Hotărârea nr. 269/2020

Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 71/28.02.2019, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 721/23.12.2019.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRAILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

HOTAR AREA  269

diix30.06.2020

Privind: Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 71/28.02.2019, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 721/23.12.2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și al Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul de specialitate întocmit de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 165/29.05.2009, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 374/31.08.2017;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTAKASTE:

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 71/28.02.2019, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 721/23.12.2019, după cum urmează:

 • 1. Se modifică art. 7 alin. (31) și va avea următorul conținut:

"(31) Parcare de domiciliu - parcare amenajată la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor, cu excepția parcărilor amenajate ca parcări cu plată și cu excepția parcărilor de pe căile de circulație semnalizate corespunzător."

 • 2. Se modifică art. 7 alin. (42), după cum urmează:

„(42) Tichet parcare de reședință - documentul emis de S.U.P.A.G.L. Brăila pus la dispoziția beneficiarului în vederea afișării la loc vizibil prin care acesta dovedește ocuparea în legalitate a spațiului pus la dispoziție pentru staționarea autovehiculului."

 • 3. Articolul 8 alin. (3) se modifică astfel:

„(3) Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila asigură evidența tehnică, evidența analitică a clienților, eferente locurilor de parcare, în scopul funcționării activității în condiții optime."

 • 4. Se modifică art. 57 și va avea următorul cuprins:

"Art. 57.(1) Gestiunea directă se realizează prin S.U.P.A.G.L. Brăila în calitate de operator de drept public înființat la nivelul unității administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritatea deliberativă a acestuia; acest operator este serviciu public de interes local cu personalitate juridică, înființat și organizat prin hotărârea autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale.

 • (2) S.U.P.A.G.L. Brăila, în calitate de operator, organizat ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, are patrimoniu propriu și elemente patrimoniale ale Municipiului Brăila, date în administrare, după caz, funcționează pe bază de gestiune economică și se bucură de autonomie financiară și funcțională; operatorul este subiect juridic de drept fiscal, este titular al codului unic de înregistrare fiscală și posedă cont deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, întocmind totodată, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situatii financiare anuale.

 • (3) Operatorul, care își desfășoară activitatea în modalitatea de gestiune directă, furnizează/prestează servicii de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferentă acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului și a sistemului de utilități publice aferent serviciului, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrative-teritoriale. ”

 • 5. Se modifică alin. (2) al art. 58 și va avea următorul conținut:

“(2) Organizarea, exploatarea și gestionarea parcărilor publice trebuie să asigure: satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, protejarea domeniului public și privat al Municipiului Brăila."

 • 6. Se modifică pct. 1 de la lit, j) a art. 61, după cum urmează:

 • „Art. 61 Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila are următoarele obligatii:

[.......]

 • j) să retraseze gratuit locul / locurile de parcare, în următoarele cazuri:

 • 1.o data pe an, după caz;"

 • 7, Se modifică art. 85, după cum urmează:

"Art.85 Locurile de parcare care fac obiectul rezervării sunt cele din orice parcare amenajată la mai puțin de 30 m de frontalul imobilelor, destinată utilizării de locatarii acestor imobile, pentru care ocupanții au obligația achitării plății tarifului, cu excepția parcărilor de pe căile de comunicații semnalizate corespunzător, în funcție de configurația perimetrului de amplasare se poate depăși această limită. ”

 • 8. Se modifică și se completează alin. (1) ai art. 87 și va avea următorul conținut:

“(l)Regulamentul Serviciului de Administrare parcări se aplică pe sectoarele specifice domeniului public și privat ale Municipiului Braila semnalizate prin marcaje rutiere și indicatoare însoțite de plăcuțe adiționale cu programul de funcționare, zilnic între orele 16,00 - 08,00 pentru persoane fizice si 00,00 - 24,00 pentru persoanele juridice."

 • 9. Se modifică și se completează art. 93 cu literele a), b) și c), după cum urmează:

‘Art. 93 S.U.P.A.G.L. Brăila va personaliza parcarea rezervată prin marcarea cu vopsea albă, astfel:

 • a) cu numărul de înmatriculare a autoturismului pentru care s-a plătit rezervarea (persoanele fizice);

 • b) denumirea societății pentru care s-a plătit rezervarea (persoanele juridice);

 • c) numărul de înmatriculare a autoturismului deținut în proprietate de persoana încadrată în grad de handicap sau de persoana care este reprezentant legal al acesteia (dovedit cu talon auto și/sau contract de leasing)."

 • 10. Se modifică alin. (3) al art. 99, astfel:

"(3) Persoanele cu handicap, pot solicita și au gratuitate și prioritate în acordarea locurilor de parcare de reședință, personal sau prin reprezentanții legali. Intrarea în posesia cârdului - legitimație se face pe baza unei cereri depuse la sediul S.U.P.A.G.L. Brăila."

 • 11, Articolul 103 se modifică si va avea următorul conținut:

“Art.103 Dreptul de utilizare a locului de parcare rezervat încetează cu prima zi după expirarea datei pentru care s-a făcut plata tarifului de parcare. ”

 • 12. Se modifică și se completează art. 111, după cum urmează:

„Art.111 Se acordă gratuități pentru parcarea vehiculelor electrice și cele aparținând:

a)Fundațiilor și asociațiilor cu activitate umanitară a căror autovehicule sunt inscripționate cu însemnul organizației care asigură transportul în interesul persoanelor asistate;

b)Beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • c) Veteranilor de război - Legea nr. 44/1994 cu modificările și completările ulterioare și beneficiarilor Decretului - Lege 118/1990;.

d)Militari veterani - persoanele care dețin titlul onorific de "veteran” conform din OUG nr. 82/2006 cu modificările și completările ulterioare și care fac dovada înscrierii în Asociația Militarilor Veterani;

e)Alte situații cu viza Autorității Publice Locale stabilite prin Hotărâri a Consiliului Local Municipal Brăila. ”

 • 13. Se modifică și se completează art. 112 și va avea următorul conținut:

„Art. 112 Beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcările de reședință pentru un singur autoturism pe care îl au în proprietate, în condițiile afișării la loc vizibil a legitimației de parcare gratuită eliberată de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, posesorii de mijloace auto care se încadrează în categoria persoanelor cu handicap, Veteranilor de război și beneficiarilor Decretului - Lege 118/1990, fundațiilor și asociațiilor cu activitate umanitară, militarilor veterani și în alte situații cu viza Autorității Publice Locale și care fac dovada că sunt proprietari de autoturism.”

