegatarului sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • b) susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • c)  promovarea calității și eficienței Serviciului;

 • d) dezvoltarea durabilă a Serviciului;

 • e) gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • f)  protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • g) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE ÎNCEPERE

 • (1) Durata prezentului Contract este de 8 (opt) ani de la Data de începere a Contractului.

 • (2) Data de începere este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 („Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

 • (3) Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului în condițiile prevăzute de Legea aplicabilă la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 6 (șase) luni înainte de data expirării Contractului.

 • (4) între Data Semnării și Data de începere, se întinde Perioada de Mobilizare.

 • (5) în Perioada de Mobilizare, care va fi de 6 luni de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin modificarea acestui termen), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:

 • a) constituirea Garanției de Bună Execuție prevăzută la Articolul 21 („Garanția de Bună Execuție”) din prezentul Contract;

 • b) încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 22 (“Asigurări”) din prezentul Contract;

 • c) licența eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care Delegatului i se acordă permisiunea furnizării/prestării Serviciului în Aria Delegării;

 • d) obținerea celorlalte Autorizații necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului;

 • e) efectuarea investițiilor necesare derulării activității;

 • f)  distribuirea pubelelor și containerelor;

 • g) stabilirea unor proceduri de lucru cu reprezentanții UAT Brăila pentru prestarea activității prevăzute cu la art.2 alin.(l) lit.(b).;

 • h) instalarea sistemului informatic computerizat, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute în documentația de atribuire.

 • (6) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către Delegat, și după încheierea Procesului -Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar în vederea prestării Serviciului, se va emite ordinul începere a serviciilor a cărui transmitere marchează Data de începere a Contractului, astfel cum este aceasta definită la Articolul 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

 • (7) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile:

 • a) își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și

 • b) vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

 • (8) Dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la alin. 5 din prezentul articol Contractul încetează de plin drept la data la care expiră termenul prevăzut la alin. 5 sau astfel cum a fost prelungit de Părți, fără a fi necesare alte formalități, Delegatarul/ADI poate notifica Delegatului încetarea de drept a Contractului.

 • (9) Delegatarul are dreptul să prelungească unilateral Perioada de mobilizare, în special în vederea corelării datelor de începere a activităților Delegatului și a datelor de începere a contractelor pentru operarea instalațiilor care fac parte din Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor din județul Brăila. în această situație, Delegatul este obligat să accepte această prelungire fără modificarea sau completarea niciunei alte condiții prevăzute din prezentul contract.

ARTICOLUL 4 -CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

 • (1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a pâinilor cu privire la obiectul acestuia.

 • (2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

 • (3) Prezentul Contract are următoarele anexe:

 • a) Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

 • b) Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

 • c) Oferta Delegatului, inclusiv clarificările date de acesta, după deschiderea ofertelor (Anexa nr. 3)

 • d) Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, puse la dispoziția Delegatului pe întreaga Durată a Contractului, care sunt Bunuri de Retur (Anexa nr. 4)

 • e) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 4 (Anexa nr. 5)

 • f)  Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 6);

 • g) Programul de Investiții (Anexa nr. 7)

 • h) Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 8), care includ Indicatorii Tehnici și Indicatorii privind Țintele, împreună cu penalitățile corespunzătoare, menționați în regulamentul serviciului ;

 • i)  Asigurările (Anexa nr. 9)

 • j)  Garanția de Bună Execuție (Anexa nr. 10)

 • (4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

(1) Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare și programele și strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul ADI pentru Aria Delegării.

 • a)  să stabilească programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului;

 • b)  să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare, a investițiilor, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • c)  să realizeze investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului și în acest scop să finanțeze lucrările necesare, precum și să contracteze și să garanteze, conform prevederilor legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanțării programelor de investiții;

 • d) să inspecteze Bunurile de Retur și să verifice gradul de realizare a investițiilor prevăzute de Contract în sarcina Delegatului;

 • e) să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat, monitorizarea se va realiza prin intermediul ADI, în baza mandatului primit de aceasta prin statutul său;

 • f)  să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat;

 • g) să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract;

 • h) să modifice partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 și nr. 2 la Contract) pentru motive ce țin de interesul național sau local și/sau în caz de Modificare Legislativă, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o compensație în cazul în care echilibrul contractual este afectat în mod semnificativ ca urmare a acestor modificări;

