Hotărârea nr. 26/2020

Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 23/31.01.2018 referitoare la , modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 132/30.03.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

BL O TAR ARRA ItfR. 26

din31.01.2020

Privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 23/31.01.2018 referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții "CONSOLIDARE SI REABILITARE CORP A și B - LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂlLA">, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 132/30.03.2018.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ZBRATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Tehnice -Serviciul Investiții și îndrumare Asociații de Proprietari, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile ari. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013, Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, H.C.L.M. nr. 23/31.01.2018 si H.C.L.M. nr. 132/30.03.2018;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

JHLOTARASTE :

Art.l Se aprobă modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 23/31.01.2018, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 132/30.03.2018, după cum urmează:

  • 1.    Articolul 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 23/31.01.2018, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 132/30.03.2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții " CONSOLIDARE Șl REABILITARE CORP A și B - LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂILA", în valoare de 1.211.388,74 lei, cu T.V.A., conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • 2.    Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 23/31.01.2018, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 132/30.03.2018, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Artll Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 23/31.01.2018 rămân neschimbate.

Art.lll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Tehnică și Liceul Teoretic „Panait Cerna" Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


HERERA PETRESCU


ION DRĂGAN

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CORP A ȘI B LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA"

PROIECTANT: SC PROFICONS PROJECT SRL

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE ffărăTVAl

TVA

VALOARE (cu TVA]

BUGET DE STAT (cu TVA)

BUGET LOCAL

(cu TVA1

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului/sistematizare incinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA

UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

178.746,17

33.961,77

212.707,94

0,00

212.707,94

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Documente suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00 .

0,00

0,00

0,00

3,3

Expertiza tehnica

10.900,00

2.071,00

12.971,00

0,00

12.971,00

3,4

Certificarea performantei energetice si audltul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

114.089,46

21.677,00

135.766,46

0,00

135.766,46

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

13.625,00

2.588,75

16.213,75

0,00

16.213,75

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizeior/acordurilor/autorizatiilor

2.725,00

517,75

3.242,75

0,00

3.242,75

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de execuție

24.434,87

4.642,62

29.077,49

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

73.304,60

13.927,87

87.232,47

0,00

87.232,47

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1, Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditui financiar

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00 1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE ffără TVA1

TVA

VALOARE fcu TVA1

BUGET DE STAT fcu TVA1

BUGET LOCAL fcu TVA!

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

3.8

Asistență tehnică

53.756,71

10.213,77

63.970,48

0,00

63.970,48

3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului

14.660,92

2.785,57

17.446,49

0,00

17.446,49

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

9.773,95

1.857,05

11.631,00

0,00

11.631,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții

4.886,97

928,52

5.815,50

0,00

5.815,50

3.8.2 Dirigintie de șantier

39.095,79

7.428,20

46.523,98

0,00

46.523,98

Total capitol 3 (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)

178.746,17

33.961,77

212.707,94

0,00

212.707,94

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

4.851.973,21

921.874,91

5.773.848,12

5.112.554,37

661,293,75

4.1.1

Lucrări Anvelopare Fațadă - Corp A

769.745,26

146.251,60

915.996,86

915.996,86

0,00

4.1.2

Lucrări Refacere Acoperiș - Corp A

228.510,75

43.417,04

271.927,79

271.927,79

0,00

4.1.3

Lucrări Refacere Finisaje Interioare - Corp A

1.134.104,90

215.479,93

1.349.584,83

1.349.584,83

0,00

4.1.4

Lucrări Refacere Instalații Electrice ■ Corp A

250.025,30

47.504,81

297.530,11

297.530,11

0,00

4.1.5

Lucrări Refacere Instalații Termice și Ventilații -Corp A

252.733,16

48.019,30

300.752,46

300.752,46

0,00

4.1.6

Lucrări Refacere Instalații sanitare - Corp A

91.897,67

17.460,56

109.358,23

109.358,23

0,00

4.1.7

Lucrări Instalații Detecție - Corp A

76.739,50

14.580,51

91.320,01

91.320,01

0,00

4.1.8

Lucrări Scări Exterioare - Corp A

62.166,70

11.811,67

73.978,37

73.978,37

0,00

4.1,9

Lucrări Sistematizare Verticală - Corp A

284.730,23

54.098,74

338.828,97

338.828,97

0,00

4.1.10

Lucrări Anvelopare Fațadă - Corp B

285.497,74

54.244,57

339.742,31

339.742,31

0,00

4.1.11

Lucrări Refacere Acoperiș - Corp B

151.238,80

28.735,37

179.974,17

179.974,17

0,00

4.1,12

Lucrări Refacere Finisaje Interioare - Corp B

752.910,41

143.052,98

895.963,39

843.560,26

52.403,13

4.1.13

Lucrări Refacere Instalații Electrice - Corp B

163.511,60

31.067,20

194.578,80

0,00

194.578,80

4.1.14 .

Lucrări Refacere Instalații Termice și Ventilații -Corp B

115.993,30

22.038,73

138.032,03

0,00

■    138.032,03

4.1.15

Lucrări Refacere Instalații sanitare - Corp B

73.018,24

13.873,47

86.891,71

- 0,00

86.891,71

4.1.16

Lucrări instalații Detecție - Corp B

45.724,00

8.687,56

54.411,56

0,00

54.411,56

4.1,17

Lucrări Sistematizare Verticală

113.425,65

21.550,87

134.976,52

0,00

134.976,52

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

35.000,00

6.650,00

41.650,00

0,00

41.650,00

Dotări Corp A

24.500,00

4.655,00

29.155,00

0,00

29.155,00

Dotaro Corp B

10.500,00

1.995,00

12.495,00

0,00

12.495,00

4,6

Active necorporaie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4 (4.1+4.2+4.3+4.4-I-4.5+4.6]

4.886.973,21

928.524,91

5.815.498,12

5.112.554,37

702.943,75

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

73.304,60

13.927,87

87.232,47

87.232,47

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE ffără TVA!

TVA

VALOARE fcu TVA1

BUGET DE STAT fcu TVA1

BUGET LOCAL fcu TVA1

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

48.869,73

9.285,25

58.154,98

58.154,98

0,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

24.434,87

4.642,62

29.077,49

29.077,49

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

53,909,27

0,00

53.909,27

0,00

53.909,27

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.900,84

0,00

4.900,84

0,00

4.900,84

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de

24.504,21

0,00

24.504,21

0,00

24.504,21

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

24.504,21

0,00

24.504,21

0,00

24.504,21

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

464.262,45

88.209,87

552.472,32

310644,54

241.827,78

5,4

Cheltuieli pentu informare si publicitae

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5 (5.1+5.2+5.3+5.4)

591.476,33

102.137,74

693.614,07

397.877,01

295.737,05

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI

TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6 (6.1+6.2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

5.657.195,70

1.064.624,42

6.721.820,13

5.510.431,38

1.211.388,74

din care C + M

4.900.842,94

931.160,16

5.832.003,10

5.170.709,35

661.293,75
INSPECTOR:

VIOLETA PETROF