Hotărârea nr. 267/2020

Aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 referitoare la „Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

JNTR. 267

dJbuL30.06.2020

Privind: Aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 referitoare la „Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă".

CONSILILTL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, precum și ale Legii nr. 292/2011, legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAHASTE:

Art.1 Se aprobă Metodologia de aplicare a Legii nr. 35/2020 privind „Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă”.

Art.2 Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se acordă de către Direcția de Asistență Socială Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesați.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

7

CONSTANT

A A/y

[ *7' i    '

\ A ’WW'

V'1 rf.'j'"———-''V-

N SÎRBU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRÂGANF-PO-09-02.01.03/rev.0

Anexa la HCLM nr.

METODOLOGIA DE APLICARE A LEGII NR.35/2020 DIN 31 MARTIE 2020 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR

PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ

Prezenta Metodologie stabilește în acord cu prevederile Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și în funcție de specificul local, modalitatea prin care se poate acorda ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă familiilor cu domiciliul pe raza municipiului Brăila.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ART.1

în sensul prezentei metodologii, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • (1) sistemul național de asistență socială - reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților;

 • (2) asistență socială -prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială;

 • (3) ajutorul financiar pentru plata serviciilor bonelor - este o măsură de redistribuire financiară destinată persoanelor singure sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de Legea Nr. 35/2020 din 31 martie 2020 și prezenta Metodologie;

 • (4) domiciliul - reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

 • (5) în sensul prezentei metodologii, termenul de familie desemnează:

 • I. soțul, soția și copiii tor necăsătoriți, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună;

 • II. persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta;

Prin persoană singură se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este necăsătorită;

 • b) este văduvă;

 • c) este divorțată;

d)are soțul/soția   declarat/declarată   dispărut/dispărută prin hotărâre

judecătorească;

 • e) are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

 • f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la Ut. a) e);

 • g) a fost numită tutore sau i s au încredințat ori i s-au dat în plasament (excepție plasament în regim de urgență) unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la Ut. a) - c).

 • III. bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială;

 • (6) reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil;

 • (7) beneficiar - familia sau persoana singură definite conform alin. (5);

 • (8) titular ajutorului - persoana care solicită acordarea acestuia;

 • (9) copil de vârstă preșcolară- prin termenul copil de vârstă preșcolară se înțelege persoana cu vârsta cuprinsă între O - 6 ani;

 • (10) bonă - persoana fizică, cetățean român sau străin, cu domiciliul ori reședința legală în România, calificată, potrivit prevederilor Legii Nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, să desfășoare servicii de îngrijire și supraveghere a copilului;

 • (11) creșă/ grădiniță - unitate de învățământ antepreșcolar/ preșcolar, acreditată, publică sau privată, cu program normal, prelungit sau săptămânal, ce funcționează ca unități cu personalitate juridică sau în cadrul altor unități școlare cu personalitate juridică, inclusiv creșele/ grădinițele speciale;

ART.2

 • (1) Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumit în continuare ajutor financiar, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au în întreținere copil/ copii de vârstă preșcolară;

 • b) au venituri nete lunare de până la 3.500 lei pe membru de familie.

 • (2) Persoanele prevăzute la art.2 alin. (1) se pot afla în una dintre următoarele situații:

 • a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 3

 • (1) La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar (familie sau, după caz, persoană singură) în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și anume: toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale;

 • (2) Următoarele categorii de venituri sunt exceptate de la determinarea venitului net lunar:

 • a) ajutorul social, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

 • b) alocația pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) alocația de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) bugetul personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) Ut. b) și, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) bursele școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) stimulentul educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;

 • g) sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", cu modificările și completările ulterioare;

 • h) veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • i) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

 • (3) în situația în care familia locuiește și gospodărește împreună cu alte familii sau persoane, la stabilirea venitului familiei solicitante de alocație se iau în calcul:

 • a) partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie;

 • b) sumele reprezentând obligații legale de întreținere față de copiii pentru care se solicită dreptul/și sau, după caz, față de părinții acestora.

 • (4) în cazul în care nu se poate determina partea prevăzută la alin. (3) lit. a), fiecare familie sau persoană singură va completa o declarație pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.

ART.4 (1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

 • a) până la 2.100 lei - 710 lei;

 • b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;

 • c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;

 • d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

(2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

ART.5

 • (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, ambii părinți sau persoana singură care au/ are în întreținere copil/ copii de vârstă preșcolară, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în municipiul Brăila, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

 • (2) Pot beneficia de ajutorul financiar și părinții/ persoanele singure care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin(1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

 • b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

 • (3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul (titularul) nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

 • (4) La cererea dreptului de ajutor financiar, solicitantul (titularul) depune o declarație pe proprie răspundere precum că copilul nu este înscris la creșă/grădiniță și că nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

ART. 6

 • (1) Nu pot beneficia de ajutorul financiar părinții/ persoanele singure care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații pentru copilul/ copii pentru care solicită ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă:

 • a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Verificarea datoriilor față de bugetul local se va efectua de către Direcția de Asistență Socială Brăila pentru ambii părinți sau pentru persoana singură care au/ are în întreținere copii de vârstă preșcolară.

