Hotărârea nr. 250/2020

Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, NCP 95189, în suprafață de 2678,00 mp, în vederea realizării unui obiectiv economic

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M OT AKAK JE A 1NTR. 250 din29.05.2020

Privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, NCP 95189, în suprafață de 2678,00 mp, în vederea realizării unui obiectiv economic.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 693 și 697 Cod civil, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017, precum și H.C.L.M. Brăila nr.51/27.03.2009 completată cu H.C.L.M. Brăila nr. 684/28.11.2019, anexa nr. 1.125 poz. 2;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 108 lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, NCP 95189, în suprafață de 2678,00 mp, în vederea realizării unui obiectiv economic.

Art.2 Terenul prevăzut la art. 1 se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Se aprobă Caietul de sarcini prevăzut în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă prețul Caietului de sarcini în cuantum de 300 leiș\ garanția de participare în cuantum de 4.000 lei. Adjudecatarul licitației are obligația ca până la data semnării contractului de superficie, să constituie în favoarea Municipiului Brăila echivalentul prețului superficiei plătibil pentru un an. După constituirea acestei garanții, semnarea contractului de superficie și a procesului - verbal de punere în posesie, garanția de participare depusă de câștigătorul licitației, cu care s-a încheiat contractul de superficie, se constituie drept plată în avans din prețul superficiei pe care o are de achitat. în cazul în care procedura mai sus menționată nu este îndeplinită, garanția de participare se pierde și licitația se reia.

Art.4 Se aprobă prețul de pornire la licitație în cuantum de 3,7198 lei/mp/an, conform raportului de evaluare prevăzut în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Prețul superficiei se actualizează anual, în funcție de cursul leu/euro.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Achiziții Publice, Licitatii si Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELENA RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR^GENERAL,

ION DRAG AN

F-PO-09-02.0l.03/rev.0

^.^OlZ^.OC, i^>2o

^r.exa 1,35 la regulament

 • l. ’1S. 1_

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL BUNULUI IMOBIL

Scara 1:1000

Nr. cadastral:

Suprafața măsurată a imobilului(mp) |

Adresa Imobilului

-

2678

Aleea Mecanizatorilor, Nr.

Cartea Funciara nr.:

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT):

Braila,localitate BrailaUS9001 cc S-2678mp


IE 82718

Mecanizatorilor 4


A. Date referitoare ia teren

Nr. Parcela

Categona de folosința

Suprafața

Mențiuni

1

CC

2678

Imprejrnuire'Ja N:gard placi beton, Eigartf tabla,S:V:nem3teriallzat

TOTAL

2678

3. Date referitoare Ia construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

Suprafața totala masurata a imobilului-      2678mp

_______;__Suprafața din act=_____    . .-mp

Executant: SC CADGIVELI MAȘTER SRL


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea

întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătură si stampila

Data:15.10.2019ANEXA NR.^?

LA H.C.L.M. NR.

ROMÂNIA                                       SE APROBĂ,

JUDEȚUL BRĂILA                                       PRIMAR,

MUNICIPIUL BRĂILA -PRIMAR-                              VIOREL MARIAN DRAGOMIR

CAIET DE SARCINI PRIVIND CONSTITUREA DREPTULUI DE SUPERFICIE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

Având în vedere H.C.L.M. Brăila.......................privind scoaterea la licitație publică în

vederea constituirii dreptului de superficie, a terenului în suprafață de 2678,00 mp, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, NCP 95189, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în vederea edificării unui obiectiv economic.

în baza prevederilor Cod Civil - cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, republicată, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 7/1996 privind cadastrul cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se organizează licitația publică în data de.

CAP. I. DATELE LICITAȚIEI

 • 1.1 Obiectul licitației

Licitația se organizează pentru constituirea dreptului de superficie a terenului în suprafață de 2678,00 mp, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, NCP 95189, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în vederea edificării unui obiectiv economic, cu respectarea prevederilor Certificatului de Urbanism.

 • 1.2. Forma licitației

Licitația va fi publică, cu strigare, în sistem competitiv. Caietul de sarcini se poate achiziționa numai în urma depunerii unei cereri la Registratura generală, până cel mai târziu în preziua licitației.

 • 1.3. Durata contractului de superficie

Terenul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini se atribuie pe o durată de 49 ani începând cu data semnării contractului.

 • 1.4. Prețul dreptului de superficie

Prețul de pornire al licitației este de 3,7198 lei/mp/an, conform H.C.L.M. Brăila ............... pornit de la raportul de evaluare, iar pasul de licitație este de 5% din valoarea prețului de pornire, respectiv 0,18599 lei/mp/an. Licitația se desfășoară după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare, cu respectarea pasului minim de licitație. Fiecare ofertant va oferi minim un pas, aceștia cumulându-se, fiind declarat câștigător participantul care oferă prețul cel mai mare prin ultimul pas.

Prețul superficiei se achită anual, până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului pentru care se face plata.

Prețul superficiei se actualizează anual cu rata lei/euro.

Plata prețului superficiei se va face în contul Municipiului Brăila:

Banca: Trezoreria Municipiului Brăila

Beneficiar: Unitatea Adminstrativ Teritorială a Municipiului Brăila

Cont: RO 47TREZ15121A300530XXXX

C.I.F.: 4205670

CAP. II. CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU PARTICIPANȚII LA LICITAȚIE

 • 2.1. Pot participa la licitație ofertanți persoane juridice române sau străine.

  • 2.1.1. Documentele de calificare obligatorii pentru persoane juridice sunt următoarele:

 • a) formular de participare la licitație (model anexa 1);

 • b) copie de pe certificatul de înregistrare al societății eliberat de O.R.C.;

 • c) certificat eliberat de O.R.C., din care să reiasă că societatea nu se află în stare de faliment sau insolvență (original sau copie legalizată);

 • d) statutul societătii/actul constitutive al societății (copie xerox);

 • e) certificat privind achitarea obligațiilor la bugetul local, valabil la data licitației (original sau copie legalizată);

 • f) certificat privind achitarea obligațiilor la bugetul general consolidat, eliberat de D.G.R.F.P., valabil la data licitației (original sau copie legalizată);

 • g) ultimul bilanț contabil vizat și înregistrat de organele competente (original sau copie legalizată);

 • h) dovada achitării garanției de participare la licitație, în sumă de 4000,00 lei (copie);

 • i) dovada achitării caietului de sarcini (copie).

 • j) declarații privind asumările legate de proiect (model anexa 4)

 • k) planșă desenată cu propunerea legată de investiții semnată și stampilată de un proiectant autorizat înscris în Tabloid Național al Arhitecților în sensul Legii ur. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (original);

 • 1) declarația din care să reiasă că a luat la cunoștință de prevederile contractului de superficie anexă la caietul de sarcini.

 • m) declarație a participantului că a luat la cunoștință stadiul fizic și tehnic a obiectului ce urmează a fi licitat (model anexă 5);

 • n) declarație privind eligibilitatea (model anexă 2);

 • o) Informații generale (model anexa 3);

Neprezentarea unui document din cele menționate mai sus conduce la descalificarea ofertanți lor.

Pentru ofertanții persoane fizice străine documentele se prezintă în limba română, fiind acceptate doar traduceri legalizate ale documentelor întocmite într-o limbă străină.

La depunerea documentelor se va proceda astfel: documentele obligatorii de participare la licitație se vor depune într-un plic sigilat pe care se va specifica “Pentru constituirea dreptului de superficie prin licitație publică deschisă, cu strigare, asupra terenului în suprafață de 2678,00 mp, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor nr. 4B,

NCP 95189, aflat în domeniul privat al Municipiului Brăila”. Pe plic se va menționa, de asemenea, “A nu se deschide înainte de data_____________20____, ora_________”.

împreună cu documentele obligatorii, în plic se va introduce un opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse menționând la fiecare document dacă este în original, în copie legalizată sau copie.

Plicul se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Brăila doar în ziua licitației înainte cu cel puțin 15 minute de ora începerii licitației.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către locator până la data și ora limită.

Ofertele primite și înregistrate după termenul limită de primire vor fi înapoiate nedeschise, pe bază de solicitare scrisă și depusă la Registratura Generală.

CAP. III. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI PUBLICE DESCHISE, CU STRIGARE

 • 3.1. Calendarul licitației

Lansarea anunțului publicitar la data de. Termenul limită de depunere a ofertelor, ora, la REGISTRATURA Primăriei Municipiului Brăila, Piața Independenței, nr. 1.

Ofertele depuse la o altă adresă, precum și cele care sunt depuse după data limită se consideră respinse și se retumează nedeschise.

Deschiderea licitației în data de, ora, la sediul Primăriei Municipiului Brăila.

Până la data și ora limită, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Brăila documentele de calificare.

In ziua de, ora precizată în anunțul publicat în presă,

în prezența comisiei de licitație, participanții sunt invitați în sală, în baza actului de identitate sau a împutenicirii după caz. Licitația este valabilă dacă s-au depus cel puțin 2 oferte. Licitația poate continua numai după ce comisia constată că sunt îndeplinite condițiile de calificare de către cel puțin 2 ofertanți.

Plicurile cu documentele de calificare vor fi deschise de către comisia de licitație numită prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 55/31.01.2020. Comisia de licitație, în prezența ofertanților sau a reprezentanților împuterniciți ai acestora, verifică existența tuturor documentelor de participare solicitate.

Documentele obligatorii/ofertele depuse constituie arhivă la dosarul licitației și pot fi returnate ofertanților numai în copie urmare unei solicitări scrise în acest sens.

Organizatorul poate exclude unii ofertanți de la licitație dacă aceștia sunt dovediți că dețin informații asupra valorilor oferite de către alți ofertanți, au stabilit înțelegeri între ei pentru obținerea unor taxe, au stabilit sume mai mici decât cele de pornire și pot împiedica promovarea concurenței reale între ofertanți.

Se consideră ofertant calificat ofertantul care a depus documentația completă și îndeplinește cerințele de calificare solicitate, în caz contrar ofertantul fiind descalificat.

Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

Președintele comisiei dă citire încunoștințărilor și publicațiilor, condițiilor constituirii dreptului de superficie, a listei participanților, modului de desfășurare a licitației și constată îndeplinirea condițiilor legale de desfășurare.

Comisia de licitație întocmește procesul verbal de verificare și analizare a documentelor de calificare depuse de ofertanți, în care se va menționa rezultatul deschiderii plicurilor, ofertanții prezenți, ofertanții respinși, ofertanții acceptați, respectiv observații ale ofertanților respinși.

Procesul verbal de verificare și analizare a documentelor de calificare se va semna de către comisia de licitație și va fi însușit de către ofertanți prin semnătură și aplicarea ștampilei. O copie a acestuia va fi înmânată fiecărui ofertant.

Lista ofertanților declarați calificați, care vor fi invitați la etapa a 2-a a licitației precum și data și ora desfășurării acesteia se aduce la cunoștința participanților prezenți verbal de către președintele comisiei, ori prin afișarea acestei liste pe ușa sălii de licitație.

Etapa a 2-a a licitației se va desfășura la un interval de maximum 10 zile lucrătoare de la data finalizării primei etape.

Ofertanții descalificați/respinși pot depune contestație împotriva deciziei comisiei de licitație ori a modului de organizare și desfășurare a acestei prime etape a licitației în condițiile prevăzute la Capitolul V CONTESTAȚII.

In data și la ora precizată în Procesul verbal de verificare și analizare a documentelor de calificare încheiat urmare desfășurării primei etape, în prezența comisiei de licitație, participanții sunt invitați în sală, în baza actului de identitate sau a împutenicirii după caz, pentru desfășurarea celei de a 2-a etape a licitației.

Licitația poate continua numai după ce comisia constată că sunt îndeplinite condițiile de calificare de către cel puțin 2 ofertanți.

Licitația se desfășoară după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare, cu respectarea pasului minim de licitație. Fiecare ofertant va oferi minim un pas, aceștia cumulându-se, fiind declarat câștigător participantul care oferă prețul cel mai mare prin ultimul pas.

Președintele comisiei de licitație conduce licitația astfel:

 • - se anunță prețul de pornire la licitație de 3,7198 lei/mp/an, acceptat de ofertanți prin declarația depusă;

 • - anunță pasul de licitație de 0,18599 lei/mp/an și condițiile de salt ale ofertelor de preț prin strigare - licitație competitivă;

 • - președintele comisiei de licitație invită participanții la licitație să-și prezinte succesiv ofertele de preț prin strigare;

 • - Președintele comisiei anunță tare și clar suma oferită de participant;

 • - adjudecarea licitației se va face în favoarea ofertantului care oferă suma cea mai mare;

 • - președintele comisiei de licitație anunță adjudecatarul, declară închisă ședința de licitație și întocmește procesul verbal de licitație, semnat de către comisie și de către ofertanți;

 • - în termen de 3 zile lucrătoare de la adjudecarea licitației, comisia de licitație va întocmi un raport al procedurii, pe care îl va înainta spre aprobare ordonatorului principal de credite. Ulterior se va proceda la informarea ofertanților.

