Hotărârea nr. 245/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a construcțiilor C4 – coș fum, în suprafață de 6,49 mp și C9 - șopron, în suprafață de 17,32 mp, situate în Municipiul Brăila, str. Plantelor nr. 13-17, Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, în vederea radierii acestora din Cartea funciară

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT2VK AH EZ A NR. 245 clin 29.05.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a construcțiilor C4 - coș fum, în suprafață de 6,49 mp și C9 -șopron, în suprafață de 17,32 mp, situate în Municipiul Brăila, str. Plantelor nr. 13-17, Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, în vederea radierii acestora din Cartea funciară.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL JBRJ3JCILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 471/18.02.2020 a Liceului Tehnologic „Panait Istrati” Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 5089/19.02.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, precum și avizele comisiilor nr. 1, 2 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 864 Cod Civil, art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministerului Educației Naționale si Cercetării Științifice nr. 5819/2016;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.’c) și art. 361 alin. (2), (3) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se dă acordul Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a construcțiilor C4 - coș fum, în suprafață de 6,49 mp și C9 - șopron, în suprafață de 17,32 mp, situate în Municipiul Brăila, str. Plantelor nr. 13-17, Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, în vederea radierii acestora din Cartea funciară.

Art.2 Prezenta hotărâre produce efecte numai după obținerea avizului conform, emis de Ministerului Educației Naționale în condițiile art. 112 alin. (6), respectiv alin. (61) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Art3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism și Direcția Finanțelor Publice Locale, precum și de Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELEGIA RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

IONDRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev,0