CAPITOLUL II

Acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

ART. 7

 • (1) Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta metodologie.

 • (2) Modelul cererii pentru privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă este prevăzut în Anexa a la prezenta Metodologie.

 • (3) Documentele doveditoare sunt:

 • a) copie după documentul de identitate al persoanei solicitante;

 • b) copie după documentul de identitate al soțului/ soției/ partenerului/ partenerei persoanei solicitante, dacă este cazul;

 • c) certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

 • d) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

 • e) copie după certificatul de naștere al celorlați copii aflăți în întreținere, dacă este cazul;

 • f) copie a documentului prin care atestă calitatea de reprezentat legat al copilului/copiilor și care poate fi:

 • f 1) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

 • f2) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

 • f3) dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;

 • f4) hotărârea instanței privind delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților sau tutorelui, după caz, conform prevederilor art. 104-105 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • f5) hotărârea judecătorească prin care celălalt părinte este declarat/declarată dispărut/dispărută;

 • f6) hotărârea judecătorească prin care celălalt părinte este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă (a întreținerea copiilor;

 • f7) hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinților divorțați ori despărțiți în fapt;

 • f8) dacă nu există hotărârea de stabilire a domiciliului copilului, situația de fapt va fi probată prin ancheta socială, ajutorul fiind acordat părintelui care are în întreținere copilul și la care acesta locuiește în mod statornic;

 • f9) după caz, alte acte doveditoare privind calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor.

 • g) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri pentru care Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

 • h) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art.7 din Legea nr. 167/2014 și care poate fi:

h1) contractul de prestări de servicii sociale încheiat între reprezentantul legal al copilului și persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licența de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, în condițiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, unde bona are contract individual de muncă încheiat;

h2) contractul de prestări de servicii încheiat între reprezentantul legal al copilului și bonă, persoană fizică autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, în condițiile Legii nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare și Certificatul de acreditare și Licență de funcționare.

 • i) documente eliberate de agenți pentru ocuparea forței de muncă județeană și care sunt:

 • i1 ) adeverință/ carnetul de șomer privind calitatea de șomeri indemnizabili sau calitatea de persoane înregistrate în căutarea unui loc de muncă, la data solicitării, eliberată pentru persoana solicitantă și, dacă este cazul, și pentru partenerului său;

 • i2 ) adeverință pecum că nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene;

(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (2) cererea este însoțită de documentele doveditoare prevăzute la alin. (3) lit. a) - f) și h), precum și de documentele eliberate de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană prevăzute la alin.(1) lit. i).

ART. 8

 • (1) Cererea privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Direcția de Asistență Socială                                                                                   Brăila.

 • (2) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către Direcția de Asistență Socială în baza:

 • a) documentelor depuse de solicitant;

 • b) informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale;

 • c) altor documente, în funcție de situația în care se află solicitantul.

 • (3) Dreptul la ajutorul financiar se aprobă sau se respinge, prin dispoziția primarului, după verificarea efectuată de către Direcția de Asistență Socială Brăila a condițiilor de acordare.

 • (4) Cererile însoțite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării acestora.

ART.9

 • (1) în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la Direcția de Asistență Socială Brăila, din 6 in 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului.

 • (2) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului.

 • (3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

ART. 10

 • (1) Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate.

 • (2) Aprobarea sau respingerea dreptului se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

 • (3) Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

 • (4) Plata ajutorului financiar se realizează prin mandat poștal.

 • (5) Pentru persoanele cu dizabilități plata ajutorului financiar se realizează în cont bancar.

 • (6) Pentru plata în cont bancar, solicitantul, persoana cu dizabilitate, va depune la cerere extrasul de cont care cuprinde numele reprezentantului, codul IBAN, numărul de cont, banca și filiala unde este deschis contul ori, după caz, de alte documente emise de unitatea bancară, care să cuprindă aceste informații.

CAPITOLUL III

Modificarea cuantumului ajutorului financiar, suspendarea plății și încetarea dreptului

ART. 11

 • (1) în cazul în care, după acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbări în situația socioeconomică a titularului, în componența familiei acestuia și/sau a veniturilor membrilor familiei sau referitoare la copii, acesta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Direcției de Asistență Socială Brăila.

 • (2) în situația în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, aceasta se va stabili prin dispoziția primarului de modificare a cuantumului, care se comunică în termenul prevăzut la art. 10 alin. (3).

 • (3) Cuantumul modificat al ajutorului financiar se acordă începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

ART. 1 2

 • (1) Suspendarea plății ajutorului financiar intervine în una dintre următoarele situații:

 • a) se înregistrează 3 mandate poștale returnate consecutiv;

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

 • (2) Suspendarea plății ajutorului financiar se face prin dispoziție scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat de către Direcția de Asistență Socială situațiile menționate la alin. (1) și se comunică titularului în termen de 10 zile de la data emiterii acesteia.

