Hotărârea nr. 285/2020

Achiziționarea de către Municipiul Brăila a terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAKALEtEA NR. 285 dtxr30.06.2020

Privind: Achiziționarea de către Municipiul Brăila a terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858.

CONSILniL     MUNICIPAL braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și procesul -verbal nr. 12627/27.05.2020 al comisiei de negociere, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 911/13.03.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală si Direcției Arhitect Șef, raportul de evaluare elaborat de societatea Niada Auditax Expert S.R.L., precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 lit. i) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L.M. Brăila nr. 92/20.02.2020;

în temeiul art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. c) și d), alin. (7) lit. q) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 139 alin. (1) și (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.1 Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Brăila a terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858, conform planului de situație prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se aprobă prețul de cumpărare al imobilului în cuantum de 45820 euro, echivalentul în lei fiind de 221.837,53 lei, calculat la cursul oficial BNR din data de 27.05.2020, respectiv 4,8415 lei/euro, conform procesului -verbal nr. 12627/27.05.2020 al comisiei de negociere, prevăzut în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prețul de cumpărare al imobilului prevăzut la alin. (1) va fi suportat din bugetul local al Municipiului Brăila pe anul 2020, într-o singură transă. I

Art.3 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila să semneze în formă autentică, contractul de vânzare - cumpărare al bunului imobil prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Cheltuielile aferente perfectării contractului de vânzare -cumpărare vor fi suportate de către Municipiul Brăila.

Art4 Bunul imobil prevăzut la art. 1 se include în domeniul public al Municipiului Brăila și se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală si Direcția Arhitect Sef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTIN SÎRBU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

XvXxX -v/P /

ZX /V               £ft2D

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE IMOBIL . /   .           ■•rj1î!

scara 1: 500                     f.Q^l \ Jj/

" i ■                                                 . .           .      ..... •                             /           - -- -

N>. cadastral

Supraf. măsura ta

Adresa imobilului

316

mun. Sraila str.Fata Portului nr.l (Moara Violatos- restituire) LOT 1/2

Cartea Funciara nr.

-

ll.A.T. 1               BrailaA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mt>J

Mențiuni

1

Cc

316

delimitat astfel:10-ll-l-2-gard beton-2-3-4-5- construcții + gard beton; 5-6 gard tabla; 6-7-8-9-10 nematerializat

TOTAL

316

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața constr. la sol (mnl

Mențiuni

CI (FOST C2)

LOCUINȚA

159

Suprafața desfasurata = 159 mo;_______________________ROMANIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA


Nr. /£££* t^Or-^O

PROCES VERBAL


încheiat astăzi, 27.05.2020, ca urmare a întrunirii comisiei de negociere constituită în baza Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 911/13.03.2020. în conformitate cu art. 2 din H.C.L.M. Brăila nr. 92/20.02.2020, în vederea negocierii prețului de cumpărare al terenului în suprafață de 3 16,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot ,/2, NCP 94858


Comisia de negociere constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 911/13.03.2020, în următoarea componență:


 • 1. Jantea Crican Alexandru - Viceprimar

 • 2. Anghelescu Corina Elena - Arhitect Șef

 • 3. Gurgu Vasilica            - Director executiv D.F.P.L.

 • 4. Surdu Marius Radu       - Director executiv D.A.P.L.P.P.P.

 • 5. Martinov Camelia Gabriela- Șef Serviciu D.C.I.S.T.

 • 6. Dicianu Vasilica           - Inspector D.F.P.L.

 • 7. Jercan Marin              - Șef Serviciu D.J.C.A.P.L.


-Președinte


-Membru -Membru -Membru -Membru -Membru -Membru


al cărui secretariat este asigurat de către d-na Dragu Steluța, inspector- Direcția Arhitectului Șef, s-a întrunit în data de 27.05.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Brăila, camera nr. 16, parter, în vederea negocierii prețului de cumpărare al al terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot 1 , NCP 94858. Membrul, d-na Gurgu Vasilica. Director executiv D.F.P.L. lipsește motivat.

