Hotărârea nr. 27/2020

Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la , modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT AKAKE A NR. 27

din31.01.2020

Privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la «Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.LJ. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Șos. Baldovinești”>, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr/70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019 si H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019.

J

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internaționale și al Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

R O T AK AS T JE:

Art.l Se aprobă modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019, după cum urmează:

  • 1. Articolul 2A3 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art.2*3 Se aprobă formularul bugetar „Fișa proiectului propus la finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - COD 23”, aferent proiectului, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

  • 2. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019, rămân neschimbate.

Art.lll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internationale si Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General

J                                             J                                    I                                    J                                          J                                                                                                1

al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


EDU             ETRESCUCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


RAGAN

FORMULAR

*) Program / facilitate / instrument


| COD 23  |


/XZ/y Â//3 . ^-y/3/ o/- QoQo


Programul Operațional Regional / Axa Prioritara 4 /Prioritatea de Investiții: 4c/ Apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1


  • I Credite de angajament

  • II Credit bugetar


FISA PROIECTULUI propus la finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

mii lei

Denumire proiect:

Modernizare transport electric Sos.

Baldovinesti

cod

Valoarea totala a proiectului

Realizări pana in anul 2018

Realizări

2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

anii următori

1=2+3+...+'

2

5

7

8

9

TOTAL CHELTUIELI

1

50.01

II

65.809,24

din care:

1

Cheltuieli curente

II

Cheltuieli de capital

1

65.809,24

II

65.809,24

CAPITOL 84.02.03.03

65.809,24

170,08

8,01

43.800,00

21.800,00

31,15

PROIECTE CU FINANȚARE

DIN FEN POSTADERARE

1

Proiecte cu finanțare din fonduri externe

ncrambursabile aferente cadrului

1

58

financiar 2014-2020

II

Programe din Fondul European

1

58.01

65.809,24

170,08

8,01

43.800,00

21.800,00

31,15

de Dezvoltare Regională ( FEDR)

II

65.809,24

170,08

8,01

43.800,00

21.800,00

31,15

din care:

Finatarea naționala

1

58.01.01

47.189,87

126,49

5,97

30.791,75

16.242,15

23,51

II

47.189,87

126,49

5,97

30.791,75

16.242,15

23,51

Finanțare externa nerambursabila

1

58.01.02

16.142,45

43,59

2,04

10.531,33

5.557,85

7,64

II

16.142,45

43,59

2,04

10.531,33

5.557,85

7,64

Cheltuieli nceligibile

1

2.476,92

2.476,92

II

2.476,92

2.476,92

NOTA: Pozițiile corespunzătoare mecanismului top-up din acest formular vor fi completate pentru anul 2014 , 2015 si 2016 de către ministerele cu rol de AM care au derulat sume din top-up, după caz.

Fondurile destinate Afacerilor interne se vor completa in acest formulat potrivit prevederilor HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate României prin cadrul financiar multianual 2014-2020.

Pozitile 58.15 si 58.16 vor fi completate in acest formular daca proiectele finanțate funcționează pe principiul rambursării ulterioare a cheltuielii.

*) poziție introdusa din anul 2016 ca urmare a prevederilor OMFP 473/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art I si VI din OUG34/2015

♦♦) poziție introdusa ca urmare a prevederilor OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

♦♦*) Poziție introdusa datorita prevederilor OUG 47/2015 pentru ANSV prin care aceasta suporta din bugetul propriu suma de 257 mii lei către CE , suma considerata neeligibila in cadrul cheltuielilor realizate de România în cadrul programelor de supraveghere și eradicare a EST în anii 2010-2011 conform raportului de audit nr. SANCO 2013.08 TSE.RO.RAPPORT.FINAL.DOC

Până la definitivarea proiectului de buget pe anul 2017, formularele bugetare precum și metodologia de elaborare a bugetului pot suferi modificări ca urmare a apariției de noi acte normative care pot determina modificarea clasificației bugetare sau a modului de reflectare in buget a fondurilor europene Pozițiile de clasificatie din aceste formulare vor fi completate potrivit actelor normative de reglementare specifice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

LOCA!

ii.
Director Executiv

Vasilica Gur-g