Hotărârea nr. 288/2020

Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NTR. 288 din30.06.2020

Privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 108 și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se completează anexele nr. 1 și 5 din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, cu pozițiile prevăzute în anexele nr. 1.131 și 5.116, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1, se identifică în planurile de situație anexate, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte prevederi din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, rămân neschimbate.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA NR. 1. 131

H.C.L.M. nr. <2^ / 30,

TERENURI A CĂROR APARTENENȚĂ SE ATESTĂ LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA ÎN VEDEREA STABILIRII UNEI MODALITĂȚI DE UTILIZARE

Nr crt

Teren situat în Municipiul Brăila

Supr. teren (mp)

Categoria de folosință

Numărul cererii și numele și prenumele/denumirea solicitantului

Observații

1

T22 parcela 211/3

185

Arabil

2

T22, parcela 211/2

573

Arabil

3

T22, parcela 211/4

6878

Arabil

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr. 94843/Brăila, identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin HG nr. 612 din 30 august 2017) - proprietar Statul Român

4

T22, parcela 208/3

1124

Pășuni

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr. 94843/Brăila, identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin HG nr. 612 din 30 august 2017) - proprietar

Statul Român

5

T22, parcela 208/1

1663

Pășuni

6

T22, parcela 208/2

1093

Pășuni

7

TI2, parcela 141/4

38783

Arabil

8

TI2, parcela 141/3

TI2 parcela 139/1

21775

3908

Arabil Pășuni

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr. 94843/Brăila, identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin HG nr. 612 din 30 august 2017) - proprietar Statul Român

9

TI2, parcela 141/2

18312

Arabil

10

TIO, parcela 119

13739

Pășuni

11

TI3, parcela 145

TI3, parcela 148/1

7217

4801

Arabil Pășuni

Pe teren este amplasată o construcție notată CI

12

TI 1, parcela 138/1/1

2561

Curți construcții

Pe teren este amplasată o construcție notată CI

13

TI 1, parcela 144/1

32

Arabil

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr. 94843/Brăila, identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin HG nr. 612 din 30 august 2017) - proprietar Statul Român

14

TI 1, parcela 138/2

926

Arabil

15

TI 1, parcela 138/1

2241

Arabil

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr. 94843/Brăila. identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin FIG nr. 612 din 30 august 2017) - proprietar Statul Român

16

TI 1, parcela 144/2

826

Arabil

17

TI6, parcela 173/8

4179

Arabil

18

TI7, parcela 184/3

704

Arabil

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr. 94843/Brăila, identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin HG nr. 612 din 30 august 2017) - proprietar Statul Român

19

TI7, parcela 184/2

967

Arabil

20

TI7, parcela 184/1

371

Arabil

21

TI5, parcela 169/3

3995

Arabil

Se suprapune peste terenul înscris în CF nr. 94843/Brăila, identificat cu nr. cadastral 94843 (culoarul de expropriere aprobat prin HG nr. 612 din 30 august 2017) - proprietar Statul Român

22

TI5, parcela 169/2

4117

Arabil

23

TI 5, parcela 169/1

962

Arabil

24

T22, parcela 211/1

12057

Arabil

25

Str. Timiș nr. 157bis

537

Curți construcții

12386/26.05.2020

Burlacii Anton

CI, C2 - prop. Burlacii Anton, Burlacii Măriuța, conf. Sentință Civilă nr. ’ 3631/27.08.2003

26

Str. Decebal nr. 44

72,75 mp indiviz din 405 mp

Curți construcții

13041/02.06.2020

Bianu Florica

C1-C8 prop. Bianu Mihai și Bianu Florica, conf. contract de vânzare cumpărare nr. 4533/11.09.1986

A/Z? <577/

Z 4 HcLM             JZc2d

IMOBILE , FORMATE DIN TEREN SI CONSTRUCȚII, A CĂROR APARTENENȚA SE ATESTA LA DOMENIUL PRIVAT

AL MUNICIPIULUI BRAILA

Nr.crt.