La negociere participă proprietarii imobilului, d-na Stamatescu Antoaneta, domiciliată în


domiciliat în [


și d-nul VAS1LE N1COLAE


identificat cu


eliberată de (


Prin e-mail-ul înregistrat la Primăria Municipiului Brăila cu nr. 2687/27.05.2020, d-nul MICU MARIAN, domiciliat în | identificatcu |                                                                                                |.

în calitate de mandatar al domnului Violatos Gabriel, conform procurii speciale nr. 78-20-195/14.01.2020 autentificată de consul Alexandru-Mugurel Buje, la sediul oficiului consular din cadrul Consulatului General al României la Marsilia, Franța, anunță că nu poate participa la ședință dată fiind situația creată de pandemia COV1D 19, solicită să fie contactat telefonic in timpul ședinței, iar în situația în care nu poate fi contactat (fiind prins în alte activități ori zone tară semnal) comunică că prețul dorit prin negociere este de 145 euro/mp.

Proprietatea tabulară rezultă din extrasul de Carte Funciară nr. 94858/21.01.2020 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila.

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 92/20.02.2020 Consiliul Local Municipal Brăila și-a exprimai acordul de principiu pentru achiziționarea terenului în suprafață de 316.00 mp, situat în Brăila,


strada Fața Portului nr. 1, lot l/2, NCP 94858.


Președintele comisiei de negociere aduce la cunoștință participanților prezenți la procedură regulile privind conflictul de interese și starea de incompatibilitate, conslatându-se că nu este cazul, respectiv condițiile de negociere a prețului de cumpărare a imobilului și declară deschisă ședința de negociere.

Conform raportului de evaluare nr. 785/27.03.2020, N1ADA AUDITAX EXPERT S.R.L. | estimează valoarea imobilului la 235.203 lei echivalent a 48.664 euro.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila cu nr. 1681/20.01.2020, proprietarii imobilului, personal și prin mandatar, înaintează oferta de vânzare a terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot l/2, NCP 94858, respectiv pentru un preț de 700 lei/mp, aproximativ 145 euro/mp.

Pornind de la sumele oferite de către cele două părți, 45.820 euro - comisia de negociere și 45.820 euro - proprietarii, personal și prin mandatar care a fost contactat telefonic și confirmă oferta, părțile convin asupra prețului de cumpărare al imobilului la suma de 45.820 euro echivalentul în lei la cursul oficial BNR din data de 27.05.2020, repectiv 4,8415 lei/euro, într-o singură tranșă.

După discuțiile și argumentele prezentate atât de comisie cât și de proprietari și respectiv » mandatarul proprietarului s-a ajuns la prețul de 45.820 euro echivalentul în lei la cursul oficial BNR din data de 27.05.2020, repectiv 4,8415 lei/euro.

Comisia finalizează negocierea achiziției a terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot l/2, NCP 94858, la prețul de 45.820 euro echivalentul în lei la cursul official BNR din data de 27.05.2020, repectiv 4,8415 lei/euro, rezultând prețul tranzacției de 221.837,53 lei.

Președintele comisiei de negociere declară închisă ședința de negociere.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, în patru exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.COMISIA DE NEGOCIERE, zj) .

 • 1. Jantea Crican Alexandru - Viceprimar

 • 2. Anghelescu Corina Elena - Arhitect Șef

 • 3. Gurgu Vasiiica           - Director executiv D.F.P.L.

 • 4. Surdu Marius Radu       - Director executiv D.A.P.L.P.P.P.

 • 5. Martinov Camelia Gabriela- Șef Serviciu D.C.Î.S.T.

 • 6. Jercan Marin             -ȘefServiciu D.J.C.A.P.L.

 • 7. Dicianu Vasiiica          - Inspector D.F.P.L.

-Președinte is ______

-Membru          ______

-Membru _______l________

ț                     1

-M em brii-y-" f    ,4^_________

\ (ii i

-Membru xj       f

-Membru

-Membru _ _ _ CPROPRIETARI

^dkuiLicd1eXdi? -k

T& £ £-4 ă C L

'                                                                        .■/ /i

r pa-cina2/2 /44

h'/t'cu /-^O//

p/i/ A //./

/kCOHSlUțJL^ PREȘONL0GM&ȘW»INȚĂ