Hotărârea nr. 270/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Brăila cu privire la elaborarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Brăila, respectiv a piețelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Brăila, de către o firmă de consultanță independentă.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROTARAREA NR. 270 din30.06.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Brăila cu privire la elaborarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Brăila, respectiv a piețelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Brăila, de către o firmă de consultanță independentă.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa doamnei consilier local municipal Badiu Virginia - Loredana, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorilor, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 47 din O.G.R. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art, 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. s) și art. 590 - 594 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se dă acordul Consiliului Local al Municipiului Brăila cu privire la elaborarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Brăila, respectiv a piețelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Brăila, de către o firmă de consultanță independentă.

Art.2 Cheltuielile privind elaborarea studiului de oportunitate vor fi suportate din bugetul propriu al societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTIN SÎRBU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0