Adresa Imobilului

Suprafața de teren

Suprafața construcții

1

Șoseaua Buzăului nr.5, bl.B12

bis,sc.l, et.6, ap. 16

91,66 mp

2

Str.Progresului nr. 107

100 mp indiviz din 400 mp

CI- 60 mp

C2- 11 mpPP

C3- 14 mp PP

3

Str. Polona nr.lA, bl.IA, parter

Cota indiviza 61,99 mp

Sp. corn, in suprafața de utila de 156,9 mp

IS43-ocod-a/03/20®-l>oj.l

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200                  z- /?/ /


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

185

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, T22, P211/3

| Cartea Funciara nr. |                  | UAT |                                   Braiîc?

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

185

TOTAL

185

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=185mp

Suprafața din acte =185mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm executarea măsurătorilor Io teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cu realitatea din teren

\ ii     /<$>           11 Fi o

----A Hi /$   .

Semnătură si stampila J / £                     %\

WSa,a^    s

J' ^.1/ fe      ,W C^*/CW

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

numărul cadaitral, Iar In llpta

1844-ocod-a/t»/20a>-Poj.l

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

573

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, T22, P211/2

| Cartea Funciara nr. |                  | UAT |                                   B rafie?

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masurafori(mp)

Mențiuni

1

A

573

TOTAL

573

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=573mp

Suprafața totala masurata=573mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm executarea măsurătorilor la teren,__

corectitudinea Jntocmlrll'docuțnenfatlel ,cadastrăle' sl corespondentă acesteia cu realitatea/din teren

Zv         '^c£Ror, _E t

Semnafurpcșt stampilă'î <। \      /«\ &AjTOp''’ '

Lj            v’'                   027-

ÎS Nr,1513/2\19 i

Oo.o:29/0Sj?2O2O                      ANI.v£«0NlC A.

Xj1aNXau^!A

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului in baza de date integrala sl atribuirea numărului cadastral

\    Semnătură si parafa

l/J f

i? /      Data:.....

Stampila BCPI

IB42-ow<l-2S/M/2020-ft>9.1

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500                Z Z?/< Z.

N=427145


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

1124

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, T22, P208/3

| Cartea Funciara nr. |                  | UAT |                                   Brăilei

N=427145


Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

P

1124

TOTAL

1124

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=1124mp Suprafața din acte =1124mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea -Întocmirii docurnenfatîelcadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea' din teren

A q

\1                       :c.'

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

IMO-wod-a/OS/2020-Poj.l

Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:1000                    Ll.il

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

1663

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, T22, P208/1

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT |                                  BralkT

N=427125

«n cn in o ro

II

m o> m

N=427125li


N=427000


Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

P

1663

TOTAL

1663


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=1663mp Suprafața din acte =1663mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm-'^xecufarea măsurătorilor rigteren;' corectitudinea Infocmîripbqcumeptqtieî cadastrale sl ^-,\ corespondenta âcesteia cureallfateq rdhv teren         A

/g>/        r \         ^\z^ V\

S^durâAsl^tfHfr'c/xiS       V

\/eb°nC /

DaUy05/202^^2^^        //

X&,5            X%,, \cgO^Jz

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

. • In sltuallo In cară exista numere cadastrale pentru" Imobilele vecine. In locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, Iar In lipsa numărului cadastral numărul' topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru patrot.

ll


730540


li


IMl-ocod-a/OS/MM-Poj-l


Plan de amplasament si delimitare a imobilului


Scara 1:500


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

1093

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, T22, P208/2


| Cartea Funciara nr» |


N=427170


I hat |


Braila


N=427170Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni -----

1

P

1093

TOTAL

1093


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=1093mp

Suprafața din acte =1093mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Brallo

Cont Irmexecutorea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondento aceștelaj. cu. redlllatea dlrvteren

ș           „AS 1 ,           wl

“ -f/

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

. • In sltiiatlq In'cp re exista numere„cadastral«i numărului coaastrar numărul fopoqraflc sou numi