 • 14. Se modifică art. 117, după cum urmează:

"Art.117 Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciului de administrare parcări se asigură integral de la bugetul local."

 • 15. Se abrogă art. 118, art. 120 și art. 121 din Regulament.

 • 16. Se modifică și se completează art. 124 și va avea următorul conținut:

„Art. 124 Tichetele de parcare, cu excepția celor pentru parcări de reședință, ca formulare înseriate cu regim special, vor avea următorul conținut: denumirea administratorului, număr și serie tichet, zona de parcare pentru care este valabil, data calendaristică (anul, luna, ziua), ora de început a staționării, durata de valabilitate și valoarea exprimată în lei / oră, în cazul parcărilor cu plata, respectiv tarifele diferențiate pe unitate de timp. ”

 • 17. Se modifică și se completează art. 133 și va avea următorul conținut:

„Art.133.Toate tarifele se actualizează anual, în funcție de evoluția costurilor de exploatare sau ori de cate ori se impune. Prin grija S.U.P.A.G.L. Brăila, beneficiarii de locuri de parcare vor fi înștiințați cu privire la modificarea tarifelor de plată. Tarifele achitate în avans pentru perioadele cuprinse între 1 an și 5 ani rămân nemodificate pe toata perioada contractuală."

 • 18. Se modifică și se completează lit. s) a art. 153, după cum urmează:

„Art.153 (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 100 lei la 500 lei următoarele fapte: l.......]

 • s) ocuparea, fără plata tarifului de ocupare a unui loc de parcare rezervat, inscripționat cu nr. auto / Societate ......, cu excepția celor marcate cu „Liber" sau nemarcate, în intervalul orar 16°°-O800, pentru persoane fizice și în intervalul orar OO00 - 2400, pentru persoanele juridice. ”

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 9 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 71/28.02.2019, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați și o va aduce la cunoștință publică.

SITUAȚIA LOCURILOR DE PARCARE DIN TOATE ZONELE

Nr. crt crt.

Cod zona

Specificație

total locuri in zona

locuri de închiriat

1

3

V.U (alveola lateral bl.Dl, reper Kaufland)

84

80

2

4

V.II (alveola-banda secundara C.Calarasi-latera! bl D1.D2.D3)

25

22

3

5

V.II (curte interioara blocuri :(D2,D3,U)

52

48

4

6

V.II (atveola-banda secundara C.Calarasi-bl D3)

49

46

5

7

V.II (alveola-banda secundara C.Calarasi -bl.Bl)

41

40

6

8

V.U (curte interioara bl.BI)

33

27

7

9

V.U (alveola-banda secundara C.Calarasi - b!.B2

50

44

8

10

V.il (curte interioara bl B2)

36

32

9

1!

V.II (alveola-banda secundara C.Calarasi-bl.B3)

34

31

10

12

V.II (alveola-banda secundara C.Calarasi-, reper U.M./vis.a.vis bl.Cl

54

54

11

13

C IV (alveola-banda secundara C.Calarasi nr.307-309-bl.B2)

31

26

12

14

C.IV. (alveola-banda secundara C.Calarasi nr.305-307-bl.BI,Blbis)

26

23

13

15

C.IV. (alveola parcare bl.B2 str.Pontonieri

II

11

14

16

C IV. (curte int.blocuri.( B2,B2bis,10 )-reper colegiul Ana Aslan

35

35

15

17

C.IV, (curte int.blocuri/Bl.Blbis.BSJ.repcr colegiul Ana Aslan

17

14

16

18

C.IV. (alveola parcare bl.tei.str.Celulozei )

8

7

17

20

C.IV. (banda secundara C.Calarasi- blocuri:(A6,A7,A8 )+curte interioara bl.A6,A7)

64

58

18

21

C.IV. (curte interioara blocuri:(.stejar, salcam.tei))

24

24

19

22

C.IV (curte interioara biocuri:(B6bis,B9bis,B7)

12

11

20

23

C.IV. (alveola parcare blocuri :(B6,B7,B9,G2)(parcare mixta,piatra cubica+covor asfaltic)

83

69

21

24

C.IV. (curte int.blocuri:(Gl,G2,G3),str.(Radu IPerianu/C-tin Nottara)

11

10

22

26

C.IV. (alveola parcare blocuri:(B24,BI7,B27)-str.Vasile Lupu

9

7

23

27

C.IV. (curte int.blocun;(B21,B22,B28)-str.Vasile Lupu/str. Pielei

55

45

24

29

C.IV (curte int bl B20,bl B2i-str Odessa/str.Celulozei

27

24

25

30

C.IV. (curte int.blocuri(B23,B28,B29)-str,Pieței

34

31

26

31

C.IV. (alveola parcare blocuri:(B29,B30)-str.Pietei

12

11

27

32

C.IV. (alveola parcare bl.B26,bl.B30-str.Odessa)

15

13

28

33

C.IV. (curte interioara blocuri:(B24,B25,B26,B27)

12

10

29

34

V.II! (banda secundara C Călărași- bl.Cl)

66

62

30

35

V III (alveola parcare blocuri:(C 1 ,A6)- aleea Lebedei))

10

10

31

36

V III (curte int.blocuri (CI,F3)-reper școala generala nr,29))

59

58

32

37

V III (curte interioara blocun:(A10,A9))

35

35

33

39

V IU (banda secundara C.Calarasi-blocuri.(AI,A2,A3))

39

36

34

40

V.III (curte im bl.EI ,F2,F3)-aleea Lebedei))

30

28

35

4!

V III (curte interioara bocun:(EI,E2)J

37

35

36

42

V IU (curte interioara blocun:(E3,E4))

34

32

37

43

V.in (curte interioara b1.E2.E3)

101

101

38

46

V.III (curte interioara bl.E2.E3)

21

19

39

47

V.l (bandasecundara C.Calarasi-de ta . bl.A! la :bl.4)

38

26

40

48

V.l (banda secundara C.Calarasi- blocuri:(3,2)/str.Radu Negru)

39

38

4!

