Hotărârea nr. 259/2020

Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale, aferentă perioadei 2016-2020, a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARARE A mR. 259 din29.05.2020

Privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale, aferentă perioadei 2016-2020, a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila.

consiliul eocal municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Cultură, învățământ, Sport și Turism și al Biroului Resurse Umane, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), art. 37 și art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

în baza art. 129 alin. (1) și (2) lit. a) și d), alin. (7) lit. d) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (6), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale, aferentă perioadei 2016-2020, a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se desemnează domnul consilier local municipal Goanță Adrian-Mihai să facă parte din comisia de evaluare finală a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila.

(2) Se aprobă comisia de evaluare finală a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila, în următoarea componență:

 • - domnul Goanță Adrian - Mihai              - consilier local municipal;

 • - doamna Martinov Camelia-Gabriela - director executiv al Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism;

 • - doamna Brânzia Nicoleta                  - director al Liceului de Arte

„Hariclea Darclee”.

Art.3 (1) Se desemnează domnul consilier local municipal Petrescu Eduard - Herera să facă parte din comisia de soluționare a contestațiilor la evaluare finală a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila.

(2) Se aprobă comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila, în următoarea componență:

 • - domnul Petrescu Eduard - Herera          - consilier local municipal;

 • - doamna Bratu Angelica                     - director executiv al Direcției

Juridic Contencios Administrație Publică Locală;

 • - domnul Zâne Jarcu                       - profesor în cadrul Liceului de

Arte „Hariclea Darclee”.

Art.4 Se aprobă secretariatul comisiei de evaluare finală a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila, în următoarea componență:

 • - doamna Gurgu Vasilica

 • - domnul Jercan Marin

 • - domnul Lujanschi Adrian

 • - doamna Marinescu Andra

 • - domnul Basturescu Leonard

J

 • - director executiv al Direcției

Finanțelor Publice Locale;

 • - șef Serviciu Juridic Contencios;

 • - șef Birou Resurse Umane;

 • - inspector în cadrul Direcției Cultură, învățământ, Sport și

Turism (pentru Casa de Cultură

a Municipiului Brăila);

 • - inspector în cadrul Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism (pentru Teatrul de Păpuși Brăila).

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin persoanele desemnate la art. 2, 3 și 4, Biroul Resurse Umane și de către Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELENA RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

/UX6>M

MUNICIPIUL BRĂILA


U/t ../Zg or.

REGULAMENT

de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultura a Municipiului Brăila

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ART. 1

Evaluarea managementului de către Consiliul Local al Municipiului Brăila (autoritate reprezentată prin ordonatorul principal de credite), denumită în continuare autoritatea, pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultura a Municipiului Brăila, denumite în continuare instituții, se realizează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, coroborate cu prevederile prezentului regulament-cadru.

ART. 2

Prezentul regulament-cadru reglementează procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate în perioada 2016 - 2020 (stabilită în contractul de management), și prevederile sale se aplică pentru:

(1) Casa de Cultură a Municipiului Brăila evaluarea finală se realizează în perioada iunie - iulie 2020, cu respectarea dispozițiilor art. 37 alin.(2) din ordonanța de urgență (analiza raportului pentru toată perioada derulării contractului de management și interviu);

(2) Teatrul de Păpuși Brăila evaluarea finală se realizează în perioada iulie-august 2020, cu respectarea dispozițiilor art. 37 alin.(2) din ordonanța de urgență (analiza raportului pentru toată perioada derulării contractului de management și interviu);

ART. 3

Evaluarea managementului este organizată în două etape, astfel:

 • a) prima etapă: analiza raportului de activitate;

 • b) a doua etapă: susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu, desfășurat la sediul autorității sau al instituției, conform deciziei autorității.

ART. 4

 • a) Evaluarea finală a managementului de la Casa de Cultură a Municipiului Brăila din perioada prevăzută la art. 2 alin.(l) se desfășoară conform următorului calendar:

 • a) iunie, depunerea raportului de activitate;

 • b) iunie - iulie, întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei;

 • c) iulie, analiza raportului de activitate și a referatelor - analiză de către comisia de evaluare;

 • d) iulie, susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;

 • e) aducerea la cunoștința managerului a rezultatului evaluării, a notei și a concluziilor raportului întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform art. 41 alin. (3) din ordonanța de urgență;

 • f) depunerea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;

 • g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.

b) Evaluarea finală a managementului de la Teatrul de Păpuși Brăila din perioada prevăzută la art. 2 alin.(2) se desfășoară conform următorului calendar:

 • a) iulie, depunerea raportului de activitate;

 • b) iulie - august, întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei;

 • c) august, analiza raportului de activitate și a referatelor - analiză de către comisia de evaluare;

 • d) august, susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;

 • e) aducerea la cunoștința managerului a rezultatului evaluării, a notei și a concluziilor raportului întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform art. 41 alin. (3) din ordonanța de urgență;

 • f) depunerea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;

 • g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.