Qvsejns. In. locul numelui vecinului ie vq trece numărul cadastral, Iar In lipsa ffv. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat.                                 r


1S12-oe<x(-ll/OJ/2020-Po«.l

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:2000

Cartea Funciara nr. |


Fuăt|


Braila


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

18312

jud. Braila, municipiul Braila, T12, P141/2

N=427935                                                                         N=427935

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

18312

TOTAL

18312

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=18312mp Suprafața din acte =18312mp

Persoana autoHzdî^ySC. INFOTOP SRL Braila

/^cERT/nc$^

yCbnfirm executarea masuratorilorrlaptaftMfri,C^' corectlfudtrted(JHt,M^lr|l do&rtwnfatiel cadastrale _    ’ \

sl'corespondenia1 acesteia cu. realitatea din’(teren      % \

15 Nr-1513/2oi9 .?|   . nA-f, Nr.0215|

,.anuVw°nC #/ s.r.l xy Y«,J'>gdAUDiA W

0^:12/05/2020-1

Inspector:

Confirm introducerea imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:.....

Stampila BCPI

. • In sltuatla In care «xlsta numere cadastrali pentru Imobilele vecine, In locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral. Iar In lipsa

numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat.

Oalele dumneavocetra sunt cdedole doar In scopul de a tmbunatatl eerrlcflle cu cflentn. SC INFOTOP SRL Braila m onoaleaza ea nu furnizeze tnlormoffile dumneavoostra unor iBij-oood-iJ/os/ano-Po».!

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:5000                      ZX3/.

Carteo Funciara nr. |


I UAT I


Braila


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

13739

j'ud. Braila, municipiul Braila, T10, P119

N=428085                                                                         N=428085


731760                                             E=731760


=732630                                             E=732630


Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratorl(mp)

Mențiuni

1

P

13739

TOTAL

13739

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=13739mp Suprafața din acte =13739mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL/B^lb'^’"

Confirm executarea masuratorlIorCld terenL, corectitudinea întocmirii documentației                    *1

cadastrale si corespondenta acesteia leu1 nt .          « 1

rwjilolea^S^.g.i k Nr.-I.513/2O1J  T?f\>

% S-C-^LT <

Data:13/0^/202^1 C?\^^Z

Inspector

Confirm Introducerea Imobilului in baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

. * In sltuotlo In car* «xlsta num»r« cadastral» pentru imobîl»l» v»cln», In locul numslul v»clnulul s» va trac» numărul cadastral, Iar In lipsa

numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafeței» se rotunjesc la metru pătrat.

IurATftO COS O~M.

ia00-«otf-1 l/ttt/2020-Fst.l

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:2000                    / /3i. //

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

12018

jud. Braila, municipiul Braila, TI 3, P145 si P148/1

Cartea Funciara nr. |                 | UAT |

N=427920

Braila


N=427920Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

7217

2

P

4801

TOTAL

12018

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

1

CA

27

anexa

TOTAL

Suprafața totala n

Suprafața din <

iasurata=12018mp cte =12018mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm executarea..măsurătorilor la teren,\V; p             X

corectitudinea intpcrplh"î ;documentației cadastrale 'J^CAȚ %, sl corespondentă acesteia cu realitatea din teren,_

7/            ț ^tOrizare

SemnaturaGsiZ stamplia\V-^'<2>''’'/-wl G 603       , Nr.0275

[s <<<           «

Data: 11/05/2020               0/       ^LAUDtA

N'^oorw“>'Z

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului in baza de date

\ Integrala si atribuirea numărului cadastral

a. j

.^Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

. * In sltuotio In cor« «sista num«r*^caddslrol« p«nfru Imobilei* vtclna. In locul numdu! vecinului se va frece numărul cadastral, Iar In lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru patrai.

Scara 1:1000

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

2561

jud. Bralla, municipiul Braila, T11, P138/1/1

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT |                                 Broilă

N=427700

N=427700B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod construcție


Destinația


1 TOTAL


CL


Suprafața construita la sol(mp) 126


Mențiuni


locuința


Suprafața totala masurata=2561 mp

Suprafața din acte =2561 mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Bralla

Inspector:


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documenfatieLcadastrale sl


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrala sl atribuirea numărului cadastral


Semnătură sl parafa

Data:.