 • i)  să aprobe structura și ajustarea/modificarea Tarifului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare;

 • j)  să avizeze contractele pentru valorificarea deșeurilor reciclabile;

 • k) să rezilieze Contractul dacă Delegatul nu își respectă obligațiile asumate prin Contract;

 • l)  să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege;

 • m) să achite în mod direct plata operatorilor care efectuează activitățile subsecvente activității de colectare a deșeurilor, în mod similar celor prevăzute la art. 42 alin/. 9-11 din Legea 51/2006 în cazul în care Delegatul nu efectuează plata către acești operatori, urmând ca sumele achitate să fie deduse ulterior din următoarea factură emisă de Delegat;

 • n) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) literele a, d, e, f, i, j, k, 1 de mai sus urmează a fi exercitate în numele și pe seama Delegatarului, și de către ADI în baza mandatului primit prin statutul său, pentru toate activitățile contractului cu excepția celor de măturat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila, pentru care responsabilitatea revine în mod exclusiv UAT Brăila. Delegatarul păstrează dreptul de a fi informat și de a propune măsuri privind Serviciul aflat sub responsabilitatea sa și bunurile ce le aparțin, prin intermediul și în cadrul ADI. în relația cu Delegatul, Asociația constituie interfața între Delegat și Delegatar.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător Tarifului aprobat de Delegatar, determinat în conformitate cu Legea în vigoare și în special cu metodologia aprobată de ANRSC;

 • b) să aplice la facturare Tarifele aprobate;

 • c)  să solicite ajustarea Tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea Tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e)  să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza prezentului Contract de Delegare. Nici o altă entitate (societate comerciala, consorțiu, serviciu public) nu va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract, în Aria Delegării;

 • f)  să încheie contracte cu terții pentru întreținerea și reparațiile instalațiilor, utilajelor, echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului;

 • g)  să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ARTICOLUL 7 -OBLIGAȚIILE DELEGAT ARULUI

Delegatarul are următoarele obligații, pe care Ie va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare și programele și strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul ADI, pentru Aria Delegării și, după caz, prin intermediul ADI conform mandatului acordat acesteia prin statutul său:

 • a)  să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform legilor în vigoare, obligație care se va exercita prin intermediul ADI;

 • b) să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele propuse de Delegat conform Legii în vigoare, obligație care se va exercita prin intermediul ADI;

 • c)  să verifice periodic, prin intermediul ADI:

 • 1.  calitatea Serviciului prestat;

 • 2.  îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

 • 3.  menținerea echilibrului contractual;

 • 4.  asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între Delegat și Utilizatori;

 • d) să predea către Delegat, în Perioada de Mobilizare toate bunurile, instalațiile, echipamentele și facilitățile aferente Serviciului delegat, precum și pe măsură ce apar noi astfel de bunuri față de cele care au fost predate în Perioada de Mobilizare, împreună cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de predare-primire, anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 5), acestea fiind Bunuri de Retur din categoria prevăzută la Art. 17.1.1. lit. a) din prezentul Contract;

 • e) să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

 • f)  să medieze, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care apar între Delegat și Utilizatorii Serviciului, respectiv intre Delegat și ceilalți Operatori de Salubrizare

 • g) să sprijine Delegatul în campaniile organizate privind informarea și conștientizarea Utilizatorilor privind colectarea separată a Deșeurilor;

 • h) să asigure un mediu de afaceri concurențial și transparent;

 • i)  să păstreze, în condițiile Legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public.

ARTICOLUL 8 -OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele obligații generale:

 • a)  să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Caietului de Sarcini ale Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

 • b) să presteze Serviciul pentru toți Utilizatorii din Aria Delegării, cu asigurarea colectării întregii cantități de Deșeuri care intră în obiectul prezentului Contract și să lase în stare de curățenie spațiul destinat recipientelor de precolectare și domeniul public; pentru toți Utilizatorii/ pentru Utilizatorii Non-Casnici.

