Hotărârea nr. 281/2020

Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAREA NR. 281

din30.06.2020

Privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate".

CONTSILIUL X-.OCLAJL. MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum și H.C.L.M. nr. 245/30.06.2017;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate", cu amplasamentul menționat în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2 Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015 rămân neschimbate.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, ION D&ĂGAN

F-PO-09-02,01.03/rev.0

(completare la anexa nr. 4 din H.C.L.M. nr. 429/2015

Amplasament

Obiectul închirierii

Suprafața măsurată

1

-adiacent apartamentului nr. 36, parter, str. Plevna nr. 62, bloc D2, SC.3

Intrare în legalitate cu extindere ansamblu de trepte de acces, podest și rampă persoane cu handicap , edificate în baza autorizației de construire nr. 1134/11.10.2004 și certificat de urbanism nr. 1954/29.10.2019.

4,70 mp(figurează la poz.1333 în H.C.L.M. nr. 429/2015 cu 5,3 mp)


VICEPRIMAR

JANTEA CRT^-AJN—ALE

DIRECTOR^^JTpCD.J.C.A.P.L.                /

BRAAl ANGELICA                     ANGH

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    X

—    J                 — __     r

([. CONSILJUnfâ^

us LocAtg^jr

1

XANDRU

ARHITECT ȘEF

iELESCL CORINA ELENA

F- PO- 09-02.01.02./rev.0