Hotărârea nr. 255/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 6 lot 2, NCP 12574, str. Anghel Saligny nr. 6 bis, NCP 12543, str. Anghel Saligny nr. 6 lot 1, bl. C1, parter, ap. 2, NCP 12573/1/0.2, etaj 1, ap. 2, NCP 12573/1/1.1, pod ap. 2, NCP 12573/1/2.1, str. Anghel Saligny nr. 6 bis, ap. 1, NCP 12543/1/0.1, etajul construcției C1, NCP 12543/1/1.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT ARARE A NR. 255

dL±n29.05.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 6 lot 2, NCP 12574, str. Anghel Saligny nr. 6 bis, NCP 12543, str. Anghel Saligny nr. 6 lot 1, bl. C1, parter, ap. 2, NCP 12573/1/0.2, etaj 1, ap. 2, NCP 12573/1/1.1, pod ap. 2, NCP 12573/1/2.1, str. Anghel Saligny nr. 6 bis, ap. 1, NCP 12543/1/0.1, etajul construcției C1, NCP 12543/1/1.1.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea domnilor Bodorin Marius și Bodorin Gabriela, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. M2527/20.05.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 1584/14.05.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 11789 /19.05.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 6 lot 2, NCP 12574, str. Anghel Saligny nr. 6 bis, NCP 12543, str. Anghel Saligny nr. 6 lot 1, bl. C1, parter, ap. 2, NCP 12573/1/0.2, etaj 1, ap. 2, NCP 12573/1/1.1, pod ap. 2, NCP 12573/1/2.1, str. Anghel Saligny nr. 6 bis, ap. 1, NCP 12543/1/0.1, etajul construcției C1, NCP 12543/1/1.1.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELENA RĂDULESCU

F-PO-09-02.01.03/rev.0