49

V.l (alee curte interioara bl.2,2bis,3 -aleea Stiintei)

11

10

42

50

V.l (alveola parcare str. Bărăganului,p-ta Radu Negru.vis a vis bl E

11

10

43

52

V.l (curte interioara bl. (O,L )-str.Baraganului)

17

17

44

53

V.l (curte interioara bl.P. -str.EcaterinaTeodoroiu)

15

13

45

54

V.l (curte interioara bl.( S.R.P )-str.Sebesului))

12

10

46

55

V.l (parcare,reper: ( bloc U.si se,gen nr. 1))

21

8

47

56

V.l (curte interioara biocuri:(VI,Ul,Tl),-intrare parcare din:slr.Abrud))

27

25

48

57

V.l.(alveola parcare bl.(UI, R2)-str, Abrud))

30

26

49

58

V.l (curte interioara bl.OI -str.sebes/str.Abnid)+ingradire bloc 01-str.Sebcs

25

14

50

59

V.l (curte interioara bl.Nt-str.E.Tcodoroiu/str.Baraganului)

13

13

si

60

V.l (curteinterioara blocuri:(GI,X )-str.Baraganului/str.Milcov)

9

9

52

61

V 1 (curte int.blocuri (.E1.J1,Dl)- str.n lorga/str.M.Voda))

75

75

53

62

V.l (curte interioara bl.R,-str.Milcov)

13

11

54

63

V.l (curte interioarabl.PI,-str.Milcov)

9

8

55

64

V.l (alveola parcare bl LI- str.Milcov)

14

12

56

65

V [ (curte interioara blocuri :(23,24,25,26,27)- aleea Energiei))

62

55

57

66

V.l (curte interioara bl,29-vis a vis grădiniță 39)

31

25

58

67

V.l (curte interioara blocuri :(28, 29)-str.Radu Negru/aleca Cresei)

52

49

59

69

V.l (curte interioara bl.24- str.Radu Negru)

32

30

60

70

VI (curte interioara b!ocuri.(l2,13,14)- str Radu Negru/aleea Metalurgiei))

128

107

61

71

V.l (curte interioara bl.A,aAbis-str.Sebes/c Calarasiior),intrare parcare din str Mircea Vodă

19

16

62

72

V.l ((curte interioara bl(Al, 11, Bl) -str.Milcov/str.M.Voda)

51

51

63

73

V I (curte interioara bl.HI,FI -str.Milcov/al Chimistilor)

25

25

64

74

V 1 (curte interioara bl FI -intrare parcare din str.Milcov)

12

10

65

76

V.l (alveola parcare bl.(30,31,32,33)-aleea Chimistilor)

7

7

66

77

V.l (curte interioara bl.(35,37) -str.R.Negru)

30

25

67

78

V.l (curte interioara bl.(36,37)- str.R. Negru)

22

18

68

79

V.l (curte interioara blocuri:(19,20,21)- aleea Metalurgiei))

68

56

69

80

V.l (alveola parcare bl. 15, aleea Metalurgiei)

44

36

70

81

V.l (alveola parcare bl.(l 1,38 )-aleea Petroliștilor)

17

17

71

83

V.l (curte interioara blocuri:(9,10)- aleea Culturii))

58

51

72

84

V.l curte interioara blocuri:(7,8)- aleea Culturii)

87

77

73

85

V i (curte interioara blocori:( 4,5,6) -aleea Culturii)

73

55

74

86

V.l (curte interioara bl 42bis- aleea Stiintei)

13

12

75

76

87

88

Calea Calarasi-IXXL Penny-Tribuna! Judetean)-(curte im.bl.25a,25b- p-ta Dorobanți)

CC.XXL TRIB.(curte int.blocuri:(A 1 ,A 1 bis,A2,A3)-aleeaP3rcului/str Hipodrom))

■          46

35

44

34

77

89

CC XXL.TR1B (alveola parcare blocuri:<A1 ,A 1 bis)-aleea Parcului})

17

17

78

90

CC XXL.TRJB.fcurte interioara bl.(20A,20B)-str.Mioritei))

48

47

79

91

CC.XXLTRIB (curte interioara bl. 19 str. Franceza/str.M ioritei)

15

15

80

92

CC.XXL.TRIB.(curte interioara blocuri;( 16,17}-str.Mioritei))

84

73

8I _

93

CC .XXL. TRIB,(curte int. blocuri:(A,Al,B.C,Cl,H,G,F,Fl)-str.Mioritei/slr.Mihai BravuJ)

162

137

82

94

CC.XXL.TRIB.(curte interioara bl.4,4bis- str.Grivitei)

50

42

83

95

CC XXL.TRlB.(curte interioara bl 5-str.Grivitei)

87

84

84

96

CC.XXLTRIB.(curte interioara bl.2,2bis -p-ta Independentei)

104

87

85

97

CC.XXL.TRIB.falveola parcare biocuri:(Pl,P2,P3)- str.Delfinului))

47

45

86

98

CC.XXL TRIB.(curte interioara bl. 104,40 .duplex- b-dul Cuza)

32

25

87

99

CC.XXL.TRJB.(alveola parcare bl.104, duplex- b-dul Cuza)

63

53

88

100

CC.XXL.TRfB.fcurte interioara blocuri:(Cl ,C)- calea Călărașilor)

27

24

89

101

CC.XXL TRIB (curte interioara bl.Bl-b-dul independentei)

20

20

90

102

CC.XXL.TRIB.(mini alveola-str Unirii, reper sediul Renel)

5

5

9I

103

CC XXL,TRIB.(curte interioara bl (11,15)- b-dul Independentei)

9

9

92

104

CC.XXLTRIB (curte interioara bl.A9-slr.Beldiceanu/str.Plevna)

41

39

93

105

CC XXL.TRIB.(aiveola parcare bl. 10 -calea Călărașilor)

54

44

94

107

CC.XXL.TRIB.(curte interioara bl.( 10,11)- Calea Călărașilor))

