Hotărârea nr. 29/2020

Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de Societatea „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAHEA. JTR. 29

din.31.01.2020

Privind: Aprobarea valorii redevenței ce va fi plătită de Societatea „ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR Șl TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RRATT.A

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 629/20.01.2020 a Societății „Administrația Piețelor și Târgurilor” S.A. Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 1865/21.01.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Tehnice, Direcției Ărhitect Sef si Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de H.C.L.M. Brăila nr. 319/27.09.2010 referitoare la >

„Delegarea de gestiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a târgurilor și odoarelor din Municipiul Brăila”;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a O.G.R. nr. 71/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAEASTE:

Art.1 Se aprobă valoarea redevenței în sumă de 195.589,41 lei/an, respectiv 16.299,12 lei/lună, ce va fi plătită de Societatea „ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR Șl TÂRGURILOR” S.A. Brăila, pentru bunurile publice primite în administrare prin contractul de delegare a gestiunii, pe anul 2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Redevența va fi virată lunar, de către Societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor” S.A. Brăila, până pe data de 10 a lunii, pentru luna anterioară.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor” S.A Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

J                                           J                   J 7


ARD - HERERA PETRESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

1

ION DRĂGAN

ANEXA Nr.1

Valoare redeventa pe fiecare punct de lucru (teren si construcții) 2020

Nr.Crt.

Denumire

REDEVENTA in LEI

Anuala in LEI

Lunara in LEI

A. TEREN

1

Hala Centrala

8609.02

717.42

2

Piața Halelor Fructe

11428.65

952.39

3

Piața Halelor Zarzavat

10018.73

834.90

4

Piața Halelor Grivita

4986.57

415.55

5

Piața Halelor Industriale

4823.40

401.95

6

Piața Concordia

9992.73

832.73

7

Piața Microhala

4870.58

405.88

8

Piața Saraca

7836.79

653.07

9

Piața Viziru

2222.69

185.22

10

Piața Apollo

7351.12

612.59

11

Piața Radu Negru Central

760.11

63.34

12

Piața Radu Negru Biserica

1019.72

84.98

13

Piața Libelula

804.75

67.06

14

Piața Vidin

1555.57

129.63

15

Piața Doi Cocoși

487.42

40.62

16

Piața Fanarie

53.96

4.50

17

Târgul Obor

11183.10

931.92

18

Atelier Mecanic

765.78

63.81

19

Gradina Zoologica

17937.29

1494.77

20

Parcare Piața Mare Halelor

2806.58

233.88

TOTAL A

109514.56

9126.21

B. CONSTRUCȚII

1

Hala Centrala

11819.00

984.92

2

Piața Halelor Fructe

15689.97

1307.50

3

Piața Halelor Zarzavat

13754.48

1146.21

4

Piața Halelor Grivita

1128.80

94.07

5

Piața Halelor Industriale

617.37

51.45

6

Piața Concordia

1331.50

110.96

7

Piața Microhala

617.37

51.45

8

Piața Saraca

115.18

9.60

9

Piața Viziru

951.08

79.26

10

Piața Apollo

8967.79

747.32

11

Piața Radu Negru Central

121.77

10.15

12

Piața Radu Negru Biserica

1064.91

88.74

13

Piața Libelula

810.91

67.58

14

Piața Vidin

977.41

81.45

15

Piața Doi Cocoși

1416.29

118.02

16

Piața Fanarie

568.98

47.41

17

Târgul Obor

909.43

75.79

18

Atelier Mecanic

845.46

70.46

19

Gradina Zoologica

2678.15

223.18

20

Parcare Piața Mare Halelor

0.00

0.00

21

Imobil Aleea Trandafirilor nr. 1A

21689.00

1807.39

TOTAL B

86074.85

7172.91

TOTAL GENERAL

195589.41

16299.12