Hotărârea nr. 243/2020

Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAKAKEA NR. 243

din29.05.2020

Privind: închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M.’Brăila nr. 245/30.06.2017.

CONSELITJL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 Cod Civil, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 245/30.06.2017 și H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020;

în baza art 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 108 lit. c), art. 297 alin. (1) lit. c) și art. 333 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAZRASTJE:

Art.1 Se aprobă închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017, după cum urmează:

  • 1. (1) Se aprobă închirierea, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafață de 10,43 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 4, din blocul F5, sc. 1, parter, Aleea Cocorilor nr. 14, proprietatea solicitantei Sandu Georgeta și a coproprietarelor Sandu Elena Adriana și Sandu Ioana Mădălina, pentru schimbare de destinație apartament, din locuință în spațiu comercial, construire windfang, alee acces, trepte, podest și rampă - construcție cu caracter provizoriu - intrare în legalitate, conform certificatului de urbanism nr. 1738/25.09.2018 prelungit până la 24.09.2020.

  • (2) Terenul ce se închiriază figurează la poziția nr. 1 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 214/29.04.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 2,08 lei/mp/lună (zona B1), conform H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020.

  • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

  • 2. (1) Se aprobă perfectarea unui nou contract, pe o perioadă de 49 ani, pentru terenul în suprafață de 13,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 3, din blocul A44, sc, 1, parter, str. Tineretului nr. 46, proprietatea solicitanților Stroe Vasile și Stroe Ana, pentru amenajare spațiu prestări servicii - salon de înfrumusețare, recompartimentare, amenajare acces tip windfang, practicare gol ușă și alee de acces conform autorizației de construire nr. 180/10.04.2003.

  • (2) Terenul ce se închiriază figurează la poziția nr. 2 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 214/29.04.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 4,1792 lei/mp/lună (zona A1), conform actului adițional nr. 5 la contractul de închiriere nr. 52/25.03.2003 însușit de proprietari, precum și a prevederilor art. 3 alin. (2) din H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015.

  • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELENA RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAfMGENERAL, ION D^ĂGAN

FiPO-09-02.01.03/rev.0

PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1;1OO________   _______________Z2-3>Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului               /

G <?

10

mun.Braila Aleea Cocorilor nr.14 Bloc F5 scara 1 parter -teren adiacent apartament 4 - extindere +rampa acces

Cartea Funciara Nr.

UAT | BrailaA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

'                        Mențiuni

1

Cc

10

Teren domeniul public pe care se afla o constructiofexllndore

apartameni+rampo accesjadlacent opări, nr.4 din Bloc F5, înscris In

Total

10

Cartea Funciara 71679-C1-U11

EL Date referitoare la construcții

Z/4 ■//-v. ^.^IZ<ZOS~.2<D2o

ANEXA NR 1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI A^r SCARA 1:100                                 Z(i j.

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobifului(mp)

Adresa imobilului

350.11-

13

Strada Tineretului nr. 46, Bl A44, Se 1, Parter, adiacent Ap 3

Nr. Cartea Funerara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

I3raila

A. Dale referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

l

Ce

13

teren domeniu public aferent

Total

13

B. Dale referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

•             Mențiuni

Total

Suprafața totala rnasurata a imobilului = 13mp

Suprafața din acte = 13mp                                     ,

Executam, SC TRADING 3M SRLlX,—--...

prin ine. Mocanu Metin Cosmin^Jtîi'de ANrC5x.

/o^U’?lie f'r.4X

Confirm executarea JWSuratonlijrJa tereil?^%\ corectitudinea intocmirirjțfocumentaijâlu^istnil£'5i\ corespondenta accsțfcji cu ren^tjuelPdin teren $ \

-w           ■y&jgXț ,     cl

Semnătură slanwiFP'4AX'     S /

Dala Febrtatje ^'Q7'n1 |       Z ,

\ w 1    . ZM|/) 'k.       Q /

1

,, ■ ' ‘L

Confirm introducerea.. imobilului.iiț wirra.dc;dațe jji.legrata s si atribuirea numaru.lții.ca^fral ’'     ' '

Semnătură si parafa

Data........................

Stampila BCP1