44

38

95

108

CC.XXLTRIB (curte interioara bl.(D,E)-str.Ghioceilor)

38

37

96

110

CC.XXL.TRIB.(c. int B1.:(I4,15)- C.Calarasi,-curte int. bl,13-str.Tineretului/str.Ghioceilor

92

74

97

>11

BUZ. (curte interioara bl.(A33,A34)- str.Simion Bamutiu)

24

22

98

112

BUZ. (curte interioara bl.A3Lstr.Sebes,intrare parcare din str.Comunarzi

5

5

99

113

BUZ. (curte interioara bl.(A24,A24bis,A23,A25)-str.Simion Bamutiu))

49

42

I00

114

BUZ. (curte ini bk(AI4,A15,A17)1str.Srmion BarnutiufJstr.Comunarzi

26

22

101

115

BUZ (curte int.bi.A7,A8,A9- str.Simion Bamutiu)

90

86

102

117

BUZ. (curte int blocuri (Al A,Al B,A3,)-sos.Buzăului))

19

17

103

118

BUZ. (alveola parcare bl.Al A -sos Naționala Veche)

19

19

104

119

BUZ. alveola parcare bl A2 -Sos.Buzaului

9

8

105

120

BUZ. (curtea interioara bl.(BI2,bi.B12bis)-str.Noua/str.Calugareni

10

10

106

121

BUZ. (alveola parcare bl.B9,B10 -sos.Nationala Veche)

11

11

107

122

BUZ. (curte int.bl.BlO-str.gcn.Praporgescu)

20

20

108

123

BUZ. (alveola parcare blocuri:(B6,Bl 1 )-str.Gen.Praporgescu)

16

14

109

124

BUZ. (alveola parcare bl.Bl4- str.Gen. Praporgescu)

15

14

110

125

BUZ. Alveola parcare bl.B53bis-str.G-ral Praporgescu

15

14

111

127

BUZ. Curte interioara bl B1 ,B2- sos.Buzăului

19

17

112

128

BUZ. Curte interioara bl.(B 15.B26)- str.Negoiului

26

21

113

129

BUZ, Curte interioara bl.(B32,B32bis,B33,B34)- str. Calugareni/Alcea Tomis

128

123

114

130

BUZ. Curte interioara bl. (B50,B52,B53bis)- str.Caiugareni/str.G-ral Praporgescu

26

26

115

131

BUZ.Alveola parcare bl. B50 -str. Calugareni

IO

10

116

133

BUZ.AIv.p.bl (B31 ,B38,B39)-sos.Buzăului

60

53

117

134

HIP,(curte int.bl.C4/TI/sala sport)-str. Hipodrom

29

29

118

135

HIP f Alveola parcare bl. A5.A7- b-dul Dorobanților

10

10

119

138

HIP.(Curtea interioara blocuri:( Al,A2,104J- Aleea Trandafirilor

25

22

120

139

HIP.(Curte interioara blocuri:( H4.E1 ,C5)-Aleea Trandafirilor-reper pct.termic

26

26

121

140

HIP.(Curte interioara bl.El- reper Grădiniță nr. 37-intrare parcare din str.Pictalii

17

17

122

141

HIP.fAlveola parcare bl.G3, -slr. Hipodrom

10

6

123

142

H!P.(Curtea interioara bf.C6.C7 -slr Hipodrom

45

45

124

143

HIP.(Curtea interioara bl.(C6,G3,F1)- Aleea Soarelui/str. Hipodrom

13

13

125

144

HlP.fCurtea interioara bl.(C5,H4,G2.Fl}- Aleea Soarelui

49

49

126

146

HIP.(Curtea interioara bl.(C8,C9,G4)- str. Hipodrom

43

43

127

147

HIP (Curtea interioara bl. (T2.G5.F2)- str Hipodrom

20

20

128

148

HIP.falveola parcare bl A8-str.Hipodrom)

11

11

129

149

HIP.fcurte int(A12/A10/Al3)-str.Hipodroni)

4

4

130

150

HIP.(Curtea interioara bl.(Al 3.A15,AI6)-slr,Hipodrom

8

8

131

151

HIP.(alvcola parcare/curte interioara bl,A16str.Hipodrom-vis a vis de bl.I))

20

17

132

152

HIP.(Curtea interioara bl.(A15,A16.AI 7}- str.Hipodrom

7

7

133

153

HJP.(Curtea interioara bl.( A20.A2I ,A22)- str Hipodrom

8

8

134

154

HIP.(Curtea interioara bl (A20.A22.A23)- str Hipodrom

7

7

135

157

HIP.CAlveoia parcare bl (I,T3)-str. Hipodrom

44

40

136

158

HlP.(Alveo!a parcare bl. A25, reper punct tertnic-str. Hipodrom

19

17

137

159

HlP.fCurtea interioara bl.f A25,A26,A27)-str.Hipodrom

8

6

138

160

HlP.fCurtea interioara bl. A30 +alveola str.Hipodrom,blocuri:A27, N1, A30

22

21

139

161

HlP.fCurtea interioara bl. N2,03,02 reper cresa nr 8 si grădiniță nr48

78

73

140

162

HIP.(alveola aleea lnvatatorilor-bl.(M2.01,02))

18

17

141

164

HlP.(Curtea interioara bl.(O3.N2,C10)-Aleea învățătorilor

22

20

142

166

HIP.fAlveola parcare bl.(G4,C8,C9,Z)- Aleea învățătorilor, repersc.gen nr23

30

30

143

167

HlP.fCurtea interioara bl.(G4,F2)-Aleea învățătorilor

14

13

144

168

HlP.fCurtea interioara bl.(C2,C3,G))- Aleea Cutezătorilor

8

8

145

169

HlP.fCurtea interioara bl.Dl- Aleea Cutezătorilor

28

25

146

170

HIP.fAlveola parcare bl.O4 -str. Școlilor

12

12

147

172

HIP.fcurte interioara blocuri:(A6/A8>- Aleea Policlmicit-Policlinica Hipodrom

82

69

148

173

HIP (curte int.blocurilf H1/H2/C1/B2}- str.Pietatii/AI.Cinematografului))