 • (3) în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), la propunerea Direcției de Asistență Socială Brăila, primarul dispune efectuarea de verificări prin emiterea unui act administrativ.

 • (4) în urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz, modificarea sau încetarea dreptului și/sau recuperarea sumelor încasate necuvenit.

 • (5) Dispoziția primarului privind modificarea sau încetarea dreptului și/sau recuperarea sumelor încasate necuvenit, se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

 • (6) în situația în care în urma verificărilor se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

 • (7) Reluarea plății ajutorului financiar se face începând cu luna următoare celei în care, se constată că se mențin condițiile de acordare, prin dispoziția primarului.

ART. 13

 • (1) Dreptul la ajutorul financiar încetează în următoarele situații:

 • a) la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;

 • b) a intervenit decesul copilului;

 • c) copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță;

 • d) încetează activitatea bonei;

 • e) schimbarea domiciliului în altă localitate;

 • f) nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare;

 • g) se înregistrează situația prevăzută la art. 9.

 • (2) încetarea acordării ajutorului financiar se începând cu luna următoare celei în care au intervenit situațiile prevăzute la alin.(1).

 • (3) Dreptul la ajutorul financiar încetează prin dispoziția primarului, care se comunică în termenul prevăzut la art.10 alin. (3).

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

ART. 14

 • (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recuperează de la titularul dreptului ajutorului financiar în termenul general de prescripție prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

 • (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor financiar se face în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul dreptului ajutorului financiar semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar. în situația în care titularul dreptului ajutorului financiar refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar.

ART. 15 (1 jAjutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local.

(2) Sumele necesare se vor asigura de la bugetul local, prin bugetul Direcției de Asistență Socială de la Titlul IX - 68.50.50.57.02.01 - Ajutoare sociale în numerar.

(3) Plata ajutorului financiar se efectuează după data de 20 a lunii în curs, pentru luna anterioară.


DIRECȚIA

DE ASISTENTA SOCIALĂ


Brăila, Bdul. Alexandru loan Cuza, nr. 134

Cod fiscal: 15752478

Tel. 0239 629322 / Fax 0239 614174 secretariat@dasbraila.ro / www.dasbraila.ro

Operator de date cu caracter personal 18836

Anexa a

CERERE privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

Cap.l. Datele solicitantului

Subsemnatul(a) , cu domiciliul în municipiul Brăila, str., nr.___, bloc, se.,

ap,  telefon , e-mail (obligatoriu)

, posesor al B.I./C.I. seria,

nr., eliberat de secția de poliție , cod numeric personal , în calitate de*:

 • □ părinte natural

 • □ părinte adoptiv

 • □ reprezentant legal al copilului

 • □ persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Cap.II. Date despre minor/minori

Solicit acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă pentru copilul/ copiii:

1. Numele și prenumele _________________________________________

Cod numeric personal (C.N.P.)

Actul de identitate/act doveditor seria , nr.

2. Numele și prenumele _______________________________________

Cod numeric personal (C.N.P.)

Actul de identitate/act doveditor seria , nr.

Cap.III. Date despre soțul/soția/partenerul/partenera solicitantului:

Numele și Prenumele: ___________________________

Cod numeric personal: _________________________

Adresa: Str. , nr. , bloc, se. , ap,___

, localitatea , județul  , telefon, e-mail (obligatoriu)  .

Actul de identitate : B.I./C.I. seria ___, nr.

Eliberat de secția de poliție

Alți copii ai familiei;

 • 1. Numele și prenumele ____________________________________

Cod numeric personal (C.N.P.)

 • 2. Numele și prenumele _________________________________

Cod numeric personal (C.N.P.)

 • 3. Numele și prenumele _______________________________

Cod numeric personal (C.N.P.) copil

NUMĂRUL TOTAL AL MEMBRILOR FAMILIEI ESTE DE  PERSOANE;  adulți și ___ copii.

Cap.IV. Date despre persoana care acordă serviciile de bonă:

Numele și prenumele ___________________________________

Actul de identitate : B.I./C.I. seria ___ , nr.

Eliberat de secția de poliție Domiciliu/Date de contact: Str. , nr.__     ,

bloc, sc. , ap.___  , localitatea , județul

, telefon, e-mail  .