Contractul de superficie se va încheia în termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea licitației.

în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a procesului verbal de adjudecare, se va proceda la semnarea contractului dreptului de superficie. în caz contrar licitația va fi reluată în vederea stabilirii unui nou adjudecatar.

Procedura pentru semnarea contractului atât în cazul licitațiilor, nu poate depăși termenul de 30 de zile de la data luării la cunoștință a acestei situații și conține următoarele etape:

 • a. după desemnarea definitivă a adjudecatarului pentru licitatii cu strigare superficiarul are obligația ca în termen de maximum 5 zile să comunice Municipiului Brăila, în scris, biroul notarial unde urmeaza a se perfecta contractul în forma autentică. în caz contrar, pentru situația licitației publice, aceasta se va relua, iar în cazul atribuirilor directe beneficiarii hotărârilor Consiliului Local Municipal vor fi acționați în instanță pentru obligarea la plata prețului superficiei prin semnarea contractului dreptului de superficie;

 • b. în termen de maximum 7 zile Municipiul Brăila, prin reprezentanții săi, va proceda la transmiterea către notarul ales a contractului de superficie și a hotărârii Consiliului Local Municipal, pentru obținerea documentelor necesare în vederea autentificării contractului de superficie;

 • c. După întocmirea formalităților, dacă persoanele fizice beneficiare nu se prezintă în termenul stabilit anterior pentru semnarea contractului sau solicită modificarea contractului de superficie drept motiv pentru refuzul de semnare, reprezentantul Municipiului Brăila va perfecta o încheiere de certificare la biroul notarului public cu situația respectivă. în cazul licitațiilor publice întreaga procedură va fi considerată nulă de drept, iar licitația se va relua pentru valorificarea bunului respectiv.

Anunțul pentru organizarea unei licitații publice cu strigare va fi publicat într-un cotidian de circulație locală și/sau într-un cotidian de circulație națională și afișat conform procedurilor din Codul de Procedură Civilă, cu cel puțin 30 de zile înainte de momentul primei licitații. în cazul în care nu este desemnat un adjudecatar și licitația va fi reluată, termenul minim pentru publicarea acesteia va fi de 20 de zile. Condițiile în care licitația va fi susținută vor fi similare cu cele de la prima licitație.

Publicarea și afișarea anunțurilor va fi în sarcina președintelui comisiei de licitație, iar dovada efectuării acestor proceduri va fi anexă la documentația de licitație.

Forma anunțului va cuprinde elemente referitoare la denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a unității organizatoare competente a soluționa clarificările la caietul de sarcini și contractul de superficie precum și data și ora desfășurării celor 2 etape ale licitației.

După semnarea contractului de superficie, acesta va fi înaintat către toate direcțiile ce au atribuții pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local Municipal.

Urmărirea contractelor și a modului în care au fost respectate clauzele asumate, va fi în sarcina Direcției A.P.L.P.P.P., iar constatările cu privire la derularea acestora vor fi consemnate prin proces verbal de către persoanele responsabile și comunicate conducătorului Direcției A.P.L.P.P.P.pentru luarea măsurilor ce se impun.

Garanția de participare se pierde în cazul în care:

 • 1. participantul își retrage oferta după ce a fost declarat calificat;

 • 2. adjudecatarul nu se prezintă pentru semnarea contractului în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a procesului verbal de adjudecare.

Participanților descalificați, celor necâștigători ai licitației li se restituie garanțiile de participare în urma cererii depuse la Registratura Primăriei Municipiului Brăila.

Amânarea licitației are loc și se comunică celor interesați în cazurile în care:

 • - la licitație nu s-a prezentat nicio ofertă;

 • - la licitație s-a prezentat un singur ofertant;

 • - la licitație este declarat eligibil doar un singur ofertant;

 • - un singur ofertant oferă minim un pas.

Organizarea următoarelor etape de licitație se va desfășura la intervale de minimum 20 de zile de la fiecare etapă. Modul de desfășurare al următoarelor etape de licitație este guvernat de aceleași condiții ca și prima etapă, conform prezentului caiet de sarcini. La sfârșitul fiecărei etape de licitație comisia de licitație va întocmi un proces verbal în care se vor preciza și eventualele contestații.

Garanția de participare depusă de câștigătorul licitației, cu care s-a încheiat contractul de superficie, se constituie drept plata în avans din prețul superficiei pe care o are de achitat.

 • 3.2. Garanția de participare

  • 3.2.1. Garanția de participare se constituie după cum urmează:

 • 1) 1000 lei - pentru o investiție < 249,00 mp;

 • 2) 2000 lei - pentru o investiție cuprinsă între 250,00-500,00 mp;

 • 3) 3000 lei - pentru o investiție cuprinsă între 501,00-1000,00 mp;

 • 4) 4000 lei - pentru o investiție cuprinsă între 1001,00-5000,00 mp;

 • 5) 20000 lei - pentru o investiție cuprinsă între 5001,00-10000,00 mp;

 • 6) 100000 lei - pentru o investiție de peste 10000,00 mp;

 • 3.2.2. Garanția de participare este de 4000,00 lei prin Ordin de plată în contul organizatorului:

Banca: Trezoreria Municipiului Brăila

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila

Cont: R010TREZ1515006XXX000216

C.I.F.: 4205670

 • 3.3. Garanția de bună execuție

Participantul declarat adjudecatar are obligația ca până la data semnării contractului de superficie să constituie în favoarea Municipiului echivalentul prețului superficiei plătibil pentru un an în contul municipiului deschis la trezorerie, sumă ce va fi retumată la finalizarea contractului de superficie în condițiile în care contractul va fi executat cu respectarea clauzelor.

în cazul în care această garanție nu va fi constituită astfel încât contractul de superficie să fie semnat în termen de 30 de zile, licitația se reia, iar garanția de participare depusă de adjudecatar se pierde de către acesta și se constituie venit la bugetul local.

După constituirea acestei garanții, semnarea contractului de superficie și a procesului - verbal de punere in posesie, garanția de participare depusă de câștigătorul licitației, cu care s-a încheiat contractul de superficie, se constituie drept plată in avans din prețul superficiei pe care o are de achitat.

în cazul în care vor exista restanțe la plata prețului superficiei în perioada de valabilitate a contractului de superficie, Municipiul Brăila va reține din suma constituită cu titlu de garanție de bună execuție, sumele necesare pentru acoperirea acestora.

în termen de 60 de zile de la momentul diminuării acestei garanții, superficiarul are obligația să întregească garanția, în caz contrar contractul de superficie considerându-se reziliat de drept.

 • 3.4. Adjudecarea licitației

Adjudecarea licitației se va face în favoarea ofertantului care oferă cel mai mare preț.

 • 3.5. Condiții impuse privind edificarea obiectivului economic propus la ANEXA 4

Pe terenul pe care se constituie dreptul de superficie, ofertantul declarat câștigător are obligația de a executa:

 • a) sistematizarea terenului și construirea căilor de acces necesare, precum și a racordurilor și instalațiilor aferente obiectivului economic;

 • b) desființarea, pe cheltuiala proprie, a construcțiilor aprobate spre casare de Consiliul Local Municipal Brăila și/sau împrejmuirilor / platformelor și a rețelelor existente pe lotul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini. Pentru bunurile rezultate din demolare și care pot fi valorificate, se va respecta procedura prevăzută de H.G. 841/2005 cu modificările și completările ulterioare. Proiectul tehnic ce va sta la baza emiterii autorizației de desființare a bunurilor aprobate spre casare, va fi realizat de către adjudecatar pe cheltuiala acestuia, și va fi depus la Primăria Municipiului Brăila în termen de maximum 6 luni de la data semnării contractului de superficie în forma autentică.

 • c) Desființarea construcțiilor pentru care se va obține autorizație de desființare și eliberarea terenului de resturile provenite din demolare se va realiza în termen de maximum 6 luni de la obținerea autorizației de desființare.

 • d) Amplasarea construcțiilor și funcționarea ulterioară a acestora se va face cu aplicarea legislației în vigoare privind protecția factorilor de mediu. Nu se vor desfășură în zonă activități susceptibile de a polua aerul, apa și solul.

 • e) Adjudecatarul are obligația ca, în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de superficie, să depună la Primăria Municipiului Brăila toate avizele, acordurile și documentele necesare care să permită eliberarea autorizației de construire cu respectarea normelor legale în vigoare, în vederea eliberării autorizației de construire.

 • f) Adjudecatarul are obligația ca, în funcție de obiectivul economic ce urmează a fi realizat, să finalizeze lucrările de execuție ale obiectivului, în termen de 24 de luni de la obținerea autorizației de construire, în caz contrar, contractul de superficie se reziliază.

CAP. IV. SITUAȚIA TERENULUI SI OBLIGAȚIILE AD JUDE CATARULUI

 • 4.1. Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie suprafața de teren, proprietatea privată a Municipiului Braila, situată Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, NCP 95189, avand următoarele caracteristici:

 • - suprafața terenului : 2678,00 mp

 • - amplasarea : teren intravilan, situat in Braila Aleea Mecanizatorilor nr. 4B -vecinătăți si întinderi:

-NORD -NCP 3258

 • - EST   - proprietar neidentificat

 • - SUD  - drum

 • - VEST - incintă KAUFLAND

Racordarea și branșarea la utilități cade în sarcina superficialului;

 • 4.2. Adjudecatarul are obligația sa pregătească terenul prin realizarea nivelărilor, inlaturarea oricărui obstacol si al oricărui alt impediment in vederea executării obiectivului propus in termenii si condițiile prezentului caiet de sarcini, în termen de 12 luni de la primirea autorizației de construire.

 • 4.3. Daca in urma studiilor realizate se constata existenta unor conducte, cabluri, fire sau orice alte amenajari care nu au putut fi identificate la data încheierii prezentului caiet de sarcini si care aparțin unor furnizori de servicii de utilitate publica, vor fi menținute in funcțiune, fara nici un fel de pretenție din partea adjudecatarului iar intervenția asupra lor se va putea realiza numai după primirea avizului scris a deținătorului rețelei respective.

CAP. V. CONTESTAȚII

împotriva deciziei comisiei de licitație ori a modului de organizare și desfășurare a primei etape a licitației, respectiv etapa de verificare și analizare a documentelor de calificare depuse, ofertanții descalificați/respinși pot depune contestație în termen de 24h de la finalizarea acesteia. Contestația va fi soluționată de către comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24h de la depunere. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor va fi comunicată contestatarului în termen de 24h de la întocmirea procesului verbal de adniitere/respingere.

In cazul în care nici hotărârea comisiei de soluționare a contestațiilor nu mulțumește pe ofertant, acesta se poate adresa în termen de 5 (cinci) zile secției de contencios administrativ a Tribunalului Brăila, cu obligația de a înștiința de îndată Primăria Municipiului Brăila în acest sens.

împotriva modului de organizare și desfășurare a celei de a 2-a etape a licitației se poate face contestație în termen de 5 (cinci) zile de la data desfășurării acesteia, respectiv 5(cinci) zile de la data primirii înștiințării cu privire la decizia comisiei de licitație, sub sancțiunea decăderii și va fi soluționată în termen de 5 (cinci) zile de la depunere de către comisia special instituită pentru soluționarea contestațiilor. Decizia comisiei de

soluționare a contestațiilor va fi comunicata de către aceasta atât contestatarului cât și adjudecatarului în termen de 24h de la întocmirea procesului verbal de admitere/respingere.

în cazul în care nici hotararea comisiei de soluționare a contestațiilor nu mulțumește pe ofertant, acesta se poate adresa în termen de 5 (cinci) zile secției de contencios administrativ a Tribunalului Brăila, cu obligația de a înștiința de îndată Primăria Municipiului Brăila în acest sens.

CAP. VI. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ȘI PREDAREA-PRIMIREA

TERENULUI

Modelul contractului de superficie este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul caiet de sarcini.

în termen de 30 (treizeci) de zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, adjudecatarul are obligația să se adreseze Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Brăila în vederea desemnării unui reprezentant pentru semnarea contractului de superficie, în formă autentică.

Toate cheltuielile legate de semnarea în formă autentică a contractului de superficie cad în sarcina adjudecatarului.

în cazul în care acesta nu se conformează, rezultatul licitației se anulează, urmând a se organiza o nouă licitație.