95

95

149

174

HlP.fCurtea interioara bl.(T4,H3,Bl)- str.Pietatii, reper complex comercial

46

45

150

175

LD ANL Lacu Dulce bl (A4,A6,BI,B3)- str Mihailescu Braila

29

26

151

176

LD ANL Lacu Dulce bl. (B2.B4)- str.Mina Minovici

8

7

152

177

OBOR (Curtea interioara bl. C)- Bld Dorobantilor/BId 1 Dec. 1918

17

15

153

178

OBOR Alveola parcare blfFl,4O,F2,39,F3,38)-Aleea Mugurilor

16

14

154

179

OBOR ( Curtea interioara bl.fHI ,H2)- Aleea Mugurilor

29

25

155

ISO

OBOR f Curtea interioara bl.(H2,H3)-Aleea Mugurilor

45

42

156 |     181

OBOR Curtea interioara bl.(35,34,H2,H3,H4)- Aleea Micsunelelor/str Oborului

53

46

157

182

OBOR Alveola parcare bl.(36,H5)-slr.Oborului

7

7

158

185

OBOR ( Curtea interioara bl.(N5,O6,30,31)- Aleea Micsunelelor)

20

17

159

186

OBOR ( parcare bl.(B9/B7/Kl/L2)-(alveola str.Hipodrom+pcl termic+aleeKl/L2)

22

22

160

187

OBOR Alveola parcare bl. ABI -str. Școlilor

15

13

161

188

OBOR curte int bl.(ABl/AB2/AB5,AC2)- slr: Scolilor/Pietatii/Oborului

44

44

162

189

OBOR ( C. Int. bl.(AB2,AB3,AB4,AB5)-str.Pietatii[]Oboruiui;str.Scolilor/Anton Pann

33

33

163

190

OBOR ( Alveola parcare bL(AB3,19)- slr.Anton Pann

10

10

164

191

OBOR ( Curtea interioara bl.(26,27,28,29 bis)-reper pct.lermic nr 4 Obor)),

22

21

165

192

OBOR (curte interioara ACI- str.Erou Comisar Popovici

26

20

166

193

OBOR Alveola parcare bl. AD2 slr Erou Comisar Popovici

19

17

167

194

OBOR Curtea interioara bl Bl ,G2,G5 str Pietatii reper punct termic nr.3 Obor

34

'.28

168

195

OBOR Curtea interioara bl. AG7 -str. Oborului,intrare parcare din Aleea Margaretelor

14

11

169

197

OBOR Curtea interioara bl. (23,23bis,Nl,N2)- str.Daciei

11

II

170

198

OBOR (Curteainterioara bl (AF1,AF2,AF3)- str Ion lonescu de la Brad

57

55

171

199

OBOR (Curtea interioara bl. (B1.B2)- B-dul Dorobantilor/str. Școlilor

38

33

172

200

OBOR (Curtea interioara bl.(B2,B3,B4)- str.Hipodrom

11

7

173

201

1 DEC.(Curtea interioara bl. Renel- B-dul Dorobanților nr.313bis

18

12

174

202

IDEC.IAlv.bl (3A.3B)-B-dul 1 Decembrie 1918/str. Steel Mare

31

18

175

204

IDEC.fC.i. bl. (B31.B33.B34)- B-dul I Decembrie 1918 /str. Roșiori

25

18

176

205

IDEC.(Curteainterioarab1(CI,C2)-str, 1 Decembrie 1918/str. Roșiori

25

19

177

206

IDEC.fAlveola parcare bl. C3 -str. Roșiorilor)

12

9

178

207

DOROB.(curte interioara bl.(A56/A60)-str.Soarelui/b-dul Dorobanților

21

11

179

208

DOROB.(Curte interioara bl.(A60,A57)-str.Soarelui

20

14

180

209

DOROB.(Curtea interioara bl.(A61, A58)* reper punct termic- str.Soarclui

15

8

181

210

DOROB.Curte interioara bl. A55 - b-dul Dorobanților)

16

16

182

211

DOROB.ICurtea interioara bl.(A40„A37) -str Rosiori/str Tineretului

26

25

183

212

DOROB.ICurtea interioara bl (A49.A47.A48)- str Rosiori/Tineretului

30

25

184

213

DOROB.Curtea interioara bl.(A41 ,A42). str Tinerelului/str. Roșiori

13

11

185

214

DOROB.ICurtea interioara bl.(A32/A34/A35/A36)- slr. Roșiori))

17

13

186

215

DOROB.IC. i. bl.(A43,A45,A47)- str. Rosiori/b-dul Dorobantilomr. 39

61

59

187

216

DOROB (Curtea interioara bl.(A52,A53,A6l ,A62)- reper punct termic nr.7 Dorobanți),

24

22

188

217

DOROB.IC. i. bl (A54, A54bis,A62,A53)-str.Tineretului/b-dui Dorobanților

38

32

189

219

DOROB.ICurtea interioara bl. A28 - str Roșiori/ str. Școlilor

47

39

190

220

DOROB.fAlveola parcare bl. A29- Slr Roșiori

14

12

191

221

DOROB.fC. i bl,(B16,B18,BI9)-str Rosiori-b-dul Dorobanților

18

16

192

222

DOROB.IC. i. bl,(B19,B20,B21)-str Rosiori/b-dul Dorobanților

14

12

193

224

DOROB,(curte interioara blocuri (B15/B16) str. Roșiori/str.Scoli lor)

17

13

194

225

DOROB.(Alveola parcare bl (B29.B32) - str Roșiori

11

II

195

226

DOROB.fCurtea interioara bl.(A33,A32)) - str. Roșiori

10

7

196

227

EG.S.M.ANLIcurte interioara bl.9pp- str Rahova/str Ștefan cei Mare)

12

10

197

228

EG.S.M.ANL.ICurtca interioara bl. 1 Opp - str G-ral Eremia Grigorescu

16

14

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ,             WFf

DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ

198

229

EG.S.M. ANL.(curte.int. bl.7pp-str G-ral Eremia Grigorescu)

