Hotărârea nr. 276/2020

Încetarea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor din Municipiul Brăila nr. 34062/05.09.2011, încheiat între Municipiul Brăila și societatea BRAI–CATA S.R.L, aprobată prin H.C.L.M. BrăilA nr. 577/31.10.2019.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

R O T AR ARE2 A RR. 276 din30.06.2020

Privind: încetarea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor din Municipiul Brăila nr. 34062/05.09.2011, încheiat între Municipiul Brăila și societatea BRAI-CATA S.R.L, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 577/31.10.2019.

CONSTLIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Tehnice și Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile H.C.L.M. Brăila nr. 509/30.09.2019 privind „Modificarea și completarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 54/26.02.2016, cu modificările și completările ulterioare”, H.C.L.M. Brăila nr. 724/2018, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) și art. 594 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă încetarea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor din Municipiul Brăila nr. 34062/05.09.2011, încheiat între Municipiul Brăila și societatea BRAI-CATA S.R.L, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 577/31.10.2019.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr. 577/31.10.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Tehnică și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesati.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0