Hotărârea nr. 282/2020

Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

NR. 282

d±n30.06.2020

Privind: închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M.’Brăila nr. 245/30.06.2017.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 Cod Civil, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 245/30.06.2017 și H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 108 lit. c), art. 297 alin. (1) lit. c) și art. 333 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017, după cum urmează:

 • 1. (1) Se aprobă închirierea, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafață de 6,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 49, din blocul D5, sc. 4, parter, str. Valea Călugărească nr. 1, proprietatea solicitantului |                 ~| pentru o

construcție, intrare în legalitate - extinderea și închiderea balconului edificat în baza autorizației de construire nr. 930/27.08.2002, conform certificatului de urbanism nr. 2009/06.11.2019.

 • (2) Terenul ce se închiriază figurează la poziția nr. 1 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 242/29.05.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 1,19 lei/mp/lună (zona C2), conform H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020.

 • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

 • 2. (1) Se aprobă închirierea, pe o perioadă de 49 ani, pentru terenul în suprafață de 3,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 0.13, din blocul 1, parter, Calea Călărașilor nr. 250, proprietatea solicitantului |                | pentru construire trepte,

podest și rampă pentru persoane cu dizabilități locomotorii - intrare în legalitate - construcție cu caracter provizoriu, conform certificatului de urbanism nr. 1851/15.10.2019.

 • (2) Terenul ce se închiriază figurează la poziția nr. 2 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 242/29.05.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 2,08 lei/mp/lună (zona B1), conform H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020.

 • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

 • 3. (1) Se aprobă perfectarea unui nou contract, pe o perioadă de 49 ani, pentru terenul în suprafață de 8,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 21, din blocul E4 scara 2, parter, str. Ulmului nr. 4, proprietatea solicitantului |                | pentru o

construcție - intrare în legalitate - construire rampă pentru persoane cu dizabilități pentru acces în spațiu comercial, conform certificatului de urbanism nr. 1850/15.10.2019.

 • (2) Terenul ce se închiriază figurează la poziția nr. 2 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 94/20.02.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 4,8206 lei/mp/lună (zona C2), conform actului adițional nr.6 la contractul de închiriere nr.84/04.07.2003 însusit de proprietar precum si a prevederilor art.3 alin(2) din H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015.

 • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

 • 4. (1) Se aprobă perfectarea unui nou contract, pe o perioadă de 49 ani, pentru terenul în suprafață de 12,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 23, din blocul V1, scara 2, parter, Calea Călărașilor nr. 218, proprietatea solicitantei                     |,

pentru o construcție - intrare în legalitate - extindere windfang, trepte, podest, și alee acces - construcție cu caracter provizoriu, conform certificatului de urbanism nr.1144/20.06.2019.

 • (2 ) Terenul ce se închiriază figurează la poziția nr. 1 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 94/20.02.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3 ) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 3,7623 lei/mp/lună (zona B1), conform actului adițional nr.5 la contractul de închiriere nr.90/26.10.2012 însusit de proprietar precum si a prevederilor art.3 alin(2) din H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015.

 • (4 ) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

CONS


SIRBU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRAG AN

F-PO-09-02.0l.03/rev.0

A«exA RR.J../-A UCi-tl

Anexa 1.35

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Nr. cadastral


Nr. Carte Funciara


426420


Nr. parcela 1


Categorie de folosința CC Total


Scara 1:100


Suprafața masurata a imobilului (mp)
Suprafața (mp)_____________________ 2 7. MAU 2020 Adresa imobilului

Str. Valea Călugărească nr. 1, bl. D5, sc. 4, Parter (adiacent Apart. 49)


Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILAA. Date referitoare la teren426420Mențiuni


Teren delimitat de construcție


Suprafața masurata a imobilului = 5,54 mp

Executant: Pfa ROCII) GheorgheConfirm executareacmasurațbri|pr la teren, corectitudinea înto^rfiîrii doțțyrfientî si corespondentajace'steiaxcu reali


' orie®- £ Șl PUBtjKj'-f <0 /(/ 1

Confim introducereaji

-—-si atribuireâTiumărului cadastral


^"^abriela ’i

ițrțqbiluwi in baza de.dâte integrata


Data: 05.03.2020


si stampila


Stampila BCPI Data


Semnătură si parafa


/IrteVA n£,2 U MCLM mR .

2>o, 06. • MM----

ANEXA Nr. 12


Plan de amplasament si delimitare a imobilului.

Scara. 1 :100.

