Hotărârea nr. 246/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării a corpului de construcție C2- intrare elevi, în suprafață de 12,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, Aleea Cutezătorilor nr. 2, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară

R O M ÂN I A JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M OT AR A K E A NR. 246 din29.05.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării a corpului de construcție C2- intrare elevi, în suprafață de 12,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, Aleea Cutezătorilor nr. 2, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresa nr. 532/13.03.2020 a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu" Brăila, precum și adresa Direcției Strategii, Programe, Proiecte de Dezvoltare Economică Relații Internaționale nr.515/16.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 7893/16.03.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, precum și avizele comisiilor nr. 1, 2 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 864 Cod Civil, art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/2016;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 361 alin. (2), (3) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTA JR ASTE:

Art.1 Se dă acordul Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a corpului de construcție C2- intrare elevi în suprafață de 12,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, Aleea Cutezătorilor nr. 2, Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu”, în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară.

Art.2 Prezenta hotărâre produce efecte numai după obținerea avizului conform, emis de Ministerului Educației Naționale în condițiile art. 112 alin. (6), respectiv alin. (6‘) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism și Direcția Finanțelor Publice Locale, precum și de Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELENA RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETA RGENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.O