Hotărârea nr. 284/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT ARAKEÎ A OTEt. 284 din30.06.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

CONSILIUL LOCAL I«njQNriCTPAIL. BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 12667/27.05.2020, a societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., nr. 10772/04.05.2020 a domnului Mocanu Florin, administrator al societății Next To You Fitness S.R.L., nr. 13293/04.06.2020 a domnului Vulpe Gheorghe, administrator al societății Dentside S.R.L., nr. 13156/03.06.2020 a societății Viomaraurelian S.R.L. și nr. 11942/20.05.2020 a domnilor Rentea Aurelian si Rentea Marilena;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Consiliul Local Municipal Brăila își exprimă acordul pentru executarea unor lucrări de construire/desființare, după cum urmează:

  • a) „înlocuire rețele apă - canal, branșamente și racorduri cu grad avansat de uzură și extinderi în Municipiul Brăila, Zona 6”, pe B-dul. Al. I. Cuza nr.40, B-dul. Al. I. Cuza nr.49, str. Danubiului nr.18, B-dul. Independenței nr.286, str. Neagră nr.8, str. Nicolae Grigorescu nr.18, str. Petru Maior nr. 4+6, str. Petru Maior nr. 11, str. Unirii nr.138, str. Unirii nr.201, str. Albă nr. 10, B-dul. Al. L Cuza nr.86, str. Frumoasă nr.3, nr.7, nr.19, nr.21, nr.25, nr.26, nr.30, nr.42, nr.43, nr.44, nr.45 și nr.47, Calea Galați nr.19 (legătură din str. Catolică), Calea Galați nr. 7 (legătură din str. Golești), str. Golești nr.7 și nr.32, str. Grădinii Publice nr.19, B-dul. Independenței nr.291, B-dul. Independenței nr.298, str. Logofăt Tăutu nr.4, B-dul. Panait Istrati nr.3, str. Pietrei nr.14 (legătură din str. Neagră), str. Unirii nr.231, B-dul. Al. I. Cuza nr.131, str. Albă nr.10, str. Bastionului nr.9, str. I.L. Caragiale nr.22 bis, B-dul Independenței nr.210, str. Nicolae Bălcescu nr.24, str. Justiției nr.3 (legătură din str. Orientului) solicitat de Compania de Utilităti Publice „Dunărea" Brăila S.A., conform certificatului de urbanism nr. 647/22.05.2020;

  • b) „Schimbare de destinație corp C1 din centrală termică în sală de fitness și crossfit", pentru imobilul situat în Brăila, str. Rahovei nr. 351, solicitat de societatea NEXT TO YOU FITNESS S.R.L., conform certificatului de urbanism nr. 452/01.04.2020;

  • c) „Modificare de temă la autorizația de construire nr.88/2018 în timpul execuției lucrărilor de construire prin schimbare de destinație parțială și recompartimentare”, pentru imobilul situat în Brăila, B-dul. Independenței nr. 142-146+142-146 Iot1, solicitat de societatea DENTSIDE S.R.L., conform certificatului de urbanism nr. 203/24.02.2020;

  • d) „Intrare în legalitate - construire modul comercial C12", pentru imobilul situat în Brăila, șos. Buzăului c/c str. Chișinău, solicitat de societatea VIOMARAURELIAN S.R.L., conform certificatului de urbanism nr. 177/19.02.2020;

  • e) „Schimbare de destinație din locuință subsol tehnic parter și etaj în spațiu comercial - alimentație publică activități de catering, restaurant”, situat în Brăila, str. Vlad Țepeș nr.2A și Calea Călărașilor nr.247 lot 2/3, solicitat de numiții Rențea Aurelian și Rențea Marilena, conform certificatului de urbanism nr. 364/16.03.2020.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,