Stampila BCPI


penfriImobllelț vecine, In locul numelui vecinului te va trece numărul cadastral. Iar In lipea


. • In ettuatlo Incaro exista numere cadasiraîe _ _____________ ..._______________ __________ __ _ ...

numărului cadastral numărul fopografIcvtou.numărul administrativ. Suprafețele te rotunjesc la metru palrat. Xk

Scara 1:100

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

32

jud. Braila, municipiul Braila, T11, P144/1

| Cartea Funciara nr. |

| UAT |

Braila

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

32

TOTAL

32

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=32mp Suprafața din acte =32mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm executarea jnasurdforilorlq teren,/pțțr^fîtudlneq^Yritqc^hiril documentației cadastrale'iii corespbndenta/acestelajCuVreailtbfea din teren

A

Semnătură sl stampila -                 M-iTO <-- p ț

Inspector:

Confirm introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Dota:.....

Stampila BCPI

ndhllMUPQMdrtrfPi

luHinvMtrt*          numărul cadastral, Iar In lipsa

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

ZZT/.ZZ


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

926

jud. Braila, municipiul Braila, T11, P138/2

| Cartea Funcloro nr. |

Braila

TuĂrT


N=427640

CM

K)

II UI


CM


731


N=427575

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

II Ld

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

926

TOTAL

926

REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=926mp Suprafața din acte =926mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

y'/Za\\       / 0/^/

Confirm executarea măsurătorilor la .țțWț»j v<<o\ corectitudinea întocmirii documentației iddâstrale sl?,\ corespondentaTacostela.cu realitatea dlh- cteren,c v \

CERTIFICAT         seria             ■!

Semnătură si stampila               513/201J     |

g AUTORIZARE         '"clasa'

JIANUVERONICA £/

Inspector

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

. • In sltuatla In car* «xlctg' jîumar* cod< numărului cadoitn5r,numoraT Topografic « Xf CATEGORIA ojz

Scara 1:1000

//3Z


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa Imobilului

2241

jud. BRAILA, municipiul Braila, T11, P138/1

| Cartea Funciara nr. |                  | HAT |                                   Braila

N=427620

N=427620Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratorl(mp)

Mențiuni

1

A

2241

TOTAL

2241

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție TOTAL


Destinația


Suprafața construita la sol(mp)


Mențiuni


Suprafața totala masurata=2241 mp

Suprafața din acte =2241 mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Inspector.


Confirm executarea măsurătorilor lax:           <S/ \

corectitudinea inldcmjril documentdfler cadastrale si corespondenta" acesteia cft-realitatea din'' teren

Semnătură sl stdirtpiljr.p

Seria/?O-Bj^£\&

Data:! 1/05/2020 °


OJ


Confirm Introducerea Imobilului in baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa


Data:,


________V*                                               Slompllo BCPI______________________

. • In slfuotlo In''.&ir^ mMo numere codostrole pentru Imobilele vecine. In locul numelui vecinului se va trece numărul cadastrul, Iar In lipsa


» exista numere cadosin numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat.


OafWe dumneovggtfra, wjt jșjec^ky r Jneffp^deo^ImbgatgH                                                                     AaM*«*<x»lra “n*

răni» osca» coco o impune» numorui nostru of mregistrorf in reptstrui Of fviotnio □ prtMucranior oc cori cu carocffr per&onci coif ZOviZ»

Scara 1:500


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa Imobilului

826

jud. BRAILA, municipiul Braila, T11, P144/2

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT |                                  Braila

N=427635                                                                       N=427635

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

826

TOTAL

826

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=826mp Suprafața din acte =826mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm executarea masuratorilpr-ta^/e^n; corectitudinea întocmirii documentației cadastrale' si corespondenta-acesteia cu realitatea vdinC teren

zz w A    A

/Semnătură si stampRa A ( N                     ’ î

Z OoWllf/OS/îOZO ’' alVS      Z/C?' '■/

c.e^'            Si \/?z.             /

Inspector:

Confirm introducerea Imobilului In baza de date Integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:.....

