Hotărârea nr. 241/2020

Completarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017, modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 246/30.06.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 24JL

din 29.05.2020

Privind: Completarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017, modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 246/30.06.2017.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAI LA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M, Brăila;

în conformitate cu prevederile art.555 și art.693 - 702 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017 și H.C.L.M. Brăila nr. 246/30.06.2017; ’

în baza art. 129 alin. (1) și (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin.(1), alin.(3) lit.g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

Art.l Se aprobă completarea art. 3.2. din Capitolul III al regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017, cu lit. c), ce va avea următorul cuprins:

„lit.c) Prin excepție de la prevederile prevăzute la lit.b), pentru terenurile proprietate privată a Municipiului Brăila, care nu pot fi folosite decât prin alipire cu loturile de teren învecinate, dreptul de superficie cu titlu oneros, se poate constitui prin încredințare directă, către ofertantul care a participat la două proceduri de licitație publică organizate consecutiv”.

Art.ll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați și o va aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELENA RĂDULESCU

V X/          CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

ION DF&GAN

F-PO-09-02,01.03/rev.0