34

30

199

230

EG.S.M ANL.(Curtea interioara bl(3A,3B)- B-dul Dorobanților/str.G-ral Eremia Grigorescu

28

26

200

231

EG.S.M. ANL.(Curtea interioara b!.(5A/5BJ- B-dul Dorobantilor/str.G-ral Eremia Grigorescu

50

45

201

232

EG.S.M. ANL.(Curtea interioara bl. Ipp - str. G-ral Eremia Grigorescu

23

23

202

233

EG.S.M.ANL.ICurtea interioara bl.(2C,2bis)- str. J.C.Bratianu/str.G-ral Eremia Grigorescu

9

6

203

234

EG.S.M.ANL.(Curtea interioara bl. lOpp - str.G-ral Eremia Grigorescu, hotel MAPN

8

6

204

235

EG.S.M.ANL.(Curtea interioara bl.9pp - str. Nada Florilor

38

35

205

236

EG.S.M.ANL,(Curtea interioara bl SI,9,7, - str. Nada Florilor/str. Șiret

14

14

206

23?

EG.S.M.ANL.(Curtea interioara bl. 4,5,6,7 - str Aleea Almajului

12

12

207

238

EG.S.M.ANL.(Curtea interioara bl. 1,2.3- Aleea Mestecanisului

10

8

208

239

EG.S.M. ANL.(Alveola parcare bl.(SI,S2,S3,S4A) - str. Șiret

” 29 '

29

209

241

EG.S.M.ANL.fcurte interioara bl.2A-str,I,C.Bra!ianu)

18

17

210

242

EG.S.M.ANL.(Curtea interioara bl. 2B- str. 1 C.Bratianu/bld Dorobanților)

20

16

21)

243

EG S.M.ANL.(Curte inlerioarabl.(A4,A6)- str.I.C.Bralianu

45

43

212

244

EG.S.M.ANL.(Curte interioara bl.(A7,A4bis)- str.l.C.Bratianu/str.Apollo

40

39

213

245

EG.S.M.ANL.(Alveola str.l.C Bratianu- bl. Al, vis a vis bl. A6,A2,A2bis /poz.22 acc scara

37

34

214

246

EG.S.M.ANL,(Curtea interioara bl.(Jupiter, Saturn, Neptun)- str. M.Kogalniceanu

78

67

215

247

EG S.M.ANL.(Curtea interioara bl.(Saturn, Apollo, H,G,F)- str.M.Kogalniccanu

57

47

216

248

C.GALAT1-PODULUI.Curtea interioara bl. 1-Calea Galați nr.56

5

4

217

250

C.GALAT1-PODULUI.Curtea interioara bl.Tum- Calea Galați nr.43

25

24

218

252

C.GALATl-PODULUlJcurte interioara bl.G+alveola str.Gratiei,reper:biserica sf. loan

22

18

219

253

C.GALATl-PODULUKpiata Saraca,-Aleea Moldovitei- c. Ini. bl.(A,B,C)- str. Gratiei

41

32

220

255

C.GALAT1-PODULUI.(C i.bl.(AI,A2,A3,A4)-str. M.Kogalniceanu)

32

30

221

256

C.GALATl-PODULUI.(Alveola curtea interioara bl.8,9- Calea Galați)

62

53

222

257

C.GALATi-PODULUl (alveola parcare, curtea interioara bl. 1 PP,2PP- b-dul Dorobanților,

9

7

223

259

C.GALATl-PODULUI.falveola parcare- bloc Turn Plantelor- Calea Galați

37

26

224

260

C.GALATi-PODULUl.curte interioara bl.Tum Plantelor,intrare parcare din slr.Plantelor

64

6)

225

262

VIDIN/ANL(Curtea interioara bl:(Al.A2,A3,A4))-str. Industriei/

86

78

226

264

VIDIN/ANL (C.int. bl (Dl.D2.D4.D5)-str.V. Calugareasca/str.lndustriei/str.Octav Doicescu

40

34

227

265

VIDIN/ANL (Curtea interioara bl.(D2,D3) -str.Targoviste/strJndustriei/str.Octav Doicescu

17

14

228

266

V1D1N/ANL (Curtea interioara b1.:(33A,33B,EI ,32)-str:Octav Doicescu/Ulmului/industriei

45

35

229

267

VIDIN/ANL (curtea interioara bl < 2,3,5,6,7,9) - Calea Galati/Industriei/Garofitei

114

67

230

268

VIDIN/ANL (parcare bl.( 11,12) - strDudului/Industriei/Garofitei/Dudului)

II

10

231

269

VIDIN/ANL (curte interioara b!.( 13,14) - str. Cometei/Garofitei/Calea Galați

35

32

232

270

VIDIN/ANL (4 alve parcare str.Cometei,t:țl-bl H1;2-b1.H2;3,4-bl.25]+curteint.blocl5,

40

33

233

271

VIDIN/ANL (Alveola parcareTbiocuri:(25(sc:2.sc:3),24) -str Cometei/Calea Galați

8

7

234

272

VIDIN/ANL (Curtea interioara!incadrare) bl. H2.H3.26 -str. Cometei

24

23

235

273

VIDfN/ANL (Curtea interioara bl.25,26 - str. Dudului)

21

18

236

274

VIDIN/ANL Alveole parcare-[stadion Progresul;bloc4]- Calea Galați,Vidin

16

16

237

275

VIDIN/ANL (Alv. parcare bl. Nefamilisti, 1SC1P - str Industriei nr. 17D

20

16

238

276

VIDIN/ANL (Curtea interioara bl 18 - str Eroilor/ Calea Galați

25

21

239

277

VIDIN/ANL (Curtea interioara bl.30 - str. Industriei)

18

17

240

278

VIDIN/ANL (Curtea interioara bl.28 - Str Dudului)

14

12

241

242

279

VIDIN/ANL (Alveole parcare, curte interioara bl.31 - str Induslriei/str Cucului/ Fagului

16

16

280

VIDIN/ANL (Alveole parcare bl.22 - Calea Galați nr 353/str.Eroilor)

12

12

243

282

VIDIN/ANL (Alveole parcare bl (8,9)- str.Ulmului, reper punct trafo

6

5

244

283

VIDIN/ANL bI.A4, A5, A6

93

89

245

284

VIDIN/ANL str Macin bl Bl

8

8

246

285

VIDIN/ANL ANL-uri Brailtta bl.A17, A15... .