CAPITOLUL II

Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare

ART. 5

 • (1) Pentru desfășurarea evaluării managementului instituției, la nivelul autorității se înființează o comisie de evaluare, în funcție de specificul instituției, formată dintr-un număr impar de membri.

 • (2) Comisia de evaluare, denumită în continuare comisia, este desemnată de Consiliul Local al Municipiului Brăila, autoritate reprezentată prin ordonatorul principal de credite, prin ordin sau dispoziție, după caz, și este compusă din reprezentanți ai autorității, în proporție de o treime, și din specialiști cu studii de lungă durată în domeniul de activitate a instituției, în proporție de două treimi.

 • (3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin. (2) se face de către autoritate, ținând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituții pentru care se organizează evaluarea.

 • (4) Comisia își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității sau al instituției, conform deciziei autorității.

ART. 6

 • (1) Nu poate fi desemnat ca membru în comisie persoana care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membrii în comisia de evaluare, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;

 • b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se face evaluarea managementului;

 • c) a avut în ultimii 2 ani sau are relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soție, cu managerul evaluat.

 • (2) Statutul de membru în comisia de evaluare este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

 • (3) Membrii comisiei și membrii secretariatului comisiei au obligația de a depune, la momentul luării la cunoștință a actului administrativ de desemnare în comisie, o declarație de confidențialitate și imparțialitate potrivit modelului prevăzut în anexă. Declarațiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evaluării.

 • (4) în cazul existenței unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat să informeze de îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia din comisie.

 • (5) în situația în care membrul comisiei nu a depus declarația prevăzută la alin. (3) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (4), autoritatea va dispune, prin ordin/dispoziție, încetarea calității de membru al comisiei.

 • (6) încălcarea dispozițiilor alin. (1) - (5) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.

ART. 7

 • (1) Membrii comisiei au următoarele atribuții:

 • a) studiază individual documentele primite în format electronic și/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei;

 • b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare și stabilesc punctajul și grila de evaluare pentru criteriile și subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate și interviul;

 • c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu și, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;

 • d) studiază și evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză întocmite de secretariat și a proiectului de management aprobat de autoritate;

 • e) se deplasează, după caz, la sediul instituției, toți sau o parte dintre membri, desemnați cu majoritate de voturi, în vederea evaluării activității managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;

 • f) dezbat, analizează și acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;

 • g) analizează și evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susținut de manager;

 • h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de manager în urma evaluării și face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management;

 • i) certifică, prin semnătură, toate actele și documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei;

 • (2) Ponderea criteriilor și subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate și interviului este validată de membrii comisiei.

 • (3) Data, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședințelor comisiei sunt anunțate de către secretariat cu cel puțin 24 ore înainte de desfășurarea acestora.

ART. 8

 • (1) Membrii comisiei de evaluare au obligația exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:

 • a) aplicarea corectă a legii;

 • b) prioritatea interesului public;

 • c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

 • d) principiul imparțialității și independenței, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;

 • e) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;

 • f) principiul integrității morale.

 • (2) Membrii comisiei de evaluare au următoarele obligații:

 • a) să cunoască prevederile prezentului regulament-cadru, precum și conținutul proiectului de management aprobat de autoritate;

 • b) să aducă la cunoștința autorității orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

 • c) să participe la ședințele de lucru și să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, în condițiile legii;

 • d) să nu își exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;

 • e) să evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durată a desfășurării procedurii de evaluare;

 • f) să informeze de îndată, în scris, autoritatea în cazul existenței unui caz de incompatibilitate;

 • g) să reia procedura notării, în cazul prevăzut la art. 11 alin. (5);

ART. 9

 • (1) Mandatul de membru al comisiei încetează:

 • a) după finalizarea evaluării activității managerului;

 • b) în cazul încălcării prevederilor legale și ale prezentului regulament;

 • c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declarația privind confidențialitatea și imparțialitatea;

 • d) renunțarea din propria inițiativă la mandat, comunicată în scris autorității;

 • e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituția care l-a desemnat;

 • f) în situația în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declarația prevăzută la art. 6 alin. (3) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 alin. (4);

 • g) în alte situații prevăzute de lege.

