Hotărârea nr. 252/2020

Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 255,00 mp, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 8 (fostă Eroilor, lot 20), NCP 79360, solicitanților BÎCÎILĂ MĂDĂLIN – STELIAN și BÎCÎILĂ ANDREEA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAZRIEA JVR. 252 din 29.05.2020

Privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 255,00 mp, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 8 (fostă Eroilor, lot 20), NCP 79360, solicitanților BÎCÎILĂ MĂDĂLIN - STELIAN și BÎCÎILĂ ANDREEA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea domnilor Bîcîilă Mădălin - Stelian și Bîcîilă Andreea, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 11018/07.05.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1952/14.04.2016;

în conformitate cu prevederile art. 693 și art. 697 Cod Civil, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. nr. 101/30.03.2017, modificată prin H.C.L.M. nr. 246/30.06.2017 și H.C.L.M. nr. 191/25.05.2016;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

BEOTARASTE:

Art.1 Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 de ani, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 255,00 mp, situat în Brăila, str. Stadionului nr.~ 8 (fostă Eroilor, lot’ 20), NCP 79360, solicitanților BÎCÎILĂ MĂDĂLIN - STELIAN și BÎCÎILĂ ANDREEA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

Art.2 Terenul pentru care se constituie dreptul de superficie, se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prețul superficiei se stabilește în cuantum de 12,8 lei/mp/an, conform art. 3.5 lit. a) din regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 101/2017 si se actualizează anual cu rata leu/euro.

Art.4 Se împuternicește executivul local, în vederea perfectării contractului de superficie în formă autentică, cu respectarea modelului - cadru prevăzut în anexa nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017.

Art.5 Beneficiarii dreptului de superficie au obligația să respecte prevederile H.C.L.M. Brăila nr. 76/28.02.2013, referitoare la „Ameliorarea confortului urban prin plantarea de arbori de către beneficiarii terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila”, obligație ce va fi prevăzută în contractul de superficie.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DANIELA - ELENA RADULESCU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRAG AN

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL BUNULUI IMOBIL Scara 1:200

Nr. cadastral: 13215 ( . . ,

Suprafața măsurată (mp)

Adresa Imobilului

O.C.P.I. BRAILA ,

255

Str. Stadionului nr.8 (fosta Eroilor Lot 20)

/Zi7/'? /

Nr. R.G.I./Z.AL.T?/...

Cartea Funciara nr. 79360

UAT BRAILA

0 8. MAR 2018

A. Date referitoare la teren

Nr. Parcela

Categoria de folosința

Suprafața mas. (mp)

Mențiuni

1

CC

255

împrejmuire: pct: 3,4 gard fier; 4,1,2,3 gard plasa.Teren in folosința, proprietar CLM Braila.

TOTAL:

255

-

B. Date referitoare la construcții

Cod iDestinatia

Suprafața construita la solfmp)

Mențiuni

CI

CL

98

Fundație beton pentru construirea unei viitoare locuințe cu P+1E

TOTAL

98

Suprafața totala masurata a imobi Suprafața din act — 255 mp

ului = 255-mp

Executant: ing. Perlea Ștefan

Confirm executarea măsurătorilor la teren, /•<         O'-', .

corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si < corespondenta acesteia cu realitatea din teren.: -      ,x’’ n-fc-F 's

Semnătură si stampila,     /*^    ('r

Data: febr.2016                                          ___

Inspector:

j ’^tonfirm introducerea imobilului in baza de date integrata si artibuirea numărului cadastral.' ; •’

Șemnatura si par^fcifi ) ■-

z~ata.............

Stampila BCPI ./