Hotărârea nr. 249/2020

Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAKEA NTR. 249 din 29.05.2020

Privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 108 și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTARASTE:

Art.1 Se completează anexa nr. 6 din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, cu poziția prevăzută în anexa nr. 6.108, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1, se identifică în planurile de situație anexate, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte prevederi din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, rămân neschimbate.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELENA RĂDULESCU


CONTRASEMNEAZĂF-PO-09-02.01.03/rev.O

ANEXA NR. 6.108

LA H.C.L.M. NR. / ,29, Of?

TERENURI A CĂROR APARTENENȚĂ SE ATESTĂ LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA

Nr.

crt.

Numele și prenumele persoanei care deține terenul

Teren situat în Municipiul Brăila

Suprafață teren (mp)

Nr. hotărâre/ nr. contract

Observații

1

Militam Dănuț, Militarii Elena

Str. Borzești nr. 8bis

220

c.c. 93/12.06.1995

DIRECTOR EXECUTIV D.J.C.A.P.L.,

Bratu Xngelica

ȘEÎ^R^IUyE (

^""BarghanirRa

întocmit,

Andrei Gabriela

/Xrhitect șef, Anghelesctftorina Elena

du

\

\                        ,

\                /

\ /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE __________scara 1: 200_________________


Nr. cadastral

Supraf.masurata

Adresa imobilului

-

220 mp

mun. Braila str.Borzesti nr.8 bis

Cartea Funciara nr.

U.A.T.

Braila


425534,68,A. Date referitoare la teren

425501,561

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

Cc

220

delimitat astfel: 1-2-3-gard tabla;3-4-5-6 nematerializat

TOTAL

220

6-7-8-9-10 construcții ; 10-11-12- gard; 12-1 gard + construcție

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața constr. la qnl (mp^

Mențiuni

CI

LOCUINȚA

76

Suprafața desfasurata = 76 mpfdin care extindere 35 mp)

C2

ANEXA

17

Suprafața desfasurata = 17 mp:

TOTAL

93

/^ecute lucra7\ /> certificat

uprafaț3;îbtaiaGm'a?surata =220 mp uprafata dîrfraet-e. = 220 mp

/ ^xecutarifiT       f

SC

Confi^ exed)fere?r intocmlțirdoeufrient^nie^cpdas f cu realitatea din' teren

Of w %\ «J(o Al IT            u\

Jf,1Ș t®rfeițț.for?c?iiB(,jțija 1 ] O g!Co^u //

\ \ Ji, GARr>,,~         „<? /

Inspector,

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Data     Semnătură si stampila