Hotărârea nr. 28/2020

Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2019 a măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Brăila”

R O MÂNI A

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA LNTR. 28

dizL31.01.2020

Privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2019 a măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Brăila".

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL T^TtATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului și Ordinul Ministrului Mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ - teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.C.L.M. Brăila nr. 141/21.03.2019, precum și ale Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 852/22.02.2018 privind constituirea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de calitate a aerului din Municipiul Brăila;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. i) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă „Raportul privind stadiul realizării până la data de 31.12.2019 a măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Brăila", conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.Anexa la H.C.L.M. Braila nr. / 3 / 0-t £?0£0

RAPORT privind stadiul realizării pana la data de 31.12.2019, a masurilor din Planul de Calitate a Aerului in Municipiul Braila

El

M.l.l.

S.C. BRA1CAR SA va continua procesul de modernizare a parcului de autobuze existent prin înlocuirea acestora cu 35 autobuze care să respecte normele UE de poluare, dintre care 15 în anul 2019.

Program multianual

Director General

S.C. BRAICARSA

An 2019:

Achiziționare 15 autobuze:

Lot 1:10 autobuze de mare capacitate Lot 2: 5 autobuze de medie capacitate

7.225.000 lei - surse proprii

2.450.000 lei - surse proprii

In termen

Proiect „Achiziție mijloace de transport public -tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservească linia 21.

2019-2022

Primarul

Municipiului

Brăila, prin aparatul de      specialitate/

Director General SC BRAICARSA

In implementare.

Contract de finanțare semnat.

Contract de publicitate semnat.

95.221.003,50 lei

85% FEDR

13% Buget de Stat 2% Buget Local

Utilizat        din

bugetul proiectului suma de 800 lei.

In termen

Proiect „Achiziție mijloace de transport public -autobuze electrice” finanțat prin POR. 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de:

- 11 autobuze electrice de lungime aproximativ lOm, care să deservească linia 2 (putere nominală a unității electrice de tracțiune minim 12C kW); -3 stații de încărcare rapidă;

-11 stații de încărcare lentă.

2019-2022

Primarul

Municipiului

Brăila, prin aparatul de      specialitate/

Director Generai SC BRAICAR SA

In implementare

Contract de finanțare semnat.

29.863.198,75 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local

In termen

M.1.2.

Modernizare Șoseaua Focșani, între str. Comuna

2019

Primarul

Proces - verbal de

BL+BS

In termen

din Paris și Șoseaua de Centură (DN2B) pentru 1,7 km artere de circulație.

Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate

recepție la terminarea lucrărilor

nr.

39993/12.12.2019

1.200.000 lei fara

TVA

M.1.3.

Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dezabilități la serviciile de transport public de călători

2019-2020

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

In procedura de achiziție Proiect tehnic + Detalii de execuție

BL

735.198,29 lei cu TVA

In termen

Amenajare și modernizare 25 stații de îmbarcare/ debarcare călători pentru transportul public local de călători.

2019-2020

Primarul

Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate

In execuție lucrări

BL

3.793.694 lei fara

TVA

Modificare proiect: 18 statii

In termen

M. 1.4.

Amenajare sens giratoriu în Mun. Brăila, Sos. Buzăului c/c Sos. Națională Veche (zona Spitalul Județean)

2019-2020

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

Lista obiectivelor prioritare de investiții 2019 nu a inclus acest proiect

M.1.5.

Modernizare transport electric pe Calea Galați.

 • - se vor moderniza 0,73 km.

 • - se achiziționează 2 tramvaie

 • - modernizare sistem rutier

 • - modernizare bandă unică pentru transport în comun

 • -  modernizarea stației de așteptare pentru transport public

2019-2023

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

In evaluare tehnico -financiara la ADR.

17.262.611,16 lei 85% FEDR

13% Buget de Stat 2% Buget Local

In urma modificării Fisei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate in cadrul acestui proiect.

Utilizat din bugetul proiectului suma de 85.069,33 lei

In termen

Modernizare transport electric pe Șoseaua

Baldovinești:

 • - 2 km din arterele de circulație modernizați

 • - 6 autobuze electrice

 • - modernizarea stației de călători

 • - modernizarea sistemului rutier

 • - desființarea liniei de tramvai

 • - înființarea pe fostul amplasament al liniei de tramvai a unei benzi dedicate transportului public

2019-2023

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

Se afla in etapa de precontractare.

65.809.242,49 lei 25,49% FEDR 3,90% Buget de Stat 70,61% Buget Local

Utilizat        din

bugetul proiectului suma de 177.582,03 lei

In termen

Modernizare transport electric pe Parc Monument - Radu Negre:

- se modernizează toată rețeaua de transport electric cu tramvaiul pe tronsonul str. Pietății -

2019-2023

Primarul

Municipii lui Brăila prin aparatul de specialitate

Se afla in etapa de precontractare.

62.090.430,13 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local

Utilizat        din

bugetul proiectului suma de 108.393,22

In termen

Șoseaua de Centura cu o lungime de 7200 m cale de rulare simplă

 • - se reabilitează partea carosabilă de pe strada Grigore Alexandrescu, câte 2 benzi de circulație pe sens, în lungime totala de 4 km

 • - pe strada Grigore Alexandrescu se vor realiza piste pentru bicicliști și un aliniament stradal alcătuit din plantarea de arbori noi

 • - se vor achiziționa 2 tramvaie noi de capacitate medie.