 • (2) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) - g), dacă acestea au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonanța de urgență.

 • (3) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) - g), dacă acestea au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura de evaluare.

 • (4) în cazul imposibilității fizice/obiective a îndeplinirii atribuțiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfășurarea etapelor de evaluare.

ART. 10

 • (1) în activitatea sa comisia este sprijinită de un secretariat, ai cărui membri sunt desemnați prin ordin sau dispoziție a autorității.

 • (2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:

 • a) asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea evaluării, înaintează membrilor comisiei raportul de activitate și proiectul de management;

 • b) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele umane și de managementul instituției, elaborând referate-analiză, pe care le înaintează comisiei de evaluare, întocmește procesele-verbale pentru fiecare etapă și consemnează notele acordate;

 • c) pune la dispoziția membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declarația de confidențialitate și imparțialitate și ține evidența acestor documente;

 • d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu și a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;

 • e) centralizează documentele necesare efectuării plății indemnizației membrilor comisiei și secretariatului acesteia, precum și documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;

 • f) întocmește contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisiei de evaluare, ai comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și ai secretariatului beneficiază de o indemnizație;

 • g) participă la ședințele comisiei, fără drept de vot;

 • h) redactează procesul-verbal final al evaluării, la care se atașează raportul comisiei de evaluare;

 • i) aduce la cunoștința managerului, în scris, rezultatul evaluării, nota finală și concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare;

 • j) asigură transmiterea contestațiilor către comisia de soluționare a contestațiilor;

 • k) asigură aducerea la cunoștința publică, prin afișare pe site-ul autorității, a rezultatului final al evaluării, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora;

 • 1) asigură, potrivit domeniului de competență, consilierea comisiei în timpul desfășurării interviului, răspunzând la întrebările acesteia;

 • m) invită comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prevăzut la art. 11 alin. (5);

CAPITOLUL III

Analiza și notarea rapoartelor de activitate

ART. 11

 • (1) Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor și subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea autorității, cu luarea în considerare a modelului prevăzut în anexa nr. 4.

 • (2) Lucrările și dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidențiale.

 • (3) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei a unei note -nota A, de la 1 la 10, pentru prima etapă, și nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a ILa, facându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

 • (4) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B)/2 =..........

 • (5) în situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.

 • (6) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, astfel:

[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x

x - numărul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare

 • (7) în cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este considerat nesatisfacător.

 • (8) Rezultatul evaluării, nota finală și concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse la cunoștința managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.

CAPITOLUL IV

Soluționarea contestațiilor

ART. 12

(1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării și să le depună la compartimentul desemnat de autoritate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

(2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea acesteia, de către o comisie de soluționare a contestațiilor constituită în acest sens conform art. 21 din ordonanța de urgență.

ART. 13

 • (1) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiți prin ordin sau dispoziție a autorității.

 • (2) Nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor membri care au făcut parte din comisia de evaluare sau din secretariatul comisiei de evaluare.

 • (3) Membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor li se aplică în totalitate prevederile art. 6.

 • (4) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

 • a) verifică depunerea contestației, în termenul prevăzut de lege;

 • b) analizează contestația depusă;

 • c) întocmește procesul-verbal al ședinței comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • d) asigură comunicarea răspunsului la contestație, în termenul legal, contestatorului.

CAPITOLUL V

Comunicarea rezultatului evaluării:

ART. 14

(1) In 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștința publică prin grija autorității.

(2) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziție a autorității.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

ART. 15

După finalizarea procedurii de evaluare, autoritatea va afișa pe site raportul de activitate anual/final.

ART. 16

Membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii secretariatului vor beneficia, conform art. 52 din ordonanța de urgență, de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, plătite din bugetul autorității, pe baza unor contracte civile conform prevederilor Codului civil.

ART. 17

Toate documentele aferente organizării și desfășurării evaluărilor de management se înregistrează și se păstrează în arhiva autorității, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 18

Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

p. Director ecutiv DCIST,
Șef Birou Resi/r// Umane,


anexA /yxl / la regulamentul-cadru

DECLARAȚIE

privind confidențialitatea și imparțialitatea

Subsemnatul(a), ...................., membru în comisia de evaluare/de soluționare a

contestațiilor/secretariat...................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului

în declarații, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:

 • a) nu am calitatea de soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membri în comisia de evaluare, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;

 • b) nu am în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se organizează evaluarea;

 • c) nu am relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soție, cu managerul evaluat;

 • d) mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor de care iau cunoștință pe durata evaluării, potrivit legii.