 • c) să colecteze doar Deșeurile generate în Aria Delegării;

 • d) sa respecte fluxul Deșeurilor prevăzut la Articolul 14 (“Fluxul Deșeurilor”) din prezentul Contract;

 • e) să accepte modificarea Programului de Operare și a cerințelor tehnice, așa cum sunt acestea detaliate în Caietul de Sarcini al Serviciului ori de cate ori va fi necesar din cauza modificării regulamentelor locale privind gestionarea deșeurilor, în cazul în care respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementari naționale;

 • f)  să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului;

 • g)  să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității bunurilor, instalațiilor, echipamentelor, vehiculelor și dotărilor ce i-au fost puse la dispoziție pe toată Durata Contractului, și să asigure exploatarea, întreținerea și reparația acestora cu personal autorizat, în funcție de complexitatea bunului respectiv și specificul postului/locului de muncă;

 • h) să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun de Retur; Delegatul nu va înlocui și nu va dispune în niciun fel de aceste bunuri fără consimțământul prealabil, în scris, ai Delegatarului;

 • i)  să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

 • j)  să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform condițiilor stipulate la Art. 17.1., în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice etc., pe bază de proces verbal de predare-primire;

 • k) să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;

 • l)  să respecte Indicatorii de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 8 („Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

 • m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • n)  să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise din partea utilizatorilor Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora iar sesizărilor venite de la ADI ECO DUNAREA Braila, Consiliul Județean Braila, unitățile administrativ teritoriale membre in contract precum si instituțiilor publice centrale, Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 20 de Zile de la înregistrarea acestora;

 • o) să furnizeze Autorităților Competente, Delegatarului și ADI toate informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

 • p) să țină evidența gestiunii Deșeurilor și să raporteze periodic către ADI, precum și Delegatarului și oricăror alte Autorități Competente, inclusiv prin transmiterea către Autoritatea de Competentă în domeniul protecției mediului, date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare;

 • q) să se asigure că toate substanțele și materialele periculoase folosite sau care urmează să fie folosite în prestarea Serviciului sunt păstrate într-un mediu controlat și în condiții de siguranță conform Legii în domeniu și Bunelor Practici Comerciale, precum și că toate recipientele cu substanțe periculoase sunt etichetate corect și clar;

 • r)  să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale derivate din prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 25 (“Sub-delegarea și transfer”), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

 • s)  să efectueze lucrările de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur, conform Art. 17.1.4 din prezentul Contract;

 • t)  să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 22 (“Asigurări”) din prezentul Contract;

 • u) să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

 • v) să solicite ADI avizarea contractelor de valorificare a deșeurilor reciclabile;

 • w) să pună la dispoziția organizatorilor unor acțiuni de salubrizare, igienizare, inițiate de către Delegatar sau organizații ne-guvernamentale, mijloace tehnice, utilaje specifice și mijloace de transport aflate în dotare, în condițiile recuperării de la organizator a cheltuielilor efectuate;

 • x) să plătească tariful pentru:

 • •  activitățile de transfer ale deșeurilor predate la stația de transfer însurăței;

 • •  activitățile de sortare pentru deșeurile predate la stația de sortare Vădeni;

 • •  activitățile de sortare pentru deșeurile colectate din zona 2 și 3, predate la stația de sortare Ianca, direct sau prin intermediul stației de transfer;

 • •  activitățile de tratare a deșeurilor predate la Stația de Tratare Mecano-Biologică Vădeni,

 • •  activitățile de depozitare la Depozitul Muchea,

 • •  activitățile de depozitare pentru deșeurile colectate din zona 2 și 3 predate la Depozitul Ianca, direct sau prin intermediul stației de transfer;

 • y) sa asigure organizarea a minim 4 campanii anuale de informare si conștientizare a publicului, inclusiv prin publicitate radio-TV locale, privind colectarea separată a Deșeurilor și să sprijine Delegatarul în campaniile proprii, organizate privind informarea Utilizatorilor privind colectarea separată a deșeurilor. Finanțarea campaniilor urmează a fi efectuată de către ADI pe baza fondurilor primite de la OIREP-uri si din fondurile proprii ale Delegatului.