Modernizare transport electric Cartier Brăilița în lungime de aproximativ 3 km.

2019-2021

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

Proiect aflat pe lista de rezerva in urma prioritizarii de            către

Autoritatea Urbana         a

Municipiului Braila

Modernizare     transport    electric     Bd-ul

Independenței:

 • - modernizare stații de așteptare pentru transport public;

 • - se achiziționează 2 tramvaie

 • - modernizare sistem rutier 2 km

 • - modernizare cale rulare tramvai 2 km

 • - creare bandă separată, folosită exclusiv pentru mijloace de transport public de călători;

-creare infrastructură velo

2019-2023

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

Se afla in etapa de precontractare.

75.011.412,18 tei 85% FEDR

13% Buget de Stat 2% Buget Local

In urma modificării Fisei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate in cadrul acestui proiect.

Utilizat         din

bugetul proiectului suma de 191.905,56 lei

In termen

M.1.6.

Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce în lungime de 9,6 km.

2019-2020

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

In procedura de achiziție publica -reactualizare Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DA LI)

BL

15.362.827 lei cu

TVA

In termen

Modernizare Calea Galați între pod Brăilița și DJ221B în lungime de 3,2 km.

2019-2020

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

In procedura de Recepție la terminarea lucrărilor

BL+BS

22.900.000 lei fara

TVA

In termen

Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea în lungime de 10,6 km.

2019-202.'

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de

In execuție lucrări

BL

15.470.056 lei fara

TVA

In termen

specialitate

Modernizare străzi Cartier Radu Negru în lungime de 8,6 km.

2019-2020

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

In execuție lucrări

BL+BS

12.438.478 lei fara

TVA

In termen

Modernizare străzi Cartier Pisc în lungime de 11,8 km.

2019-2020

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

în execuție lucrări

BL+BS

18.434.675 lei fara

TVA

In termen

Reabilitare cale de rulare Calea Galați, între Bd-ul Independenței și Bd-ul Dorobanților în lungime de 0,743km.

2019-2020

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

Lista obiectivelor prioritare de investiții 2019 nu a inclus acest proiect

întreținerea curentă și periodică a străzilor (526 străzi) trotuarelor și aleilor din municipiul Brăila în lungime de 476 km.

2019-2021

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

In execuție lucrări -pe diferite strazi/tronsoane din Municipiul Braila

BL

16.617.772 lei cu

TVA

In termen

M.2.1.

Regenerare urbană în zone marginalizate din Municipiul Brăila (investiții în spații verzi, inclusiv străzi de importanță secundară adiacente).

-Amenajare spații verzi de mici dimensiuni și refacerea esteticii peisajului aproximativ 4500mp;

-modernizări ale străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei, căi de acces.

2019-2022

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

Lista obiectivelor prioritare       de

investiții 2019 nu a inclus acest proiect

M.2.2.

Crearea de perdele verzi aferente arterelor principale ale municipiului Brăila în lungime de 3 km.

întreținerea zonelor verzi de pe aliniamentul stradal.

2019-2023

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate        și

Director General Serviciul        de

Utilitate    Publică

Seroplant

Plantat arbori in aliniament stradal: 2.372 buc.;

Plantat arbuști gard viu: 41.415 buc.; Plantat gard viu: 3.738,5 ml Întreținere zone verzi prin activitati de udat, cosit, inobiliiare sol.

BL

654.166,50 lei

BL

2.922.113,10 lei

In termen

M.3.1.

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”

2019-2021

Primarul

Municipiului Brăila

-

3.181.792,70 lei

85% FEDR

Proiectul se afla pe lista de rezerva.

-

prin aparatul de specialitate

13% Buget de Stat 2% Buget Local

Utilizat        din

bugetul proiectului suma de 71.500 lei

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 „Luceafărul’’

2019-2020

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

In implementare.

Contract de finanțare semnat.

In stadiul de licitație lucrări + PT.

3.212.535,87 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local

Utilizat        din

bugetul proiectului suma de 81.394,50 Iei

In termen

Eficientizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr.60 și internat la Liceul cu program sportiv

2019-2021

Primarul

Municipiului Brăila prin aparaml de specialitate

In implementare. Contract de finanțare semnat.

Achiziția contractului de lucrări in derulare.

2.655.856,53 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local

Utilizat        din

bugetul proiectului suma de 144.215,63 lei

In termen

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 47 „Pinocchio”

2019-2020

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

In implementare.

Contract de finanțare semnat.

A fost semnat contractul de lucrări.

2.294.021,69 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local

Utilizat         din

bugetul proiectului suma de 123.599,55 lei

In termen

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 „Fumicuța”

2019-2020

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

In implementare.

Contract de finanțare semnat.

A fost semnat contractul de lucrări.

1.704.448,19 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local

Utilizat din bugetul proiectului suma de 109.095,83 lei

In termen

Reabilitare și consolidare imobil din Mun. Brăila,

Str. Oituz nr.2 (nr.5)-Centru cultural Brăila

2019-2020

Primarul

Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate

In procedura de promovare

BL 150.000 lei cu TVA

Propus     pentru

cofinantare BS

In termen

Jt

Comisia Tehnica

Coordonator/

Olguta Damian