Hotărârea nr. 268/2020

Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA.

R O M ÂNI A JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT AR ARE A NR. 268

dixx30.06.2020

Privind: Modificarea Organigramei si a Statului de Funcții ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE Șl GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale Biroului Resurse Umane și Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M, Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Organigramei si a Statului de Funcții ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE Șl GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, conform anexelor nr. 1 și 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1 și 2 din H.C.L.M. Brăila nr. 162/16.04.2019, se înlocuiesc cu anexele prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Biroul Resurse Umane și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0

ORGANIGRAMA


ANEXA


nr. I


SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE


SI GOSPODĂRIRE LOCALA


H.C.L.M 3
TOTAL POSTURI, 96 din care:

DE CONDUCERE   9

DE EXECUȚIE      87


DIRECTOR

TEHNIC

1


SERVICIUL SPEC. PT. GEST. CÂINILOR FARA STAPAN

SERV.SA LUBRI ZARE SI PROT. MEDIULUI

BIROUL

D.D.D.

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOM. PUBLIC

1

1

1

8

7

1

11

9

8

7

12

8

DIRECT0RĂECONOMIC, P AR A SC HIVC A M E LI A h


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

ANEXA NR. 2

la H.C.L.M. Z / 30 7# 4927?


SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALA C.U.L 15216313

Str.Marasesti nr.39

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Structura

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

De conducere

De execuție

1

S.U.P.A.GL.

BRAILA

DIRECTOR

II

S

2

S.U.P.A.GL.

BRAILA

DIRECTOR TEHNIC

II

S

3

S.U.P.A.GL.

BRAILA

DIRECTOR

ECONOMIC

II

S

4

OFICIUL JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

I

S

5

OFICIUL RESURSE UMANE SALARIZARE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

6

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITOR INTERN

I

s

7

OFICIUL SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

Nr. crt.

Structura

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

De conducere

De execuție

SERVICIUL ÎNTREȚINERE PARCAR1 SI INCINTE

8

SEF SERVICIU

11

S '

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

10

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

11

REFERENT

IA

M

12

REFERENT

IA

M

13

REFERENT

IA

M

14

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

15

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

16

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

17

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

18

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

19

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

20

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

21

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

22

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

23

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

24

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

25

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

26

MUNCITOR CALIFICAT

1

M/G

27

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

28

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

29

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

| 30

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

Nr. crt.

Structura

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

De conducere

De execuție

3!

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

32

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

33

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

34

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

35

MUNCITOR CALIFICAT

1

M/G

36

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

37

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

38

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

39

MUNCITOR NECALIFICAT

I

M/G

SERVICIUL SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FARASTAPAN

40

SEF SERVICIU

II

S

41

REFERENT

IA

M

42

ADMINISTRATOR

I

M

43

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

44

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

45

MUNCITOR NECALIFICAT

1

M/G

46

MUNCITOR NECALIFICAT

I

M/G

47

MUNCITOR NECALIFICAT

I

M/G

48

MUNCITOR NECALIFICAT

I

M/G

49

MUNCITOR NECALIFICAT

I

M/G

50

MUNCITOR NECALIFICAT

I

M/G

51

ȘOFER

I

M/G

Nr. crt.

Structura

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

De conducere

De execuție

SERVICIUL SALUBRIZARE SI PROTECȚIA MEDIULUI

52

SEF SERVICIU

II

S

53

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

54

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

55

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

56

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

57

SUBINGINER

I

SSD

58

REFERENT

IA

M

59

REFERENT

IA

M

60

REFERENT

I

M

BIROUL DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE

61

SEF BIROU

II

S

62

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

63

MUNCITOR CALIFICAT

1

M/G

64

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

65

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

66

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

67

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

68

MUNCITOR CALIFICAT

I

M/G

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

69

SEF SERVICIU

II

S

70

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

71

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

72

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

Nr. crt.

Structura

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

De conducere

De execuție

73

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

74

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

75

REFERENT DE SPECIALITATE

11

s

76

ARHIVAR

II

M

COMPARTIMENT ACHIZIȚII, APROVIZIONARE, DEVIZE

77

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

78

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

79

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

80

INSPECTOR DE SPECIALITATE

11

S

81

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

82

REFERENT DE SPECIALITATE

II

s

83

ȘOFER

I

M/G

84

ȘOFER

I

M/G

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

85

SEF SERVICIU

II

S

86

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

87

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

88

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

89

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

90

INSPECTOR DE SPECIALITATE

11

s

91

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

92

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

93

INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEBUTANT

s

94

REFERENT CASIER

II

M

Nr. crt

Structura

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

De conducere

De execuție

COMPARTIMENT EXECUTARE SILITA

95

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

96

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

Sîntocmit,