în termen de 30 zile de la semnarea contractului, un reprezentant al Primăriei Municipiului Brăila, împreună cu adjudecatarul va proceda la predarea-primirea pe baza de proces verbal a terenului adjudecat.

Procesul verbal de predare-primire face parte integrantă din contract.

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Caiet de sarcini:

 • - Anexa nr. 1 - Formular de participare la licitație

 • - Anexa nr. 2 - Declarație privind eligibilitatea

 • - Anexa nr. 3 - Informații generale

 • - Anexa ni; 4 - Declarație privind asumările legate de proiect

 • - Anexa nr. 5 - Declarație privind asumarea stadiului fizic și tehnic al terenului

 • - Anexa nr. 6 - Model contract superficie

 • - Anexa nr. 7 - certificat de urbanism.

DIRECTOR EXECUTIV D.J.C.A.P.L.,   DIRECȚIA FINANȚELOR PUBLICE LOCALE,

DIRECTOR EXECUTIV

BRATU ANGELICA


GURGU VASILICA


ARHITECT ȘEF,

ANGHELESCU CORINA ELENA

PREȘEDINTE Î)E ȘEDINȚĂ

II ■ ■                                      »

Anexam; 1 /& Co/e/u/ && y/fr^c/tei

FORMULAR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE pentru

 • 1. Date privind participantul la licitație Denumirea persoanei juridice:

sediul în localitatea........................, str................................., nr

bl......., ap......, județul....................., CUI ..............., telefon

reprezentată de ......................................................, CNP ..............................., posesor al

BI/CI, seria........., nr..................., eliberat de....................................................

 • 2. Solicit înscrierea la licitația din data de, în vederea constiturii dreptului de superficie asupra unui teren în suprafață de .............mp, situat

Brăila, Str......................, în vederea edificării ...................... și mă angajez să respect

clauzele prevăzute în Caietul de Sarcini.

 • 3. Pentru licitație am depus garanția de participare prin O.P.................................

 • 4. Declar că:

 • - am cumpărat caietul de sarcini și l-am achitat cu chitanța.......................

 • - am luat la cunoștință și sunt de acord cu toate condițiile prevăzute în caietul de sarcini (respingerea ofertanților, pierderea garanției de participare, etc.)

 • - accept prețul de pornire la licitație în sumă de...............LEI pe an;

 • - declar că am luat la cunoștință de prevederile Contractul de Superficie la Caietul de Sarcini al licitației și îmi însușesc prevederile acestuia.

(denumirea persoanei juridice nume și prenume reprezentant, semnătură)

Anexa nr. 2

/a Ca/e-Su/' ofe J&sc//?/ '

CANDID ATUL/OFERTANTUL (denumirea persoanei juridice)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul(a)................................................,  CNP ..........................,

posesor al BI/CI, seria ........, nr.....................,  eliberat de .................................,

reprezentant al ............................................................, cu sediul în localitatea

............................, str........................................., nr. ......., bl........., ap..............., județul ........................., CUI............................., telefon..............................., în calitate de ofertant la licitația publică deschisă din data de..............................în vederea constituirii

dreptului de superficie asupra terenului din Brăila, ..................................................................., declar pe proprie răspundere că:

 • a) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau in tara in care este stabilit.

 • b) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că, în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

(denumirea persoanei juridice nume și prenume reprezentant, semnătură)

CANDID ATUL/OFERTANTUL

(denumirea persoanei juridice)


Anexa nr. 3

/o Ca/eSu/ cfe S&Z'crt/ '


INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumirea persoanei juridice......................................................................................

 • 2. Datele de identificare CUÎ.........................................

J..............................................

 • 3. Numele și prenumele administratorului.............................................................

 • 4. Sediul..............................................................................................

 • 5. Telefon.....................................

Fax...................................................

E-mail......................................

(denumirea persoanei juridice nume și prenume reprezentant, semnătură)

. a Ședință

ANEXA 4

La Caietul de sarcini

CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea persoanei juridice)

DECLARAȚIE PRIVIND ASUMĂRILE LEGATE DE PROIECT

Subsemnatul(a) ......................................................................................., CNP

............................................................., posesor al BI/CI, seria ........., nr. ................., reprezentant al ................................................................, cu sediul domiciliat în Brăila,

strada.............................., nr................, bl........, ap............, județul ......................., CUI

............................, telefon................................., în calitate de ofertant la licitația publică deschisă din data de ................................, în vederea constituirii dreptului de superficie

asupra terenului din Brăila, ........................................................................., declar pe

propria răspundere că:

 • - Documentația tehnică pentru autorizația de construire pe care o voi avea la baza cererii privind autorizația de construire va avea în vedere edificarea(se va menționa

denumirea generică a proiectului ce urmeaza a fi realizat)................................................

ce urmează a fi construit pe suprafața de teren.

 • - Voi executa lucrările privind sistematizarea suprafeței ce constituie dreptul de superficie și voi executa racordurile branșamentele și infrastructura aferentă obiectivului economic, așa cum rezultă din clauzele contractului de superficie.

 • - Obiectivul va avea următoarele caracteristici:

 • 1 .Titlul proiectului(denumirea generică)

 • 2 .Corelarea cu specificul zonei

 • 3 .Descrierea succintă a proiectului

 • 4 .Calendar orientativ(durata de implementare)

 • 5.Suprafața construită(orintativ)

 • 6 .Destinația si numărul construcțiilor ce urmează a fi realizate

 • 7 .Planșă desenată cu amplasarea construcțiilor asumate prin prezenta declarație

 • 8 .Costul estimativ al proiectului

(denumirea persoanei juridice nume și prenume reprezentant, semnătură)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA 5 la Caietul de sarcini

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) ............................................................. ............., CNP

..............................................., posesor al CI/BI, seria........, nr......................  eliberat de .........................................., reprezentant al ................................................, cu sediul în localitatea .............................., str........................................................., nr............, bl.

................, ap................., județul ............................, CUÎ ............................., telefon ....................................., în calitate de ofertant la licitația publică deschisă din data de ................................., în vederea constituirii dreptului de superficie asupra terenului din Brăila, str................................................................................. nr................  declar pe

propria răspundere că am luat la cunoștință stadiul fizic și tehnic al terenului ce face obiectul Caietului de Sarcini și îmi asum participarea la licitație.

(denumirea persoanei juridice nume și prenume reprezentant, semnătură)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRACT DE SUPERFICIE încheiat la data de__________________

Art. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Municipiul Brăila, în calitate de proprietar, având sediul în municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1, având contul RO..........................deschis la Trezoreria Brăila

reprezentat de DL Marian Viorel Dragomir în calitate de Primar, pe de o parte,

Și

2.cu domiciliul în Brăila str.

____________________________________________________________________, nr., bl., sc., et.

, ap., în calitate de beneficiar al dreptului de superficie, pe de altă parte.

PĂRȚILE AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI CONTRACT DE SUPERFICIE, ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII:

Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie dreptul de superficie asupra suprafeței de teren, proprietatea privată a Municipiului Brăila, situată în Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, NCP 95189, având următoarele caracteristici:

 • - Suprafața terenului: 2678,00 mp

 • - Amplasare: teren intravilan, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor nr. 4B,

 • - Vecinătăți și întinderi:

 • - NORD -NCP 3258

 • - EST   - proprietar neidentificat

 • - SUD  - drum

 • - VEST - incinta KAUFLAND

Extrasul de Carte Funciară a terenului este anexat la prezentul contract - Anexa 2.

 • 2.2. Municipiul Brăila este de acord să se înscrie în Cartea Funciară nr. Brăila, dreptul de superficie în favoarea

Art. III. DURATA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE

3.1. Municipiul Brăila acordă dreptul de supericie cu titlu oneros asupra terenului din Brăila, Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, NCP 95189, pe o durata de 49 de ani, începând cu data semnării prezentului contract.

Art. IV. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. Municipiul Brăila declară, pe propria răspundere, următoarele:

  • 4.1.1. La data semnării, Municipiul Brăila, deține dreptul de proprietate privată asupra terenului și are capacitatea de a constitui dreptul de superficie asupra acestuia.

  • 4.1.2. Municipiul Braila nu a incheiat nici un antecontract sau contract privind înstrăinarea terenului sub orice formă sau vreun contract de orice fel prin care s-ar constitui în favoarea unei terțe persoane un dezmembrământ al dreptului de proprietate sau vreun drept de folosință.

  • 4.1.3. După cunoștința Municipiului, la data semnării, terenul nu constituie și nici nu a constituit obiectul vreunei cereri sau pretenții de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate, nici al unei cereri sau pretenții de restituire sau revendicare și nici al unui litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată , arbitrate, sau a altor organe de jurisdicție administrativă.

  • 4.1.4. Asa cum rezulta din extrasul de Carte Funciara nr. 95189/01.04.2020 terenul nu este grevat de nici o sarcina (ipoteca, privilegiu, servitute) constituită în favoarea unei terțe persoane;

  • 4.1.5. Terenul nu este scos din circuitul civil și nu face obiectul vreunei proceduri de declarare a utilității publice, premergătoare exproprierii sau a altui interes public despre care Municipiul Brăila are cunoștință.

  • 4.1.6. Municipiul Brăila declară că situația juridică și economică a terenului, conform extrasului de Carte Funciară nr. 95189/01.04.2020, permite exercitarea folosinței asupra acestuia de către superficiar în conformitate cu scopul declarat al superficiarului și anume: edificarea unei construcții cu destinația de obiectiv economic;

  • 4.1.7. De asemenea, declară că după semnarea contractului de superficie, superficiarul are obligația să înscrie în Cartea Funciară dreptul de superficie și că este de acord ca acesta să îndeplinească toate formalitățile la O.C.P.I. în vederea înscrierii dreptului de superficie.

  • 4.1.8. După cunoștința Municipiului, terenul nu prezintă niciun fel de contaminare care să contravină regulilor în vigoare, de ocrotire a mediului înconjurător, dar această declarație va fi confirmată de Acordul de Mediu emis de Agenția pentru Protecția a Mediului Brăila.

Art. V. PREȚUL MODALITĂȚILE DE PLATĂ ȘI GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

 • 5.1. Valoarea prețului superficiei este de ...............lei/mp/an și se achită până

cel târziu la data de 31 ianuarie a anului pentru care se datorează plata. Prețul superficiei se actualizează anual cu rata lei/euro.

 • 5.2. Prețul superficiei pentru primul an de contract se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de superficie, proporțional cu durata rămasă până la sfârșitul anului.

 • 5.3. Garanția de bună execuție în sumă de                    lei a fost

constituită conform O.P. nr. , prin transfer bancar în contul proprietarului:

Banca: Trezoreria Municipiului Brăila

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila

Cont: R010TREZ1515006XXX000216

C.I.F.: 4205670

 • 5.4. Plata superficiei se va face prin transfer bancar în contul proprietarului:

Banca: Trezoreria Municipiului Brăila

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila

Cont: R047TREZ15121A300530XXXX

C.I.F.: 4205670

 • 5.5. Neplata prețului superficiei conduce la plata de către superficiar a unor penalități de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere.

 • 5.6. In cazul în care vor exista restanțe la plata prețului superficiei în perioada de valabilitate a contractului de superficie, Municipiul Brăila va reține din suma constituită cu titlu de garanție de bună execuție, sumele necesare pentru acoperirea acestora.

 • 5.7. In termen de 60 de zile de la momentul diminuării acestei garanții, superficiarul are obligația să întregească garanția, în caz contrar contractul de superficie considerându-se reziliat de drept.

Art. VI. DREPTURILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Drepturile superficialului:

  • 6.1.1. Dreptul de superficie constituit se exercită în limitele și condițiile stabilite prin prezentul contract.

  • 6.1.2. Superficiarul are dreptul de a exercita posesia și folosința asupra terenului menționat la art. 2.1, precum și dreptul de a dispune de acesta în limitele impuse de documentațiile de urbanism, aprobate în condițiile legii necesare realizării și întreținerii.

  • 6.1.3. în vederea achitării plății datorate, superficiarul are dreptul să fie informat asupra cuantumului la zi a sumei de plată datorată proprietarului terenului. în acest sens va putea solicita oricând proprietarului terenului, anterior datei scadente, să i se precizeze cuantumul sumei de plată.

 • 6.2. Drepturile proprietarului terenului

  • 6.2.1. Proprietarul terenului garantează folosința liniștită a terenului.

  • 6.2.2. Proprietarul terenului are dreptul să încaseze plata reprezentând cotravaloarea folosinței terenului stabilită la art. 5.1., la termenele prevăzute în contract.

