Hotărârea nr. 286/2020

Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 10.06.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTJVKAKE7V NR. 286 din30.06.2020

Privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 10.06.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.

consiliul local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind novarea contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila în contracte de vânzare - cumpărare, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 267/10.07.2009, H.C.L.M. Brăila nr. 313/22.11.2012 și H.C.L.M. Brăila nr. 310/27.11.2014, precum si prevederile H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017 și H.C.L.M. Brăila nr. 246/30.06.2017;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă novarea contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 10.06.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, care va proceda la încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare - cumpărare, prin reprezentant împuternicit, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 1                                       J                  J 1

CONSTANTIN sîrbu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

ION DRAG AN

£-4        A/£ .2&/30.06.2822


România

Județul Brăila

Municipiul Brăila

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

COMISIA SPECIALĂ DE PUNERE ÎN APLICARE

A H.C.L.M. NR. 4/30.01.2003Nr. 13744/10.06.2020


PROCES-VERBAL încheiat astăzi 10.06.2020


Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/30.01.2003, completată cu H.C.L.M. 267/10.07.2009, H.C.L.M. 310/2014, cu următoarea componență:


Boșneag Sorin-Eugen

Rădulescu Daniela-Elena


Consilier local

Consilier local


președinte membru


Bucur Claudia-Raluca

Phîea Cătălin-Romulus

Anghelescu Corina-Elena lacomi Alina-Mihaela

Andrei Gabriela


Consilier local                  membru

Șef Serviciu Urmărire Impozite membru și executări silite

Arhitect Șef                   membru

Șef Serviciu Gestionare Hotăâri membru

C.L.M. și Dispoziții Primar

Direcția Arhitect Șef            membru s-a întrunit astăzi 10.06.2020, la sediul Primăriei Municipiului Brăila, în ședință de negociere pentru novarea terenurilor concesionate și asupra cărora s-a constituit un drept de superficie cu titlu oneros.

Doamnele consilier Rădulescu Daniela-Elena si Bucur Claudia-Raluca, respectiv dna lacomi Alina-Mihaela, aflată în concediu de odihnă, nu au fost prezente.

Solicitanții au fost următorii:

  • 1. BARĂU SIMONA-MIRELA, concesionar în contractul de concesiune nr. 943/28.04.2016, pentru teren situat în str. G-ral Eraclie Arion nr. 18, în suprafață de 145 mp, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat doamna BARĂU SIMONA-MIRELA, legitimată |                               |.

Comisia începe negocierea de la 110536 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzutul anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarul oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 90000 lei.

Concesionarul oferă suma de 60000 lei, cu TVA.

Comisia continuă negocierea la 80000 lei.

Concesionarul renunță la negociere, păstând în continuare calitatea de concesionar.

  • 2. GEREA CRISTIAN-EDUARD, titular al dreptului de superficie în contractul de superficie nr. 537/13.02.2019, pentru teren situat în str. Timiș nr. 192D, în suprafață de 265 mp, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat doamna Deculescu Mirela, legitimată cu |                        | în baza Procurii autentificate sub nr. 618/07.02.2020.

Comisia începe negocierea de la 133434 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Dna Deculescu oferă suma de 45000 lei.

Comisia continuă negocierea la 120000 lei.

Dna Deculescu oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 110000 lei.

Dna Deculescu oferă suma de 55000 lei.

Comisia continuă negocierea la 100000 lei.

Dna Deculescu oferă suma de 60000 lei.

Comisia continuă negocierea la 90000 lei.

Dna Deculescu oferă suma de 65000 lei.

Comisia continuă negocierea la 80000 lei.

Dna Deculescu oferă suma de 71500 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 71500 lei, la care se adaugă TVA, (85085 lei cu TVA) față de valoarea raportului de evaluare de 62040 lei, fără TVA.

  • 3. ROȘIORU ȘTEFĂNITĂ și ROȘIORU ALEXANDRA-PAULA, concesionari în contractul de concesiune nr. 2491/06.09.2017, pentru teren situat în Aleea Lebedei nr. 16, în suprafață de 199 mp, au solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-au prezentat domnul Roșioru Ștefaniță, legitimat cu | ~ ~    ' ~ ~~      ------1 șj cjoamna R0și0ru Alexandra-Paula, legitimată cu

Comisia începe negocierea de la 162275 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarii oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 150000 lei.

