Hotărârea nr. 244/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a corpului de construcție C3 în suprafață de 33,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 190, Grădinița cu program normal nr. 18 (structură a Grădiniței cu program săptămânal nr. 49), în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAKEA NR. 244 din 29.05.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a corpului de construcție C3 în suprafață de 33,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, B-dul Alexandru loan Cuza nr. 190, Grădinița cu program normal nr. 18 (structură a Grădiniței cu program săptămânal nr. 49), în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară.

CONSILIUL LOCAL IMrCTBrXOXFAJL. BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 258/19.03.2020 a Grădiniței cu program săptămânal nr. 49, unitate cu personalitate juridică pentru Grădinița cu program normal nr. 18 Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 8241/20.03.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, precum și avizele comisiilor nr. 1, 2 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 864 Cod Civil, art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministerului Educației Naționale si Cercetării Științifice nr. 5819/2016;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.'c) și art. 361 alin. (2), (3) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.1 Se dă acordul Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a corpului de construcție C3 în suprafață de 33,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, B-dul Alexandru loan Cuza nr. 190, Grădinița cu program normal nr. 18 (structură a Grădiniței cu program săptămânal nr. 49), în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară.

Art.2 Prezenta hotărâre produce efecte numai după obținerea avizului conform, emis de Ministerului Educației Naționale în condițiile art. 112 alin. (6), respectiv alin. (6r) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism și Direcția Finanțelor Publice Locale, precum și de către Grădinița cu program săptămânal nr. 49, unitate cu personalitate juridică pentru Grădinița cu program normal nr. 18 Brăila iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELENA RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

F-PO-09-02.01.03/rev.0