Hotărârea nr. 266/2020

Aprobarea unor măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, în vederea limitării transmiterii virusului SARS-CoV-2.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 266 din30.06.2020

Privind: Aprobarea unor măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, în vederea limitării transmiterii virusului SARS-CoV-2.

CONSILIUL EOCAE MUNICIPAL BRATXA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din data de 11.06.2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologie actual, aplicabile începând cu data de 15.06.2020;

 • - Ordinului Ministrului Sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului Ministrului Sănătății nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează Direcția de Asistență Socială Brăila, instituție responsabilă cu stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19.

Art.2 (1) Persoanele aflate în izolare la domiciliu beneficiază de măsurile de sprijin cu privire la asigurarea hranei, dacă se găsesc în următoarele situații:

 • a) nivel economic sub pragul sărăciei: persoanele cu un venit lunar de până la 750 de lei, venit care nu asigură un minim de consum de produse alimentare și non-alimentare (cum ar fi îmbrăcăminte, încălțăminte, servicii publice de bază etc.);

 • b) șomaj: șomeri indemnizabili/neindemnizabili;

 • c) nivel de educație scăzut;

 • d) dizabilitate;

 • e) boli cronice;

 • f) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative;

 • g) graviditate;

 • h) vârsta a treia: persoanele vârstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani;

 • i) vârstă sub 18 ani;

 • j) fac parte din familii monoparentale;

 • k) risc de excluziune socială: persoanele care se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a)-j) și care nu au venituri;

 • I) alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunității:

lA1) persoana vulnerabilă din punct de vedere medical este persoana supusă riscului de a suferi afectări ale stării de sănătate prin acțiunea unor determinanți biologici, de mediu fizic, social și economic, comportamentali sau care țin de serviciile de sănătate sau ca urmare a probabilității crescute de a dezvolta anumite boli sau stări patologice, ca urmare a unor caracteristici personale ce țin de vârstă, stare de dizabilitate sau de alte situații fiziologice;

lA2) persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere social sunt persoanele/ familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și social.

 • (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care solicită sprijin sunt în evidența Centrului Județean de Coordonare si Conducere a Intervenției.

J                                                                                       »                                                                                                    r

Art.3 Direcția de Asistență Socială Brăila are următoarele atribuții:

 • a) efectuează verificări cu privire la persoana solicitantă și întocmește nota telefonică privind identificarea persoanelor vulnerabile izolate prevăzută în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) asigură achiziția produselor alimentare și a apei necesare;

 • c) distribuie produsele alimentare prin personalul din cadrul Biroului Ajutoare de Urgență, pe bază de proces verbal de predare primire, confirmat de către un reprezentant al Poliției Locale.

Art.4 (1) Se aprobă coșul minim de consum de care beneficiază persoanele vulnerabile aflate în izolare la domiciliu pentru perioada maximă de 14 zile, în limita sumei de 420 de lei/persoană, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoanele vulnerabile aflate în izolare la domiciliu care solicită sprijinul cu privire la asigurarea alimentației pentru o perioadă mai mică de 14 zile (1-13 zile) vor beneficia de produse alimentare și apă, stabilite în funcție de nevoile persoanei în limita sumei de 30 de lei/zi/persoană.

Art.5 (1) Biroul Ajutoare de Urgență din cadrul Direcției de Asistență Socială va asigura gestionarea situațiilor cu privire la implementarea măsurilor de sprijin a persoanelor vulnerabile aflate în izolare la domiciliu.

(2) Se împuternicește doamna Stoian Ionica pentru a realiza verificarea documentelor justificative și confirmarea că sunt îndeplinite condițiile de legalitate necesare, în vederea vizării acestora pentru „BUN DE PLATĂ", cu scopul realizării decontului.

Art.6 (1) Cheltuiala se va efectua din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Socială Brăila de la Titlul IX - 68.50.50.57.02.01 - Ajutoare sociale de urgență în numerar.

(2) Fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății, lunar, prin direcțiile de sănătate publică județene, la solicitarea autorităților administrației publice locale, în baza documentelor justificative.

(3) Fondurile necesare pentru această destinație vor fi asigurate prin rectificare bugetară de către unitatea administrativ teritorială a Municipiului Brăila.

Art.7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați și o va aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 3                                            J                    >       *


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

Anexa nr. 1

la HCLM nr. '^66 ! 3 O /Ofa .■

NOTA TELEFONICA PRIVIND IDENTIFICAREA PERSOANELOR VULNERABILE IZOLATE

DATE DE IDENTIFICARE:

Nume, Prenume

Acord GDPR

CNP

Adresa

Număr de telefon

E-mait

ÎNTREBĂRI PENTRU IDENTIFICAREA PERSOANELOR VULNERABILE*:

Varsta

<18 ani

>65 ani

Studii

Fără studii

Generale

Situație profesionala

Fara ocupație

Lucrator ocazional

Șomer

Grad de dizabilitate

Mediu

Accentuat

Grav

Venitul net lunar

<750 lei

Beneficii de asistență socială

VMG

ASF

încălzire

Familie monoparentală

Graviditate

Stare de sanatate

Boli cronice

Boli faza terminala/tratament paliativ

Lipsa utilitari publice

Apa curenta

Curent electric

Persoana vulnerabila

Da

Nu

încadrarea in cel puțin una dintre categoriile menționate duce la încadrarea persoanei in grupul de persoane vulnerabile

SITUAȚIA SEMNALATA:

Apelant

Evidenta DSP/CJCCI

Data debut izolare                                     | Data ieșire izolare

Membrii familiei

Solicitare

Propunere

Completare cu înscrisuri: prin Email, Fax, Whats App

Alte informații semnificative: Nevoi speciale

Data reapelare telefonica:

Data __________


Semnătură_____


Semnătură si numele/prenumele funcționarului care preia solicitarea

Anexa nr. 2

la HCLM nr. 2^^ ! 2)0. 0^,2020

COS MINIM DE CONSUM >

Nr. crt

DENUMIRE PRODUS

U.M.

CANTITATE MINIMĂ

CANTITATE MAXIMĂ

1.

Ulei

1

1

1

2.

Oțet

l

0,5

0,5

3.

Zahăr

kg

1

1

4.

Sare

pungă

1

1

5.

Orez

kg

1

2

6.

Făină

kg

1

3

7.

Bulion

buc

1

2

8.

Ceapă

kg

1

2 '

9.

Morcov

kg

0,5

1,5

10.

Conserve carne

buc

4

6

11.

Cartofi

Kg

3

5

12.

Pate

buc

4

6

13.

Brânză topită

buc

2

4

14.

Paste

buc

1

2

15.

Pâine

buc

6

12

16.

Apă plată

2

28

17.

Ouă

buc

10

20

18.

Iaurt

buc

14

28

19.

Salam

kg

0,5

1

20.

Conserve pește

buc

4

6

21.

Mălai

kg

1

2

22.

Fasole boabe

kg

1

2

23.

Fructe

kg

3

5

24.

Lapte UHT

l

1

3

25.

Grăsime tartinabilă

buc

1

2

26.

Miere

buc

1

1