Nr. cadastral

Supraf. măsurată

Adresa imobilului

X '.t H-

3mp

Mun. BRAILA.

calea Calarasilor nr. 250. bl. 1. paner, adiacent ap. 0.13

Cartea Funciara nr.               U.A.T      BRAILA

O.C.P.I. BRAILA

Nr. R G-lZei^Data.......U®.-.ÂMI


A. Date referitoare la teren

N*r rirce-2

Cod grupa destinație

Categoric dc folositHo

Suprafața den miaurarori

Mențiuni

1

TDJ

CC

3

limite materializate cu perete construcție Nota: teren domeniu public aferent extindere sp. com. cu trepte, podcsl si rampa pers cu dizabilitati (Sconstruita=5.7mp), înscris in CF 70087-CI-U60

TOTAL

3

B. Date referitoare la construcții

Ct>d Constr.

Cod grupa destinație

Denumire

Suprafața construita la sol

Valoare Je impozitare

Mențiuni

Suprafața conform măsurători = 3mp Suprafața conform acte = 3mp

Executant lu'r3f'c'?c?'\

ing. MOCANU Magdalcna Mariana. r/\


<- ’&X

Confirm executarea mastJrjȘorllorfo                  r,

corectitudinea întocmirii do^uițtcntaticiiaidAÎSjW.si^Qjty^s'

corespondenta acesteia Jirjealii6\c^?a^iw8vX^^’^ *

Semnătură si stampila \'£

Data: 30.08:2Q,m4::^,WU\AA .^/

------------------------------ -W-. \                _____'»/onfinu introducerea iftl si


^A/ek/1 ///?.?> j-A Mt-ti mi? .

Semnat digital de                                                               , .                   ANEXA Ni* 12 -

PI311 de amplasament si delimitare a imobilului.

U32H.O3TO                            Scara. 1 : 100.                              .QCMOCANU MAGDALEN Ă-MARIANA


Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

83283

8mp

Mun. BRAILA.

str. Ulmului nr. 4, bl.

E4, sc. 2, parter, adiacent ap. 21

Cartea Funciara nr. 83283

U.A.T.     BRAILA

Nr. R.G.l.


£ >. *


"f --i-


d."afț


‘t- iX -Semnat digital de Gabriela Viorica

Musat

Data: 2020.05J1Z

15t57:08'+03’00'


BLOC E4, AP. 21


taiW>a


a'>.e^ce5


teren CtM


CONSlU^


?■

I A

i


426783,5^.

45-


A. Date referitoare la teren

Nr parcela

Cod grupa destinaiic

Categorie de folosința

Suprafața din măsurător

Mențiuni

1

TDI

CC

8

limite materializate cu zidari*;

Nota: teren dom. public aferent extindere cu rampa pt. pers cu dizabilitati (sp. com.inscris in CF 70077-C1-U7)

TOTAL

8

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr

Cod grupa datinatie

Denumire

Suprafața construita la sol

Valoare de impozitare

Mențiuni


Suprafața conform măsurători = 8mp

Suprafața conform acte = 8mp


Execu ing. MOCANII MInspector


Confirm executarea corectitudinea întocmirii corespondenta acest hi cu rM

Semnătură si stampi Data:


Confirm introducerea imobilului in baza de «late integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa Data:

Stampila BCPI
NRkkb WQLH NR .

ANEXA Nr.12Plan de amplasament si delimitare a imobilului.

Scara 1: 100.


Nr cadastral

Supraf. masuratr

Adresa imobilului

94784

12mp

Mun. BRAILA

calea Călărașilor nr. 215

, bl. VI, sc. 2, parter, adiacent ap. 23

Cartea Funciara nr.

U.A.t|    BRAILA

Nr. RG.I.


O.C.P.I. BFiAlLABLOC VI, AP. 23


A. Date referitoare la teren

Nr parcei»

Ccd grupa destinație

Categorie de folosința

Suprafața din moîun’ton

Mențiuni

1

TDl

CC

12

limite materializate cu perete construcție si bordura Nota: teren domeniu pubhc aferent extinîlere windfang (Sconstr windfang=lu.8mp), trepte, podest si alee acces

(aferent apt 23 înscris in CF 70652>Cl-(. 9)

TOTAL

12

B. Date referitoare la construcții

CocConsu

Cod grupa destinație

Dțnumirc

Suprafața constiuita la sol

Valoare de mporiLnre

Mențiuni

Suprafața conform măsurători = 12mp

Suprafața conform acte = 12mp


Executant^ e' ing. MOCANU Mariana K /fcW Confirm executarea mașOratcn|or la. corectitudinea intocmini dQputneujy/S'e corespondenta acesteitijru țegldațgC

Semnătură si stampila’

Data: 15.0^02^71 ________________________./«_______________


freii., «a

//


Li lia na “na9"31

Confirm introducerea imobilului in ba 1

^’Mlteel'â^âta:6 'rCJ 'e

Semnătură si pi> afa ' _ __

^Ffnhip 2020043°

Stampila BCPl O* H y HIC 11:41:36 +03'00'