Confirm că, în situația în care aș descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situațiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situație și mă voi retrage.

Data....................

Semnătura

/Wex/{ /ve. 2

MODEL-CADRU AL RAPORTULUI DE ACTIVITATE

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Local Municipal Brăila, denumit în continuare autoritatea, pentru.........................(denumirea instituției publice de cultură

respective), denumită în continuare instituția, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, precum și cu cele ale regulamentului de evaluare.

Analiza și notarea raportului de activitate*!) și a interviului se fac în baza următoarelor criterii de evaluare*2):

 • 1. evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu sistemul instituțional existent;

 • 2. îmbunătățirea activității instituției;

 • 3. organizarea/sistemul organizațional al instituției;

 • 4. situația economico-fmanciară a instituției;

 • 5. strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate;

 • 6. evoluția economico-fmanciară a instituției, pentru următoarea perioadă de management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.

în conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la..........la.........., reprezentând..........(evaluarea finală).

 • *1) Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activitățile/proiectele/programele derulate pe întreaga perioadă de management.

 • *2) Enumerarea nu este limitativă. în funcție de specificul instituției pot fi completate/adaptate subcriteriile fiecărui criteriu de evaluare.

Structura raportului de activitate

PARTEA I:*3)

 • A. Evoluția instituției în raport cu mediului în care își desfășoară activitatea

 • 1. colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași comunități;

 • 2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);

 • 3. evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia;

 • 4. măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari;

 • 5. grupuri le-țintă ale activităților instituției;

 • 6. profilul beneficiarului actual.

 • B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

 • 1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la strategia culturală a autorității;

 • 2. orientarea activității profesionale către beneficiari;

 • 3. analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse.

 • C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz:

 • 1. măsuri de organizare internă;

 • 2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

 • 3. sinteza activității organismelor colegiale de conducere;

 • 4. dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancționare);

 • 5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor;

 • 6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a altor organisme de control în perioada raportată.

 • D. Evoluția situației economico-financiare a instituției:

 • 1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al perioadei raportate;

 • 2. evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel:

  Nr. |

  Indicatori de performanță*)

  |Perioada

  crt. |

  1

  I evaluată 1

  1. 1

  Cheltuieli pe beneficiar (subvenție +

  1

  1

  venituri - cheltuieli de capital)/nr. de

  1

  1

  1

  beneficiari

  1

  1

  2. I

  1

  Fonduri nerambursabile atrase (lei)

  1

  1

  3. I

  1

  Număr de activități educaționale

  1

  1

  4 . 1

  Număr de apariții media (fără comunicate de

  1

  1

  1

  presă)

  1

  1

  5. I

  1

  Număr de beneficiari neplătitori

  1

  1

  6. 1

  1

  Număr de beneficiari plătitori**)

  1

  1

  7 . I

  Număr de expoziții/Număr de reprezentații/

  1

  1

  1

  Frecvența medie zilnică

  1

  1

  8 - 1

  1

  Număr de proiecte/acțiuni culturale

  1

  1

  9. 1

  1

  Venituri proprii din activitatea de bază

  1

  1

  10. |

  1

  Venituri proprii din alte activități

  1

  1

 • *) Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate modifica/completa/nuanța indicatorii în funcție de specificitățile instituției.

 • ** ) Nu se aplică în cazul bibliotecilor.

 • E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin proiectul de management:

Se realizează prin raportare la:

 • 1. viziune;

 • 2. misiune;

 • 3. obiective (generale și specifice);

 • 4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;

 • 5. strategie și plan de marketing;

 • 6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;

 • 7. proiecte din cadrul programelor;

 • 8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

 • F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

 • 1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare.

 • 2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management

 • 3. Analiza programului minimal realizat

PARTEA II:

(Opțional)

Propuneri privind modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanța de urgență.

 • *3) Autoritatea poate limita numărul de pagini al raportului de evaluare și poate indica întinderea maximă admisă pentru fiecare criteriu/subcriteriu.

NOTĂ: Prevederile prezentului raport pot fi aplicate, adaptate, în mod corespunzător, potrivit dispoziției autorității, și în cazul instituțiilor publice care sunt finanțate integral din venituri proprii, conform art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, prin eliminarea referirilor la subvenția acordată de la bugetul de stat/local.

10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