22

17

247

290

SCOL./INDEP. Str.Școlilor nr 44- curte interioara bl. App

13

12

248

249

291

SCOL./FNDEP. Str.Scolilor nr 37-curte interioara bl. Cpp

15

12

292

SCOL./INDEP. Str Școlilor nr. - curte interioara bl B

22

18

250

293

SCOL/iNDEP. Str. Școlilor nr 39- curte interioara bl Dpp

28

23

251

294

V1DIN -Fila Conf

2

2

252

301

SCOL./INDEP. Alveola B-dul Independentei •blocuri:(D3,D4,TURN.AI,BI)

71

66

253

302

SCOL./INDEP. curtea interioara blocuri :(DI/D2/Tum)-Independentei.nr. 59

55

50

254

303

SCOL./INDEP curte interioara bl.(CI, Co) Independentei - Cinema Republica, parcare nr 1

45

41

255

304

SCOL./INDEP. curte interioara bl. CI. A4 - reper cinema Republica, parcare nr 2

25

20

256

257

305

SCOL./INDEP. b-dul Independentei-(curte int.(D3/D4)

17

17

306

SCOL./INDEP. alveola bld independentei - bl (B2.A2)- str.Ipotesti

44

44

258

307

SCOL./INDEP. curte interioara bl.(AI,A2)- B-dul Independentei nr. 19

24

22

259

308

SCOL/INDEP. curte interioara bl.(A2,A2bis,A6)-(reper Arhivele Statului)

46

43

260

309

SCOL./INDEP. alveola str.Scolilor-reper biserica Sf.Constantin si Elena

5

5

261

310

SCOL./INDEP alveola str Unirii ,blocuri:(Bl ,B2,B3,B4,B5),+b-dul Independentei,blocB4

60

57

262

263

311

SCOL./INDEP curte interioara bl.D2 -str. Școlilor nr 28

20

15

312

SCOL/INDEP alveola str.Scoiilor nr.28,- bl.D2

16

12

264

313

SCOL/INDEP. alveola str. Școlilor bl.C5- Școlilor nr 29

16

12

265

314

SCOL./INDEP. curte interioara (alveola)- str.Unirii, bl.B6

9

9

266

315

SCOL./INDEP. curte interioara bl C5 - intrare parcare din str.Unirii

17

17

267

316

SCOL./INDEP curte interioara bl.(B5,B6) -intrare parcare din str.Unirii

24

21

268

320

Grădinii publice

6

4

269

322

C.A.Rosetti

6

6

270

1 OObis

Piața Traian

88

87

271

106bis

CC.XXL.TRIB.(alveola parcare bl.10 -calea Călărașilor)

3

2

272

1 Obts

V II curte inl.bl B2 (str.Industria Sârmei)

40

30

273

11 ibis

BUZ. (curte interioara blocuri:(A38,A37,A36,A36bis)

24

24

274

112bis

BUZ. (curte int.blocuri:(A27/A28/A29/A30..)-str.Comunarzi[]slr.Simion Bamutiu

44

43

11

275

114bis

BUZ. Cu rte interioara blocuri;(A11 /A 11 bis/A 13)

12

276

115 bis

BUZ. Parcare blocuri:(Al 1/A12/AI3/AI1 bis)-str Simion Bamutiu)

8

7

277

117bis

BUZ. -curte interioara blocuri :(A IA. A1B, 2)

29

24

278

I28bis

BUZ. curte interioara blocuri:(B18,B19,B21 ,B21bis),intrare parcare din str.Calugareni

28

28

279

129bis

BUZ. Alveola parcare bloc B32bis-str.G,Enescu

9

9

280

132bis

BUZ.fcurte interioara blocuri:(B23,B22IB24,B25,B26)-slr.Calugareni/str.Gcorge Enescu/Alcea C ALATTIS/str. Negoiulu i

185

168

28]

133bis

BUZ. Alveola/curte interioara blocuri :(B30/B31 )-str.Calugarcni/Aleea Tomis

27

27

282

149bis

HIP.-alveola A10 -str.Hipodrom, vis a vis G5

6

283

157bis

HIP.(curte interioara blocuri(T3, CI0„G7,A23)-strHipodrom,

74

66

284

161 bis

HIP Alveola aleea Învățătorilor- bl.N3,sc.4,sc. I

8

6

285

164bis

HIP.curte interioara blocuri:(Ppp,Nl,N2)-sir.Hipodrom/Aleea învățătorilor

48

48

286

I71bis

HJP.(aleea Policlinicii -bl.(Gl2/G13/Gl4Xparcare mixta,piatra cubica+covor asfaltic)

85

85

287

172bis

HIP.falveola parcare bl G9J- Aleea Policlinicii

25

25

288

173bis

1-IiP.Curte interioara bl.1-13,H4 -Aleea Cinematografului ,vis a vis blocll

29

29

289

174bis 1

HIP.lparcare bl,(H2,TEM,scarat bloc U)-Aleea Cinematografului

27

27

290

I74bis2

HIP.fparcare blocuri :scara3,4 bloc(J,G2,H3,H4)-Aleea Cinematografului

17

17

291

175bis

LD ANL(str.Doruiui-blocuri:( A10,A12,A14,A16))

50

47

292

180bis

OBOR Alveola parcare bl.35-Aleea Narciselor

10

9

293

186bis

OBOR str Hipodrom nr 33 -bl.( l.LB.OS.ASj.intrare parcare din Aleea Micsunelelor

56

52

294

188bis

Alveola parcare BI GI, G2-gard Cimitir SF.Constantin

50

50

295

189bis

Alveola parcare Bl. AB2 - gard Cimitir SF.Conslantin

17

17

296

190bis

OBOR Alveola-fintersectie str.Anton Pann cu str.Randunicii)-blocuri:Gl ,LI

20

18

297

I9lb>s

OBOR Aleea Margaretelor-parcare blocuri:(G l; G2; G3; G4, G5; LI; NI; N2; N3; N4, AG7))

