Hotărârea nr. 283/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la modernizarea drumului de acces și racord la Calea Călărașilor, precum și modernizare parcare publică pe Calea Călărașilor nr. 333, de către societatea LIDL ROMÂNIA S.C.S.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAHAKE A NR. 283 din.30.06.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la modernizarea drumului de acces și racord la Calea Călărașilor, precum și modernizare parcare publică pe Calea Călărașilor nr. 333, de către societatea LIDL ROMÂNIA S.C.S.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa societății LIDL ROMÂNIA S.C.S, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. M3319/24.06.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 20 alin.(1) iit. e) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) Iit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) Iit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) Iit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Consiliul Local Municipal Brăila își exprimă acordul cu privire la modernizarea drumului de acces și racord la Calea Călărașilor, precum și modernizare parcare publică pe Calea Călărașilor nr. 333, de către societatea LIDL ROMÂNIA S.C.S., conform memoriului tehnic, urmând ca după terminarea lucrărilor, beneficiarul investiției să fie Primăria Municipiului Brăila.

Art.2 (1) Terenul pe care se va realiza investiția prevăzută la art. 1, se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Acordul pentru realizarea investiției este valabil doar după punerea la dispoziția Primăriei Municipiului Brăila, de către societatea LIDL ROMÂNIA S.C.S., a documentației de cadastru și a extrasului de carte funciară aferentă imobilului din Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 333.

Art.3 Beneficiarul autorizației de construire va fi Primăria Municipiului Brăila, iar lucrarea va fi urmărită de un diriginte de șantier.

Art.4 Dacă în urma studiilor realizate se constată existenta unor conducte, cabluri, fire sau orice alte amenajări care nu au putut fi identificate și care aparțin unor furnizori de servicii de utilitate publică, vor fi menținute în funcțiune, fără nici un fel de pretenție din partea Primăriei Municipiului Brăila, iar intervenția asupra lor se va putea realiza numai după primirea avizului scris al deținătorului rețelei respective și după obținerea autorizației de construire în acest sens, pe cheltuiala societății LIDL ROMÂNIA S.C.S.

Art.5 în cazul în care execuția lucrării nu este finalizată în termenul specificat în autorizația de construire (durata de executare a lucrărilor), Municipiul Brăila poate hotărî retragerea dreptului acordat și continuarea investiției în funcție de situația de la momentul respectiv.

Art.6 La finalul executării lucrărilor, societatea LIDL ROMÂNIA S.C.S. are obligația de a pune la dispoziția Primăriei Municipiului Brăila, procesul - verbal de finalizare a lucrărilor avizate de dirigintele de șantier și a documentelor din care să reiasă valoarea investiției, investiție ce va fi inclusă în domeniul public al Municipiului Brăila.

Art.7 Toate cheltuielile generate de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, cad în sarcina solicitantului LIDL ROMÂNIA S.C.S.

Art.8 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


F-PO-09-02.01.03/rev.0

LA H.QL'ft. <llA          2&1

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

2783

Mun Bralla, Calea Călărașilor nr 333 - adiacent Bl 13

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

1096

Natura hotar: Imobil parțial împrejmuit

2

Cc

1687

TOTAL

2783

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

CI

CIE

58

PT . Suprafața desfasurata 58mp

C2

CIE

119

CT - JACM. Suprafața desfasurata 119mp

TOTAL

177

Suprafața totala masurata = 27B3mp

____ Suprafața-dki. acte = 2783mp

Executant: SC VADRAM PROIECT ^RLVx

'^L

Confirm executarea -măsurătorilor Jq. tțrfț corectitudinea ihțpcmlril vdb8uilnentatlet' W3 cadastrale el corespondenta acesteia» cur? realitatea din teren          J

Semnătură si stampila ' _

Data: 17.06.202(FA

si          h.C/

i a

Wi?izAf

RO-fl.j Nf .

Inspector:

r%\

£ •, Confirm Introducerea imobilului In baza de

'P £       Integrala si atribuirea numărului cadastral

/

^,/Semnatura si parafa

Stampila BCPI