 • z) să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

aa) să suporte contravaloarea contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în Contract;

bb) să realizeze toate investițiile și lucrările la infrastructura aferentă Serviciului, conform prevederilor prezentului Contract, în special ale Articolului 9 (“Obligațiile de investiții ale Delegatului”) și ale Articolului 16 (“Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor”), precum și ale Anexei nr. 7 la prezentul Contract (“Programul de Investiții”).

cc) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO 9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării, sub sancțiunea plății unei penalități de 10.000 euro lunar;

dd) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării, sub sancțiunea plății unei penalități de 10.000 euro lunar;

ee) orice alte obligații prevăzute de prezentul Contract.

ARTICOLUL 9 - OBLIGAȚIILE DE INVESTIȚII ALE DELEGATULUI

 • (1) Delegatul se obligă să efectueze investiții conform Programului de Investiții, atașat ca Anexa nr. 7 la prezentul Contract, și ținând seama de prevederile de mai jos ale prezentului articol.

 • (2) în special, Delegatul va realiza următoarele investiții minime: să pună la dispoziția deținătorilor de Deșeuri containerele și recipientele, precum șisacii necesari realizării activității de colectare separată a Deșeurilor reciclabile, de la case/imobile individuale și autovehiculele și utilajele necesare. Costurile de achiziționare a acestora se includ în tariful ofertat de Delegat pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al Deșeurilor, conform Ofertei sale (Anexa nr. 3 la prezentul Contract); numărul acestora se regăsește în anexa 9 la Caietul de sarcini.

 • (3) Orice modificare la Programul de Investiții, în măsura în care o astfel de modificare este permisă conform Legii aplicabile, nu va fi operată decât după aprobarea propunerilor Delegatului de către ADI și/sau de către Delegatar și va fi inclusă în Programul de Investiții prin act adițional la prezentul Contract, semnat de toate Părțile.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 10 -TARIFUL

 • (1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice la Data de începere a Contractului sunt:

  • 1.1. Pentru activitățile de colectare și transport deșeuri:

 • a) Tarif 1- pentru activitatea de colectare si transport separat a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale tariful este de .... lei/tonă, la care se adaugă TVA

 • b) Tarif 2 - pentru activitatea de colectarea si transport separat a altor tipuri decât cele prevăzute la lit. a) tariful este de .... lei/tonă, la care se adaugă TVA,

 • 1.2. Pentru activitățile de măturat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila, tarifele aplicate sunt cele după cum urmează:

 • a) Tarif 3 - pentru activitatea de măturat manual de bază........lei/1.000 mp, la care

se adaugă TVA

 • b) Tarif 4 - pentru activitatea de măturat manual de întreținere........lei/1.000 mp, la

care se adaugă TVA

 • c) Tarif 5 - pentru activitatea de măturat mecanic........lei/1.000 mp, la care se

adaugă TVA

 • d) Tarif 6 - pentru activitatea de curățat rigole........lei/mp, la care se adaugă TVA

 • e) Tarif 7 - pentru activitatea de stropit mecanic........lei/1.000 mp, Ia care se adaugă

TVA

 • f) Tarif 8 - pentru activitatea de spălat mecanic........iei/1.000 mp, la care se adaugă

TVA

 • g) Tarif 9 - pentru activitatea de încărcat, transport si depozitat deșeuri stradale ........lei/tonă, la care se adaugă TVA

 • h) Tarif 10 - pentru activitatea de aspirat stradal........lei/1.000 mp, la care se adaugă

TVA

 • (2) Tariful de facturare aplicat de Delegat va cuprinde tarifele prevăzute la alin. (1.1) la care se vor adăuga tarifele aferente activităților de transfer, sortare, tratare, neutralizare, eliminare și depozitare la Depozit, după caz, reprezentând obligații de plată ale Delegatului către alți operatori de salubrizare

 • (3) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării se va face asfel :

 • (a) pentru activitățile prevăzute la lit a) și b) de la alin. 1.1 se facturează lunar de către Delegat către fiecare UAT, pe baza avizului ADI, pentru sumele care trebuie achitate de către UAT-uri.

 • (b) Pentru activitățile prevăzute la alin. 1.2 se va face de către UAT Brăila.