Stampila BCPI

Scara 1:2000


/ /bl. //-


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

4179

jud. Braila, UAT Braila, municipiul Braila, T16, PI73/8


| Cartea Funciara nr. |                  | UAT |                                   Brallq


N=427570


N=427570K)

II Ld

N=427325


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


N=427325


Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

4179

TOTAL

4179


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=4179mp Suprafața din acte=4179mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm^executarea mosuraforilor la teren;     * "

corectitudinea iptocmlHPdpcumenlatlel cadastrale '' /|7c%X. si corespondenta âcMțeia cu realItafea 'dlnQerenr,^p^.55/\ Semnătură sl^t0IBR|^ J?f\[ J V f          '        ‘ \

fe                           *02/5 8

Dafa:i9/04/2020'*S3                      VFRm..     * /

Inspector:

Confirm Introducerea imobilului In baza de date Integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:.....

Stampila BCPI

. • In sltuallo

numărului cadastral numărul topografic «ou numărul administrativ. Suprafețele «• rotunjesc la metru pătrat.

pentru .(mob

nui

Jne, In locul numelui vecinului se va trece numărul cadoitral, lor In lipsa


irae-oaxl-<B/n5/2020-Po9.1

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500           Z/V//


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

704

jud. BRAILA, municipiul Braila, T17 P184/3

| Cortea Funciara nr. |                 | UAT |                                  Brailo

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

704

TOTAL

704

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=704mp

Suprafața din acte=704mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Brailo

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu/realltatea din teren?,' ______—/<■ <£', /<^C n>Cmr j tipTx, X / Qr ,<p           c.

Semnătură sl,stampila ’p rV 5>'\y'r>”

Z?‘ <\0c‘                  •<£> * 'V <_>

/fi        „f -h                S)

1 s '■*■ '■'        <• '                  ‘JNt J> V

__LS_____. ;\0,             ______

inspector:

Confirm introducerea Imobilului in baza de date integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

hum^^^rffWJS.Î                                                             nurnonjl CDda,,raL ,ar ln "P«

Scara 1:500

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

967

jud. Braila, municipiul Braila, T17 P184/2

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT |                                  Brallo

N=427520                                                                       N=427520


 • A. DATE REFERITOARE LA TEREN

  Număr parcela

  Categoria de folosința

  Supraf.din masuratori(mp)

  Mențiuni

  1

  A

  967

  TOTAL

  967

 • B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

  Cod construcție

  Destinația

  Suprafața construita la sol(mp)

  Mențiuni

  TOTAL

  Suprafața totala masurata=967mp

  Suprafața din acte=967mp

  Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

  Confirm executarea masuratqrll6nla teren;i/'^\ corectitudinea întocmirii documentației cadastrale5sî corespondenta,acestela cu realitatea 'dlp teren

  Samnaturt țl&RȘflo                         c|

  ________Li___^<^E»oN|CA             ____

  Inspector:

  Confirm Introducerea imobilului In baza de date Integrala si atribuirea numărului cadastral

  Semnătură si parafa

  Data:.....

  Stampila BCPI

r,.Ttc,o«^X

l77l-ONtf-2>/M/2tn0-roț.1

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500                      / /<>/

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

371

jud. Braila, municipiul Braila, T17 P184/1

Cartea Funciara nr. |

UAT |                                  Braila

N=427545                                                                         N=427545£=731210                                             E=731210


Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

371

TOTAL

371

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=371 mp

Suprafața din acte=371mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm executarea măsurătorilor^ .la 'fefșrțjTQ^^X corectitudinea- ințocmirildocumentatîefcadastrale.1^' X corespondenta'' acesteia',^cu ^realitatea r din’Ttfren^ ’   \ ț\

/?                  MJTOR'ZARE M

rZ&fi =

S.R.L.

