Hotărârea nr. 271/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 „SCUFIȚA ROȘIE”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr.32, conform documentației cadastrale.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

H O T A ZFt A ICE 7V NR. S'ZI

din30.06.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 „SCUFIȚA ROȘIE”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr.32, conform documentației cadastrale.

CONSILIUL LOCAL MUNICEPAL ERAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 „SCUFIȚA ROȘIE”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr.32, conform documentației cadastrale, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și de către Grădinița cu program prelungit nr. 8 „Scufița Roșie”, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA y/ la H.C.L.M. , nr.

din               /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul H - ” Capitolul H - "Terenurile și clădirile instituțiilor publice- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni"

Nr.

Cri.

Codul de clas i fi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situa(ia Juridică

32

1.6.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 „SCUFIȚA ROȘIE”

Str. Progresului nr. 9

CI - grădiniță S+P+2

  • - Suprafață construită= 495,00 mp

  • - Suprafață teren = 2.666,00 mp (Grădiniță nr 8 funcționează la et.

  • II)

Nr. cad. 85359

Calea Galați nr 130

CI- clădire (P+M)

Suprafață construită=142,00 mp

Suprafață desfășurată=279,00 mp

C5- anexă

Suprafață construită=4,00mp

C6 - anexă

Suprafață construită=4,00mp

Suprafața teren= 598,00mp

1992

2012

1992

2012

708,222.18

976,004.00

207,592.92

218,923.62

H.C.L.M. 107/2001

C.F.

85359 HCLM 79/2014 HCLM 325/2011 HCLM 252/2012 Legea nr.

1/2011 HCLM 45/2014