Hotărârea nr. 287/2020

Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 287

din 30.06.2020

Privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului publicai Municipiului Brăila.

consiliul local muuicipal braxua.

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 555 din Codul Civil, Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă dezmembrarea și partajarea terenului în suprafață de 806,00 mp, situat în Municipiul Brăila, str. Iezerului nr. 90, NCP 95000, conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - Lotul 1 - str. Iezerului nr. 90 lot 1, NCP 95240, format din teren în suprafață de 403,00 mp, din care: suprafața de 63,00 mp indiviz din suprafața de 403,00 mp aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, iar suprafața de 340,00 mp indiviz din suprafața de 403,00 mp aparține doamnei |

[ conform certificatului de moștenitor nr. 193/22.11.2005. Pe terenul în suprafață de 403,00 mp se află amplasate construcțiile C1 cu destinația de locuință, având o suprafață construită de 56,00 mp, C2 cu destinația de anexă, având o suprafață construită de 30,00 mp, C3 cu destinația de anexă, având o suprafață construită de 40,00 mp și C4 cu destinația de anexă, având o suprafață construită de 17,00 mp, proprietatea doamnei |~

  • - Lotul 2 - str. Iezerului nr. 90 lot 2, NCP 95241, format din teren în suprafață de 403,00 mp, din care: suprafața de 63,00 mp indiviz din suprafața de 403,00 mp aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, iar suprafața de 340,00 mp indiviz din suprafața de 403,00 mp aparține domnului [

| conform certificatului de moștenitor nr. 81/21.08.2019. Pe terenul în suprafață de 403,00 mp se află amplasate construcțiile C1 (fostă C5) cu destinația de locuință, având o suprafață construită de 60,00 mp, C2 (fostă C6) cu destinația de anexă, având o suprafață construită de 16,00 mp, C3 (fostă C7) cu destinația de anexă, având o suprafață construită de 28,00 mp și C4 (fostă C8) cu destinația de anexă, având o suprafață construită de 28,00 mp, proprietatea domnuluiI

Art.2 (1) Se aprobă alipirea imobilului situat în Municipiul Brăila, Bdul Dorobanților nr. 455, NCP 86784, în suprafață de 776,00 mp din care: societatea |                                | deține suprafața de 732,19 mp

indiviz din suprafața de 745,00 mp, iar societatea | deține suprafața de 12,81 mp indiviz din suprafața de 745,00 mp, iar suprafața de 31,00 mp aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, conform contractului de superficie autentificat sub nr. 9463/28.12.2018 cu imobilul situat în Brăila, Bdul Dorobanților nr. adiacent 455, NCP 94999, în suprafață de 11,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, pe care se află construcția denumită „Hotel" cu regim de înălțime P+2, având o suprafață construită la sol de 484,00 mp și o suprafață desfășurată de 1936,00 mp și construcția C2 cu destinația de anexă, având o suprafață construită de 5,00 mp și o suprafață desfășurată de 20,00 mp, proprietatea societății |       ~                                   .

(2) în urma alipirii celor 2 imobile, rezultă imobilul situat în Brăila, Bdul Dorobanților nr. 455, adiacent - 455, NCP 95187, în suprafață totală de 787,00 mp real măsurat, din care: suprafața de 745,00 mp indiviz din suprafața de 787,00 mp din care societatea |                             ~

deține o suprafață de 732,19 mp indiviz din suprafața de 745,00 mp, iar societatea |                       | deține suprafața de 12,81 mp, iar suprafața

de 42,00 mp indiviz din suprafața de 787,00 mp aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, din care pentru suprafața de 31,00 mp există contract de superficie autentificat sub nr. 9463/28.12.2018, conform documentației de alipire, anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Actele de dezmembrare, partajare și alipire se vor încheia în formă autentică prin grija executivului Primăriei Municipiului Brăila, iar cheltuielile ocazionate de perfectarea și înscrierea în cartea funciară a noilor loturi vor fi suportate de către cei care au solicitat dezmembrarea și alipirea. La momentul semnării actelor în formă autentică beneficiarii vor prezenta certificatul fiscal care să ateste dovada plății datoriilor către bugetul local, precum și a nomenclatorului stradal actualizat.

Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate, să modifice contractele, aferente suprafețelor dezmembrate, partajate și alipite, astfel încât acestea să corespundă cu suprafețele noilor loturi formate, contracte ce se vor încheia în forma autentică prin grija executivului Primăriei Municipiului Brăila, cheltuielile urmând să fie suportate de către solicitanti. J

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

F-PO-09-02.01.03/rev.0

Plan de amplasament si delimitare a imobilului          xZC /

cu propunerea de dezlipire z             ■ W/jo a
Scara 1:500                    2 f/ C $ / 23. MAR. 2020

Nr.Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

95000

806

Intravilan Braila, Str. Iezerului, nr. 90

Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

95000

BRAILA

Situația actuala (inainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad

Suprafața mp.

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad

Suprafața mp

Categ. de folosim:

Descrierea imobilului

>

95000

806 mp

Cc

teren intravilan

403

Cc

Lot 1

403

Cc

Lot 2

TOTAL

806 mp

806 mp

Executant: P.F.A S. .z i ț z

Copfinnexei corectitudinea int co/esjJondentÂ

1 "S S. j’3 ^5^

^ULESCU/VASILE

Sgțteațtaasuralbrilbr la teren, jcmMMocumentatte)\cadastrale si acesțoacu.realitatia din teren CFr'A -' rtum-și 'stampila      |

f ......//

>-7

Inspector                ___

Confirm introducerea imobilului-dâre integrata st ^jliribrțreaJiGmâmiticdanstAir         \

Stampila              XDataiZ.................

Plan de amplasament si delimitare a imobilului             ZZ

,                  Scara 1:500       _____________2/7^7 23, MAR. 2020

Nr.Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului /

403

Intravilan Braila, str. Iezerului, nr. 90, Lot 1

Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

403

Intre punctele: 1-2-3 constructii+gard plasa, 3-4-5 gard plasa, 5-6-7-8-9-10 nematerializat, 10-11-1 gard tabla+constructii.

TOTAL

403 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

56

Locuința cu suprafața desfasurata de 56 mp. 1 nivel- parter,

C2

CA

30

Anexa cu suprafața desfasurata de 30 mp. 1 nivel- parter.

C3

CA

40

Anexa cu suprafața desfasurata de 40 mp. 1 nivel- parter,

C4

CA

17

Anexa cu suprafața desfasurata de 17 mp. 1 nivel- parter,

TOTAL

143 mp

Suprafața totala masurata a imobilului = 403 mp

Executant: P.F.A SANDULESCU VAS1LE

Confirm executarea ma uratoptâr la terci»,\ \ corectitudinea intodmjrii doc                        \

corespondenta/ ^tsteia cj rftfaKtațdâdin teren ’ A

/<?       r

Srmnahțijyn j ămdilâJ'7. u .-         ț

1*5        *     '2? *                l

Vi. «4

Data:0<.03.2020            , ,•*/

--------------------------s?/,..         ...c .r.Z------

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuireaĂumaruIui cadasun^—<^^0   . \

Stampila B.C.P.I. 1       _Z----"

Plan de amplasament si delimitare a imobihdu

,                     Scara 1:500                      c/


23. MAR. 2020 /Z


Nr.Cadastral TK   1  ■

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobiluluiZ

ffTTl

403

Intravilan Braila, str. Iezerului, nr. 90, Lot 2

Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILA-----

A. Date referitoare la teren

Nr parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

403

Intre punctele: 1-2-3-4-5-6 nematerializat, 6-7-8 gard plasa, 8-9 gard plasa, 9-10 construcții, 10-11 gard plasa, 11-12-1 gard plasa+constructii.

TOTAL

403 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Cl(fostCS)

CL

60

Locuința cu suprafața desfășurată de 60 mp. 1 nivel- parter,

C2(fost C6)

CA

16

Anexa cu suprafața desfasurata de 16 mp. 1 nivel- parter,

C3(fost C7)

CA

28

Anexa cu suprafața desfasurata de 28 mp. 1 nivel- parter,

C4(fost C8)

CA

28

Anexa cu suprafața desfasurata de 28 mp. 1 nivel- parter,

TOTAL

132 mp

Suprafața totala masurata a imobilului = 403 mp

Executant: P.F.A SANDULESCU VĂSILE ,

Confirm executareamasiKutoțnor        ’ ?■ \

corectitudinea intodnțjtu docuikmmiej'cadastralc si corespondenta^stciacyLdMftaițSdin țâța

Semnătură si slrimiii.' '■ • '

Data: 04.03*.2020*-}j-

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de dajjUtrteUrat» x \ atribuirea numaruIui'Câ3aaâfe^ w'        \

StampilaB.C.P.L     \
Referat de admitere, cerere nr. 18461 / 09-03-2020

ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAILA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Braila