 • □ Contract de muncă încheiat între bonă și persoana juridică acreditată

 • □ Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului pentru desfășurarea activității de bonă

Cap.V. Venituri permanente nete realizate de familîa/persoana singură îndreptățită în ultimele 6 luni ale solicitantului și ale membrilor familiei:

Codi         Categoria de venituri           | Acte         Venitul LEI |

I                                              | doveditoare*) | realizat**)

__________________________I_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I__________________________________________________________________________________________________I____________________________________________________________________________________

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE                   |

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

| Venituri din profesii libere

I veniturile obținute din exercitarea

| profesiilor medicale, de avocat, | notar, auditor financiar, consultant

I fiscal, expert contabil, contabil | autorizat, consultant de plasament în

I valori mobiliare, arhitect sau a altor

| profesii reglementate, desfășurate în

| mod independent, în condițiile legii

1

| adeverință      1   1   1   1

|  eliberată de   I   ]   1   1

| Administrația 1   1   1   1

financiară      I   I   1   1

1              1              1              1

1            1           1           1

1            1           1            1

1              1              1              1

1            1           1           1

1 2

1 1

Venituri comerciale provenite din

fapte de comerț ale contribuabililor,

1              1              1              1

1           1           1           1

1           1

1              1

1

1           1

1                    1

din prestări de servicii, precum și

din practicarea unei meserii

1

I          1         1          1

1            1           1           1

1     3

1              1

1

1 I

1

1 1

1

1           1

1

1              1

1

1           1

1

[ 1

1                     1

1 1

1____L

Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea

1              1              1              1

1              1              1              1

1            1           1            1

1            1           1           1

1           i           1           1

1            1           1           1

I            1           1            1

1            1           1           1

SALARIUL Șl ALTE DREPTURI SALARIALE

1       4 |

i           ।

Salariul obținut pe bază de contract

| adeverință     ]

1

1

1

1           1

1                         1

de muncă/raport de serviciu

| eliberată de |

1

1

1

1              1

1                        1

angajator     |

1      5 |

i              i

Salariul asistentului personal al

1                                                                       1

1

1

1

1              1

1                         1

1          1

1                    1

persoanei cu handicap

1                                                                      1

1

1

1

1       6 |

1           1

1                    1

Salariul asistentului maternal

1                                                                                     1

1

1

I

1

1      7 |

i           ।

Salariul îngrijitorului la domiciliu

1                                                                       I

I

1

1

1           1

1                         1

1           1

1                              1

al persoanei vârstnice dependente

1                                                                       1

1

1

1

1

1       8 |

Venitul lunar realizat ca membru

[ adeverință     |

1

1

1

1              1

1                     1

asociat sau persoană autorizată să

I eliberată de |

1

1

1

1              1

1                          1

desfășoare o activitate independentă

| Adm.                |

1

1

1

1              1

1                 1

1              1

1                        1

| financiară     |

1

1

1

1

1 9 1

1                 1

Indemnizația de șomaj și/sau venit

1 mandat poștal/|

1

1

I

1                 1

1                     1

lunar de completare

I extras de      |

1

1

1

1              1

1                        1

1           1

1                        1

[ cont/decizie I

1

1

1

1

1 10 | 1                 1

Indemnizațiile din activități

| adeverință     |

1

1

1

1           1

1                     1

desfășurate ca urmare a unei funcții

| eliberată de 1

1

1

1

1           1

1                     1

de demnitate publică, stabilite

| Adm.                [

1

1

1

1              1

1                     1

1           1

1                        1

potrivit legii

) financiară     1

1

1

1

1

1 11 1

Indemnizații din activități

1                                                                       1

1

1

1

1                 1

1                         1

desfășurate ca urmare a unei funcții

1                                                                                     1

1

1

1

1              1

1                         1

alese în cadrul persoanelor juridice

1                                                                       1

1

1

1

1           1

I                    1

1              1

1                        1

fără scop patrimonial

1                                                                      1

1

1

1

1

1 12 |

1           1

Drepturile de soldă lunară,

1                                                                      1

1

1

1

1                 1

1                         1

indemnizațiile, primele, premiile,

1                                                                       1

1

1

1

1              1

1                     1

1           1

sporurile și alte drepturi ale

1                                                                       1

1

1

1

1

1

personalului militar, acordate          |                   1   1   1   1

potrivit legii                                1                     1   1   1   1

1                                                                   1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

Indemnizația lunară brută, precum și  1                  1   1   1   I

suma din profitul net, cuvenite         |                   1   1   1   1

administratorilor la companii/         1                  1   1  1   1

societăți naționale, societăți          I                   1   I   1   1

comerciale la care statul sau o         I                   I   1   1   1

autoritate a administrației publice    |                  1   1   1   1

locale este acționar majoritar, precum)                  1   1   1   1

și la regiile autonome                     I                    1   1   1   1

1

14

1

1

1

1

Remunerația obținută de directori în |                  1   1   1   1

baza unui contract de mandat conform  [                  I   I   1   1

prevederilor legii societăților        )                  1   1   1   1

comerciale                                        1                      1   1   1   1

1                                                                    1

15

1

1

1

1

1

1

1

Remunerația primită de președintele    |                  1 1 1   1

asociației de proprietari sau de alte [                  1 1 1   1

persoane, in baza contractului de      |                   I   1   1   1

mandat, potrivit legii privind          ]                   I   1   1   1

Înființarea, organizarea și              |                   1   1   1   1

funcționarea asociațiilor de            |                   1   1   1   1

proprietari                                      1                      1   1   1   1