Concesionarul oferă suma de 55000 lei.

Comisia continuă negocierea la 130000 lei.

Concesionarul oferă suma de 57000 lei.

Comisia continuă negocierea la 120000 lei.

Concesionarul oferă suma de 60000 lei.

Comisia continuă negocierea la 110000 lei.

Concesionarul oferă suma de 57000 lei.

Comisia continuă negocierea la 100000 lei.

Concesionarul oferă suma de 62000 lei.

Comisia continuă negocierea la 90000 lei.

Concesionarii renunță la cumpărarea terenului concesionat.

  • 4. FILIMON MAXIM, titular al dreptului de superficie în contractul de superficie nr. 901/09.02.2018, pentru teren situat în str. Matei Basarab nr. 106, în suprafață de 126 mp indiviz din 412 mp, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-au prezentat domnul FILIMON MAXIM, legitimat |și doamna FILIMON AXENIA, legitimată cui

Comisia începe negocierea de la 41355 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Domnii Filimon Maxim si Filimon Axenia oferă suma de 15000 lei.

Comisia continuă negocierea la 35000 lei.

Domnii Filimon Maxim și Filimon Axenia oferă suma de 17000 lei.

Comisia continuă negocierea la 30000 lei.

Domnii Filimon Maxim și Filimon Axenia oferă suma de 20000 lei.

Comisia continuă negocierea la 22500 lei.

Domnii Filimon Maxim și Filimon Axenia acceptă suma de 22500 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 22500 lei, la care se adaugă TVA, (26775 lei cu TVA) față de valoarea raportului de evaluare de 19224 lei, fără TVA.

  • 5. DRĂGAN ANDREI-MARIUS, concesionar în contractul concesiune nr. 94/22.11.2010, completat cu A.A. 1/2573/29.02.2019 (Drăgan Anghel și Drăgan Mioara uzufructuari ai contractului de concesiune), pentru teren situat în str. Cărămidari nr. 100A, în suprafață de 361 mp, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-au prezentat domnul DRĂGAN ANDREI-MARIUS, legitimat cu|                     |și doamna DRĂGAN MIOARA, legitimată cu CI

I ........ I

Comisia începe negocierea de la 212958 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut în anexa la prezentul proces verbal.

Concesionarul oferă suma de 30000 lei.

Comisia continuă negocierea la 200000 lei.

Concesionarul oferă suma de 35000 lei.

Comisia continuă negocierea la 180000 lei.

Concesionarul oferă suma de 37000 lei.

Comisia continuă negocierea la 160000 lei.

Concesionarul oferă 40000 lei, renunțând totodată la negociere. 7          »                            o

  • 6. ECONOMU BOGDAN-CRISTINEL, titular al dreptului de superficieîn contractul de superficie nr. 1826/21.08.2018 (împreună cu Economu Georgiana), pentru teren situat în str. Plevna nr. 395A, în suprafață de 398 mp, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat domnul ECONOMU BOGDAN, legitimat

Comisia începe negocierea de la 422268 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut îi anexa la prezentul proces verbal.

Domnul Economu Bogdan-Cristinel oferă suma de 140000 lei.

Comisia continuă negocierea la 380000 lei.

Domnul Economu Bogdan-Cristinel oferă suma de 150000 lei.

Comisia continuă negocierea la 350000 lei.

Domnul Economu Bogdan-Cristinel oferă suma de 160000 lei.

Comisia continuă negocierea la 330000 lei.

Domnul Economu Bogdan-Cristinel acceptă suma de 170000 lei.

Comisia continuă negocierea la 310000 lei.

Domnul Economu Bogdan-Cristinel oferă suma de 175000 lei.

Comisia continuă negocierea la 290000 lei.

Domnul Economu Bogdan-Cristinel oferă suma de 180000 lei.

Comisia continuă negocierea la 270000 lei.

Domnul Economu Bogdan-Cristinel oferă suma de 185000 lei.

Comisia continuă negocierea la 250000 lei.

Domnul Economu Bogdan-Cristinel oferă suma de 190000 lei.

Comisia continuă negocierea la 240000 lei.

Domnul Economu Bogdan-Cristinel n oferă suma de 200000 lei.

Comisia continuă negocierea la 230000 lei.

Domnul Economu Bogdan-Cristinel oferă suma de 210000 lei.

Comisia continuă negocierea la 226000 lei.

