Hotărârea nr. 256/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr.38 – Str. Anghel Saligny nr. 8 lot 1 – NCP 10405 și str. Împăratul Traian nr. 38 – str. Anghel Saligny nr. 8 lot 2, NCP 10406, NCP 10406/2-C2 și NCP 10406/1/0.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAKEA KTR. 256

OjLel 29.05.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. împăratul Traian nr.38 - Str. Anghel Saligny nr. 8 lot 1 - NCP 10405 și str. împăratul Traian nr. 38 - str. Anghel Saligny nr. 8 lot 2, NCP 10406, NCP 10406/2-C2 și NCP 10406/1/0.1.

CONSILIUL     MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea domnilor Stan Ionel și Stan Rodica Ramona, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. M2301/13.05.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresele referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 1531 și nr. 1536/08.05.2020 ale Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr.11347 si nr. 11345 din 12.05.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, str. împăratul Traian nr.38 - Str. Anghel Saligny nr. 8 lot 1 - NCP 10405 și str. împăratul Traian nr. 38 - str. Anghel Saligny nr. 8 lot 2, NCP 10406, NCP 10406/2-C2 și NCP 10406/1/0.1.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VA’* *e >

DANIELA - ELENA RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

ION DRAG AN

F-PO-09-02.01.03/rev.0