Hotărârea nr. 272/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr.339, conform documentației cadastrale.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT AR ARE A NR. 2725

din30.06.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr.339, conform documentației cadastrale.

CONSTXjXXJOU local municipal bzratla

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresa nr. 2887/14.05.2020 a Direcției Tehnice - Serviciul Investiții si îndrumare Asociatii de

)                                                                                                                            J »                                                                                 ’

proprietari, precum și adresa nr. 192/25.05.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila cu nr. 12313/25.05.2020 a societății INFOTOP S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 863 - 866 din Codul Civil, precum și Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public și privat al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări", poziția nr.339, conform documentației cadastrale, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila,

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,[L CONSlUUbfâp^? LOC^Cflp

1 .yf

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, IOND^GAN

F-PO-09-02.0l.03/rev.0Anexa

la H.C.L.M. nr. din

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Cap.GG - Spații verzi, Locuri de Joacă și Parcări

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândir ii sau după caz al dării în folosință

Valoare de Inventar lei

Situație juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

339

LOC JOACĂ COPII

Calea Galați, Bloc A

Suprafață = 580,00 mp

2005

46.474,21

H.C.L.M. 107/2001

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