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

WOSJSd

nW-cwdHH/05/2020-Poj.l

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1 000                /,

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

3995

jud. BRAILA, municipiul Braila, T15, P169/3

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT |                                  Braila

N=427230                                                                         N=427230


Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

3995

TOTAL

3995

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție


Destinația


TOTAL


Suprafața construita la sol(mp)


Mențiuni


Suprafața totala masurata=3995mp

Suprafața din acte =3995mp


Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila


Inspector:Confirm executarea ,măsurătorilor la teren,S/ corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si 'V  corespondenta/acestela/cu realitatea diM


Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral


Semnătură sl -stampila'

Data:05/05/2020

____________________________~            Ci c . * In eltuatia In car* exista, numere cadastrale numărului cadastral numărul'topografic soli -nuntocul numelui vecinului se va trec* numărul cadastral, Iar In lipea Suprafețele te rotunjele la metru patrat.


ne»-«»<i-28/CM/2020-Pog.i

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000             //JZX?


E=730820                                             £=730820


Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

4117

TOTAL

4117

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

4117

jud. BRAILA, UAT Braila, municipiul Braila, T15, P169/2

| Cartea Funciara nr. |

Braila

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=4117mp Suprafața din acte =4117mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

ConflrmTexecutareamasuratorHor.'jq'tereh,1 corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si' corespondenta acesfeia<cu\realitatea Cdin teren             .

A.

Semnătură.'sl stampila ,.ț%                       nrv\.9

î 5                   §

Dala:28/p4/20205^<5*'V  / V^ .    0^°^° '?/

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

UlMc. numărul cadastral, Iar In lipsa

Plan de amplasament si delimitare a

l7R-a>utf-2a/D4/2020-PoS.l

imobilului


Scara 1:500

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

962

jud. BRAILA, municipiul Braila, T15, P169/1

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT |                                  BraiTă

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

A

962

TOTAL

962

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=962mp

Suprafața din acte=962mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm executarea măsurătorilor la°ieren,\v corectitudinea-întocmirii documentatieicadastralesl corespondenta acesteia .piA realitatea, din teren -Țt-X Z?                 autorizare

SemnafuraCst stampila V’.-. \          r'"'          r*l

ft •              \ NM513/2019

!Data:28/04/2020 .uCMBj SC ■M-O’Or' <•-/

W S-R'L

'       .. |\fA- .\<0'                  mpP'

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

numorul eada,1rol',ar ,n "p*0

ANEXA NR 1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:250___________________fyoG f/ 04. MAR, 2020

Nr. cadastral

Suprafața masuraia a imobilului(mp)

Adresa imobilului /

9865

537

Strada Timiș nr. 157 bis

Nr. Cartea Funciara

(Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

93500

BRAILA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

537

împrejmuit cu gard de tabla pct.6-7-8-9-l0;constructie pct 10-1 l-12-l

Total

537

tabla pct i-2-3-4-5,construcție pct 5-6.

B. Date referitoare ia construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

68

Locuința cu supr.desfasurata de 68mp

C2

CA

23

Bucătărie si magazie cu supr.desfasurata de 23mp

Total

91

<1

Suprafața totala maĂurata a imobilului = 537mp

Suprafața d in act 7 Â12mp

' •>Bxecutaht.L-SC TRADING 3M SRL     \j

r X'prin ing/Mpeanu Mep^/ '^° S> eE ;v;-| AT y             &O<i&ZlO

Confinftjixecutarca^^urator'Qsr laAefeuA/X,/?

■. coreqt|t^(|y^uațp|CmirLMbcumentati^adas^laâ8 /

«ș Meuu ‘semnatului stS.j^pife^Jy^'f.Z. j

■r-,   W'- Data Februarie 202Q> '“L /•: cj

..                 \O               -'Lr.    /$'/ I

Inspector      I

Confirm introducerea imobilului in ba^a-c si arrifeuTres Șurnan^uLca^și i 'J'      SemnafârâAlkârala

i iP£.ES&ANGJ$

Stampila BCPÎ

/

î^da^gittgTaa si

।                              t

J/JLizr i

-ITiMÂR. VW |

> <

<S>9      4     \

‘X? /// nrA2

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara. 1 :200.


Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

405mp

Mun. BRAILA.

str. Decebal nr. 44

Cartea Funciara nr.

U.A.T.     BRAILA


O.C.P.I. BRAILA

Nr. R.G.I....................Dala..............................


424200,52

Anexa nr. 1.37

RELEVEU APARTAMENT

SCARA 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafață (mp)

Adresa imobilului

-

76.88

Brăila, Șoseaua Buzăului, nr. 5, bl. B 12 bis, sc. 1, et. 6, ap. 16

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă (mp)

Executant

PFA CRISTIAN Nicolae

Data

1

Hol

8.90

Z? . °E

F?)A,JT2B^ARE

Nr. 0073 ?•!

22.01.2020

2

Sufragerie

20.06

3

Bucătărie

7.79

“4

Cămară

“ 1.86"

5

W.C. serviciu

2.33

^"\|,W0LAE ROMICA //

-"AM CRISTIAN \C.

6

Dormitor

15.77

7

Baie

3.97

8

Debara

2.73

Recepționat

8

Dormitor

13.47

Suprafața utilă = 76.88 m

p

10

Balcon

7.52

11

Balcon

7.26

Suprafața totală = 91.66 mp

.mu ue amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:500            5

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

400

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, str. Progresului, nr. 107

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT |                                  Braiîâ

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

400

1-2-3-4 gard lemn, 4-5-6 construcții, 6-7 gard lemn,

TOTAL

400

7-1 nematerializat, 1-2 gard lemn

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita • la sol(mp)

Mențiuni

1

CL

60

locuința

2

CA

11

bucătărie

3

CA

14

Magăzie

TOTAL

85

Suprafața totala masurata=400mp

Suprafața din acte=400mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm executoreajnasucatodlor la teren,-corectitudinea lnfocfțVr|IPdo&i©^ntutIeI cadastrale si' , corespondenta acesfbla cu^r^Qljilâte^dIn teren .

Semnătură sl^ampILp.jTO^'^^^..                 Z. ’

Ooto:t2/03/2PW N,J'Clas8'l.. Ji’Wh    V'

s.cjNf°TOw e ,.,-y -------------------------------------------- Q R.L.1------\     . ..... ■ :---------------------

Inspector

Confirm Introducerea Imobilului in baza de dote Integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnatara si parafa

Data:.....

Stampila BCPI

-------------------------Țr/------ș R.L:----yyT1..—- ,r..? ------------------------------------------------------------- . • In iHuaiia In cor» «xlsta nt>m&„cqdq«frajirP»nfru<îrnobll«l<, v»cJn«, In. locul numelui vecinului, w vq trece numărul codurtrol, lor In lipea număratul cuaaetror numărat fopoțraflc i^\J^Jrtronjb-odmlnr«rativ. Suprafețele ee rotunjite ra metra pătrat.

Releveu Spațiu Comercial

Scara 1:100

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa Imobilului

156.9

Mun. Bralla, str Polona, nr.1A, Bl IA, parter - sp corn

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT |                BRAILA

Cod unitate individuala (U)

CF Individuala j

Nr.

Încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

BIROU

34.3

2

BIROU

29.6

3

HOL

19.4

4

HOL

7.8

5

CAMERA

58.3

6

DEPOZITARE

2.8

7

GR SANITAR

4.7

TOTAL SUPRAFAȚA UTILA:

156.9

S\

,<2,\TB'reh In ind|.viziune in suprafața de 61.99mp

Uti< 1

tir fk',.o«-v wnidi

fant,.,         ao;- ..

Data

\ h        ^ȘCtxVADRAM! J

’roIect            ; :      1

16.06.2020

•               • 3 p. . J L.- -        ‘ •»                      : • ;

PROIECT /'• /

X%v...    ,^ro?iN^Recepționai,’   s.l< L. ;r'p 4|

Data