Domnul Bogdan-Cristinel acceptă suma de 226000 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 226000 lei, la care se adaugă TVA, (268940 lei cu TVA) față de valoarea raportului de evaluare de 196370 lei, fără TVA.

8. S.C. COM DANIMEX S.R.L., beneficiar al dreptului de superficieîn contractul de superficie nr. 3858/05.10.2018, pentru teren situat în Piața Poporului nr. 20, lot 3, n suprafață de 119 mp indiviz din 208 mp, a solicitat negocierea valorii de cumpărare a terenului.

La ședința de negociere s-a prezentat domnul Stingă Vasilică, legitimat cu CI

Comisiaîncepe negocierea de la 139067 lei (fără T.V.A.), așa cum este prevăzut h anexa la prezentul proces verbal.

Domnul Stingă Vasilică oferă suma de 50000 lei.

Comisia continuă negocierea la 110000 lei.

Domnul Stingă Vasilică oferă suma de 55000 lei.

Comisia continuă negocierea la 90000 lei.

Domnul Stingă Vasilică oferă suma de 57000 lei.

Comisia continuă negocierea la 85000 lei.

Domnul Stingă Vasilică oferă suma de 60000 lei.

Comisia continuă negocierea la 75000 lei.

Domnul Stingă Vasilică acceptă suma de 75000 lei.

Comisia, în unanimitate de voturi, adjudecă terenul pentru suma de 75000 lei, la care se adaugă TVA (89250 lei cu TVA), față de valoarea raportului de evaluare de 64672 lei, fără TVA.


COMISIA Boșneag Sorin-Eugen .... Rădulescu Daniela-Elena Bucur Claudia-Raluca.... Pîrlea Cătălin-Romulus.. Anghelescu Corina-Elen lacomi Alina-Mihael Andrei Gabriela


Nr.

crt.

Concesionar, titular al dreptului de superficie

Contract

Locație

Suprafața concesionată, atribuită în superficie (mp)

Suprafața evaluată (mp)

Valoare minimă (l,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare maximă (2,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare adjudecată

Semnătura

1

BARĂU SIMONA-MIRELA

C.C. nr. 943/28.04.2016

str. G-ral Eraclie Arion nr. 18

145

145

59136

110536

i A-A O<HC

2

ROȘ1ORU ȘTEFĂNIȚĂ, ROȘIORU

ALEXANDRA-PAULA

C.C. nr. 2491/06.09.2017

Aleea Lebedei nr. 16

199

199

86815

162275

&>"X

^7-X.P

^0.

3

GEREA CRISTIAN-EDUARD Contract superficie nr. 537/13.02.2019 Str. Timiș nr. 192D

265

265

71394

133434

4

FILIMON MAXIM. FILIMON AXENIA

C.superficie nr. 901/09.02.2018

Str. Matei Basarab nr. 106

126 mp, indiviz din 412 mp

126 mp, indiviz din 412

mp

22131

41355

5

DRÂGAN ANDREI-MARIUS (uzufructuari Drăgan Anghel, Drăgan Mioara)

C.C. nr. 94/22.11.2010,

A.A. 1/2573/29.02.2019

Str. Cazasului nr. 100A

361

361

113938

212958

tt

6

ECONOMU BOGDAN-CRISTINEL, ECONOMU GEORGIANA C.superficie nr. 1826/21.08.2018 Str. Plevna nr. 395A

398

398

225898

422268

•LZ& ©OO LoV

-

X/o/fcC

f

Nr. crt.

Concesionar, titular al dreptului de superficie

Contract

Locație

Suprafața concesionată, atribuită în superficie (mp)

Suprafața evaluată (mp)

Valoare minimă (l,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare maximă (2,15a+b), la care se adaugă TVA

Valoare adjudecată

Semnătura

7

S.C. COM DAN1MEX S.R.L.

C.superficie nr. 3858/05.10.2018

Piața Poporului nr. 20, lot 3

119 mp, indiviz din 208 mp

119 mp, indiviz din 208

mp

74395

139067

■ ooo

FfZfo ew

o____

DA

a = valoare dată de raportul de evaluare b = contravaloarea raportului de evaluare


COMISIA

Boșneag Sorin Eugen Rădulescu Daniela-Elena Bucur Claudia-Raluca.. Pîrlea Cătălin-Romulus Anghelescu Corina El lacomi Alina-Mihael Andrei Gabriela