Hotărârea nr. 279/2020

Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA STR. 279

dlxL30.06.2020

Privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ZBRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 12057/21.05.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 123/2012, legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Art.1 (1) Se aprobă completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015, cu poziția prevăzută în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Alimentare cu energie electrică ansamblu rezidențial TEI, pe terenul în suprafață de 653,30 mp, situat în Brăila, str. Teiului, dezvoltator Leftyright S.R.L.” solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Predarea - primirea amplasamentului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces - verbal de predare - primire, încheiat între reprezentanții Primăriei Municipiului Brăila și reprezentanții Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

Art.3 (1) După încheierea lucrărilor, executantul are obligația aducerii terenului la forma inițială existentă la data acordării dreptului de execuție a lucrării, amplasamentul revenind în posesia Municipiului Brăila.

(2) în cazul în care proiectul nu este finalizat în termenul specificat, Municipiul Brăila poate retrage dreptul de execuție.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcția Tehnică și Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTIN SIRBU

(L consililmDJL--^

IIS LOCAi^Ș^^

1 ^7

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, IOND^GAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0Anexa        /

La H.C.L.M. nr. ^7 /

Terenuri pentru care se acordă dreptul de a executa rețele subterane

Nr. crt.


Teren situat în Municipiul Brăila


Suprafață teren

_M_


Str. Teiului


653.30


PREȘEDINTE

//, CONSILRXX^)51 2


b LOCAL.


Suprafața de teren ocupata de noile instalatii electrice este de 653,30 mp, suprafața data de pozarea cablurilor de 0,4kV si a firidelor de ributie. - Lungime traseu comun LES 0,4kV intre PTZ si strada Teiului, circuite amplasate pe strada Arțarului 239m*0,7m lățime sânt = 167,3 mp; - Lungimi LES 0,4kV pe strada Teiului, circuite pe ambele parti ale străzii 2 circuite * 478 lungime traseu * 0,5 lățime sânt = 478 mp; - suprafețe ocupate de firide 16*0,5mp = 8 mp;                                     Ș3


Legenda

Post de tronsfotninre existent 2£>/0 4kV40DkVA

Linie clccmca subterana de 0.4LV proiectau


Proftle montare cabluri


Tcvi dc Dcccrc -profil de subtraversare tip T - Subravcrssre carosabil

Firida de distribuție a energici electrice pracctaia

Investitor SC LEFTY RIGHT SRL

Beneficiar SDEE Braila, strada Plevna, nr. 23


Pr.Nr

22/20


Alimentare cu energie electrica Ansamblu Rezidențial Teiului, Loc, Braila, str. Teiului, Jud. Braila - Instalații de distribuție SDEE Braila"


Data:


Plan de situație instalatii electrice de distribuție