  • 6.2.3. Să inspecteze terenul, să verifice stadiul și modul de realizare a proiectului propus și modul de respectare a obligațiilor asumate de către superficiar. Verificarea se va efectua în termen de 5 zile de la comunicarea unei notificări prealabile către superficiar.

Art. VIL OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 7.1. Superficiarul are următoarele obligații:

  • 7.1.1. Să respecte prevederile H.C.L.M. nr. 76/28.02.2013, referitoare la “Ameliorarea confortului urban prin plantarea de arbori de către beneficiarii terenurilor aflate in proprietatea Municipiului Brăila”;

  • 7.1.2. Să plătească prețul superficiei în suma și la termenele prevăzute în art. V.

  • 7.1.3. Să respecte normele de protecție a mediului conform Anexei 3, a prezentului contract.

  • 7.1.4. Să efectueze toate procedurile necesare pentru înregistrarea în Cartea Funciară a dreptului de superficie în favoarea sa și să suporte orice cheltuială în acest sens.

  • 7.1.5. Să predea terenul, la încetarea contractului, în mod gratuit și liber de sarcini, predare care va fi consemnată într-un proces verbal de predare-primire.

  • 7.1.6. Dacă în urma studiilor realizate se constată existența unor conducte, cabluri, fire sau orice alte amenajări care nu au putut fi identificate la data încheierii prezentului contract de superficie și care aparțin unor furnizori de servicii de utilitate publică, vor fi menținute în funcțiune, fără niciun fel de pretenție din partea superficiarului, iar intervenția asupra lor se va putea realiza numai după primirea avizului scris al deținătorului rețelei respective și după obținerea autorizației de construire în acest sens, pe cheltuiala superficiarului.

  • 7.1.7. Să pregătească terenul prin realizarea nivelărilor, înlăturarea oricărui obstacol și al oricărui alt impediment în vederea executării obiectivului propus în termenii și condițiile prezentului contract de superficie, în termen de 12 luni de la primirea autorizației de construire.

  • 7.1.8. Adjudecatarul are obligația ca, în termen de maximum 12 luni de la data

semnării contractului de superficie, să depună la Primăria Municipiului Brăila toate avizele, acordurile și documentele necesare, în vederea eliberării autorizației de construire.

 • 7.1.9. Adjudecatarul are obligația ca, în funcție de obiectivul economic ce urmează a fi realizat, să finalizeze lucrările de execuție ale obiectivului, în termen de 24 de luni de la obținerea autorizației de construire, în caz contrar, contractul de superficie se reziliază.

 • 7.2. Municipiul Brăila are următoarele obligații:

  • 7.2.1. Să nu îl tulbure pe superficiar în exercițiul drepturilor născute din prezentul contract, să asigure folosința exclusivă, liniștită și utilă a terenului pe întreaga durată a contractului.

  • 7.2.2. Să predea terenul atribuit cu drept de superficie în starea prevăzută la art. II, pct. 2.1. din prezentul contract cel târziu în 30 de zile de la data semnării contractului. La data predării terenului, se va întocmi un proces verbal de predare-primire, semnat de ambele părți, prin care se va constata starea fizică a terenului.

  • 7.2.3. In cazul în care beneficiarul dreptului de superficie nu se prezintă pentru semnarea procesului verbal de predare a terenului în termenul stabilit la art. 7.2.2, Municipiul Brăila, acesta se consideră predat de drept.

  • 7.2.4. Să notifice beneficarul dreptului de superficie cu privire la apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

Art. VIII. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI

8.1. Acest contract intra în vigoare la data semnării.

Art. IX. MODIFICAREA, REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 9.1 Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciară, pentru una din următoarele cauze:

 • a) la expirarea termenului stabilit în contract în cazul în care acesta nu a fost prelungit;

 • b) prin consolidare, dacă terenul și construcția devin proprietatea aceleiași persoane;

c)prin pieirea construcției, dacă în termen de un an nu se obține o autorizație de construire;

d) în alte situații prevăzute de lege;

e) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietarul terenului. în această situație, proprietarul terenului va notifica de îndată intenția de a denunța unilateral contractul de superficie și va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură.

f)prin reziliere de către proprietarul terenului, în cazul neîndeplinirii culpabile a obligației de plată asumate prin contract de către superficiar, respectiv la termenul limită stabilit prin notificarea de punere în întârziere. Declarația de reziliere a proprietarului terenului atrage obligația superficiarului de a aduce terenul la starea inițială, cheltuielile de dezafectare fiind sarcina exclusivă a acestuia. Nepredarea amplasamentului liber de orice sarcină în termen de 30 de zile de la aducerea la cunoștință a declarației de reziliere atrage plata de daune interese.

Art. X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

10.1. Părțile înțeleg să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul contract cu bună credință și diligența cerută unui bun proprietar sau unui profesionist care acționează în mod obișnuit în domeniul de activitate al părților.

10.2. Drepturile și obligațiile rezultând din prezentul contract nu pot fi cedate de oricare din părți, fără acordul scris al celeilalte părți, dacă legea nu prevede altfel.

Art. XI. FORȚA MAJORĂ

11.1. Forța majoră exonerează partea care o invocă de orice răspundere. Partea care invocă forța majoră are obligația de a informa în scris cealaltă parte în legătură cu noile împrejurări, în cel mult 15 zile de la apariția acestora, și trebuie să prezinte documente care să confirme situația respectivă. Dacă situația de forță majoră se prelungește mai mult de 15 zile, contractul se va considera reziliat de drept, în urma unei notificări adresate celeilalte părți, de către partea interesată.

Art. XII. LITIGII

12.1. Prevederile prezentului contract sunt guvernate în conformitate cu legea română. Orice dispută (dacă nu este rezolvată amiabil), se va deduce în fața instanței de judecată competentă, conform legislației din România și regulamentelor în vigoare.

Art. XIII. DISPOZIȚII FINALE

 • 13.1. în cazul în care una sau unele din clauzele prezentului contract vor fi nule, sau anulate, cele care pot produce efecte vor ramane în vigoare.

 • 13.2. Beneficiarul dreptului de superficie va suporta cheltuielile și taxele legate de încheierea în formă autentică a prezentului contract și de îndeplinire a formalităților de publicitate imobiliară.

 • 13.3. Municipiul Brăila nu poate fi tras la răspundere de către benefiarul dreptului de superficie pentru schimbarea situației juridice a terenului, ca urmare a apariției unor acte normative de nivel superior ulterioare semnării contractului, dar garantează acestuia liniștita posesie față de orice tulburare a folosinței acestuia, respectiv pentru orice altă deposedare de bun, cu excepția deposedării, potrivit legii, pentru cauza de utilitate publică.

 • 13.4. Toate notificările și orice alte comunicări ce sunt necesare sau permise a fi efectuate în baza prezentului contract, vor fî făcute în scris și vor fi considerate a fi făcute în mod valabil, dacă sunt livrate personal sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax confirmat prin recipisa de primire.

 • 13.5. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:

 • - Anexa 1 - Schiță cadastrală teren

 • - Anexa 2 - Extras de carte funciara

 • - Anexa 3 - Declarație comuna privind problemele de mediu

 • 13.6. Beneficiarul dreptului de superficie este obligat ca în termen de 30 zile de la schimbarea domiciliului, să înștiințeze proprietarul, în caz contrar comunicările, făcute la domiciliu, așa cum apare în prezentul contract, vor fi considerate valabile și vor produce efecte.

Prezentul contract s-a încheiat azi , a fost redactat în Municipiul Brăila, în 3 (trei) exemplare originale și a fost semnat de părți.

REȘEDINȚE ȘEDINȚĂ

ANEXA 3

'JvfiOfftcse

DECLARAȚIA COMUNĂ A PROPRIETARULUI ȘI A SUPERFICIARULUI PRIVIND PROBLEMELE DE MEDIU

Protecția condițiilor de mediu existente este unul din obiectivele primare ale Municipiului Brăila. Superficia este condiționată de respectarea condițiilor legale de protecție a mediului. Trebuie să se respecte autorizațiile emise de către Agenția pentru Protecția Mediului pentru fiecare construcție în parte. Proprietarul declară că va acorda superficiarului tot sprijinul posibil pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de mediu din partea Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Superficiarul confirmă că îi este pe deplin cunoscută atât situația juridică a terenului ce va face obiectul scoaterii la licitație, cât și toate problemele de mediu aferente acestui teren. Superficiarul declară că a fost informat de proprietarul terenului asupra posibilității modificării actualei legislații de protecție a mediului din România, în procesul armonizării graduale a legislației de protecție a mediului din România cu cerințele în domeniu ale Uniunii Europene. Aceste împrejurări pot oricând genera costuri suplimentare pentru investiții, iar suportarea lor revine în sarcina superficiarului.

Amplasarea construcțiilor și funcționarea serviciilor se va face cu aplicarea tuturor normativelor în vigoare privind protecția factorilor de mediu. Nu se vor desfășură în zona activități economice susceptibile a polua aerul, apa și solul.

Depozitarea externă se va face în containere sau rezervoare care vor fi ascunse vederii și la distanță de drumul de acces. Containerele de gunoi și de rebuturi vor fi de asemenea ascunse vederii. Acestea vor fi ascunse cu ajutorul zidurilor, terasamentelor, gardurilor, precum și a copacilor și plantelor. Dacă este necesar, accesul pentru încarcare/descarcare și livrare, aceste depozite vor fi localizate în spatele clădirilor și vor fi ascunse vederii prin aranjamente adecvate. Trebuie să se prevadă de asemenea, spațiu suficient pentru încărcare/descărcare în interiorul sit-ului.

Toate deșeurile și produsele reziduale vor fi colectate și depozitate într-o arie special amenajată în acest scop. Este recomandabil ca deșeurile să fie colectate pentru reciclare sau reutilizare, dacă este posibil și fezabil. Deșeurile care nu pot fi reutilizate, vor fi depozitate la o groapă de gunoi autorizată de autoritățile locale, respectând regulile Uniunii Europene referitoare la deșeuri.

Toate deșeurile chimice și toxice vor fi eliminate conform regulilor Uniunii Europene referitoare la deșeurile toxice și periculoase. Se vor păstra documente prin care se înregistrează tipul, cantitatea, data și modul în care s-au eliminat deșeurile. Eliminarea deșeurilor se va face respectând cerințele autorităților sanitare.

Se vor respecta condițiile stabilite în autorizația de mediu referitoare la emisiile atmosferice, dacă va fi necesară o astfel de licență. Va trebui, de asemenea, să se respecte prevederile din documentele și regulamentele naționale referitoare la poluarea atmosferică.

MUNICIPIUL BRĂILA

SUPERFICIAR


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ROMÂNIA


F.6

Pag. 1


JUDEȚUL BRAILA Primăria Mrnii^jpiuli NR. -XTdin


,WX// /V£ ?

