Hotărârea nr. 277/2020

Aprobarea solicitării de schimbare a destinației terenului în suprafață de 10.650,00 mp și a corpului de construcție C24 – magazie materiale și moară în suprafață de 232,00 mp din incinta Liceului Tehnologic „Gh. K. Constantinescu”, situat în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 127, în vederea amenajării unei minibaze sportive.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației terenului în suprafață de 10.650,00 mp și a corpului de construcție C24 - magazie materiale și moară în suprafață de 232,00 mp din incinta Liceului Tehnologic „Gh. K. Constantinescu”, situat în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 127, în vederea amenajării unei minibaze sportive.

CONSELIUIu LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresa nr. 255/03.02.2020 a Liceului Tehnologic „Gh. K. Constantinescu’’ Brăila, înregistrată ia Primăria Municipiului Brăila sub nr. 3212/03.02.2020 precum și adresa Inspectoratului Școlar Județean nr. 3612/02.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. F640/04.06.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției de Cultură, învățământ, Sport și Turism, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 -Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 alin (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 - Legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

în baza art. 129 alin.(1), alin. (2) și d) și alin. (7) lit. a), e) și f) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.1 (1) Se aprobă solicitarea de schimbare a destinației, pe o perioadă de 5 ani, a suprafeței de teren de 10.650,00 mp și a corpului de construcție C24 - magazie materiale și moară în suprafață de 232,00 mp din incinta Liceului Tehnologic „Gh. K. Constantinescu”,' situat în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 127, în vederea amenajării unei minibaze sportive care se va realiza prin asocierea între unitatea de învățământ și un partener privat, cu respectarea următoarelor condiții:

  • 1. Obiectul asocierii dintre Liceul Tehnologic „Gh. K. Constantinescu” Brăila și un partener privat constă în exploatarea în comun a minibazei sportive amenajată de partenerul privat;

  • 2. Durata asocierii este maxim 5 (cinci) ani de la data dării în folosință a terenului de sport amenajat, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile legii;

  • 3. Pe durata asocierii, pentru bunul prevăzut la art.1, activitățile sportive și recreative se vor desfășura după următorul program:

  • a) luni - vineri, în cursul semestrelor școlare, între orele 700 - 1500, iar sâmbăta între orele 800 - 1200, activități sportiv - școlare organizate de unitatea de învățământ;

  • b) în afara programului prevăzut la lit. a), exploatarea terenului de sport va fi exercitată de partenerul privat;

  • 4. Sub sancțiunea încetării asociației parteneriale, partenerul privat este obligat ca, pe perioada exploatării terenului de sport, să ia măsurile necesare, în scopul înlăturării riscurilor producerii în incinta liceului a unor fapte ce pot aduce atingere liniștii și ordinii publice, integrității și demnității persoanei. în mod expres, vor fi interzise fumatul și consumul de băuturi alcoolice, în incinta liceului;

  • 5. Pentru respectarea interdicțiilor prevăzute la pct. 4, se va monta, prin grija partenerului privat, un sistem permanent de supraveghere video a curții interioare a liceului;

  • 6. La expirarea duratei stabilite prin contract, investițiile efectuate de către partenerul privat rămân în patrimoniul Liceului Tehnologic „Gh. K. Constantinescu”;

  • 7. Asocierea va înceta înainte de termen, în cazul apariției unor situații excepționale legate de interesul național sau local dovedit.

(2) Nerespectarea condițiilor prevăzute la alin. (1) are ca efect retragerea prezentului acord și, implicit, încetarea de drept a asocierii.

Art.2 Prezenta hotărâre produce efecte numai după obținerea avizului conform, emis de Ministerul Educației Naționale în condițiile art. 112 alin. (6), respectiv alin. (6A1) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția de Cultură, învățământ, Sport și Turism și de către Liceul Tehnologic „Gh. K. Constantinescu” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTIN SÎRBU


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.0l.03/rev