Hotărârea nr. 278/2020

Propunerea de emitere a unei hotărâri de Guvern referitoare la ”Transmiterea imobilului „Stadion de Atletism”, situat în Municipiul Brăila, Parc Monument, din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 278 dixi30.06.2020

Privind: Propunerea de emitere a unei hotărâri de Guvern referitoare la "Transmiterea imobilului „Stadion de Atletism”, situat în Municipiul Brăila, Parc Monument, din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresele Ministerului Tineretului si Sportului înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 26157/14.08.2019 și nr. 31757/02.10.2019;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism și Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 3, art.78A1 din Legea nr. 69/2000 -Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea 273/2006 - Legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1 j și (2) lit. c), coroborat cu art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ROTARASTE :

Art.1 Se solicită Guvernului transmiterea imobilului „Stadion de Atletism”, situat în Municipiul Brăila, Parc Monument, având datele de identificare cuprinse în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila.

Art.2 Consiliul Local Municipal Brăila se obligă să mențină destinația actuală a imobilului, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.

Art.3 (1) Consiliul Local al Municipiului Brăila se obligă să întrețină și să modernizeze imobilul transmis, prin realizarea unei investiți cu scopul de a dezvolta activitatea de tineret și sport, în termen de 10 ani, de la preluarea construcțiilor și să-l mențină la standardele de calitate privind desfășurarea activităților specifice.

  • (2) Predarea - preluarea imobilului „Stadion de Atletism”, se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern.

  • (3) La transmiterea imobilului, se vor preda mijloacele fixe și obiectele de inventar din dotarea acestuia.

  • (4) Preluarea imobilului se face cu respectarea situației juridice, existentă la data transferului.

  • (5) Municipiul Brăila prin Consiliul Local Municipal se va subroga în toate drepturile și obligațiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra imobilului solicitat pentru transmitere.

  • (6) Odată cu preluarea imobilului, Municipiul Brăila prin Consiliul Local al Municipiului Brăila, va proceda în condițiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat.

  • (7) în termen de 60 de zile de la preluarea imobilului, se va proceda, prin grija noului proprietar, la înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Municipiului Brăila.

Art.4 (1) în termen de 6 luni de la predarea - primirea imobilului „Stadion de atletism”, executivul Primăriei Municipiului Brăila demarează procedura de elaborare a documentației tehnico - economice.

  • (2) Documentația tehnico - economică are ca obiectiv realizarea în termen de maximum 10 ani a unui stadion realizat la standarde internaționale LA.F. (International Accreditation Forum).

Art.5 Ministerul Tineretului și Sportului va verifica și controla periodic prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila, modul de folosire al imobilului transmis Municipiului Brăila, în conformitate cu destinația acestuia.

Art.6 Consiliul Local al Municipiului Brăila se obligă să asigure gratuitatea desfășurării activităților specifice Ministerului Tineretului și Sportului, precum și a unităților/instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.

Art.7 în cazul în care nu se respectă obligația și termenul prevăzute la art. 3 alin. (1), bunul care face obiectul prezentei hotărâri, revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului -Clubul Sportiv Municipal Brăila, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.8 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr. 272/19.09.2014 își încetează aplicabilitatea.

Art.9 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism și Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General a] Municipiului Brăila o va înainta Instituției Prefectului - Județul Brăila și Ministerului Tineretului și Sportului în vederea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern și o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Iii

A ///

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

n

F-PO-09-02.01.03/rev.0ANEXA LA H.C.L.M. NR...^?Z&W <4020

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului ți din administrarea Ministerului Tineretului ți Sportului - Clubul Sportiv Municipal Brăila

în domeniul public al Municipiului Brăila ți în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila

Nr.

M.F.

Cod de clasificare

Locul unde este     situat

imobilul

Valoarea de inventar (în lei)

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la carc se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobiliului

101092

8.26.02

Municipiul Brăila, Aleea Parc Monument, Județ Brăila

395.106,00

Stadion atletism

Domeniul public al statului și din administrarea

Ministerului Tineretului și Sportului (CLI 26604620)-Clubul Sportiv Municipal Brăila (CUI 9081939)

Domeniul public al Municipiului Brăila și în administrarea Consiliului Local         al

Municipiului Brăila     (CUI

4205670)

Date înscris în Cartea Funciară: Supraf.con str.

7813,19 nip Nr.constr. -4 Supraf.Cl - 272,21 mp Supraf.C2 -

4866,96 mp Supraf.C3 -706,16 mp

Supraf.C4 -1967,86 mp