Hotărârea nr. 274/2020

Radierea poziției nr.313 de la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, urmare a implementării proiectului ”Reabilitare și modernizare strada Griviței din Municipiul Brăila”, conform H.C.L.M. nr. 222/31.07.2014.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HZOTAZRAZRE/V NR. 274

din30.06.2020

Privind: Radierea poziției nr.313 de la Capitolul G, Subcapitolul G6 -„Spații verzi, locuri de joacă și parcări", din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, urmare a implementării proiectului "Reabilitare si modernizare strada Grivitei din Municipiul Brăila”, conform H.C.L.M. nr. 222/31.07.2014.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată, H.G nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor și O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), coroborate cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă radierea poziției nr.313 de la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări", din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, urmare a implementării proiectului "Reabilitare și modernizare strada Griviței din Municipiul Brăila", conform H.C.L.M. nr. 222/31.07.2014, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA la H.C.L.M. nr. I 30-        .2020

DATE DE IDENTIFICARE ale bunului apartinand domeniului public

G6 - SPATII VERZI, LOCURI DE JOACA SI PARCARI

Nr Crt.

Codul de clasifî care

Denumire

bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folosință

Valoare de Inventar Iei

Situația

Juridică

313

1.3.7.2

PARCARE

Piața Mare - Strada Grivița Suprafață = 207,20 mp

2005

44.197,97

H.C.L.M

107/2001