Hotărârea nr. 25/2020

Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HLOTAKAKEA NR. 25

din31.01.2020

Privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila”.

OONrSXJJTTJlLi LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAZFtASTE:

Art.1 Se aprobă Documentația de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila”, în valoare totală de 6.721.820,13 lei cu T.V.A., din care C+M: 5.832.003,10 lei cu T.V.A., conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Durata de realizare a investiției „ Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila”, este de 7 luni, din care 1 lună pentru servicii de proiectare și 6 luni pentru execuția lucrărilor.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L.M nr. 20/31.01.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

EDUARD— HERERA PETRESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


ION bRĂGANANEXA

Z./4 Z/2<W           /3/. p/ ^02 &

PRIVIND: aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții « Consolidare si reabilitare corp A si B Liceul Teoretic PanaitCerna, Municipiul Braila »

• valoarea totala a obiectivului de investiții este de 6.721.820,13 lei cu TVA, din care C+M = 5.832.003,10 lei cu TVA, conform Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI), elaborata de către proiectantul lucrărilor SC PROFICONS PROJECT SRL Botoșani si a Devizului general;

• durata de realizare a obiectivului de investiții « Consolidare si reabilitare corp A si B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Braila », conform Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI), este de 7 luni, din care:

-   1 luna pentru servicii de proiectare;

6 luni pentru execuția lucrărilor.

DIRECTOR EXECUTIV,


TERMEGAN MARIUSSEF SERVICIU, POPESCUjMIRELA