Lfl                zle

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr: G&& din    /C&/

ÎN SCOPUL: SCOATEREA LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA CONSTITUIRII DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS, PENTRU TERENUL DIN BRAILA, ALEEA MECANIZATORILOR, NR. 4B, ÎN SUPRAFAȚA DE 2678,00 MP, DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA **)

Ca urmare a cererii adresate de* 1) PRIMĂRIA BRĂILA, cu demteiliul*2) / sediul în județul BRĂILA, municipiul /-erftșttF/ comuna BRĂILA, satul -, sector -, cod poștal -, strada PIAȚA INDEPENDENȚEI, nr. 1, bl. sc. et. -, ap. telefon/fax -, e-mail -, înregistrată la nr. 12235 din 25/05/2020,

pentru imobilul □ teren și/sau □ construcții situat în județul BRĂILA, municipiul / orașul / eomuna BRĂILA, satul -, sector -, cod poștal -, strada ALEEA MECANIZATORILOR, nr. 4B, bl. -, sc. -, et. ap. -, sau identificat prin*3) CARTEA FUNCIARĂ: 95189; , FIȘA BUNULUI IMOBIL , NR. CADASTRAL: 95189;,

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr.3900/2/99 faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.2/2001, prelungit prin HCLM nr.16/2011, HCLM nr.361/2012, HCLM nr.430/2015 și HCLM nr.607/2018,,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

dreptul de proprietate (conform extrasului de carte funciară pentru informare sau contract) : - imobil format din teren în suprafață de 2678,00 mp proprietatea Municipiului Brăila domeniul privat conform Extrasului de Carte Funciară pentru Informare Nr. 95189/01.04.2020;

servituți/ sarcini: - nu sunt;

situarea imobilului: în intravilanul Municipiului Brăila;

documentații de urbanism anterioare (PUD sau PUZ aprobate) : - PUZ "RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ȘI RESTRUCTURARE ȚESUT URBAN ZONA INDUSTRIALĂ SUD, FOSTA FABRICĂ DE CASE - CARTIER VIZIRU 111";

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

folosința actuală:- teren categoria de folosință - curți construcții;

destinații admise:- instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier; -sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; - servicii sociale, colective și personale; -sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; -lăcașuri de cult; -comerț cu amănuntul; -depozitare mic-gros;

 • - activități manufacturiere; -hoteluri, pensiuni, agenții de turism; -restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; - s și recreere în spații acoperite;

 • - parcaje la sol și multietajate; -spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; -spații plantate - scuaruri, grădini;

 • - locuințe cu partiu obișnuit;

 • - locuințe cu partiu special;                                                                                           l

reglementări fiscale specifice: - conform legislației în vigoare;                                                     Ă- •

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

 • - amplasamentul este situat, conform PUG, în UTR nr. 6, cu POTmax.= 75% si CUTmax.= 0,75;

Indicatorii urbanistici avizati prin PUZ : - Subzona Mlp - funcțiuni mixte - POTmax.= 60% și CUTmax.= 1,20;

 • - se solicită:SCOATEREA LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA CONSTITUIRII DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS, PENTRU TERENUL DIN BRĂILA, ALEEA MECANIZATORILOR, NR. 4B, ÎN SUPRAFAȚA DE 2678,00 MP, DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA;

 • - în vederea construirii se vor respecta prevederile PUZ "RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ȘI RESTRUCTURARE ȚESUT URBAN ZONA INDUSTRIALĂ SUD, FOSTA FABRICĂ’ DE CASE -CARTIER VIZIRU III" - aprobat prin HCLM 271/29.05.2019;

 • - în cazul construirii se va obține un alt certificat de urbanism, acesta fiind valabil doar pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros;

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat / nu poate fi ■ut-iteat în scopul declarat*4) pentru: "SCOATEREA LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA CONSTITUIRII DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS, PENTRU TERENUL DIN BRĂILA, ALEEA MECANIZATORILOR, NR. 4B, ÎN SUPRAFAȚA DE 2678,00 MP, DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA"

j Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa j .lucrări de             .................................................................î

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire / de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului - Brăila, B-dul Independenței, nr.14, bl. B5, telefon 0239/616899.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea: ^competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării; jefectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al: :autorităti i competente .pentru proțectia.mediului...........................................................................................:

: In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor: ^investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice: ^competente cu privire la menținerea cererii.pentru.autorizarea executării lucrărilor d^                        J

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii dej jevaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta-jare obligația, de a.noțifica acest fapț.autorităpiadministrației,publice competențe.,..........................................:

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE

 • - va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, și, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

 • □ D.T.A.C.                  □d.t.o.e.                   Qd.t.a.d.

 • d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

  □ alimentare cu apă - CUP Dunarea

  □ gaze naturale - ENGIE Romania

  Alte avize/acorduri

  □ canalizare - CUP Dunarea

  □ telefonizare - Telekom

  □-

  □ alimentare cu energie electrică - SDEE Muntenia

  □ salubritate - SUPAGL

  □.

  Nord SA

  □ alimentare cu energie

  □ transport urban -

  □-

  termică

  BRAICAR SA

  d.2) avize și acorduri privind: □ securitatea la incendiu

  □protecția civilă

  □ sănătatea populației


d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie): d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

□.

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

□.

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

□.

g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

□-

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 6 luni de la data emiterii.           /

VIOI^t^\^^§^GOMIR

Ut*

Achitat taxa de: Scutit conf. Cod Fiscal.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis

SECRETAR GENERAL, ION DR/GAN

/ AlțHuTECT SEF, GORINA EL$NA ANGHELESCU

solicitantului direct / prtn—poș la data dePag. 4 în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism

de la data de/!până la data de I/

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

Primar


L.S.


Secretar General

Arhitect-șef

Data prelungirii valabilității:_______/_______/_____________

Achitat taxa de:____________lei, conform Chitanței/O.P. nr.____________din______/______I____________

Transmis solicitantului la data de!/direct/prin poșta.

Notă:

 • * 1) Numele și prenumele solicitantului.

 • * 2) Adresa solicitantului.

 • * 3) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform Cererii pentru emiterea Certificatului de urbanism.

 • * 4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

 • * *) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

PRcȘlD/N । ’E Ufz ȘtDlNȚĂ

3.

tw«e»sa AW.©ST« SM.PERT «Bfe

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Pacuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146

CUI RO21939439 ORC 329/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

R087BTRI.03001202527923XX Transilvania P.oiesti

Nr.811/28.04.2020

RAPORT DE EVALUARE

Teren intravilan situat în Brăila

Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, județul Brăila

Destinatar: Municipiul Brăila

Proprietar: Municipiul Brăila

Evaluator autorizat: ec. Carmen Roșu

Data elaborării:

28.04.2020

a a wo i.tax. SWfiRT SRt-

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Corn Surani sat. Pacuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei 1BAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

Ne bucurăm că sunteți clientul nostru și vă mulțumim pentru solicitarea de a realiza un raport de evaluare pentru imobilul de mai sus.

Având în vedere solicitarea de evaluare a proprietății menționate mai sus, am acționat ca și evaluator extern întocmind raportul de evaluare pe care îl anexăm prezentei scrisori.

Analizând datele expuse în raportul de evaluare, opinia noastră este următoarea:

Valoarea redevenței:

0,768 euro/mp/an

0,064 euro/mp/lună

Valoarea redevenței a fost stabilită de către un Evaluator, membru ANEVAR, având la bază Standardele de Evaluare a Bunurilor 2018. în completarea misiunii de evaluare am utilizat atât informațiile și documentele furnizate de către client, cât și date din piața de sector și baza de date proprie.

Menționăm că orice imprecizii descoperite ca urmare a analizai raportului de evaluare trebuie transmise evaluatorului, astfel ca, dacă este necesar, lucrarea să poată fi completată înainte de a fi utilizată.

Totodată, confirmăm că NIADA AUDITAX EXPERT SRL nu are nici un interes direct asupra activului sau asupra părților asociate acestuia și este capabilă să ofere consultanță, independent.

Cu stimă,

ec. Carmen Roșu


Niada AMMTttC E2CPBRT SUL

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146

CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte ____________________________RO87BTRI ,03(W1202527923XX Transilvania Ploiești_______________

CUPRINS

Rezumatul evaluării

 • I .Certificarea evaluatorului

 • II .Premisele evaluării

 • III .Prezentarea datelor

 • IV .Analiza pieței imobiliare

 • V .Cea mai bună utilizare (CMBU)

 • VI .Evaluarea

Anexa 1 - Documente de proprietate și planuri

«sada ammrAX expebT SRL

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242

Membru CECCAR Aut nr. 004227 Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tcl/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

Rezumatul evaluării

Obiectul evaluării: Adresa:


Teren intravilan cu suprafața de 2.678mp

Brăila Aleea Mecanizatorilor nr. 4B județul Brăila

Destinatar:

Municipiul Brăila cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr 1

Client:

Municipiul Brăila cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr 1

Proprietar:

Municipiul Brăila cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr 1

Data evaluare:              28.04.2020

Data inspecției:              23.01.2020

Curs valutar de referință, valabil la data evaluării: 1 Euro = 4,8436 Lei

Concluzii evaluare:

Terenul evaluat se află în vecinătatea incintei Kaufland și a perimetrului II al zonei libere Brăila. Are suprafața de 2.678mp, accesul se realizează pe drum amenajat din strada Trandafir Djuvara. Terenul este plan, are o formă neregulată și o deschidere de 64,16ml la drum.

Zona este industrială, rezidențială și de servicii, zonă cu grad de ocupare și trafic redus în special datorită reduceri activității sau închiderii totale a întreprinderilor care funcționau aici în perioada anilor '80-'90.

Deși în vecinătatea zonei analizate se află perimetrul II al zonei libere Brăila, piața imobiliară stagnează și, cu toate eforturile depuse de autorități, nu s-a reușit decât într-o mică măsură revigorarea activității și închirierea sau concesionarea imobilelor disponibile (terenuri sau construcții). Putem trage concluzia că piața imobiliară din zonă este una a cumpărătorului, cererea este mai mică decât oferta. Tranzacțiile se încheie greu, după un marketing agresiv și de lungă durată.

Pentru estimarea valorii de piață s-au aplicat următoarele abordări, conform Standardelor de Evaluare a Bunurilor 2018:

• Abordarea prin piață (metoda comparației directe): 51.418 Euro

Conform Legii 50/1991 limita minimă a redevenței se stabilește astfel încât să asigure recuperarea în 25 ani a prețului de vânzare a terenului, în condiții de piață.

Prin aplicarea metodelor de evaluare agreate de Standardele de Evaluare a Bunurilor 2018 și prin reconcilierea valorilor obținute, evaluatorul a estimat valoarea redevenței la:

Redevența anuală = 3,7198 lei/mp/an echivalent 0,768 euro/mp/an

Redevența lunară= 0,3099 lei/mp/lună echivalent 0,064 euro/mp/lună

Valorile au fost obținute prin rotunjire.

Brăila Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, județul Brăila


PREȘEDINTE DE'SEDINTĂ

EMPEBT SRL

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tcl/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

LCERTIFICAREA EVALUATORULUI

Carmen Roșu, în calitate de evaluator, membru ANEVAR, legitimație nr. 15788, parafa nr. 15788 - valabilă 2020, Tel: 0722664499, Fax: 0244524146, e-mail: consultant@carmenrosu.ro, ca elaborator, declar că raportul de evaluare pe care îl semnez a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor de Evaluare a Bunurilor 2018 și cu ipotezele și ipotezele speciale cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări.

în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, precizez că afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte și au fost verificate, în limita posibilităților, din mai multe surse. în aceste condiții, subsemnata, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

în elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistență externă din partea nici unei alte persoane, în afara celor care semnează raportul de evaluare.

Analizele, opiniile și concluziile exprimate au fost realizate respectând codul de etică și în conformitate cu cerințele, recomandările și metodologia de lucru ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial atât pentru client cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat în prezentul raport; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru oricare alt scop. Raportul de evaluare nu poate fi inclus, în întregime sau parțial, în documente, circulare sau în declarații, nici publicat sau menționat în alt fel, fără acordul scris și prealabil al evaluatorului și al clientului acestuia, cu specificarea formei și contextului în care ar urma să apară.

Evaluatorul nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului raport de evaluare decât în baza unui angajament special pentru acest scop și în limita permisă de reglementările deontologice și de conduită ale profesiunii și respectiv cu respectarea legislației în vigoare.

Prezentul raport de evaluare trebuie luat ca un întreg (scrisoare, declarație de conformitate, prezentare raport de evaluare, anexe), nefiind acceptată utilizarea divizată a acestuia. A fost redactat exclusiv pentru a fi folosit de către destinatar și pentru scopul precizat.

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146

CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte ____________________________RO87BTRI .03001202527923XX Transilvania Ploiești_______________

II.PREMISELE EVALUĂRII

Scopul evaluării:

Conform contractului încheiat cu clientul, prezenta lucrare este necesară în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros.

Clientul:

Municipiul Brăila cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr 1

Destinatarul:

Municipiul Brăila cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr 1

Proprietar:

Municipiul Brăila cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr 1

Data evaluării:           28.04.2020

Data de referință a evaluării: 28.04.2020

Curs de schimb BNR la data de referință: 1 Euro= 4,8436 LEI

Data inspecției proprietății:      Inspecția a fost efectuată în data de 23.01.2020 de

către evaluator ANEVAR Carmen Roșu.


Drepturi de proprietate evaluate: S-a evaluat dreptul absolut de proprietate asupra

Dreptul de superficie:

proprietății imobiliare ce face obiectul prezentului raport de evaluare. Evaluatorul a presupus acest drept de proprietate valabil și tranzacționabil, așa cum reiese din documentele pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție.

Dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândește un drept de folosință. Dreptul de superficie cu titlu oneros constituit pentru terenurile care aparțin domeniului privat al unităților administrativ teritoriale este echivalentul concesionării care se practică pentru terenurile care aparțin domeniului public al unităților administrativ teritoriale.

Baza de evaluare:

Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat. Valoarea reflectă rezultatul unor aprecieri făcute pe baza mai multor criterii de comparație, ea exprimând de fapt valoarea de întrebuințare și cea de schimb în contextul general al pieței.

