Hotărârea nr. 273/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la pozițiile nr. 129 și 540 din Capitolul A - „Străzi”, precum și completarea Subcapitolului G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu trei noi poziții, respectiv nr. 417, 418 și 419, conform dezmembrării imobilului situat în Municipiul Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului – Cazasului, aprobată prin H.C.L.M. nr. 251/29.05.2019.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

H OT ARARE A NR. 273

din30.06.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la pozițiile nr. 129 și 540 din Capitolul A - „Străzi1’, precum și completarea Subcapitolului G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu trei noi poziții, respectiv nr. 417, 418 și 419, conform dezmembrării imobilului situat în Municipiul Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, aprobată prin H.C.L.M. nr. 251/29.05.2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 832/07.05.2020 a Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internaționale;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la pozițiile nr. 129 și 540 din Capitolul A - „Străzi”, precum și completarea Subcapitolului G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări" cu trei noi poziții, respectiv nr. 417, 418 și 419, conform dezmembrării imobilului situat în Municipiul Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, aprobată prin H.C.L.M. nr. 251/29.05.2019, potrivit anexelor nr. 1 și 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, se vor avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

N SIRBU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

ION DRAG AN

F-PO-09-02.0l.03/rev.0

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Cap. A - "Străzi”

Nr.

Crt.

Codul de clas i H care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sința

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

129

1.3.7.1

Str. Dorul ui

Cuprinsă între Șoseaua Râmnicu Sărat și teren ANL Lacu Dulce carosabil pietruit în suprafață de 5225 mp trotuar pietruit în suprafață de 2160 mp din care:

tronson nr.l intre Strada Deltei si teren ANL Lacu Dulce

carosabil din asfalt în suprafață de 3490 mp

trotuar pietruit în suprafață de 573 mp

Număr cadastral 93494

Tronson 2 cuprins între NCP 93494 și NCP 72850

Carosabil din asfalt în suprafață de 2.210,OOmp

Număr cadastral 94200

2020

109.427,36

799.827,00

H.C.L.M. 107/2001

H.C.L.M. 634/2018

CF nr. 93494 Brăila

Raport evaluare 816/2020 CF nr. 94200

540

1.3.7.1

Str.Mina

Minovici

carosabil pietruit în suprafață de

2035 mp

din care:

tronson 1 cuprins între str. Dorului și

Lot 1/1/39

Carosabil din asfalt în suprafață de

2.706,OOmp

Număr cadastral 94201

2005

2020

31.525,68

979.335,00

H.C.L.M 55/2005

Raport de evaluare 815/2020

CF nr.

94201

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Cap. G- Sisteme de infrastructura privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente

Subcap. G6 - Spații verzi, locuri de joacă și parcări

Nr Cri.

Codul de clasifî care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

417

2.4.2.10

Spațiu verde

Str. Mina Minovici

tronson 1 cuprins între str. Dorului și

Lot 1/1/35

Suprafață de 104,00mp

Număr cadastral 94201

2020

26.039,00

Raport de evaluare 815/2020 CF nr. 94201

418

1.3.7.2

Parcare

Str. Mina Minovici

tronson 1 cuprins între str. Dorului și

Lot 1/1/39

Suprafață de 390,00mp

Număr cadastral 94201

2020

98.380,00

Raport de evaluare 815/2020 CF nr. 94201

419

1.3.7.2

Parcare

Str. Dorului -Tronson 2 cuprins între

NCP 93494 și NCP 72850

Suprafață de 232,00mp

Număr cadastral 94200

2020

55.817,00

Raport evaluare 816/2020 CF nr. 94200