18461


Adresa: LOC: BRAILA, STR CALEA CALARASILOR NR. 27 COD POȘTAL: 810017 TEL:I Anul |_2020


0239/629771, 0239/627207


REFERAT DE ADMITERE

(Alipire imobile)

Domnului/Doamnei SC EXPRES ORIENT JUNIOR SRL

Domiciliul______________________________________

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 18461 din data 09-03-2020, vă informăm:

Imobilele:

1) 86784 situat in Loc. Braila, Bdul DOROBANȚILOR, Nr. 455, Jud. Braila, UAT Brăila avand suprafața măsurată 776 mp;

2) 94999 situat in Loc.-Braila, Bdul DOROBANȚILOR, Nr. ADIACENT - 455, Jud. Braila, UAT Brăila avand suprafața măsurată 11 mp;

Au fost alipite, rezultând imobilul cu numărul cadastral 95187, situat in Loc. Braila, Bdul DOROBANȚILOR, Nr. 455, ADIACENT - 455, Jud. Braila, UAT Brăila avănd suprafața măsurată 787 mp

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BRAILA la data: 10-03-2020.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 dini


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr.cadastral

Supr. masurata

Adresa imobilului

O.C.P.I. BRAILA

86784

776 mp

MUN.BRAILA

B-dul Dorobanților, Nr. 455

Nr. R.G.i..Z?7.QL/..Z.Lh..'...;:...15

Carte Funciara Nr.

| 86784

U.A.T |        BRAILA

Nr. parcela

Categoria de folosința

Su

□ratata

>p)

Mențiuni

1

Cc

776

împrejmuit cu gard si construcții

TOTAL

776

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Suprafața construita la sol - mp

Mențiuni

CI

CAS

484

S. construita desfasurata = 1936 mp, P+3E

C2

CA

5

S construita deșt = 20 mp

TOTAL

489

776 mp

Suprafața total


Confirm executarea1 ni I;'- documentației


, DE

AUTORIZA^ %Dfediffijtfi^ăf,iîiloun?ni’' ;J mdenta âMtiiV^'^1''

râzvan

alexandru,//

\v

co^>^

DatbiMARTIE 2019


Inspector


Confirm introducerea imobilului in- baza de date integrata _ si atribuirea numărului cadastral


Data:


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara 1:200


Nr.cadastral

% 777


Supr. masurata


Adresa imobilului


O.C.P.I. BRAILACarte Funciara Nr.


Construcție existenta Sc = 11 mp reperezcntand 8 % din Sc. totala dc 133 mp


^.51


gpAILA


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

11

imobil împrejmuit cu c—tie

TOTAL

11


B. Date referitoare la construcții


Cod constr.

Destinație

Suprafața construita 'a sol — mp

Mențiuni

TOTAL

Suprafața total masurata = 11 mpInspector


Confirm introducerea Imobilului in baza de date integrata


sl atribuirea humorului cadastral


Data


1'1


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI 2.3, CU PROPUNERE DE ALIPIRE . .

Scara 1:500                    /? A £ 1    J9. MĂIț. ZD/p

Nr.cadasfral

Suprafața masurata

Adresa imobilului '

86784, 94999

787 mp

MUN. BRĂILA, B—dul Dorobanților, Nr. 455, adiacent Nr. 455

Sîtuatia actuala (înainte de dezlipire/alipire)

Situația viitoare (după dezlipire/alipire)

Nr. cad

Suprafața (mp)

Categ.de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad

Suprafața (mp)

Categ.de folosința

Descrier-a imobilului

I

86784

776

Cc

B-dul Dorobanților, Nr. 455

w

' 787 _

Cc

B-dul Dorobanților, Nr. 455, adiacent Nr. 455

94999

11

Cc

B-dul Dorobanților, Nr. 455, adiacent Nr. 455

TOTAL

787

—7~£xșcutant yz^C"cCad't!^Mruct SRL

CERTIFICAT /jjx              r~\p

Aj                                       ’ ™^'*L^nea Întocmirii

/ 2         cocumejWe^cfadWpldr^cgresoonrlema\acesteia

3 Seria RO - B                          <% '

\S Nr.0909/20/ffl                           !

S.C. I SeriiWBR n -      S"

CADCONSTRbeT <£>/ MAT'nCA    n-,'

X^Șemns.'ta.țg ts^^fnp^^VAN A ' alexandru

TțCO^Î'''

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date intearata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură âK-prîrpfc ~\ r^^'c-''sp>-'AAso^G‘ ‘ \ \ -XV < -rrT           —---

Dat^^^g^O^'^

Stam'pikr^CPr

/