1                                                                                 1

16

1

1

1

Sumele primite de membrii fondatori ai)                  | 1 1 1

societăților comerciale constituite   |              1111

prin subscripție publică            I              [III

1                                                                    1

17

1

1

Sumele primite de reprezentanții în    |                  1   1   1   1

adunarea generală a acționarilor, în  |                   I   1   I   1

consiliul de administrație, membrii    |                  1   I   1   1

1

1

1

1

1

1

1

directoratului și ai consiliului de | supraveghere, precum și în comisia de I cenzori

1

1          1          1

1                  1                   1

III

18 |

1

1

1

1

Sumele primite de reprezentanții în   [

organisme tripartite, potrivit legii | 1

1            1            1

1              1               1

I

19 1

1 1

1

1

1

[

Indemnizația lunară a asociatului | unic, la nivelul valorii înscrise în | declarația de asigurări sociale |

1

1            1            1

1            1            1

1           1            1

1

20 |

1

1

1

(

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sumele acordate de organizații         |

nonprofit și de alte entități          |

neplătitoare de impozit pe profit,     |

peste limita de 2,5 ori nivelul legal | stabilit pentru indemnizația primită | pe perioada delegării și detașării în | altă localitate, în țară și în         |

străinătate, în interesul serviciului,! pentru salariații din instituțiile    |

publice                                    ]

1

1            1            1

1              1              1

1           1            1

1            1            1

1              1              1

1            1            1

1           1            1

1              1              1

1           1            1

1           1            1

1              1              1

21 I

1

1

1 |

Indemnizația administratorilor, precum|

și suma din profitul net cuvenite      I

administratorilor societăților

adeverință     |   |   |

eliberată de |   [ |

Adm.        III

I

l

1

1

1

1

1

1

comerciale potrivit actului | constitutiv sau stabilite de adunarea | generală a acționarilor |

1

financiară     |   |   |

1            1            1

1           1            1

1

22 |

1

1

1

1

Sume reprezentând salarii sau | diferențe de salarii stabilite în bazai unor hotărâri judecătorești rămase I

1              1              1

1              1               1

1          1          1

1           1

| definitive și irevocabile, precum și

1              1              1              1

1              1

1           1

| actualizarea acestora cu indicele de

1            1 1 1

1 1

1 1

| inflație

1                                                                                                                                                                           1

1

1           1           1           1

1 23

1 ।

| Indemnizațiile lunare plătite conform I

1              1              1              1

1 I

| legii de angajatori pe perioada de

1           1 1 1

I              I

1                  1

| neconcurență, stabilite conform

1           1 1           1

i i

1 1

I contractului individual de muncă

1                                                                                                                                                                           1

1 i 1              1

1 24

| Orice alte sume sau avantaje de natură|

1              1              1              1

1              1

1              1

| salarială ori asimilate salariilor in |

1              1              1              1

1 1

1 1

1 vederea impunerii

1

1              1             1              1

1           1           1 1           1

I VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR

1 25

1 1

| Veniturile, în bani și/sau în natură, I

adeverință

1               1              1              1

1           1

1           1

| provenind din cedarea folosinței

eliberată de

1              1              1              1

1           1

1              1

I bunurilor mobile și imobile, obținute |

Adm.

1            1           1           1

1              1

1              1

| de către proprietar, uzufructuar sau |

financiară

1            1           1            1

1                  1

1           1

| alt deținător legal, altele decât      |

1              1              1              1

1 1

1 1

1

| veniturile din activități independentei

1

1                  1                  1                  1

I 1           1 1           1

| VENITURI DIN INVESTIȚII

1 26

1 1

Dividende

I adeverință

1            1 1 1 1

1                  1

1                        1

1

eliberată de

i

| 27

1 1

Venituri impozabile din dobânzi        |

Adm.

1            1           1           1            1

1                  1

1                    1

1

financiară

1

1 28

i i

Câștiguri din transferul titlurilor de|

1            1           1            1           1

l 1

1

1                  1

1                        1

valoare

1

1           1           1           1           1

1              1              1             1              1

1 29 |

1           1

Venituri din operațiuni de             I

adeverință

1            1           1            1            1

1

1           1

vânzare-cumpărare de valută la termen,|

eliberată de

1            1           1            1            1

1 1

1

1 1

pe bază de contract, precum și orice I

Adm.