Standarde de evaluare:

SEV 100 - Cadrul general (IVS Cadrul general)

SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării (IVS 101)

SEV 102 - Implementare (IVS 102)

SEV 103 - Raportare (IVS 103)

SEV 104 - Tipuri ale valorii

6

aw pitax. expert SMl

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242

Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte R087BTRL03001202527923XX Transilvania Ploiești

SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230)

GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

Tipul valorii estimate:

Evaluarea realizată conform prezentului raport, în concordanță cu cerințele clientului, reprezintă o estimare a valorii de piață a terenului intravilan, așa cum este aceasta definită de Standardele de Evaluare a Bunurilor 2018.

Definiția valorii de piață:

în conformitate cu Standardul de Evaluare SEV 100 "Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere".

Redevența:

Orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea sau dreptul de folosință a unor active corporale sau necorporale. Conform Legii 50/1991 limita minimă a redevenței se stabilește astfel încât să asigure recuperarea în 25 ani a prețului de vânzare a terenului, în condiții de piață.

Clauze de nepublicare:

Raportul de evaluare sau orice referire la acesta nu pot fi publicate, nici incluse într-un document destinat publicității, fără acordul scris și prealabil al Societății NIADA AUDITAX EXPERT SRL cu specificarea formei și contextului în care ar urma să fie reprodus sau publicat. Nu acceptăm nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, în nici o circumstanță.

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de client, corectitudinea și precizja datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. în conformitate cu uzanțele din România valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data evaluării și încă un interval de timp limitat după această dată, în care condițiile specifice nu suferă modificări semnificative care pot afecta valoarea estimată.

IPOTEZE ȘI IPOTEZE SPECIALE

La baza evaluării stau o serie de ipoteze și ipoteze speciale, prezentate în continuare. Opinia evaluatorului este exprimată în concordanță cu aceste ipoteze și condiții, precum și cu celelalte aprecieri din acest raport.

Principalele ipoteze și ipoteze speciale de care s-a ținut seama în elaborarea prezentului raport sunt următoarele:

amoitaX'. EXPERT" SR.L

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242

Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

^^^^^^^^^^^^^^^^R087in^RL03001202527923X^rransilvaniiHJIoicst^^^^^^^^^^^^^^^

Ipoteze:

 • 1. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (actul de proprietate este valabil) și responsabilă.

 • 2. Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

 • 3. Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

 • 4. Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu este elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

 • 5. Evaluatorul a obținut informațiile, estimările și opiniile necesare întocmirii raportului de evaluare din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

 • 6. Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării.

 • 7. Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție existând posibilitatea existenței și a altor informații de care evaluatorul nu avea cunoștință.

 • 8. Suprafețele considerate se bazează pe valorile înscrise în documentele puse la dispoziția evaluatorului. Evaluatorul nu a efectuat măsurători suplimentare.

 • 9. Evaluarea a fost realizată în ipoteza că proprietatea imobiliară este liberă de sarcini.

aMBiTAM: EMPliRiT SRL.

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242

Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Pacuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146

CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

1BAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

■■■

 • 10. Evaluatorul nu a avut la dispoziție certificat de urbanism pentru informare.

 • 11. Identificarea imobilului s-a realizat conform documentelor puse la dispoziție de client. Nu s-a efectuat inspecția imobilului datorită stării de urgență și restricțiilor de circulație impuse prin ordonanță militară. S-au folosit datele și informațiile obținute la inspecțiile anterioare în zona proprietății evaluate.

 • 12. Valorile estimate în Euro sunt valabile atât timp cât condițiile de la data evaluării (starea pieței, nivelul cererii și ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb, etc) nu se modifică semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evolua ascendent sau descendent și variația lor în raport cu evoluția cursului valutar nu este liniară.

 • 13. Orice alocare de valori pe componente este valabilă numai în cazul utilizării prezentate în raport. Valorile separate alocate nu trebuie folosite în legătură cu altă evaluare și sunt invalide dacă sunt astfel utilizate.

 • 14. Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăți și orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport.

 • 15. Valoarea a fost estimată ținând seama exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale și aprecierile exprimate în raport și este valabilă în condițiile generale și specifice aferente perioadei aprilie 2020.

 • 16. Valoarea estimată nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale.

 • 17. Valoarea este o predicție; valoarea este subiectivă; evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • 18. Intrarea în posesia unei copii a prezentului raport nu implică dreptul de publicare a acestuia.

 • 19. Consimțământul scris al evaluatorului trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și destinatarului. Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau destinatarul, sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace.

 • 20. Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea ce face obiectul prezentului raport.

 • 21. Raportul de evaluare nu poate fi folosit ca probă în instanță.

 • 22. Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele de Evaluare a Bunurilor 2018 sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

 • 23. Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.

AWO'CTAjc EX1?®OJ

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242

Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tcl/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC 129/1527/2007 Capital social: 1.000 lei IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

 • 24. Evaluatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice eveniment, condiție sau circumstanțe care pot afecta valoarea proprietății, ce pot apărea ulterior, fie datei de evaluare menționată în acest raport, fie datei inspecției, oricare ar fi ordinea.

Ipoteze speciale:

La estimarea valorii nu au fost luate în calcul ipoteze speciale care să afecteze valoarea de piață.

Brăila Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, județul Brăila                                                         10

I

Nrada amoitam:        S RL:

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tcl/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

III.PREZENTAREA DATELOR

 • 1. Adresa și proprietarul

  • l.l Descriere și adresă: Teren intravilan cu suprafața de 2.678mp situat în Brăila Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, județul Brăila.

  • 1.2 Proprietar și situația juridică: Terenul intravilan cu suprafața de 2.678mp aparține domeniului privat al Municipiului Brăila. Documentele pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție sunt:

 • - Extras de carte funciară pentru informare nr. 22364/01.04.2020

 • - Plan de încadrare în zonă

 • - Plan de amplasament și delimitare a bunului imobil scara 1:1000

 • 1.3 Date privind documentația cadastrală:


 • 1.4 Sarcini:

Conform extrasului de carte funciară pentru informare nr. 22364/01.04.2020 asupra proprietății imobiliare evaluate nu grevează sarcini.

 • 1.5 Utilizarea actuală:

La data inspecției terenul intravilan cu suprafața de 2.678mp nu era utilizat.

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227 Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC 329/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte __________________________RQ87BTRI0300I202527923XX Transilvania Ploiești_______________

 • 2. Analiza locației

  • 2.1 Informații generale:

Terenul evaluat este situat pe Aleea Mecanizatorilor în Municipiul Brăila, județul Brăila.

Județul Brăila este situat în partea de est a țării. Prin suprafața sa de 4765,8 km2, reprezintă 2% din suprafața țării, fiind un județ de mărime mijlocie. Județul Brăila se învecinează la nord cu Județul Galați, la est cu Județul Tulcea, la sud-est cu Județul Constanța, la sud cu Județul Ialomița, la vest cu Județul Buzău și la nord-vest cu Județul Vrancea. Această poziționare geografică este avantajoasă, condițiile naturale și proximitățile fiind prielnice dezvoltării economice și sociale. La recensământul din 2011 județul Brăila avea o pupulație de 304.969 locuitori, în scădere față de 2002 când populația era de 373.174 locuitori. Economia județului Brăila are un caracter predominant agrar, datorită suprafeței mari de teren agricol. La sfârșitul lunii martie 2020 rata șomajului în județul Brăila era de 3,50%, în scădere cu 0,04% față de cea înregistrată la sfârșitul lunii februarie 2020 (3,54%) și în scădere cu 0,61% față de cea

Municipiul Brăila este situat pe malul stâng al Dunării. Conform ultimelor date oficiale ale Institutului Național de Statistică, populația orașului era, în anul 2011, de 180.302 de locuitori, fiind al 11-lea cel mai mare centru urban din țară după numărul de locuitori.

Din vechime locuitorii Brăilei s-au ocupat cu agricultura, creșterea animalelor și pescuitul pe malul vestic al Dunării. Un velier, stema orașului Brăila, a fost simbolul comerțului, ocupația principală a locuitorilor din această zonă. în 1836, Brăila a fost declarat port-liber. Aici s-a înființat prima Cameră de Arbitraj Comercial (1836), Bursa

AMQirrAX EXPERT SRL

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242

Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Pacuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44Tcl/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte ____________________________RQ87BTRI-0300I202527923XX Transilvania Ploiești_______________

de cereale și bunuri (1882), Curtea Comercială și Banca Comercială au fost deschise în Brăila.

După anul 2000 s-au făcut resimțite rezultatele dezvoltării mult prea ambițioase, nejustificate și disproporționate a industriei. Multe din reperele industriale de referință și-au închis total sau parțial porțile. Aceasta a dus la deprecierea, mai accentuată decât la nivel național, a nivelului de trai și al gradului de dezvoltarea al urbei. Brăila nu este un oraș-muzeu, dar vizitatorii săi simt magia, legendele și istoria orașului care sunt prezente pretutindeni.

2D

 • 2.2 Informații specifice:

Terenul evaluat se află în vecinătatea perimetrului II al zonei libere Brăila, a incintei Kaufland și a cartierului rezidențial Brăila Sud.

• ' AttttlWC: EXPERT SiRt

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Pâcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

Vecinătăți:


la nord-vest: la sud-vest: în rest:


incinta Kaufland

drum

proprietăți particulare

Acces:

din strada Trandafir Djuvara pe drum amenajat

Forma și laturi:

terenul este plan și are o formă neregulată

Deschidere: împrejmuire:

64,16ml

teren împrejmuit parțial cu gard din tablă (E) și gard din plăci

de beton (N) Utilități:

în zonă există rețele edilitare de energie electrică, apă, gaze

și canalizare

Transport public:

pe Calea Călărași

Puncte de interes: Perimetrul II al Zonei Libere Brăila, Kaufland, societăți comerciale, etc.

Gradul de poluare orientativ (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor): Brăila figurează pe locul 21 în topul global, pentru anul 2018, al celor mai poluate orașe din lume, cu un nivel de poluare moderat (12,5). Topul a fost realizat de compania AirVisual și nu ține seama de principalii poluanți atmosferici, adică dioxidul de azot și ozonul.

Poluarea fonică este medie.

Concluzie:

Terenul evaluat se află în vecinătatea incintei Kaufland și a perimetrului II al zonei libere Brăila. Are suprafața de 2.678mp, accesul se realizează pe drum amenajat din strada Trandafir Djuvara. Terenul este plan, are o formă neregulată și o deschidere de 64,16ml la drum.

Zona este industrială, rezidențială și de servicii, zonă cu grad de ocupare și trafic redus în special datorită reduceri activității sau închiderii totale a întreprinderilor care funcționau aici în perioada anilor '80-'90.

awsitbjC'. EXPERT SRL

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242

Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146

CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058IREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

^^^^^^^^^^^^^^^^^^R087BTRL030()1202527923X^ransii™nijH’loiest^^^^^^^^^^^^^^^

 • I V.ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. O serie de caracteristici speciale deosebesc piețele imobiliare de piețele bunurilor sau serviciilor. Fiecare proprietate imobiliară este unică iar amplasamentul său este fix. Piețele imobiliare nu sunt piețe eficiente: numărul de vânzători și cumpărători care acționează este relativ mic, proprietățile imobiliare au valori ridicate care necesită o putere mare de cumpărare, ceea ce face ca aceste piețe să fie sensibile la stabilitatea veniturilor, schimbarea nivelului salariilor, a numărului de locuri de muncă precum și să fie influențate de tipul de finanțare oferit, volumul creditului care poate fi dobândit, mărimea avansului de plată, a dobânzilor, etc. în general, proprietățile imobiliare mari nu se cumpără cu banii jos, iar dacă nu există condiții favorabile de finanțare tranzacția este periclitată.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale și locale. Cererea și oferta de proprietăți imobiliare pot tinde la un moment dat către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă (cererea mai mare decât oferta sau cererea mai mică decât oferta, așa cum este în momentul de față). Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru. Cumpărărtorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informați iar actele de vânzare-cumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe ori informațiile despre prețuri de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile și pot fi privite ca investiții. Sunt puțin lichide și de obicei procesul de tranzacționare este lung și necesită un marketing adecvat.

Datorită tuturor acestor factori comportamentul piețelor imobiliare este dificil de previzionat. Sunt importante motivațiile, interacțiunea participanților pe piață și măsura în care aceștia sunt afectați de factori endogeni și exogeni proprietății. în funcție de nevoile, dorințele, motivațiile, localizarea, tipul și vârsta participanților la piață pe de o parte și tipul, amplasarea, designul și restricțiile privind proprietățile, pe de altă parte, s-au creat tipuri diferite de piețe imobiliare (rezidențiale, comerciale, industriale, agricole, speciale). Acestea, la rândul lor, pot fi împărțite în piețe mici, specializate, numite subpiețe, manifestându-se un proces de segmentare a pieței și de dezagregare a proprietății.