 • (4) în cazul sumelor care se achită de către UAT-uri pentru activitățile prevăzute la alin. 1.1 lit. a) și b), Operatorul va înainta către ADI in termen de 3 zile de la finalul lunii documentele justificative (ex: bonuri de cântar), rapoartele lunare prevăzute la art 13 alin (7) și, împreună cu operatorul care asigură gestionarea ulterioară a fluxului de deșeuri de ambalaje, documentele care asigură trasabilitatea deșeurilor reciclate/valorificate, aferente fiecărui UAT, ADI urmând a le transmite către OIREP-uri. Doar daca sunt puse la dispoziție toate aceste documente, în termen cel mult 10 zile de la primirea acestora ADI va aviza sau va comunica neaprobarea, indicând motivele care stau la baza neaprobării.

 • (5) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată, pe baza avizului ADI. Facturile emise către UAT-uri vor fi însoțite de situațiile cantitative și valorice privind cantitățile de deșeuri colectate, avizate de ADI. UAT-urile beneficiare sunt obligate să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii.

 • (6) Facturile vor fi transmise după aprobarea rapoartelor lunare, așa cum sunt acestea definite la art. 13 alin (7) și către ADI, în copie. ADI este entitatea care verifică și avizează conformitatea cantităților raportate de către delegat. Dacă consideră necesar, ADI poate solicita documente justificative suplimentare față de cele prezentate la Raportul lunar.

 • (7) Pentru sumele care sunt acoperite de către OIREP-uri, plata se va efectua de către ADI, operatorilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor respective de la OIREP-uri, cu respectarea următoarelor condiții :

 • (a) Pentru confirmarea cantităților de ambalaje reciclate/valorificate , Operatorul care efectuează serviciul delegat în baza prezentului Contract, împreună cu operatorul care asigură gestionarea ulterioară a fluxului de deșeuri de ambalaje au responsabilitatea transmiterii către ADI a documentelor care asigură trasabilitatea deșeurilor reciclate/valorificate, aferente fiecărui UAT, ADI urmând a le transmite către OIREP-uri.

 • (b) ADI va indica sumele aferente fiecărui UAT pentru care se efectuează plata, în funcție de cantitatile acceptate de reciclatori/valorificatori, urmând ca respectivele sume să fie deduse din factura/ile ulterioare transmise de operator UAT-urilor.

 • (8) Neachitarea facturii de către beneficiarii, mai precis UAT-uri, în termen de de 15 zile de la data emiterii facturilor atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • (a) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

 • (b) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

 • (c) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie în venit al operatorului.

 • (9) Dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, operatorul operatorul are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanță.

 • (10)   Plata pentru prestarea activităților prevăzute la alin. 1.2.se va face de către UAT Brăila pe baza documentelor justificative.

 • (11)   Modificarea și ajustarea tarifului se aprobă de Delegatar, respectiv ADI în baza mandatului prealabil special acordat în acest sens de către Delegatar, prin Hotararea Adunării Generale a Asociaților ECO DUNAREA.

 • (12)   Tarifele se stabilesc, se ajustează sau se modifică potrivit prevederilor legale în vigoare (ex: Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților).

 • (13)   Tarifele se vor ajusta la solicitarea operatorului, la intervale anuale, conform Ordinului 109/2007 și cu aprobarea prealabilă a autorității contractante. Ajustarea se va face cu maxim indicele prețurilor de consum pentru activitatea specifică comunicat de INS.

 • (14)   Modificarea tarifului facturat de operator se va efectua și ca urmare a stabilirii tarifelor după atribuirea contractelor respective către operatorii instalațiilor de tratare, transfer, sortare sau eliminare a deșeurilor și ca urmare a modificării și ajustării tarifelor pentru activitățile subsecvente anterior amintite în cursul derulării contractelor.

 • (15)   Plata operatorilor care prestează activitățile subsecvente de transfer, sortare, tratare și depozitare se va efectua de către Delegat, pe baza facturilor emise de aceștia către operatorul de colectare, în condiții identice prevăzute la aliniatele de mai sus, respectiv cu obținerea avizului ADI, cu respectarea termenelor de emitere a facturilor și de plată și cu aplicarea aceluiași regim al penalităților. Operatorii vor putea încheia acorduri contractuale prin care să detalieze condițiile de prestare a activităților, cu avizul ADI, cu respectarea condițiilor minime anterior menționate.