94

86

298

I92bis

OBOR Alveola blocuri:(ACl/scl,ADl,AD2) - str:Erou Comisar Popovict

14

13

299

i95bis

OBOR alveola AG7 vis a vis de AG7

8

7

300

I96bis

OBOR (Alveola str. Oborului vis-?-vis AG6-reper complex comercial DINAMO)

9

9

301

197bis

OBOR (curte interioara blocuri:! AG6/AG5/DI )),intrare parcare din str.Satelitului

30

23

302

198bis

OBOR, curte interioara blocuri:(AGl/AG2) str.Anton Pann

27

26

303

204bis

1 DEC.afveola,bl. (B33,B34)-b-dul 1 Decembrie 1918,vis avis blocuri (C1 ,C2)

16

16

304

206bis

1 DEC..curte interioara bl. (C3/C4/C5/C6(-intrare parcare din str.Rosiori

28

23

305

213bis

DOROB.fCurte interioara bl.(A371A38)-str.Rosion

16

15

306

22bis

C.IV. Curte interioara blocuri :(mesleacan, salcia, frasin)

30

29

307

232bis

EG.S.M.ANL.Curte interioara bl. 1 Ipp-mtrare parcare din str.l C.Bratianu

4

4

308

239bis

EG,S.M.ANL.(Curte interioara blocuri:! S4A.S4B, 1))

19

19

309

240bis

EG.S.M.ANL.Curte interioara bl.(S2,S3,3,5)-intrare parcare din str Șiret

7

6

310

246bis

E.G.S.M.ANL. Alveola str.Baldovinesti / str.Baladei

7

7

311

247bis

E G.S.M.ANL. Parcare bloc URANUS ,str 13 Septembrie nrl .parcare piatra cubica

41

34

312

248bis

C.GALATLPODULUI parcare cinema Central-CNPIT Braila

16

16

313

249bis

C.GALAT1-PODULUI Alveola str Grivitei- bl (K,L)

6

6

314

250bis

C.GALATI-PODULUI.curte inlenoara bloc:3-Calea Galați nr:58+Alveola str:P1evna

13

11

315

250bisl

C GALATI-PODULUI.alveola str.Plevna,reper=gardMalemitate Braiia.blocuri:3,5,-Ca]ea

Galați nr60

12

12

316

25 Ibis

C.GALATI-PODULUI.curte interioara bloc F str.Succvitei

6

6

317

261 bis

C.GALAT1-PODULUL curte interioara bl. 10 Calea Galați nr.63-str.Mihu Dragomir

21

17

318

265bis

V1DIN/ANL curie interioara blocuri:(D6 / D7 / D8 / D9/ D13). Valea Calugareasca.Octav

Doicescu, Progresului.Tirgoviste)

124

114

319

265bisTarg

VIDIN/ANL str.Tirgoviste- alveole bl.(E2,D8.D9)(parcare piatra cubica)

16

16

320

266bis

VIDIN/ANL (Alveola str.Valea Calugareasca -bloc D6-cartier Vidin)

1____L.

20

321

266bisTarg

VIDIN/ANL (Alveola D3-cartier Vidul)

24

20

322

267bis

VIDIN/ANL curte interioara bl. 1 -Calea Galați

25

21

323

270bis

VIDIN/ANL Parcare-locatie.del im ilare intre bl.H2,b!26,bl.25-

14

12

324

277bis

VIDIN/ANL Alveola parcare bl.30,- str. Industriei

14

14

325

280bis

VIDIN/ANL Alveola bl.12 - vis a vis bl, 21 - Vidin

10

10

326

28 Ibis

VIDIN/ANL curte interioara blocuri (II.12,13)- Calea Galați

20

20

327

282bis

VIDIN/ANL curte interioara bl 31 • str. Industriei nr.9

4

4

328

30 Ibis

SCOL./INDEP. Alveola bloc:Dl, sediu fost Petrom -B-dul Independentei

16

15

329

302bis

SCOL./INDEP. Scolilor/Unirii-bl. (Dl, D2)

12

12

330

33his

C IV. Curte interioara blocuri:(B13.B16)

3

3

331

42bis

V III curte interioara blocuri:(E4,l;5)

15

15

332

45bis

V IU (curte int.bl.D4)(parcare mixta,piatra cubica+covor asfaltic)

85

82

333

46bis

C.C. Curte interioara bl. A1,A2, Calarasi 242

11

11

334

47bis

C.C. curte interoarablocuri:(Tum,33,34)- .C.Calarasi nr:250,

26

24

335

49bis

C.C. banda secundara bl. AI, Calarasi 254

34

26

336

52bis

RN curte interioara bl N2-str, Radu Negru

12

10

337

55bis

V.l.fparcare curte int.blocuriV,Z,U-intrare parcare str.Abrud

8

7

338

59bis

V I (alveola parcare bl.Nl, N2 - str.Scbesului)

18

15

339

71bisl

C.C. alveola -str.Sebes,bl.K-vis a vis blocuri:( A,Al)

25

25

340

71bis2

C.C. curte interioara blocuri:( K.N.M)- str. Sebes/Calea Calarasilor/Mircea Voda/Chisinau

66

54

341

71bis3

C.C. banda secundara Calea Calarasilor,- blocuri:! K,N,M)

38

34

342

72bis

V. I curte int C1 -str.Mi Icov

33

30

343

73bis

V.I curte int bl.HI- str.Milcov

8

8

344

79bis

V.I aleea metalurgiei-! curte int blocuri:(l3,14))

44

43

345

80bis

V.I aleea metalurgiei-blocuri:!17,l8

19

17

346

83bis

V.I parcare blocuri blocuri:(10/16/17(-Aleea Culturii /Aleea Petroliștilor

15

12

347

86bis

V.I curte interioara-reper Cinema Pescarus, blocun: (38/39/40/41 /41bis/43)

65

59

348

87bis

Calea Calarasi-IXXL Penny-Tribunal Județean [-(curte inl.bl.24a,24, 23 - p-ta Dorobanți)

65

65

349

94bis

CC XXL TRIB (curte interioara bl 4,4bis- str.Grivitei- extensie)

32

32

_

10800

9723