După ce piața imobiliară a suferit o scădere fără precedent în 2008 și 2009, pe fondul crizei economice, lucrurile par să se stabilizeze. Analiștii economici estimează însă că nu există niciun pericol ca prețurile să mai ajungă la nivelul din urmă cu zece ani. Construcția ansamblurilor rezidențiale și-a revenit abia în 2016.

Piața imobiliară din România a înregistrat anul trecut cel mai rapid ritm de dezvoltare din ultimii 5-7 ani. Dezvoltatorii și-au intensificat activitatea în toate

AUSJTAX EMJPEBT SRL

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tcl/Fax: 0244524146

CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte ____________________________RO87BTRI 030012O2527923XX Transilvania Ploiești_______________

sectoarele imobiliare, încercând să fructifice condițiile pozitive ale pieței și cererea în creștere.

în județul Brăila tendința generală a pieței imobiliare pentru anul 2018 a fost de creștere a prețurilor și a numărului de tranzacții. în cazul terenurilor intravilane s-a constatat o creștere lentă, dar continuă, pe tot parcursul anului.

Cu toate acestea, se așteaptă ca piața imobiliară să fie afectată de criza declanșată pe fondul pandemiei de coronavirus.

Proprietatea imobiliară evaluată este situată în Brăila, în vecinătatea perimetrului II al zonei libere Brăila.

Piața specifică

Piața terenurilor a înregistrat în ultimii ani o creștere evidentă a numărului de tranzacții, determinate de oferta atractivă din punctul de vedere al prețului solicitat. Pe fondul unei piețe cu lichiditate limitată, cumpărătorii speculează acest dezechilibru și pun presiune puternică asupra prețului manifestând agresivitate în negocierile de vânzare. Achiziția de terenuri la prețuri mult mai mici decât cele înregistrate în anii anteriori a fost generată și de politica băncilor de vânzare rapidă a portofoliilor de proprietăți executate. Obținerea unui echilibru echitabil între preț și localizare a stimulat tranzacțiile cu terenuri în ultimii ani.

Suprafața terenurilor tranzacționate anul trecut a depășit 140ha, dublu față de 2017. Prețurile terenurilor construibile s-au situat, în general, la un nivel constant în 2018. în București și în cele mai mari orașe regionale, cum sunt Cluj-Napoca, Timișoara și Iași s-au observat ușoare creșteri, de circa 10%, în zonele cele mai solicitate.

în cazul proprietății analizate, pentru identificarea pieței sale imobiliare specifice, au fost investigat! o serie de factori, începând cu proprietăți similare din punct de vedere al destinației însă în locații diferite, precum și al numărului de astfel de proprietăți existente pe piață.

Pe piața imobiliară, oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este disponibil pentru vânzare sau închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp, precum și stocul de proprietăți existente în faza de proiect. Existența ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anumit preț și un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate.

în zona proprietății evaluate nu au fost identificate oferte de vânzare terenuri comparabile ca suprafață. Un teren cu suprafața de 8.900mp situat vis-a-vis de Yazaki este oferit cu prețul de 26 euro/mp. Oferta a fost făcută cu 4 luni în urmă, dar este încă valabilă la data evaluării. în alte zone ale orașului terenuri comparabile sunt oferite spre vânzare cu prețuri cuprinse între 25 și 50 euro/mp, funcție de localizare, suprafață, acces, deschidere, utilități, etc. în general, tranzacțiile se încheie la prețuri cu 15-30% mai mici decât cele ofertate.

M&aMtek AMIM.TftX EXFCRT SRt:

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242

Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Corn Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tcl/Fax: 0244524146

CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

Pe piețele imobiliare, cererea reprezintă numărul dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumita piață, într-un anumit interval de timp.

Timpul de expunere pe piață a terenurilor oferite spre vânzare este destul de mare. Putem trage concluzia că cererea este mai mică decât oferta.

Echilibrul piețef. din punct de vedere teoretic, punctul de echilibru este greu de atins sau niciodată, ciclul imobiliar neputând fi sincronizat cu ciclul de dezvoltare a afacerilor, datorită instabilității economice, activitatea imobiliară răspunzând la stimuli pe termen lung sau scurt. Ciclul pe termen scurt depinde de schimbările la nivelul caracteristicilor populației existente și de veniturile sale, în timp ce pe termen lung depinde, mai ales, de disponibilitatea creditelor și condițiilor de finanțare.

Deși în vecinătatea zonei analizate se află perimetrul II al zonei libere Brăila, piața imobiliară stagnează și, cu toate eforturile depuse de autorități, nu s-a reușit decât într-o mică măsură revigorarea activității și închirierea sau concesionarea imobilelor disponibile (terenuri sau construcții). Putem trage concluzia că piața imobiliară din zonă este una a cumpărătorului, cererea este mai mică decât oferta.

Concluzie: Piața terenurilor din zona analizată este dezechilibrată în favoarea cumpărătorului, cererea este mai mică decât oferta. Tranzacțiile se încheie greu, după un marketing agresiv și de lungă durată.

Afetatrmx: EICP-Bftr SRL

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242

Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146

CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

 • V .CEA MAI BUNĂ UTILIZARE (CMBU)

Ca și valoarea de piață, cea mai bună utilizare este un concept de piață. Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării abordărilor de evaluare.

Cea mai bună utilizare este definită de Standardele de Evaluare a Bunurilor 2018 ca fiind „utilizarea cea mai probabilă a unui activ, posibilă din punct de vedere fizic, permisibilă din punct de vedere legal, fezabilă financiar, justificată corespunzător și din care rezultă cea mai mare valoare a activului supus evaluării."

Analiza CMBU este un studiu economic al impactului forțelor de piață asupra proprietății analizate. CMBU se bazează pe datele colectate și analizate pentru estimarea valorii proprietății prin analizarea fezabilității legată, respectiv, de estimarea profitului potențial generat de proprietate, de investiții, precum și de creșterea potențială a valorii.

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisă legal

 • - posibilă fizic

 • - fezabilă financiar

 • - maxim productivă.

Tipul de utilizare este elementul esențial în estimarea valorii proprietății, iar valoarea terenului trebuie considerată din acest punct de vedere, obiectivul evaluatorului constând în găsirea utilizării care maximizează valoarea proprietății.

Ținând cont de tipul proprietăților din zonă, de structura proprietății analizate și de ceea ce este permisibil din punct de vedere legal, de amplasarea acesteia, de informațiile obținute și de vecinătățile imediate, cea mai bună utilizare, care maximizează valoarea proprietății, este cea de teren pentru dezvoltare mixtă (industrial, rezidențial, de servicii).

auwtax EXFERT SRL

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242

Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tcl/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

VI.EVALUAREA

în evaluarea terenului se pot utiliza șase tehnici: comparația vânzărilor, alocarea, extracția, parcelarea și dezvoltarea, tehnica reziduală și capitalizarea rentei funciare.

Toate cele șase tehnici de evaluare a terenului nu sunt altceva decât derivări ale celor trei abordări tradiționale ale valorii oricărui tip de proprietate, respectiv abordarea prin comparație, abordarea prin venit și abordarea prin cost. Alocarea și extracția combină metoda costului cu metoda comparației directe; tehnica reziduală combină metoda capitalizării cu metoda costului, iar parcelarea combină cele trei metode.

 • 1. Metoda comparației vânzărilor se bazează pe principiul economic al substituției. Metoda se utilizează pentru evaluarea terenurilor libere sau care se consideră a fi libere pentru scopul evaluării. Valoarea terenului derivă din informațiile de piață ale prețurilor de tranzacție ale unor terenuri similare, respectiv valoarea de piață poate fi determinată în urma analizei prețurilor de piață ale terenurilor libere comparabile, din aceeași arie de piață, care au fost tranzacționate la o dată apropiată de data evaluării. Analiza prețurilor la care s-au efectuat tranzacțiile sau a ofertelor de vânzare de terenuri similare libere este urmată de efectuarea unor corecții ale prețurilor terenurilor libere comparabile, pentru a cuantifica diferențele dintre prețurile plătite sau cerute pe unitatea de suprafață, cauzate de diferențele caracteristicilor specifice ale proprietăților și tranzacțiilor (numite elemente de comparație). Această metodă este cea mai uzuală și preferabilă tehnică de evaluare a terenului, cu condiția să existe informații suficiente despre vânzările de terenuri similare, din aceeași arie de piață. în cazul că nu există un număr suficient de vânzări sau de oferte de vânzare de terenuri similare sau în situația în care evaluatorul ar trebui să facă multe și ample corecții ale prețurilor de tranzacție ale unor terenuri cu caracteristici mult diferite de cele ale terenului în cauză, care nu ar asigura credibilitatea rezultatului aplicării metodei comparației vânzărilor, evaluatorul de proprietăți imobiliare are la dispoziție alte 5 metode de evaluare a terenului, redate mai jos. Credibilitatea rezultatelor obținute din aplicarea acestor 5 metode, mai puțin preferate, depinde de profunzimea analizelor, de fundamentarea ipotezelor și a raționamentului profesional al evaluatorului.

 • 2. Tehnica parcelării și dezvoltării (numită și metoda utilizării anticipate sau metoda costului dezvoltării) constă în plasarea evaluatorului în postura ipotetică de dezvoltator al unui teren neamenajat, pe premisa că amenajările și construcțiile proiectate reprezintă cea mai probabilă utilizare a terenului. Această metodă este aplicabilă în cazul evaluării unor suprafețe mari de teren neamenajat, a căror cea mai bună utilizare o reprezintă parcelarea și amenajarea ca amplasamente și/sau eventual construirea pe loturile parcelate și amenajate ale clădirilor rezidențiale. Deci, această metodă se poate aplica în două ipoteze:

-parcelarea unui teren viran și amenajarea acestuia ca amplasament, prin dotarea cu infrastructura necesară și apoi vânzarea loturilor amenajate; și

AyDjTO' EMPfâBT SRL:

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242

Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146

CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

- parcelarea unui teren viran, amenajarea acestuia ca amplasament, construirea locuințelor adecvate și apoi vânzarea proprietăților rezidențiale rezultate (teren plus locuință).

Rezultatul acestei metode este valoarea maximă pe care un dezvoltator prudent ar putea să o plătească pentru achiziționarea unui teren neamenajat, deci o valoare calculată ca mărime reziduală dintre prețurile de vânzare estimate ale loturilor amenajate sau ale proprietăților construite și costurile totale estimate de parcelare, amenajare și construire, în care se include și profitul dezvoltatorului.

Credibilitatea rezultatului metodei este condiționată de existența unui volum important de informații despre costurile de parcelare, amenajare și de construcție, despre prețurile de vânzare ale parcelelor amenajate (amplasamente), precum și despre prețurile de vânzare ale proprietăților construite.

 • 3. Metoda alocării se bazează pe principiul echilibrului, conform căruia există un raport procentual normal între valoarea terenului și valoarea întregii proprietăți, specific diferitelor categorii de proprietăți imobiliare, aflate în locații specifice. Acest raport procentual este dedus din analiza prețurilor de vânzare ale terenurilor libere și ale unor proprietăți comparabile (teren și construcții), dintr-o arie comparabilă și competitivă învecinată, cu caracteristici similare. Acest raport procentual este aplicat apoi prețului de vânzare a proprietății construite, pentru a determina valoarea terenului. Această metodă este aplicabilă în situația când nu există terenuri libere vândute sau oferite la vânzare, în aria de piață a terenului supus evaluării.

Deoarece raportul procentual dintre valoarea terenului și valoarea totală a proprietății este dificil de obținut și de susținut, această metodă este mai rar utilizată și aproape niciodată ca o primă metodă de evaluare a terenului.

 • 4. Metoda extracției constă în determinarea valorii terenului liber ca o mărime reziduală, după ce din prețul curent de vânzare al întregii proprietăți imobiliare (teren plus amenajări și construcții) s-a scăzut costul de înlocuire net al construcțiilor și amenajărilor. Această metodă este adecvată când:

 • - nu există terenuri libere, vândute sau oferite la vânzare, în aria de piață a terenului supus evaluării;

 • - valoarea construcțiilor este mică (îndeosebi în mediul rural); și

 • - dacă se poate determina cu acuratețe costul de înlocuire net (CIN) al construcțiilor.

 • 5. Tehnica reziduală a terenului este înscrisă în abordarea prin venit, fiind utilizată când fluxul de venit este dependent atât de construcții și amenajări, cât și de teren.

