Hotărârea nr. 261/2020

Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 11/31.01.2020 referitoare la „Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidenţiale din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila”

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAKEA KR. 261 din 29.05.2020

Privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 11/31.01.2020 referitoare la „Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinita Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 18 - 29 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, precum și ale H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă completarea H.C.L.M. Brăila nr. 11/31.01.2020, după cum urmează:

I.După lit. m) a art. 8 alin. (10) se introduce o nouă literă, lit. mA1), care va avea următorul cuprins:

„lit. mM) Testare Covid-19 - rezultat NEGATIV'.

Art.ll La data intrării în vigoare a prezentei, celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 11/31.01.2020 rămân neschimbate.

Art.lll Admiterea în cadrul centrului rezidențial a persoanei solicitante se va realiza în maxim 24 ore de la primirea rezultatului NEGATIV al testării COVID-19.

Art.IV Testarea COVID-19 se va realiza de către Direcția de Sănătate Publică Brăila pe baza solicitării scrise a Direcției de Asistență Socială Brăila, realizată în maxim 48 ore înaintea datei preconizate pentru internarea în cadrul centrului rezidențial a beneficiarului.

Art.V Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila prin centrele rezidențiale aflate în subordinea sa, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați și o va aduce la cunoștința publică.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,


ION DRAG ANF-PO-09-02.01.03/rev.0