1            1           1           1            1

1

| alte operațiuni similare

1

| financiară

1 I 1 1

1

30 1

Venituri din lichidarea unei persoane ]

1111

l

1

juridice

1

1            1           1 1

_

1

_l_l_

PENSII

PENSII DE STAT                                [

31 | Pensia pentru limita de vârstă          | mandat poștal/1   1   1   |

i

1

|                                                | extras de

32 | Pensia anticipată                          I cont/decizie I I I I I

I

I I                                                                                 I

33 | Pensia anticipată parțială               ]                    I I I I I

I

I I                                                                                 1

34 | Pensia de invaliditate                      |                     I I I | I

I

|                                                           | cont/decizie I I I I 1

1

I I I _ I I _ I _ I _

PENSII MILITARE


| 37

1 1

1

Pensie

de

serviciu

| mandat poștal/I I |   |

I extras de

| 38

1 1

1

Pensia

de

invaliditate

1 cont/decizie 1   1   1   |

1

1 39

1 1

1

Pensia

de

urmaș

1                                                                                    1              1              1              1

1

| 40

1 1

Pensia

1.0

. V.R.

1                                                                      1           1            1           1I

35 | Pensia de urmaș

1

1

1                                                                                    1              1              1              1

1                                                                                 1              1              1              1              1

PENSII AGRICULTORI

36 | Pensie agricultor i

| mandat poștal/I I 1 I

l

1

1

| extras de    1111

I

| INDEMNIZAȚII I

1 1

1

1

1 1

1

1

1

41

1

1

1

1

| Indemnizația pt. persoanele care și-au| 1 pierdut total sau parțial capacitatea |

I de muncă ca urmare a participării la | | revoluție și pt. urmașii acestora      |

1                                                                                                                                                                           1

mandat poștal/|   |   I

extras de    III

cont/decizie |   |   I

1            1           1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1

42

1

1

1

| Indemnizația de însoțitor pentru       |

| pensionari gr. I invaliditate/         |

| nevăzători handicap grav                I

1                                                                                                                                                                                                              1

1            1           1

1           1           1

1            1           1

1         1         1

1

1

1

1

1

7

i

i i

i

43

1

1

I Indemnizația pentru incapacitatea      |

| temporară de muncă                       |

1                                                                                                                                                                           1

adeverință     | | |

angajator      |   I   I

1              1             1

1

1

i i

i

i i

i

i

44

1

1

1

| Indemnizația lunară pentru activitatea|

1 de liber-profesionist a artiștilor     |

| interpreți sau executanți              |

1                                                                                                                                                                                                              1

1              1              1

1           1           1

1            1           1

1              1              1

1

1

1

i i

1

INDEMNIZAȚII ȘI STIMULENTE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

i i

i i i

45

1

1

| Indemnizația pentru maternitate        |

1

1                                                                                                                                                                           1

adeverință     I | 1

angajator       |   |   I

1           1           1

1

1

4(

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Indemnizația pentru creșterea          |

I copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3|

I ani                                                        1

1                                                                                                                                                                           1

mandat poștal/| I |

extras de    III

cont/decizie |   | I

1

1

1

1

1

1

1

47

1

| Stimulent lunar/de inserție            |

1                                                                                                                                                                           1

1              1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

48

1

1

_l__l_l_l__1

I Indemnizația și ajutoare pentru        |

| creșterea copilului cu handicap        |

1                                                                                                                                                                           1

1              1              1

1              1              1

1           1           1           1

1

1

1

_l___1

| INDEMNIZAȚII CU CARACTER PERMANENT                   |

1

1

1

1

1

49

1

1

| Indemnizația lunară acordată           |

| magistraților înlăturați din justiție |

mandat poștal/I | I

extras de    III

1

1

1

1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I

I I I I I

50 I 1

Indemnizația lunară acordată           |

1              1              1

1

1

1

1

persoanelor persecutate din motive    |

1              1              1

1

1

1

1

1

politice sau etnice                     |

1

1              1              1

1

1

51 | l

__l_l_1__1

Indemnizația, sporul sau renta         |

1           1            1

1

1

1

acordată invalizilor, veteranilor și |

1           1            1

1

[

1 f

1

văduvelor de război                     |

1

1              1              1

1           1           1

1

1

l_

l_l

52 | 1

Indemnizația lunară pentru persoanele |

mandat poștal/|   |   |

1

I

1

care au efectuat stagiul militar în   |

extras de    III

1

I

1

1

cadrul Direcției Generale a             |

cont/decizie |   |   |

1

1

1

1

Serviciului Muncii în perioada 1950 - |

1            1            1

1

1

1

1

1

1961                                             |

1

1              1              1

1

1

53 |

1

Indemnizația lunară pentru pensionarii)

1              1              1

1

1

1

1

sistemului de pensii, membri ai        |

1            1            1

1

1

1

1

uniunilor de creație, legal            |

1                  1                  1

1

1

1

1

constituite și recunoscute ca persoane|

1           1            1

1

1

1

1

1

juridice de utilitate publică          I

1

1              1              1

1

1

54 | 1

Indemnizația lunară pentru persoanele |

1            1            1

1

1

1

1

1

cu handicap                              |

1

1           1            1

1

1

55 I

1

1

Indemnizația cuvenită revoluționarilor|

1

1           1            1

1

1

56 | 1

Indemnizația de merit acordată în     |

1                  1                  1

1

1

1

1

1

temeiul Legii nr. 118/2002              |

1

1              1              1

1

57 | 1

_____________1

Renta viageră pentru sportivi          |

_________________________________________l_

1            1            1

_________________________________________________________________________1             1              1

1

| din considerente politice


I cont/decizie I I I I || VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE

58

1

1

1

1

1

| Venituri din cultivarea și

| valorificarea florilor, legumelor și

I zarzavaturilor, în sere și solarii

| special destinate acestor scopuri și/

| sau în sistem irigat

1

|  adeverință      1   1   1   1

| eliberată de   |   |   |   |

| Administrația 1   1   1   1

|  financiară      1   I   1   1

1                                                                                     1              1              1              1

__ l_ 59

_l___l_l___1___1

| Venituri din cultivarea și

1                                                                                     1              1              1              1

1

1

| valorificarea arbuștilor, plantelor

1              1              1              1

1

1

I decorative și ciupercilor

1

1                                                                       1           1           1           1

1           1           1           1           1

J___1

60 l

| Venituri din exploatarea pepinierelor

adeverință      1   1   1   1

i

1 viticole și pomicole și altele

| eliberată de | III

1

1

1 asemenea

| Administrația I I I I

l

1

financiară    I

61

1

Venituri din valorificarea produselor |

1              1              1              1

1

1

1 agricole obținute după recoltare, în |

1            1           1            1

1

1

1 stare naturală, de pe terenurile

1            1           1           1

1

1

agricole proprietate privată sau luate[

1              1              1              1

1

1

în arendă, către unități specializate |

1          1          1          1

1

pentru colectare, unități de procesare!

1            1           1           1

1

1

industrială sau către alte unități,    |

1            1           1            1

1

1

1

pentru utilizare ca atare

1

1           1 1            1

1              1              1              1              1

1_ 1

VENITURI DIN PREMII Șl DIN JOCURI DE NOROC

1

62 | 1

Veniturile din premii ce cuprind       |

adeverință      1 I I 1   1

i

veniturile din concursuri

eliberată de 1   1   1   1   1

1

1

1

Administrația |

63 | 1

Veniturile din jocuri de noroc ce      |

financiară      1   1   1   1   1

1

1

cuprind câștigurile realizate ca      |

1            1            1 1           1

I

1

1

1

| urmare a participării la jocuri de    |

1

1

[

1 1

1

1

1

1

1

| noroc, inclusiv cele de tip jack-pot |

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

| VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ȘI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA

1

1

1

1

64

| Venituri din transferul dreptului de I

adeverință

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1 proprietate și al dezmembrămintelor   |

eliberată de

1

1

1

1 1

1

[

1

I acestuia, altele decât cele cu titlu I

Administrația

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1 de moștenire                                1

financiară

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 i

VENITURI DIN ALTE SURSE

T

1

65

1

Prime de asigurări suportate de o      I

adeverință

1

1

1

1 1

1

1

1

| persoană fizică independentă sau de   |

eliberată de

1

1

1

1 1

1

1

1

I orice altă entitate, în cadrul unei   |

Administrația

1

[

1

1 1

1

1

1

[ activități pentru o persoană fizică în|

financiară

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

legătură cu care suportatorul nu are o|

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

relație generatoare de venituri din   |

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

salarii                                      |

1

1

1

1

1

1 1

1

66

Câștiguri primite de la societățile de|

1

1

1

1 1

1

1

1

asigurări, ca urmare a contractului de|

1

1

1

1 1

1

1

1

1

asigurare încheiat între părți cu      |

1

1

1

[ 1

1

1

1

1

1

1

ocazia tragerilor de amortizare       I

1

1

1

1

1

1 1

1

67

Venituri, sub forma diferențelor de   |

1

1

1

1 1

1

1

1

1

preț pentru anumite bunuri, servicii |

1

1

1

1 1

1

1

1

și alte drepturi, primite de            |

1

1

1

1 1

1

1

1

1

persoanele fizice pensionari, foști   I

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

salariați, potrivit clauzelor          |

1

1

1

1 1

1 l

1

1

1

contractului de muncă sau în baza unor|

1

1

1

1 1

1

1 1

1

| legi speciale                              I

1

1              1 1              1

I

| 68

1 i

Venituri primite de persoanele fizice |

1              1 1              1

1 1

1

1 1

| reprezentând onorarii din activitatea |

1            1           1           1

1 1

1

1 1

[

de arbitraj comercial                   I

1

1111

I 69 1 1

Venituri din alte surse sunt orice    |

1111

1 1

1

venituri identificate ca fiind         I

1            1 1 1

1 1

1

1 1

1

impozabile                               I

1

1              1 1 I

1              1             1             1              1

| VENITURI OBȚINUTE DIN STRĂINĂTATE

| 70

1 1

Venituri obținute din străinătate

| Contract de I 1   1   1

1 1

1

1 1

1

| muncă               1    1    1    1

1                                                                    1           1           1           1           1