 • (16)   Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului și prin prezentul Contract;

 • b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contratului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de Părți;

 • c) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

 • (17) Soluționarea oricăror dispute legate de Tarif se face conform prevederilor Articolului 52 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Până la soluționare vor fi aplicate Tarifele în vigoare, iar în urma soluționării disputei noile Tarife aprobate conform Legii, vor intra în vigoare în luna imediat următoare.

ARTICOLUL 11 - REDEVENȚA

 • (1) Pentru fiecare An Contractual Delegatul va plăti UAT Județul Brăila suma de 4.223.345 lei.

 • (2) Redevența devine exigibilă de la Data de începere a Contractului și va fi plătită în tranșe trimestriale egale în contul notificat de Delegatar, pana la data de 15 ale primei luni următoare trimestrului pentru care trebuie efectuată plata {de exemplu plata redevenței pentru primul trimestru va fi efectuată înainte de data de 15 a celei de-a patra luni calculate de la Data de începere a Contractului și așa mai departe).

 • (3) în cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenței datorată Delegatarului în termenul prevăzut la alin. (2), Delegatul va plăti penalități de întârziere conform codului fiscal privind creanțele bugetare.

 • (4) Neplata redevenței de către Delegat în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței, conferă Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenția unei instanțe judecătorești. Dacă o singură sau doar o parte dintre unitățile administrativ-teritoriale ce au împreună calitatea de Delegatar invocă rezilierea Contractului pe aceste temei, prevederile Articolului 37 (“Cauzele de încetare a Contractului”), alin. 7 - 9, se vor aplica corespunzător. Delegatul va rămâne obligat si după rezilierea Contractului la plata Redevenței datorate până la Data încetării Contractului, precum si la plata penalităților de întârziere calculate potrivit alin. (3) din prezentul Articol.

 • (5) Prin prezentul Contract nu sunt acceptate plăți parțiale. în cazul efectuării unei astfel de plăți parțiale, Delegatarul va fi îndreptățit să considere plata ca fiind neefectuată, devenind astfel incidente prevederile alin. (3) și (4) ale prezentului Articol.

 • (6) Momentul efectuării plății se consideră a fi ziua în care contul Delegatarului este creditat cu suma reprezentând tranșa trimestrială de plată.

 • (7) Cuantumul redevenței se va actualiza anual cu indicele prețurilor de consum (”IPC”) comunicat de Institutul Național de Statistică.

 • (8) Redevența astfel plătită se face venit la Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (“Fondul IID”).

ARTICOLUL 12 -INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

 • (1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), și care constituie și Anexa nr. 8 („Indicatorii de Performanță”) la Contract.

 • (2)  Indicatorii de Performanță stabilesc, printre altele, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Serviciul, având printre obiective:

 • a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale Utilizatorilor;

 • c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu;

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.

 • (3) Indicatorii de Performanță includ, fără însă a se limita la acestea, următoarele cerințe:

 • a) Eficiența în încheierea contractelor de prestare de servicii de către Delegat cu Utilizatorii, după caz, în funcție de mecanismul contractual și financiar implementat la nivelul Ariei Delegării;

 • b) Eficiența în îmbunătățire a parametrilor de calitate in contractele de prestare de servicii încheiate de Delegat cu Utilizatorii;

 • c)  Reactivitatea Delegatului la cererile Utilizatorilor pentru containere și recipiente de Deșeuri pentru colectare;

 • d) Reactivitatea Delegatului la plângerile Utilizatorilor;

 • e) Respectarea de către Delegat a obligației de a furniza informații privind Serviciul;

 • f)  Gradul de acoperire al furnizării/prestării Serviciului raportat la Aria Delegării;

 • g) Cantitatea de Deșeuri Reciclabile colectate separat, pe categorii.

ARTICOLUL 13 -MONITORIZAREA CONTRACTULUI

 • (1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar/ADI în baza mandatului acordat acesteia prin statutul său și conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

 • (2) Delegatarul/ADI va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului și/sau ADI de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

 • (3) La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, Delegatarul/ADI va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 15 zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte, într-un termen care nu poate fi mai mare de 60 de zile. Lipsa unui răspuns din partea Delegatului, după 5 de zile de la data primirii Raportului de monitorizare de către Delegat va însemna asumarea realizării măsurilor de conformare în termenul stabilit de Raportul de monitorizare.

