Hotărârea nr. 275/2020

Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a unor bunuri - locuri de joacă, înscrise în Inventarul domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT ARARE A NR. 275

din30.06.2020

Privind: Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a unor bunuri - locuri de joacă, înscrise în Inventarul domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G6 „Spații verzi, locuri dejoacă și parcări".

consiliul local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 - 870 Cod Civil, H.C.L.M. Brăila nr. 135/31.03.2020, H.C.L.M. Brăila nr. 203/29.04.2020, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 204/29.04.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art.108 lit. a), art. 297 alin. (1) lit. a), art. 299 și art. 300 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a bunurilor publice, cu destinația de locuri de joacă, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile publice prevăzute la art. 1 se vor transmite în administrare Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila prin perfectarea unui act adițional la contractul de administrare nr. 1, înregistrat la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 40164/13.12.2019.

Art.3 Predarea - primirea bunurilor se va realiza prin întocmirea unui proces-verbal de predare - primire încheiat între reprezentanții Municipiului Brăila și reprezentanții Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesati. J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANT N SÎRBU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR. GENERAL,

ION DRAG AN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXĂ

LA H.C.L.M. BRĂILA NR.        / 30.03^^0

Datele de identificare ale bunurilor aparținând domeniului public

G - „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente”

G6 - „Spații verzi, locuri dejoacă și parcări”

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoarea de inventar -Iei-

Situația juridică Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

327.

Loc joacă copii

Cartier Hipodrom, BIocG15 -G16, Suprafață = 563,00 mp

2005

25.829,80

H.C.L.M. 107/2001 H.C.L.M. 135/2020

C.F. 95353

328.

Loc joacă copii

Ansamblu Obor, Bloc 08 (Complex Dinamo) Suprafață = 721,00 mp

2005

11.139,46

H.C.L.M. 107/2001 H.C.L.M. 135/2020

C.F. 95360

334.

Loc joacă copii

Cartier Viziru III, Aleea Cocorilor

Blocul D4

Suprafață = 824,00 mp

2005

94.515,42

H.C.L.M. 107/2001 H.C.L.M. 135/2020

C.F. 95385

337.

Loc joacă copii

Cartier Călărași IV, Bl.Salcia, Bloc Arțar Suprafață = 323,00 mp

2005

14.795,76

H.C.L.M. 107/2001 H.C.L.M. 135/2020

C.F. 95352

356.

Loc joacă copii

Strada Industriei, B1.D4 Suprafață =641,00 mp

2005

40.556,87

HCLM 55/2005 H.C.L.M. 135/2020

C.F. 95356

331.

Loc joacă copii

Str. G-ral Eremia Grigorescu, bloc 9PP, Suprafață = 140,00 mp

2005

100.473,00

H.C.L.M. 107/2001 H.C.L.M. 203/2020

C.F. 95338

348.

Loc joacă copii

Cartier Radu Negru, Str. Mircea Vodă, bloc M și bloc N

Suprafață = 2556,00 mp

2005

897.397,00

H.C.L.M. 55/2005 H.C.L.M. 203/2020 C.F.95324

349.

Loc joacă copii

Cartier Radu Negru, Str. Bărăganului - Penny Market XXL

Suprafață = 807,00 mp

2005

380.898,00

H.C.L.M. 182/2010 H.C.L.M. 203/2020

C.F.95325

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridică Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

409.

Loc joacă copii

Calea Călărașilor -Str. Mioriței (în spate la

Florimex),

Suprafață = 274,00 mp

2020

190.722,00

H.C.L.M. 204/2020 C.F. 95320

410.

Loc joacă copii

Cartier Buzăului, bloc B22 Suprafață = 466,00 mp

2020

227.735,00

H.C.L.M. 204/2020 C.F. 95322

411.

Loc joacă copii

Cartier Buzăului, bloc A37 (Școala Generală nr. 27) Suprafață = 375,00 mp

2020

165.137,00

H.C.L.M. 204/2020 C.F.95319

412.

Loc joacă copii

Cartier Hipodrom, Aleea Trandafirilor, bl. C5 Suprafață = 270,00 mp

2020

109.631,00

H.C.L.M. 204/2020 C.F. 95329

413.

Loc joacă copii

Cartier Vidin, bloc 4 (lângă Stadion) Suprafață = 269,00 mp

2020

81.396,00

H.C.L.M. 204/2020 C.F. 95317

414,

Loc joacă copii

Cartier Vidin, între blocul 38 și blocul 21 Suprafață = 203,00 mp

2020

63.390,00

H.C.L.M. 204/2020 C.F. 95323

415.

Loc joacă copii

Cartier Comorofca, Str. Dezrobirii (Abator) Suprafață = 265,00 mp

2020

79.932,00

H.C.L.M. 204/2020 C.F. 95326

416.

Loc joacă copii

Str. G-ral Eremia Grigorescu, bl. 3A/3B Suprafață = 392,00 mp

2020

271.722,00

H.C.L.M. 204/2020 C.F. 95321