ALOCAȚII

________________I

71 | Alocația de stat pentru copii           | mandat poștal/| I I I I

I

I________________________________________________I extras de

72 | Alocația lunară de plasament             | cont/decizie I I I I I

I

I I I ।       । ।       । _

73 | Alocația de întreținere                   I Hotărâre        I I I I I

I

|                                                     | judecătorească! I I I I

I

I I। । । । । _

I___________I

BURSE1 2)

74 | Burse pentru elevi                          I adeverință I I I I I

I

|| instituție |

sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004


| AJUTOARE

__________________________1

1 76 1

1             ।

Ajutorul bănesc lunar pentru

| mandat poștal/I I | I

i              I

1                     1

1              1

persoanele care au devenit incapabile

I extras de        1    1    1    1

1              1

1                          1

1              1

de muncă în perioada efectuării unei

| cont/decizie 1    1    1 I

1              1

1                    1

[ 1

1                   1

pedepse privative de libertate

1

1                                                                                     1              1              1              1

1 I 1              1             1

| ALTE

SURSE DE VENIT

1 77 |

l l

Depozite bancare

| adeverință      1 I I I

1 I

1                    1

1

eliberată de |

1 78 |

1              1

Rentă viageră agricolă

| Administrația 1 I I I

1              1

1                   1

1

financiară    I

1 79 |

1           1

1                    1

Alte venituri

1

1                                                                                   1              1 I 1

1                 1                 1                  1                 1

| VENIT

1              1

LUNAR TOTAL AL FAMILIEI

1           1            1           1

_________1 _ 1___1 1 _ 1

- Totodată, declar că

 • □ NU AM datorii la bugetul local

 • □ AM datorii la bugetul local în sumă de aproximativ

Cap. VI. Modalitatea de plată a ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

Menționez că doresc suma de bani3:

 • □ prin virament în contul bancar personal (IBAN și banca)

Deschis la banca

 • □ prin mandat poștal la domiciliu

La prezenta, anexez următoarele documente în copie:

 • □ _______________________

 • □ _______________________

 • □ _______________________

 • □ _______________________

 • □ _______________________

 • □ ________________________

Cap.VII. Declarații

Subsemnatul (a) prin prezenta declar că am fost informat(ă) că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, interogarea bazei de date privind patrimoniul și veniturile (sistemul informatic PatrimVen) și solicitarea de informații de la alte instituții în vederea acordării ajutorului financiar.

Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de DAS (Direcția de Asistență Socială) Brăila cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date.

Data ________

SEMNĂTURĂ SOLICITANT,

Cap.VIII

ANGAJAMENT DE PLATĂ

Subsemnatul(a)  ,

cu           domiciliul            în           municipiul           Brăila,

s t r.,                   n r .,

bloc                    , sc., ap., solicitant al ajutorului

financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, mă oblig să restitui sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar în conformitate cu prevederile art.  15 din Legea Nr. 35/2020 din 31 martie 2020 privind

acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

în conformitate cu dispozițiile art. 1 din O.U.G. nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții

Cap. IX

CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul(a)                                   , cu domiciliul în

municipiul Brăila, str., nr ., bloc , sc.    , ap. , telefon                   , adresa de e-mail

Documentele vor fi trimise la următoarea adresă de e-mail: registratura@dasbraila.ro.

De asemenea, înțeleg că, în cazuri excepționale, instituția îmi poate solicita prezentarea la sediu pentru identificarea unor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din bazele de date ale altor instituții la care autoritatea administrației publice centrale sau locale ce asigură acordarea dreptului are acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți a criteriilor de acordare a drepturilor, precum și în situațiile în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Data _____________

SEMNĂTURĂ SOLICITANT,

1

75 | Burse pentru studenți                     | învățământ I I I I I

I

I I I _ I I _ I _ I _

2

| VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE                           I I I I

I I

I I _ I I I _ I

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile art.326 din Codul Penal privind infracțiunea de fals în declarații că:

□       copilul nu este înscris la creșă/grădiniță, nu am refuzat un

loc la creșă/grădiniță și nu am retras copilul de la creșă/grădiniță;

□         mă ocup de creșterea și îngrijirea copilului și locuiesc

împreună cu acesta;

□      nu sunt asistent maternal profesionist;

□      nu am copilul în întreținere ca urmare a plasamentului în regim

de urgență;

□       nu sunt asistent personal/ nu beneficiez de indemnizația

prevăzută la art.42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

□ nu sunt în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau art.31 din Ordonanța de urgență

3

Modalitatea de plată a ajutorului financiar prin virament bancar în contul bancar personal se aplică persoanelor cu dizabilitate.

posesor al B.I./C.I. seria___, nr,,

cod numeric personal, în calitate de , Sunt de acord în ceea ce privește utilizarea poștei electronice ca mijloc de comunicare și de transmitere a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asistență socială,