Hotărârea nr. 280/2020

Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT AHAZREA KTR. 280 din30.06.2020

Privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017; ’

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate, cu amplasamentele menționate în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015 rămân neschimbate.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0

Anexa ,

La H.C.L.M. nr. ^0/30.^2020

Completarea Anexei 2 la H.C.L.M. NR.429/21.12.2015 și anume „Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unor terase cu caracter permanent a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate”

Nr. crt.

Teren situat în Municipiul Brăila

Suprafață teren (mp)

1

Aleea învățătorilor bl. P4, sc.l, parter, ap. 3

47,00

2

Str. Mihai Eminescu nr. 24

37,00

3

Str. Mihai Eminescu nr. 64

35,00

4

Piața Traian nr. 5

24,00