Hotărârea nr. 254/2020

Atribuirea denumirii de „Strada Cașin”, drumului de exploatare – proprietate publică, situat în Brăila, Tarlaua 37, în suprafață de 912,00 mp, drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAJRAKE A NR. 254 din 29.05.2020

Privind: Atribuirea denumirii de „Strada Cașin", drumului de exploatare -proprietate publică, situat în Brăila, Tarlaua 37, în suprafață de 912,00 mp, drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare ai inițiatorului, precum și adresa Societății AVILEV MAR S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. M1514/06.04.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, art. 4*1 alin. (1) din O.U.G. nr. 64/2010, privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 și art. 7 din H.G. nr. 777/2016, privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale;

în baza art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), alin. (6) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. e) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se atribuie denumirea de „Strada Cașin”, drumului de exploatare-proprietate publică, situat în Brăila, Tarlaua 37, în suprafață de 912,00 mp, drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe.

Art.2 Terenul menționat la art.1 se identifică în planul de amplasament și delimitare a imobilului, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Accesul stradal va fi permis necondiționat tuturor operatorilor serviciilor de utilitate publică, precum și celor specializați pentru situații de urgență.

Art.4 Se aprobă includerea în nomenclatorul stradal al Municipiului Brăila a denumirii de arteră „Strada Cașin".

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

■L'L’h?


29621!                                                                                                                                72WCNCP93949


42.WJ


,RmSarM NCP 1870/3

Șoseaua


ANEXA NR 1.35 la regi......


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


SCARA 1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurata a imobilttlui(mp)

Adresa imobilului

1

912

strada


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (DAT)

BrăilaA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

■ I

Mențiuni

1

Dr

912

Împrejmuit cu gard de beton

Total

912

B. Date referitoare la construcții ‘                                             j

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni                            -

-

-

-

~                                                                     l

Total

-                                                                -                                                                  i

Suprafața totala masurata a imobilului = 9i2mp

...--Executant SCTRADING 3M SRL xAAbpyîjrftigAM'sțuiiu Mctin CosiTitit./.-.- Ai -

; ColiFitțyc.\cciitațef^iTiasurattlrilui'la Ittyn, A.'-sX ' .ybrcctitiidinetnnfdțrjitfdifldbcunjbnt-Utjc-iycțidasttale sta v ? corespondenta acestePif.u.țea^iitpșț/Jju terdțț.. >•. „

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrat.i si atribuirea numărului cadastral

■,                        Semnătură si parafa

Data........................

’ .Stampila BCP1

--------y.

,z?


-123093