Etapele aplicării acestei metode sunt:

 • • determinarea venitului net din exploatare (VNE) anual total al proprietății;

AMOijTaM: EXfMERT Stt=

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC 129/1527/2007 Capital social: 1.000 lei IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

^^^^^^^^^^^^^^^^^^RO87BTRU)3()012()2527923X^rrjinsii™nijn»loiest^^^^^^^^^^^^^^^

 • • determinarea VNE anual alocabil construcțiilor pe baza ratei de capitalizare aferente construcțiilor și scăderea acestuia din VNE anual total al proprietății; și

 • • capitalizarea VNE rămas (rezidual), care este alocabil numai terenului, cu o rată de capitalizare adecvată.

Cele trei condiții ale aplicării acestei metode sunt:

 • • (a) cunoașterea CIN a clădirilor (construcțiilor) și amenajărilor sau posibilitatea determinării acestuia cu credibilitate;

 • • (b) cunoașterea venitului net total din exploatare al proprietății sau posibilitatea determinării acestuia cu credibilitate; și

 • • (c) posibilitatea obținerii nivelurilor de piață ale ratelor de capitalizare ale terenurilor și clădirilor.

Această tehnică de evaluare se utilizează în două situații:

 • • - când nu există terenuri libere vândute sau oferite la vânzare, în aria de piață a terenului supus evaluării;

 • • - pentru testarea fezabilității financiare a utilizărilor posibile ale unui amplasament, în cadrul analizei celei mai bune utilizări.

 • 6. Capitalizarea rentei funciare (chiriei) se aplică în cazul în care venitul se obține din cedarea dreptului de folosință a terenului, independent de amenajările de pe acesta (dacă există), în schimbul unei rente sau chirii, deci este un venit independent de veniturile generabile de construcțiile și amenajările de pe teren.

Această metodă se aplică pentru evaluarea terenurilor cu destinație agricolă, ca și pentru evaluarea terenurilor închiriate. Metoda constă în convertirea rentei funciare (sau chiriei pentru teren) în valoarea terenului, prin aplicarea unei rate de capitalizare extrasă de pe piață. Metoda poate fi aplicată în condițiile în care există informații de piață suficiente asupra nivelurilor de piață ale rentelor și chiriilor funciare, precum și a ratelor de capitalizare.

Cele mai potrivite metodă de evaluare, în opinia evaluatorului, pentru terenul ce face obiectul prezentului raport, metodă aleasă prin prisma informațiilor și documentelor pe care evaluatorul le deține este metoda comparației directe. Terenul se evaluează în ipoteza de teren liber.

Estimarea valorii de piață prin metoda comparației directe

Comparația directă este metoda cea mai uzuală și preferată de evaluare, cu condiția să existe informații suficiente despre vânzările de imobile similare, din aceeași arie de piață.

Comparabilele alese din piață sunt:

aupitax: OCPE-RT SRL:

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227 Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tcl/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte ___________RO87BTRI 0300I202527923XX Transilvania Ploiești___________

Comparabila 1:

< înapoi la cautare

Q Salveaza


teren sos.Centura , vis-a-vis de Yazaki

9 Braila (județ), Strada Paul Brataseanu

231 400 €

26 f/m*

Prezentare generala

Suprafața teren (m?): 8 900 m2


Tip proprietate: teren intravilan


înclinație: plat

Descriere anunț

teren sos.Centura, vis-a-vis de Yazaki, intre Dunăre si calea Calarasilor

sup 8900 mp, deschidere 40,53

utilitari in fata terenului

preț 26 euro/mp


Harta


amoitam. OOERT SRL..

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146

CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte ____________________________RQ87BTRI.Q30012O2527923XX Transilvania Ploiești_______________


Comparabila 2:


< înapoi la caurare


Salveaza


U, ; KlAA'j LMl.


Teren la sosea, Vărsătură - Carrefour Mall

9 Braila (județ), Braila


400 000 €

55 €/m2Prezentare generala

Tip proprietate: teren intravilan


Suprafața teren (m2): 7 300 m2 înclinație: plat

U ZS! bi.Ui/'/U                                    Masaj

- Ofer spre vanzare teren intravilan la sosea in zona Vărsătură- Carrefour Mall cu suprafața de 7.300 mp., deschiderea de 71 ml., la sosea, pretabil pentru orice fel de construcție, pentru un complex imobiliar (case, blocuri), cadastru, prețul de vanzare este de 400.000. Euro.

aw.bj.t«C' EJCPEBT SRt

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227 Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte

Comparabila 3:


Q 4 349 218 anunțuri din apropierea ta


© Braila, județ Bralla         X Cautaacum Q


\ ÎNAPOI rnu/îXiri Brfiila • Vrc-bdiare E-*3Σ • Terenuri Brath


URMĂTORUL ANUNȚ >Vanzator


Tlberlu

Pe :he din tep 2DI6


frinirte metal


0745 829 320


Loc de întâlnire

@ Braila. județ BrailaTeren intravilan 3600 mp Șoseaua de Centura langa mall ARMONIA


45 000 € Negociabil


PROMCVLAZA ANUNȚUL


ACTUAUZTAZA ANUNȚUL


Exvav.lsr / ntravlsn Intravilan ; Șupnry.a utila 5 600 rrn |

Descriere

 • - Teren Intravlan aprox 36 X) mp (2 parcele de 1800-1903 mp fiecare) - Posibilitate de achitcie a intregi suprafețe aterenului. de 3003 mp.

 • - aproximativ 600m de soseaua de Centura (înspre oraș), langa mall Armonia

 • - Acces facil din soseaua de centura, pe drum pietruit

 • - Utîitati la aprox 3CCm [mall Armonia).

 • - Preț 125eur/mp. negociabil

Contact:

Sen - 752 - arata telefon -

Adăugă anunț nou

Brăila Aleea Mecanizatorilor nr. 4BZ județul Brăila

24AW.W.TAX: EXFiST SRL

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227 Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tel/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte ____________________________RO87RȚRI ,03001202527923XX Transilvania Ploiești_______________

VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATA PRIN COMPARAȚII DIRECTE

TEREN 2.678 MP

CRITERIU

SUBIECT

COMPARABILA

1

COMPARABILA

2

COMPARABILA

3

Suprafața teren (mp)

2.678,00

8.900

7.300

3.600

Preț (euro/mp)

26,00

55,00

12,50

CORECTII ALE TRANZACȚIEI

Tipul tranzacței

ofertă

oferta

oferta

Corectie(%)

-30,0%

-30,0%

-30,0%>

Corecție (euro/mp)

-7,8

-16,5

-3.8

Preț corectat

18.2

38,5

8,8

Drepturi de proprietate

deplin

deplin

deplin

deplin

Corectie(%)

0.0%

0,0%

0.0%

Corectie(euro/mp)

0,0

0,0

0.0

Preț corectat

18.2

38,5

8.8

Condiții de finanțare

plata cash

plata cash

plata cash

plata cash

Corectie(%)

0.0%

0.0%

0.0%

Corectie(euroZmp)

0.0

0.0

0,0

Preț corectat

18.2

38,5

8,8

Condiții de piața

Aprilie 2020

Aprilie 2020

Aprilie 2020

Aprilie 2020

Corectie(%)

0%

0,0%

0%

Corecție (euro/mp)

0.0

0.0

0,0

Preț corectat

18.2

38.5

8.8

CORECTII ALE PROPRIETĂȚII

Localizare

Aleea

Mecanizatorilor

str. Paul Brătășeanu

Carrefour Mall Vărsătura

Șoseaua de Centură-Mall Armonia

Corectie(%)

-27.5%>

-64,9%>

114,3%o

Corectie(euro/mp)

-5,0

-25.0

10,0

Preț corectat

13,2

13.5

18,8

Acces

drum amenajat

stradă asfaltată

stradă asfaltată

drum pietruit

Corectie(%)

0.0%

0,0%>

-5.3%

Corectie(euro/mp)

0.0

0.0

-1.0

Preț corectat

13.2

13.5

17,8

Deschidere (ml)- raportul laturilor

64,16ml

40,53ml

71ml

aprox. 50ml

Corectie(%)

0.0%

0.0%

0.0%

Corect ie (e uro/mp)

0,0

0.0

0,0

Preț corectat

13,2

13,5

17,8

Destinația (utilizarea terenului)

intravilan curți construcții

intravilan arabil

intravilan arabil

intravilan arabil

Corectie(%)

6’%

7%

6%

C orect ie (e uro/mp)

1,0

1,0

1,0

Preț corectat

14,2

14,5

18,8

AW.DITAX: EXPEOT SRt*

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227

Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova

Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tcl/Fax: 0244524146

CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte ___________________________RQ87BTRLO3OQI2O2527923XX Transilvania Ploiești_______________

Utilități

toate utilitățile la limita terenului

toate utilitățile la limita terenului

toate utilitățile la limita terenului

utilități în zonă

Corectie(%>)

0,0%

0.0%>

5,3%

Corectie(euro/mp)

0.0

0.0

1,0

Preț corectat

14,2

14,5

19,8

Suprafața

2.678,00

8.900

7.300

3.600

Corectie(%>)

35,2%

34,5%

0.0%

Corecție(euro/mp)

5,0

5,0

0,0

Preț corectat

19,2

19,5

19,8

Cadastru, întabulare

da

da

da

da

Coreei ie (%)

0%>

0%>

0%

Corecție (euro/mp)

0,0

0,0

0,0

Preț corectat

19,2

19,5

19,8

Cheltuieli ulterioare achiziției

nu

nu

nu

nu

Corecție(%)

0%>

0%>

0%>

Corecție (euro/mp)

0.0

0,0

0,0

Preț corectat

19.2

19.5

19,8

Corecție totală netă(euro)

1,0

-19,0

11,0

Corecție totală netă(%)

15%

-23%

120%

Corecție totală hrută(euro)

11,0

31,0

13,0

Corecție totală brută(%)

70%>

107%

131%>

Valoarea adoptata: 19,2 EURO/MP

Valoarea de piață a terenului cu suprafața de 2.678 mp = 51.418 euro

Corecțiile luate în considerare au fost:

 • • Tipul tranzacției: ca urmare a informațiilor obținute în timpul analizei de piață am aplicat o corecție de 30% la toate comparabilele (oferte);

Această corecție nu a fost luată în calcul la stabilirea corecției totale brute.

 • • Drepturi de proprietate: fără corecții;

 • • Condiții de finanțare: fără corecții;

 • • Condiții de piață: fără corecții;

 • • Localizare: corecție 5 euro la comparabila 1 și 25 euro la comparabila 2, bonificație 10 euro la comparabila 3 (corecții/bonificații estimate în urma analizei de piață);

 • • Acces: corecție 1 euro la comparabila 3 (are acces pe drum pietruit - corecție estimată în urma analizei de piață);

 • • Deschidere/raportul laturilor: fără corecții;

 • • Destinația: bonificație 1 euro la toate comparabilele (subiectul are categoria de folosință curți construcții - bonificație estimată în urma analizei de piață);

 • • Utilități: bonificație 1 euro la comparabila 3 (bonificație estimată în urma analizei de piață);

 • • Suprafața: bonificație 5 euro la comparabilele 1 și 2 (terenurile cu suprafețe mai mici se vând mai ușor-bonificație estimată în urma analizei de piață);

Brăila Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, județul Brăila                                   .                     26

/ZI /

Jrr ” i

Membru Corporativ ANEVAR Aut. nr. 0242 Membru CECCAR Aut nr. 004227 Sediu: Com Surani sat.Păcuri nr. 701 Prahova Punct de lucru: Ploiești, str Elena Doamna nr. 44 Tcl/Fax: 0244524146 CUI RO21939439 ORC J29/1527/2007 Capital social: 1.000 lei

IBAN: R058TREZ5285069XXX002219 Trezoreria Vălenii de Munte ____________________________RQ87BTRI-0300I202527923XX Transilvania Ploiești_______________

 • • Cadastru, întabulare: fără corecții;

 • • Cheltuieli ulterioare achiziției: fără corecții.

VALOAREA DE PIAȚĂ A TERENULUI DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

249.048 LEI echivalent

51.418 EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ NU CONȚINE T.V.A.

Valorile au fost obținute prin rotunjire

Reconcilierea valorilor. Declararea valorii selectate

Selectarea valorii finale a fost efectuată în conformitate cu criteriile de analiză a rezultatelor:

adecvarea precizia cantitatea și calitatea informațiilor

Având în vedere cantitatea, calitatea informațiilor deținute ca urmare a analizelor noastre, adecvarea abordărilor prezentate și ipotezele expuse în prezentul raport de evaluare, evaluatorul opinează că valoarea de piață pentru proprietatea imobiliară supusă evaluării, este estimată prin metoda comparației directe:

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE

249.048 LEI echivalent

51.418 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

VALOAREA DE PIAȚĂ NU CONȚINE T.V.A.

Valorile au fost obținute prin rotunjire.