Hotărârea nr. 247/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT ARAR13 A KTK. 247

OixL29.05.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

COSTSXX^XXJlLi LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererile înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 10327/27.04.2020, nr. 10328/27.04.2020, nr. 10329/27.04.2020 și nr. 11724/18.05.2020 ale societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila, nr. 10305/27.04.2020 a societății Genemir S.R.L. și nr. 11741/14.05.2020 a Consiliului Județean Brăila;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Consiliul Local Municipal Brăila își exprimă acordul pentru executarea unor lucrări de construire/desființare, după cum urmează:

  • a) „înlocuire rețea și branșamente apă”, pentru imobilul situat în Brăila, pe strada C.A. Rosetti (între str. Rubinelor și str. împăratul Traian), solicitat de Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., conform certificatului de urbanism nr. 517/15.04.2020;

  • b) „Rebranșare branșament apă”, pentru imobilul situat în Brăila, str. Chișinău nr. 84 bis, solicitat de Compania de Utilități Publice "Dunărea” S.A. Brăila, conform certificatului de urbanism nr. 518/15.04.2020;

  • c) „înlocuire rețele apă - canal, branșamente și racorduri cu grad avansat de uzură și extinderi în Municipiul Brăila, Zona 4, Februarie 2020” pe str. Apollo nr. 51, str. Brateș nr. 43, str. Ion Ghica nr. 107, str. Mihail Kogălniceanu nr. 29, nr. 53, nr. 74, nr. 81, str. Plevna nr. 250, nr. 319, nr. 321, str. Rahova nr. 563, str. Roșiori nr. 477, str. Ștefan cel Mare nr. 229-231, nr. 278, nr. 357, nr. 382, nr. 449, nr. 524, nr. 530, str. Viitorului nr. 12, str. Arcului nr. 33, str. Brateș nr. 69, str. C.D. Gherea nr. 12, str. Dianei nr. 35, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 5, str. Griviței nr. 185, str. Mărului nr. 13, nr. 25, nr. 29, nr. 32, nr. 37, nr. 39, nr. 50, nr. 52, nr. 62, nr. 63, nr. 65, nr. 69, nr. 73, str. Mărului nr. 80 bis, nr. 83, nr. 85, nr. 93, nr. 96, nr. 98, nr. 100, nr. 107, nr. 112, nr. 116, nr. 117, nr. 122, nr. 124, nr. 126, str. Mihail Kogălniceanu nr. 38, nr. 42, nr. 45, nr. 80, nr.87, nr.96, nr. 118, nr. 126, str. Păcii nr. 20, str. Rahova nr. 262, str. Stelei nr. 1, str. Transilvaniei nr. 18, str. 13 Septembrie nr. 4, str. Carantina nr. 54, str. Carpați nr. 1A, str. Dianei nr. 8, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 6, nr. 56, Piața Victoriei nr. 11, str. Rahova nr. 252, str. Roșiorilor nr. 228, str. Șiret bloc CFR, str. Ștefan cel Mare nr. 274, nr. 350, nr. 357, nr. 390, nr. 533, str. Theodor Aman nr. 62, str. Cloșca nr. 1, str. Mihai Bravu nr. 285, str. Sabinelor c/c str. Carantina nr. 38, str, Ștefan cel Mare nr. 298, solicitat de Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., conform certificatului de urbanism nr. 393/23.03.2020;

  • d) „înlocuire rețea alimentare hidrofor bloc Turn”, pentru imobilul situat în Brăila, str. Școlilor, solicitat de Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., conform certificatului de urbanism nr. 390/23.03.2020;

  • e) „Construire chioșc metalic - spațiu comercial, construcție cu caracter provizoriu, intrare în legalitate", situat în Brăila, Piața Microhală, lot 1, solicitat de societatea GENEMIR S.R.L., conform certificatului de urbanism nr. 850/07.05.2019.

  • f) „Amplasare panou promovare în cadrul proiectului <Reabilitarea secției unitate primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Brăila, Șoseaua Buzăului>”, solicitat de Consiliul Județean Brăila, conform certificatului de urbanism nr. 579/30.04.2020.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELENA RĂDULESCU

b               CONTRASEMNEAZĂ

SECRETA R GENERA L,

IONDRĂGAN