 • (4) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/ADI propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 15 Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

 • a) explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

 • b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

 • (5) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

 • (6) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către Delegatar și/sau ADI la cerere.

 • (7) Delegatul va raporta lunar Delegatarului/ADI următoarele:

 • a) cantitatea de Deșeuri Municipale colectate de pe raza fiecărei unități administrativ-teritoriale care formează Delegatarul, defalcat pe surse (Utilizatori Casnici și Utilizatori Non-Casnici) și pe categorii de Deșeuri;

 • b) cantitatea de Deșeuri predată operatorilor care desfășoară activități de tratare a Deșeurilor, pe fiecare tip de Deșeuri;

 • c) situația tuturor Utilizatorilor care au un contract de prestări de servicii încheiat cu Delegatul;

 • d) înregistrări ale activității zilnice de prestare a Serviciului pentru fiecare traseu de colectare.

 • e) Resurse implicate inclusiv umane.

In sensul prezentului alineat “lunar” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei săptămâni din lună informațiile referitoare la luna precedentă.

 • (8) Delegatul va raporta trimestrial Delegatarului/ADI performanța realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanță stabiliți pe o bază trimestrială, după caz. In sensul prezentului alineat “trimestrial” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei luni din trimestru (perioada de trei luni) informațiile referitoare la trimestrul precedent.

 • (9) Delegatul va raporta anual Delegatarului/ADI următoarele:

 • a) rezultatele măsurătorilor privind compoziția Deșeurilor Municipale colectate;

 • b) informații privind: numărul total de personal angajat; numărul total al zilelor lucrate; consumul total de combustibil pe vehicul pe lună pentru fiecare flux de colectare (ex.: Deșeuri Municipale, Bio-deșeuri, etc.); numărul total de kilometri/vehicul pe lună pentru fiecare flux de colectare (ex.: Deșeuri Municipale, Bio-deșeuri, etc.);

 • c)  informații privind: eficiența colectării privind: % de Utilizatori Casnici de la care nu au fost colectate Deșeuri; % din colectările planificate nu au fost realizate of (colectările omise) dar au fost remediate în maxim 24 ore; % din colectările de la Utilizatori Non-Casnici care nu au fost realizate în termen de 24 ore; cantitatea de Deșeuri Municipale abandonate ca procentaj din cantitatea totală de Deșeuri Municipale colectate;

 • d) performanța realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanță stabiliți pe o bază anuală.

In sensul prezentului alineat “anual” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei luni a unui An Contractual informațiile referitoare la Anul Contractual precedent.

 • (10) Delegatul va raporta date și informații Autorității Competente de protecție a mediului (datele și informațiile specifice activității, inclusiv chestionarele din anchetele statistice naționale) și va raporta Autorității de Reglementare cantitatea de Deșeuri predată operatorilor care desfășoară activități de tratare a Deșeurilor, pe fiecare tip de Deșeuri.

 • (11) . De asemenea, Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului/ADI, dovezi:

 • a) de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;

 • b) de înmatriculare a vehiculelor,

 • c) de control tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor,

 • d) de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile.

 • (12) . Criterii de neconformitate:

  • 12.1. Următoarele deficiente ale Serviciului vor avea ca rezultat Avize de Rectificare Minore din partea Delegatarului in conformitate cu Condițiile Contractului. Fiecare element al deficientelor Serviciului, daca este identificat, va fi numărat separat:

 • 1) Nepăstrarea curățeniei la punctele de colectare - pentru fiecare constatare;

 • 2) Angajații nu poarta uniforma sau echipamentul de protecție - pentru fiecare caz;

 • 3) Practici de lucru periculoase - pentru fiecare caz;

 • 4) Nerespectarea cerințelor privind zgomotul - pentru fiecare caz si zi;

 • 5) Eșec în limitarea mirosurilor - pentru fiecare caz și zi;

 • 6) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deșeurilor -pentru fiecare caz;

 • 7) Comportament necorespunzător al personalului Delegatului- pentru fiecare caz;

 • 8) încălcări ale legii de către personalul Delegatului- pentru fiecare caz;

 • 9) Orice alta nerespectare a acestui Contract, referitor la activitățile de colectare si transport al deșeurilor in județul Braila, măturatul, spălatul și întreținerea căilor publice pe aria teri