Hotărârea nr. 262/2020

Atribuirea în folosință gratuită a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila format din teren în suprafață de 590,00 mp și construcția C1 în suprafață de 54,00 mp, situat în Brăila, str. Matei Basarab nr. 71, ASOCIAȚIEI „COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA”, în vederea amenajării unei case tradiționale, pentru desfășurarea unor activități specifice rușilor lipoveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

R O T AR ARE A NR. 262 dixi29.05.2020

Privind: Atribuirea în folosință gratuită a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila format din teren în suprafață de 590,00 mp și construcția C1 în suprafață de 54,00 mp, situat în Brăila, str. Matei Basarab nr. 71, ASOCIAȚIEI „COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA”, în vederea amenajării unei case tradiționale, pentru desfășurarea unor activități specifice rușilor lipoveni.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea Asociației „Comunitatea Rușilor Lipoveni”, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 37383/19.11.2019;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, completată cu H.C.L.M. Brăila nr. 746/23.12.2019, anexa nr. 5.111B, poz. 1;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), precum și a art. 362 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila format din teren în suprafață de 590,00 mp și construcția C1 în suprafață de 54,00 mp, situat în Brăila,’str. Matei Basarab nr. 71,' ASOCIAȚIEI „COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA”, în vederea amenajării unei case tradiționale, pentru desfășurarea unor activități specifice rușilor lipoveni, având datele de identificare și valoarea de inventar prevăzute în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 alin. (1) se identifică în planul de amplasament și delimitare a imobilului, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Darea în folosință gratuită a imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1), care va avea destinația de casă tradițională specifică rușilor lipoveni, conform documentelor constitutive ale asociației, se va realiza pe baza de proces -verbal de predare - primire încheiat între reprezentanții Municipiului Brăila desemnați prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila și reprezentanții Asociației „Comunitatea Rușilor Lipoveni”, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art,4 Beneficiarul are obligația utilizării imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1) conform destinației și a statutului de utilitate publică, toate cheltuielile aferente utilizării bunului fiind în sarcina Asociației „Comunitatea Rușilor Lipoveni”.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELENA RADULESCU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ANEXA nr. 1 la H.C.L.M. nr.

din 2<3 /    72020

DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului ce aparține domeniului privat care se transmite în folosință gratuită către Asociația “Comunitatea Rușilor Lipoveni din România”

Anexa nr. 5.111B la H.C.L.M. nr. 746/23.12.2019 : Imobile, formate din teren și construcții, a căror apartenență se atestă la domeniul privat al Municipiului Brăila

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Elemente cadru de descriere tehnică

Persoana juridică/ Suprafața utilă căreia i se transmite imobilul în folosință gratuită

Valoarea de piață a proprietății imobiliare

Situația juridică

I

imobil

str. Matei Basarab nr. 71

Vecinătăți: -NORD -NCP 4800, NCP 4802 - EST-NCP 91833 (str. Matei Basarab) -SUD-NCP 18790, NCP 18425

- VEST-NCP 91534, NCP 920965

Suprafață teren:590 mp;

Construcție existentă pe teren C1 (locuință), în suprafață de 54 mp; Pe teren mai există C2 (anexă), în suprafață de 21 mp - proprietate privată NCP 95362

Asociația “Comunitatea Rușilor Lipoveni din România”

Teren: 590 mp

construcția C1: 54 mp

97507 lei, conform raport de evaluare întocmit deS.C.NIADA AUDITAX EXPERT S.R.L.

H.C.L.M. nr.

746/23.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IM3-eria-CT/T2/ID10-<~. I

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.dîn masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

590

1-2 gard plasa, 2-3-4 construcție, 4-5 nemateriafizat, 5-6-7 gard metalic

TOTAL

590

si lemn, 7-8-9-10-11-12 gard mataife-si construcții, 12-13-Î4-1 gard plasa

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cu realitatea din teren


Semnătura c‘slc^ia\n Ăla

/ei»-


’.1242p19


Confirm Introducerea Imobilului in bazo de date integrala si olrib a numărului cadastralTRU


t'l


Data:..


N;.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

590

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, str. Matei Basarab, nr. 71

/ * ' ț 6-

Cartea Funciara nr. |

UAT |                                Braila

N=427220

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

1

CL

54

locuința

2

Cft.

21

anexa

TOTAL

75

■ —

Suprafața totala masurata=590mp Suprafața din acte=590mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Bralla

Inspector:

Stampila BCPI

X^bVcpl

Osteto dumrvKJvoostro euftl eolietate doar In ecooui do o Imbunatoti sondcm® eu cEcnlD. SC MfWOP SOL Bruia m cnaolearo ta nu tumteera tnformcrfEo dumneavoastră unor terii.